*Extins 02.10.2020*Cerere de exprimare a interesului: Servicii pentru evaluarea activității a 9 școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative și a unei școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii ecologice

Număr 38/20 PRRECI
Categorie GEF
Data lansării Iteratia 1: 27 aug 2020 11:00Iteratia 2: 10 sep 2020 15:00Iteratia 3: 21 sep 2020 11:00Iteratia 4: 28 sep 2020 9:00
Data de încheiere Iteratia 1: 10 sep 2020 17:00Iteratia 2: 21 sep 2020 10:00Iteratia 3: 25 sep 2020 17:00Iteratia 4: 02 oct 2020 10:00

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP IFAD), a fost conceput pentru a acorda suport populației rurale în vederea sporirii veniturilor și a rezilienței economice și climatice. Unul dintre scopurile Programului este de a îmbunătăți capacitatea de adaptare a producătorilor agricoli la schimbările climatice prin promovarea și extinderea abordărilor agricole reziliente.

Cu suportul Programului au fost create 10 școli de câmp pentru fermieri (ȘCF) în domeniul agriculturii conservative (AC) și 1 SCF în domeniul agriculturii ecologice (AE). Cunoștințele și practica atât internațională, cât și locală în domeniul AC și AE sunt colectate în cadrul acestor școli și diseminate prin instruirea producătorilor agricoli în colaborare cu instituțiile de învățământ, cercetare și cele specializate în domeniul agriculturii și domenii relevante.

În acest context UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unei companii de consultanță care va dispune de o echipă de experți naționali și un expert internațional (în continuare numit prestator de servicii) pentru efectuarea unei evaluări a școlilor de câmp pentru fermieri (ȘCF) create în cadrul PRRECI.

Pentru realizarea contractului, Prestatorul de servicii va întreprinde următoarele:

I.  Evaluarea activității ȘCF, identificarea istoriilor de succes, provocărilor și a lecțiilor învățate care va cuprinde următoarele sarcini și responsabilități:

1.1 Examinarea studiilor de pre-fezabilitate a ȘCF-lor;

1.2 Intervievarea a 2 experți contractați de UCIP IFAD pentru oferirea serviciilor de consultanță și asistență tehnică ȘCF în domeniul aplicării TCLS și examinarea rapoartelor (semianuale și anuale) elaborate de aceștia;

1.3 Intervievarea expertului contractat de UCIP IFAD pentru oferirea serviciilor de consultanță ȘCF în analiza eficienței economice la implementarea TCLS și examinarea rapoartelor (semi anuale și anuale) elaborate de acesta;

1.4 Intervievarea prestatorului de servicii contractat de UCIP IFAD pentru prelevarea probelor și determinarea proprietăților solului pe parcelele loturilor demonstrative cu aplicarea TCLS și martor pe care se aplică tehnologia convențională de lucrare a solului și examinarea rapoartelor anuale de analiză și descriere a rezultatelor investigațiilor de laborator.

1.5 Intervievarea presatorului de servicii contractat de UCIP IFAD pentru acordarea serviciilor de logistică la organizarea instruirilor în cadrul ȘCF pentru promovarea și diseminarea in rândul producătorilor agricoli a principiilor de aplicare a TCLS.

1.6 Organizarea vizitelor în teren și intervievarea reprezentanților ȘCF:

Nr ȘCF Amplasare localitate (raion) Anul fondării Profilul ȘCF
1.6.1 I.F. Porumbeni I.P. s. Pașcani (Criuleni) 2015 AC
1.6.2 SRL „Roua Persicului” s. Tochile-Răducani (Leova) 2015 AC
1.6.3 SRL „Agrored LV” s. Parcova (Edineț) 2015 AC
1.6.4 SRL „Hiliutianul” s. Hiliuți (Rîșcani) 2015 AC
1.6.5 GȚ „Girlea Andrei” s. Țareuca (Rezina) 2015 AC
1.6.6 SRL „Golden Grapes” s. Caracui (Hîncești) 2015 AC
1.6.7 Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția solului „N.Dimo” s. Ivancea (Orhei) 2015 AC
1.6.8 SRL „Natcubi-Agro” s. Larga – Nouă (Cahul) 2015 AC
1.6.9 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante s. Grigoriecvca (Căușeni) 2016 AC
1.6.10 G.Ț. ”Maria Darii” s. Chetrosu (Drochia) 2017 AE

