„Extins 13.05.2019” Selectarea prestatorului de servicii (companie de consultanță) pentru elaborarea materialelor de instruire și prestarea serviciilor de instruire a formatorilor în domeniul Agriculturii Conservative

Număr 19/19 PRECI
Categorie GEF
Data lansării Iteratia 1: 22 feb 2019 17:00Iteratia 2: 04 mar 2019 15:00Iteratia 3: 19 mar 2019 9:00
Data de încheiere Iteratia 1: 04 mar 2019 15:00Iteratia 2: 18 mar 2019 15:00Iteratia 3: 13 mai 2019 17:00

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP-IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită consolidării și dezvoltării capacităților fermierilor în domeniul agriculturii conservative (AC) prin organizarea de activități de instruire.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile de consultanță locale, sau consorțiile de organizații cu experți naționali și internaționali pentru elaborarea materialelor de instruire, elaborarea programului de instruire cu un volum de 24 ore academice, identificarea formatorilor care urmează a fi instruiți, organizarea și prestarea serviciilor de instruire a formatorilor (80 persoane) în domeniul agriculturii conservative (AC).

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

 1. Elaborarea manualului de instruire pentru formatori și fermieri în domeniile AC
 2. Elaborarea programului de instruire a formatorilor (tema, număr de ore, forma de instruire, numele profesorului/expertului care va preda tema, etc).
 3. Elaborarea testelor- grilă de verificare a cunoștințelor pe baza cărora vor fi eliberate certificate de instruire persoanelor ce vor obține scorul total minim necesar.
 4. Identificarea persoanelor ce vor fi instruiți în calitate de formatori și întocmirea listelor per grup de instruire, coordonarea listelor cu UCIP-IFAD.
 5. Organizarea seminarelor de instruire: invitarea participanților la instruire, cazarea, alimentarea, pregătirea sectoarelor pentru instruirea practică și demonstrare, asigurarea sălii dotate cu echipament specializat, asigurarea cu materiale de instruire (pe stick-uri de memorie USB, minim 4 GB) și rechizite (carnet de notițe, stilou, creion, ecuson), organizarea vizitelor în teren (coordonarea vizitelor cu proprietarii terenurilor și asigurarea transportului pentru participanți), contractarea profesorilor/experților.
 6. Evaluarea cunoștințelor participanților la instruire, imprimarea certificatelor de acreditare în calitate de formator în domeniul AC.
 7. Prezentarea rapoartelor intermediare în termen de 10 zile după organizarea fiecărui seminar ce vor include: lista participanților cu semnături în original, lista participanților cazați cu semnături în original, testele grilă în original, copia certificatelor de instruire, concluzii și recomandări, poze, etc.
 8. Actele de primire-predare a materialelor elaborate și serviciilor prestate.

Cerințele față de personale ce vor fi instruite în calitate de formatori:

 • Persoane fizice cu studii superioare în domeniile relevante (agronomie, pedologie, protecția plantelor etc.) și cu experiență de muncă in agricultură, consultanță in agricultură, sau alte domenii relevante agriculturii de cel puțin 5 ani.
 • Persoane juridice cu experiență în domeniul de extensiune, consultanță și instruire in domeniul agriculturii cu experiență de cel puțin trei ani.
 • Experiența în domeniul instruiri/formării profesionale va constitui un avantaj.

       Cerințe minime de calificare:

 1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova sau consorțiu de persoane juridice.
 2. Experiență în prestarea serviciilor de instruire, consultanță, școlarizare în domeniul agriculturii de cel puțin 5 ani.
 3. Echipa de experți propuși pentru prestarea serviciilor solicitate de concurs

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Nr.

Criterii de calificare

Punctaj maxim

1.

Profilul și experiența generală a companiei (ani de activitate)

20

2.

Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activitățilorde instruire de orice tematică pentru antreprenorii agricoli(numărul de seminare și numărul de persoane instruite)

30

3.

Experiență (în ultimii 3 ani) în activități de instruire în domeniul agriculturii în cadrul Programelor IFAD și altor agenții similare cu finanțare externă(de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.) (numărul de seminare și numărul de persoane instruite)

20

4.

Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate

30

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS)expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată mai sus.

Vă informăm că nu admitem modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la  04 martie 18 martie2019, 15:00extins până la  13 mai 2019, 17:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md