Extins prin relansare: Selectarea unei companii de consultanță pentru acordarea asistenței CNPF în elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului AEÎ, pentru 5 ani

Număr 58/22 PRR
Categorie ABDS
Data lansării Iteratia 1: 19 oct 2022 10:00Iteratia 2: 09 noi 2022 16:00
Data de încheiere Iteratia 1: 09 noi 2022 10:00Iteratia 2: 23 noi 2022 17:00

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru finanțarea Proiectului de Reziliență Rurală (în continuare PRR) și intenționează să aplice o parte din mijloace pentru contractarea serviciilor de consultanță.

Utilizarea oricărei finanțări IFAD va fi supusă aprobării IFAD, în conformitate cu termenii și condițiile acordului de finanțare, precum și cu regulile, politicile și procedurile IFAD. IFAD și oficialii, agenții și angajații săi vor avea răspundere față de și împotriva tuturor proceselor, procedurilor, pretențiilor, cererilor, pierderilor și răspunderii de orice fel sau natură introduse de orice parte în legătură cu PRR.

Serviciile de consultanță („serviciile”) includ elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului AEI care urmeaza sa stabileasca viziunile pe termen scurt, mediu si lung cu obiective, rezultate clare si cuantificabile, precum si pasii spre atingerea acestora. În procesul de dezvoltare și implementare a activităților descrise în TdR, compania de consultanță  va organiza întrevederi cu CNPF pentru definirea scopului, obiectivelor și prestabilirea planului de acțiuni.

În cadrul prezentului concurs, UCIP IFAD va selecta o companie sau un consorțiu de companii (în continuare Prestator), cu experiență în realizarea diferitor studii /cercetări/ analize, etc pentru sectorul financiar nebancar, prioritar aferente AEÎ și experți cu experiență internațională, care va implementa urmatoarele sarcini :

A. Elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului AEÎ, pentru perioada de 5 ani, care va include obligatoriu următoarele subiecte:

 • Rolul AEÎ de categoria A și de categoria B
 • Rolul Asociației Naționale Centrale a AEÎ (ANCAEÎ) și a altor instituții APEX sistemului
 • Extinderea serviciilor prestate de ANCAEÎ sistemului AEÎ printre care: audit intern, asigurări, instruiri, credite pe termen lung, etc.
 • Dezvoltarea sistemului informațional al sectorului AEÎ
 • Preluarea anumitor funcții delegate de autoritatea de supraveghere de către ANCAEÎ aferente efectuării auditului al AEÎ, inspecții și alte funcții aferente administrării speciale în cazul AEÎ
 • Eficientizarea conexiunii la birourile istoriilor de credit
 • Dezvoltarea mecanismului de garantare a creditelor pentru AEÎ
 • Dezvoltarea de către AEÎ a Managementului Performanței Sociale, cu utilizarea instrumentelor internaționale corespunzătoare
 • Instrumente de creștere a capacităților AEÎ de prestare a serviciilor competitive membrilor săi, inclusiv prin digitalizarea unui spectru lărgit a serviciilor oferite de AEÎ
 • Crearea unui institut de dezvoltare continuă a administratorilor AEÎ
 • Promovarea sistemului AEÎ prin diferite instrumente de marketing
 • Alte aspecte

Această cerere de manifestare a interesului (REOI) urmează anunțul general de achiziție (GPN) care a apărut pe pagina UN Development Business website la 1 Februarie 2022, pe pagina UCIP IFAD  la 31 Ianuarie 2022, pe pagina Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare la 1 Februarie 2022, în Revista Economică Logos Press nr. 5 (1411) din 11 Februarie 2022 și pe pagina Facebook și Instagram la 31 Ianuarie 2022.

UCIP IFAD („clientul”) invită acum firmele de consultanță eligibile („consultanții”) să își manifeste interesul în furnizarea serviciilor. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate. Firmele interesate trebuie să completeze Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului publicat și să îl transmită la adresa de email indicată mai jos.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra Politicii IFAD de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a Politicii revizuite a IFAD privind prevenirea fraudei și corupției, activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește prevederile IFAD privind practicile interzise. IFAD se străduiește, în continuare, să asigure un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală și fără exploatare și abuz sexual (SEA), în activitățile și operațiunile sale, așa cum este detaliat în Politica sa IFAD de prevenire și răspuns la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual.

