Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea unui studiu al riscurilor și al efectelor negative asupra mediului ca urmare a activității sectorului zootehnic

Număr 30/20 PRRECI
Categorie GEF
Data lansării 05 iun 2020 16:18
Data de încheiere 19 iun 2020 17:00

În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), o atenție deosebită este atribuită sporirii capacităților de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, ce le va permite să depășească provocările critice de mediu, prin investiții într-o infrastructura rurală productivă, dar și asistența tehnică pentru îmbunătățirea capacităților potențialilor beneficiari.

Una din probleme extrem de importante pentru Republica Moldova este poluarea mediului din localități cu diferite deșeuri organice generate de sectorul zootehnic, cum ar fi resturi de furaje, gunoiul de grajd etc. Totodată, un management adecvat a deșeurilor în zootehnie ar permite utilizarea acestora în calitate de îngrășăminte organice, îmbunătățind calitatea solului și asigurând salubrizarea localităților, dar și atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor cu efect de seră din sectorul zootehnic.

În scopul evaluării riscurilor și a gradului de poluare a mediului în cadrul lanțurilor valorice de bovine, ovine și caprine, și de identificare a soluțiilor durabile de management privind gestionarea corectă a deșeurilor cu impact asupra mediului, cum ar fi gunoiul de grajd (colectarea, depozitarea, tratarea și prelucrarea acestuia), UCIP IFAD anunță prezentul concurs pentru selectarea unei companii de consultanță pentru:

 1. Elaborarea unui studiu al riscurilor și al efectelor negative asupra mediului ca urmare a activității sectorului zootehnic (Lanțul Valoric de bovine, ovine și caprine) în Republica Moldova, în limba română şi engleză;
 2. Elaborarea unui Ghid de bune practici privind gestionarea deșeurilor solide și lichide și recomandări de prevenire a poluării mediului și reducere a efectelor negative cauzate de gestionarea inadecvată a deșeurilor în lanțurile valorice de bovine, ovine și caprine;
 3. Identificarea soluțiilor durabile sub forma a 4 proiecte de investiție (2 sectorul bovine, gospodării casnice și ferme mari și 2 sectorul ovine, gospodării casnice și ferme mari), bazate pe datele si informațiile studiului, pentru ulterioare intervenții în lanțurile valorice de bovine, ovine&caprine;
 4. Organizarea unui atelier public de prezentare și consultare privind studiul și proiectele de investiție propuse;
 5. Elaborarea raportului de sinteză a obiecțiilor și propunerilor la studiile de impact /proiectele pilot, în baza rezultatelor dezbaterilor și avizelor obținute în urma atelierului și raportului final de activitate;

 

 I Criterii minime de eligibilitate față de Prestator/Ofertant:

 1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, disponibilă să presteze serviciile solicitate conform prezentului anunț.
 2. Experiență generală – Experiență în elaborarea Business planurilor, Studiilor de Fezabilitate pentru investiții de orice gen de activitate în agricultură și a ghidurilor de bune practici pentru activități agricole și non-agricole. (Minim acceptabil – 5 ani);
 3. Experiență specifică – Numărul contractelor pentru elaborarea Business planurilor, Studiilor de Fezabilitate a Proiectelor de investiție și ghidurilor în domeniul agricol și non-agricol elaborate din ultimii 5 ani (Minim acceptabil – 3 contracte);

II Componența și cerințele de calificare a echipei de experți:

 1. Liderul echipei;
 2. Expert în economie, finanțe, administrarea afacerii;
 3. Expert din domeniul zootehnie;
 4. Expert din domeniul protecției mediului.

 Expert în științe economice:

 1. Cetățean al Republicii Moldova;
 2. Studii superioare în domeniul științelor economice;
 3. Cel puțin 10 ani de experiență în domeniul cercetărilor economice;
 4. Experiență în elaborarea Business planurilor, Studiilor de Fezabilitate a Proiectelor de investiție pentru domeniul agricol și a ghidurilor de bune practici din domeniul economic, elaborate în ultimii 5 ani (minim acceptabil 3 activități).
 5. Fluența orală și scrisă în limba română este necesară.

 Expert în domeniul zootehnie:

 1. Cetățean al Republicii Moldova;
 2. Studii superioare în domeniul zootehnic (ramura bovine/ovine/caprine);
 3. Cel puțin 10 ani de experiență în domeniul cercetărilor în domeniul bovine/ovine/caprine;
 4. Experiență în elaborarea Studiilor de Fezabilitate, Proiectelor de Investiție și a ghidurilor de bune practici din domeniul zootehnic elaborate în ultimii 5 ani (minim acceptabil 3 activități).
 5. Fluența orală și scrisă în limba română este necesară.

 Expert în domeniul protecției mediului:

 1. Cetățean al Republicii Moldova;
 2. Studii superioare în domeniul ecologiei și protecția mediului;
 3. Cel puțin 10 ani de experiență în domeniul ecologic și protecție a mediului;
 4. Experiență în evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a activității agricole, în ultimii 5 ani (minim acceptabil 3 activități).
 5. Fluența orală și scrisă în limba română este necesară.

III Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare Punctaj maxim
1.      Experiența generală a companiei; 30
1.1. Experiența de activitate a companiei (numărul anilor de activitate)

1.2. Experiența companiei în elaborarea Business planurilor, Studiilor de Fezabilitate pentru investiții de orice gen de activitate în agricultură și a ghidurilor de bune practici pentru activități agricole și non-agricole (numărul anilor de activitate, minim acceptabil – 5 ani);

10

 

20

2.      Experiența specifică a companiei din ultimii 5 ani:
Activătăți de elaborare a Business planurilor, Studiilor de Fezabilitate pentru investiții de orice gen de activitate în agricultură și a ghidurilor de bune practici pentru activități agricole și non-agricol (numărul activităților/contractelor; minim acceptabil – 3 contracte); 30
3.      Experiența echipei implicate pentru prestarea serviciilor solicitate* 40
3.1. Liderul echipei

3.2. Expert în domeniul economic

3.3. Expert în domeniul zootehnic

3.4. Expert în domeniul protecției mediului

10

10

10

10

*Fiecare expert va fi evaluat după gradul de studii, numarul total al anilor de experiență și experiența specifică solicitată la concurs, conform punctului II din prezentul anunț.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare a consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului (model atasat in josul paginii).

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 19.06. 2020, ora 17:00.

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației prezentate în formularul de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.  e-mail: procurement@ucipifad.md