EXTINS: 23.06.20 Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea și editarea publicațiilor în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice și organizarea instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole şi domeniul zootehnic

Număr 24/20 PRRECI
Categorie GEF
Data lansării Iteratia 1: 26 mai 2020 15:00Iteratia 2: 17 iun 2020 11:07
Data de încheiere Iteratia 1: 16 iun 2020 17:00Iteratia 2: 23 iun 2020 17:00

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) își propune să demonstreze potențialul de adaptare al agriculturii conservative și să sprijine generarea de cunoștințe și investițiile agricultorilor din zona rurală în vederea promovării sistemelor și tehnologiilor durabile pentru agricultură care duc la producere agricolă mai rezilientă la schimbările climatice.

O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

În acest context UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii (sau consorțiu de companii) care va elabora și edita 15 publicații în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice prin promovarea unor practici agricole durabile și va organiza seminare cu tematica „Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole”. Activitățile vor fi realizate în două etape:

I  Elaborarea în limba română a publicațiilor (broșurilor):

 1. Protecția integrată la cultura tomatelor (Solonaceelor) și reziliența la schimbările climatice (Maxim 80 -100 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 2. Înierbarea terenurilor agricole în calitate de metodă de conservare a apei și solului (Maxim 40 – 60 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 3. Înființarea perdelelor forestiere de protecție în calitate de măsură de adaptare la schimbările climatice (Maxim 40 – 60 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 4. Colectarea apei de ploaie în agricultură pentru adaptarea la schimbările climatice (Maxim 40 – 60 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 5. Bunele practici de utilizare a energiei regenerabile în agricultură (Maxim 40 – 60 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 6. Bunele practici de utilizare a terenurilor degradate în cultivarea culturilor cu potențial energetic și producerea de biomasă (Maxim 60 – 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 7. Bunele practici de protecție integrată a culturilor agricole în condițiile de schimbări climatice (Maxim 60 – 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 8. Ghid privind bunele practici în agricultura ecologică în contextul schimbărilor climatice (Maxim 60 – 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12, A4);
 9. Bunele practici în agricultura ecologică în contextul schimbărilor climatice (Maxim 24 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12);
 10. Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole (180 – 200 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 11. Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic la schimbările climatice (180 – 200 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 12. Bunele practici în apicultură în contextul schimbărilor climatice (60 – 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 13. Bunele practici în piscicultură în contextul schimbările climatice (60 – 80 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 14. Bunele practici de creştere a fructelor, strugurilor şi pomuşoarelor în contextul schimbărilor climatice (120 – 150 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;
 15. Bunele practici în legumicultură în contextul schimbărilor climatice (130 – 160 pagini; coperta 4+4; Times New Roman, 12), A4;

 

II  Elaborarea Programului și organizarea instruirii cu tematica ”Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole” și organizarea instruirilor pentru 45 persoane divizate în 3 grupuri cu un volum de 16 ore academice per grup cu testarea participanților și acordarea certificatelor de participare.

 III Elaborarea Programului de instruire cu tematica „Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic la schimbările climatice” și organizarea instruirilor pentru 90 persoane divizate în 6 grupuri tematice cu un volum de 8 ore academice per grup cu testarea participanților și acordarea certificatelor de participare.

Criterii minime de eligibilitate față de Companie/Consorțiul de companii:

 1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova sau consorțiu de companii2.
 2. Experiență în prestarea serviciilor de elaborare a publicațiilor, instruire, consultanță, școlarizare în domeniul agriculturii de cel puțin 5 ani.
 3. Echipă de minim 14 experți calificați conform subiectelor solicitate la concurs.

Notă: Echipa de experți pentru elaborarea publicațiilor și organizarea instruirilor va include dar nu se va limita la următorii experți-cheie:

 • Expert în agronomie cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în protecția plantelor cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în legumicultură cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în protecția mediului cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în schimbări climatice/reziliență climatică cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în ecologie/pedologie cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în silvicultură cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în botanică și reconstrucția ecologică a arboreturilor cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în energetică și surse de energie regenerabilă cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în îmbunătățiri funciare/hidrologie cu minim 5 ani de experiență în elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în zootehnie/medicină veterinară cu minim 5 ani de experiență în organizarea instruirilor, elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în apicultură cu minim 5 ani de experiență în organizarea instruirilor, elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în piscicultură/acvacultură cu minim 5 ani de experiență în organizarea instruirilor, elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;
 • Expert în horticultură cu minim 5 ani de experiență în organizarea instruirilor, elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor;

Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă:

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare Punctaj maxim
      1. Profilul și experiența generală a companiei2 (anii de activitate)

Minim acceptabil – 5 ani

20
      2.   Experiența companiei (din ultimii 5 ani) în realizarea activităților de elaborare a publicațiilor de orice tematică în domeniul agriculturii/silviculturii/protecției mediului/alte domenii relevante tematicii publicației  (numărul de publicații cu indicarea denumirii și autorilor) 20
       3.  Experiența companiei (din ultimii 5 ani) în realizarea activităților de instruire cu tematică agricolă(numărul de instruiri cu indicarea tematicii) 20
     4.   Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate (14 experți1 calificați în corespundere cu cerințele concursului indicați în anunț) 40
Total 100

 

1Același autor poate fi implicat la elaborarea a maxim 4 publicații și în paralel ca formator la instruiri, conform specificațiilor din modelul Scrisorii pentru exprimarea interesului;

2În cazul consorțiului de companii se va lua în considerare numai experiența asociatului-lider;

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda Metoda de Calificare a Consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului.

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 16.06.2020, extins până la 23.06.2020 ora 17:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 24/20 PRRECI.

 Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău, MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md