,,Extins 17.07.2020” Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură

Număr 34/20 PRR
Categorie Infrastructura
Data lansării Iteratia 1: 22 iun 2020 15:00Iteratia 2: 06 iul 2020 16:00
Data de încheiere Iteratia 1: 06 iul 2020 16:00Iteratia 2: 17 iul 2020 16:00

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și implementat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD (UCIP IFAD), finanțează construcția proiectelor de infrastructură pentru grupurile de agenți economici.

UCIP IFAD este in proces de evaluare și selectare a Cererilor de finanțare a obiectelor de infrastructură pentru anul 2021.

UCIP IFAD va contracta în bază de concurs o companie pentru prestarea serviciilor de consultanță la elaborare a Studiilor de Fezabilitate la proiectele investiționale pentru aproximativ 13 grupuri de agenți economici care au depus cereri de finanţare pentru anul 2021.

Prestatorul de servicii selectat în bază de concurs, va elabora Studiile de Fezabilitate pentru Proiectele de investiții în infrastructură care va include și impactul economic și financiar propriu zis.

Sarcini şi responsabilități:

Compania de consultanță va avea următoarele sarcini:

  • Studierea formularului cererii de finanțare, și Argumentării tehnico-economice depuse la concurs de grupul-client, pentru a stabili obiectivele proiectului investițional, structura grupului client, domeniul de activitate economică, amplasarea, etc
  • Elabora un Plan grafic de activitate pentru fiecare Cerere, grup-client întru asigurarea elaborării Planului investițional în termenii stabiliți.
  • Vizitarea în teren a Grupului-client pentru colectarea și procesarea datelor despre activitatea de producere, recoltare și comercializare a producției a membrilor grupului,
  • Evaluarea potențialilor riscuri la proiectul investițional,
  • Evaluarea impactul economic, social și de mediu în urma construcției obiectului de infrastructură,
  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate după structura agreată la semnarea contractului și prezentarea la UCIP-IFAD pentru aprobare,
  • Ajustarea Studiului de Fezabilitate în baza observațiilor în scris eliberate de UCIP-IFAD la prezentare studiului de Fezabilitate.

Cerințe minime de eligibilitate:

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, disponibilă să presteze serviciile solicitate.
  • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul elaborării Planurilor de afaceri și a Studiilor de fezabilitate în domeniul investițiilor în agricultură și procesare a produselor agricole.
  • Echipă de experți calificați pentru prestarea serviciilor solicitate.

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare Punctaj maxim
1.     Experiența generală a companiei; 40
1.1. Experiența de activitate a companiei (numărul anilor de activitate în activități similare concursului)

1.2. Experiență în elaborarea Business planurilor(BP) pentru investiții în agricultură, procesare a producției (numărul de BP elaborate in ultimii 5 ani)

1.3. Experiență în elaborarea Studiilor de Fezabilitate(SF) la proiecte investiționale la construcția obiectelor de infrastructură(numărul de SF elaborate in ultimii 5 ani)

10

 

10

 

20

2.     Experiența (din ultimii 3 ani) ofertantului în prestarea serviciilor de elaborare a business-planurilor, studiilor, în cadrul proiectelor cu finanțare internațională(de ex. WB, USAID, PNUD, UN, IFAD, FAO, ș.a.); 20
3.   Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate* 40
3.1. Liderul echipei

3.2. Expert in domeniul agriculturii

3.3. Expert in domeniul economiei, finanțelor, administrarea afacerii

3.4.  Alți experți  2 experți cheie propuși de ofertant

10

10

10

5+5

*Fiecare expert va fi evaluat după gradul de studii, și numarul anilor de experiența in domeniu

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calificarea Consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului, ataşată în josul paginii.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 06.07.2020, 17 iulie 2020,  ora 16:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md