Cerere de exprimare a interesului Servicii pentru elaborarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și identificarea opțiunilor de atenuare a acestora în ramurile sectorului agricol în vederea integrării în activitatea UCIP IFAD

Număr 49/20 PRRECI
Categorie GEF
Data lansării 11 sep 2020 18:00
Data de încheiere 25 sep 2020 17:00

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor (UCIP IFAD), a fost conceput pentru a acorda suport populației rurale în vederea sporirii veniturilor și a rezilienței. Unul dintre scopurile Programului este de a îmbunătăți capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice prin promovarea și extinderea abordărilor agricole reziliente.

O atenție deosebită în cadrul Programelor IFAD este acordată integrării măsurilor de adaptare la schimbările climatice, de prevenire și atenuare a emisiilor Gazelor cu efect de seră (GES) în activitățile producătorilor agricoli.

În acest context UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unei companii de consultanță, care va dispune de o echipă de experți naționali și un expert internațional pentru acordarea suportului UCIP IFAD în vederea elaborării și integrării măsurilor de adaptare la schimbările climatice, precum și pentru stabilirea opțiunilor de atenuare a schimbărilor climatice în domeniile de asistență oferite producătorilor agricoli și autorităților publice locale (APL) prin intermediul programelor și proiectelor implementate și planificate spre realizare de către UCIP IFAD. La stabilirea măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice vor fi examinate opțiunile de intervenție în sistemul de producere agricolă pentru a reduce sursele de emisie a gazelor cu efect de seră (GES) sau de sporire a captatorilor de GES. De asemenea, presatorul de servicii va acorda suport UCIP IFAD la  desfășurarea unei campanii de informare în vederea promovării măsurilor de adaptare la schimbările climatice și a opțiunilor de atenuare a acestora în sectorul agricol.

Pentru realizarea contractului, Prestatorul de servicii va realiza următoarele activități:

 1. Elaborarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și identificarea opțiunilor de atenuare pentru ramurile sectorului agricol care va prevede familiarizarea cu activitatea UCIP IFAD și elaborarea unui Raport privind măsurile de adaptare la schimbările climatice și identificarea opțiunilor de atenuare a schimbărilor climatice  în ramurile sectorului agricol;

2. Organizarea și desfășurarea instruirilor privind integrarea aspectelor schimbărilor climatice și a măsurilor de atenuare a acestora în activitatea UCIP IFAD (2 instruiri) și 13 ateliere de instruire pentru instituțiile partenere și beneficiarii proiectelor UCIP IFAD;

3. Elaborarea și imprimarea publicațiilor în domeniul rezilienței la schimbările climatice și atenuării schimbărilor climatice după cum urmează:

3.1 Ghid de bune practici întru adaptarea la schimbările climatice și implementarea măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în sectorul agricol;

3.2 Ghid pentru autoritățile publice locale din mediul rural privind adaptarea la schimbările climatice și implementarea măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice.

4.  Desfășurarea unei campanii de informare și sensibilizare în regiunile Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova și diseminarea informației în mass-media în vederea promovării măsurilor de adaptare la schimbările climatice și a opțiunilor de atenuare în sectorul agricol.

       Criterii minime de eligibilitate față de Companie/Consorțiul de companii:

  1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova.
  2. Experiență în prestarea serviciilor de consultanță, elaborare a publicațiilor, instruire, școlarizare în domeniul schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și agriculturii de cel puțin 4 ani.
  3. Echipă de experți calificați conform subiectelor solicitate la concurs.

Notă: Echipa de experți pentru realizarea sarcinilor propuse va include următorii membri:

i. Liderul echipei de experți cu minim 7 ani de experiență în coordonarea proiectelor;

ii. Expert internațional în domeniul schimbărilor climatice/rezilienței climatice în agricultură și/sau atenuarea schimbărilor climatice cu minim 7 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

iii. Expert în domeniul schimbărilor climatice/rezilienței climatice în agricultură și/sau atenuarea schimbărilor climatice cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

iv. Expert în ecologie/pedologie cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

v. Expert în îmbunătățiri funciare/hidrologie cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

vi. Expert în agronomie cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

vii. Expert în horticultură cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

viii. Expert în zootehnie/medicină veterinară cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

ix. Expert în inginerie în agricultură cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

x. Expert in științe economice cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

xi. Expert în energie renovabilă cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs;

xii. Expert în guvernare locală cu minim 5 ani de experiență în servicii de consultanță, inclusiv instruire și elaborarea publicațiilor în calitate de autor/coautor conform subiectelor solicitate la concurs.

Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă:

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare Punctaj maxim
              Profilul și experiența generală a companiei2 (anii de activitate)

Minim acceptabil – 4 ani

16
Experiența companiei (din ultimii 5 ani) în realizarea activităților de elaborare a publicațiilor de orice tematică în domeniul agriculturii, schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice (numărul de publicații cu indicarea denumirii și autorilor) 18
Experiența companiei (din ultimii 5 ani) în realizarea activităților de instruire în domeniul agriculturii, schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice, măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice

(numărul de instruiri cu indicarea tematicii)

18
Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate  (11 experți calificați în corespundere cu cerințele concursului indicate în anunț + leaderul echipei)

Punctajul acordat: cîte 4 puncte/expert

48
Total 100

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară. Metodologia si planul de lucru pentru implementarea activităților vor fi prezentate la etapa de ofertare.  În cadrul metodologiei companiile vor repartiza individual echipei sarcinile propuse și vor estima timpul de realizare a acestora luînd în considerare că perioada de implementare a proiectului este 15 martie 2021, fără posibilitatea extinderii.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 49/20 PRRECI.

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 25.09.2020, ora 17:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 49/20 PRRECI.

 Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.E-mail: procurement@ucipifad.md