Consultantul nu va avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil. Un consultant cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil va fi descalificat, cu excepția cazului în care Fondul a aprobat altfel în mod explicit. Consultantul, inclusiv personalul respectiv și afiliații, sunt considerați a avea un conflict de interese dacă a) au o relație care îi oferă informații necuvenite sau nedezvăluite despre sau influențează asupra procesului de selecție și executării contractului, b) participă la mai multe mai mult de un EOI în cadrul acestei achiziții, c) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al Consultantului sau cu personalul acestuia, cu Fondul sau cu personalul acestuia, sau cu orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi în mod rezonabil direct sau implicat indirect în orice parte a (i) pregătirii acestui REOI, (ii) a procesului de selecție sau lista scurtă pentru această achiziție sau (iii) de executare a contractului. Consultantul are obligația continuă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii EOI, a procesului de selecție sau a executării contractului. Nedezvăluirea în mod corespunzător a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice alte, după caz, conform Politicii IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în proiectele și operațiunile sale.

Consultantul (compania) va fi selectat în conformitate cu metoda de achiziție CQS stabilită în Manualul de Procurări al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului web al IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul acestui TdR, Prestatorul urmează să îndeplinească următoarele activități cheie:

 1. Elaborarea Proiectului Strategiei coordonat cu CNPF.
 2. Elaborarea strategiei de dezvoltarea a sectorului AEÎ pentru perioada de 5 ani.

    I. Criterii de calificare și evaluare pentru lista scurtă:

Criterii de calificare Punctaj maxim
Experiența generală a companiei în activități de consultare pentru sectorul public, prioritar de supraveghere financiară (cel puțin 3 ani) 10
Experiență în realizarea diferitor studii /cercetări/ analize, etc pentru sectorul financiar nebancar, prioritar aferente AEÎ (uniuni de credit) (cel puțin 1 studiu  în ultimii 3 ani) 25
Echipa de experți pentru prestarea serviciilor solicitate:

i.                     Manager de proiect (responsabil de planificarea, organizarea și monitorizarea activităților), cel puțin 5 ani experiență în administrare

ii.                   Expert cu experiență internațională în domeniul activității uniunilor de credit  (responsabil de elaborarea Strategiei), cel puțin 10 ani de experiență în prestarea serviciilor de dezvoltare a sistemului Uniunilor de Credit la nivel internațional

15

40

Experiență de colaborare cu instituiții internaționale, va constitui un avantaj (nr. și denumirea instituțiilor) 10
TOTAL 100
Criterii de evaluare Punctaj maxim
  I.          Experiența companiei în activități de consultanță relevante elaborării de strategii și acte normative sectorului public, prioritar de supraveghere financiară (nr. contracte în ultimii 3 ani) 15
  II.         Calitatea și corespunderea metodologiei propuse și a planului de lucru cu cerințele Termenilor de Referință 30
   III.            Pregătirea profesională și competențele personalului cheie[1]:
1: Manager de proiect

1.         Experiență generală: experiență în management (nr. ani)

2.         Experiența specifică demonstrată în coordonarea activităților de elaborare de studii/ cercetări/  analize (nr. de proiecte)

15
2: Expert cu experiență internațională în domeniul activității uniunilor de credit (asociațiilor de economii și împrumut)

1.       Experiența generală: experiență în prestarea serviciilor de dezvoltare a sistemului Uniunilor de Credit la nivel internațional ( nr. ani)

2.       Experiența dovedită în elaborarea studiilor de evaluare, strategiilor de dezvoltare pentru uniunile de credit la nivel internațional, studiilor de evaluare,  alte tipuri de proiecte cu scop similar (nr. de proiecte)

35
   IV.            Experiență  de colaborare cu instituții/ programe internaționale (IFAD, BM, UNDP, UN, BEI, EBRD etc.) 5
TOTAL 100

Doar companiile (maximum 6) care vor fi selectate în Lista scurtă (scorul de promovare este de 70%) vor fi invitate să depună oferta tehnică și oferta financiară.

Orice solicitare de clarificare cu privire la această REOI trebuie transmisă prin e-mail la adresa procurement@ucipifad.md  până la data de 3 noiembrie 2022, ora 17:00 (ora Moldovei). Clientul va oferi răspunsuri la toate solicitările de clarificări până la data de 8 noiembrie 2022, ora 17:00 (ora Moldovei).

Manifestările de interes trebuie să fie transmise în formă scrisă folosind formularele prevăzute în acest scop. EOI vor fi transmise prin email la adresa de mai jos până la data de 23 noiembrie, ora 17:00 (extins prin relansare) 9 noiembrie 2022, ora 10:00 (ora Moldovei).

Sub rezerva performanței, UCIP IFAD poate lua în considerare extinderea contractului cu servicii suplimentare.

 

Attn: Cristian Taranu, Operator tehnic in procurari

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 – 18 – 80

[1]   Numărul de puncte pentru fiecare expert va fi stabilit pentru fiecare criteriu reieșind din următoarele sub-criterii și din ponderea procentuală relevantă: calificarea generală  – 20%, calificarea specifică – 80%.