1.7  Selectarea și intervievarea participanților la seminarele organizate în cadrul ȘCF.

1.8 Elaborarea Raportului de totalizare a activității 9 (nouă) ȘCF în domeniul AC și 1 (una) SCF în domeniul AE în perioada 2015-2020;

II.  Elaborarea conținutului, a prezentării grafice (design) și imprimarea publicației ”Istorii de succes, provocările și lecțiile învățate în domeniul aplicării TCLS în cadrul ȘCF” cu scopul diseminării rezultatelor activității ȘCF-lor și elaborarea unui plan de diseminare a publicației părților interesate;

 III. Organizarea unui Seminar informativ ”Rezultatele evaluării activității ȘCF-lor: provocări, lecții învățate și istorii de succes în domeniul aplicării TCLS” cu participarea reprezentanților ȘCF și a altor părți interesate (reprezentanți ai MADRM, sectorului științific și academic, prestatorilor de servicii implicați la implementarea activităților în cadrul ȘCF, experți și practicieni în domeniu etc.)

IV. Diseminarea publicației ”Istorii de succes, provocările și lecțiile învățate în domeniul aplicării TCLS în cadrul ȘCF” părților interesate;

Criterii minime de eligibilitate față de Companie/Consorțiul de companii:

  1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova.
  2. Experiență în prestarea serviciilor de consultanță, elaborare a publicațiilor, instruire, școlarizare în domeniul agriculturii de cel puțin 4 ani.
  3. Echipă de experți calificați conform subiectelor solicitate la concurs:

3.1  Expert internațional în domeniul TCLS cu minim 7 ani de experiență în domeniu;

3.2 Expert național în domeniul TCLS cu minim 7 ani de experiență în domeniu;

3.3 Expert național în domeniul analizei eficienței economice cu minim 7 ani de experiență în domeniu;

3.4 Expert național în pedologie cu minim 7 ani de experiență;

Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă:

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare Punctaj maxim
Profilul și experiența companiei în prestarea serviciilor de consultanță în domeniul agriculturii (anii de activitate)

Minim acceptabil – 4 ani

10
Experiența companiei (din ultimii 5 ani) în elaborarea publicațiilor în domeniul agriculturii/implementării TCLS/ rezilienței climatice/protecției mediului/ alte domenii relevante sarcinii (numărul de publicații: manuale, ghiduri, broșuri cu indicarea denumirii și autorilor)

Minim acceptabil – 5 publicații

20
Experiența companiei (din ultimii 5 ani) în realizarea seminarelor și activităților de instruire în domeniul  agriculturii/implementării TCLS/ rezilienței climatice/protecției mediului/ alte domenii relevante sarcinii (numărul de instruiri cu indicarea tematicii)

Minim acceptabil – 5 activități

20
Liderul echipei de experți și lista experților pentru prestarea serviciilor solicitate (4 experți calificați + leader-ul echipei în corespundere cu cerințele din pct.3 al secțiunii, cîte 10 puncte pentru fiecare expert, din care 5 puncte pentru gradul de studii și 5 puncte după numărul anilor de experiență în activități similare concursului)

Minim acceptabil – 7 ani de activitate

50

Companiile și experții individuali care au fost contractați de UCIP IFAD pentru acordarea asistenței tehnice și consultanței ȘCF nu vor fi admise/admiși la licitație.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară. Metodologia si planul de lucru pentru implementarea activităților vor fi prezentate la etapa de ofertare.  În cadrul metodologiei companiile vor repartiza individual echipei sarcinile propuse și vor estima timpul de realizare a acestora luînd în considerare că perioada de implementare a proiectului este 15 martie 2021, fără posibilitatea extinderii.

Scrisoare de exprimare a interesului (MODEL OBLIGATORIU) îl găsiți in josul paginii.

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 10.09.2020, 21.09.2020, 25.09.2020,  extins 02.10.2020 ora 10:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 38/20 PRRECI.

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307,

Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md