Invitație la concurs: Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă cu lungimea de 4,6 km din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești.

Număr 63/19 PRRECI
Categorie Lucrări de construcții civile
Data lansării 09 oct 2019 14:00
Data de încheiere 23 oct 2019 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația privind procurarea lucrărilor civile pentru: Construcția rețelei de aprovizionare cu apă potabilă cu lungimea de 4,6 km din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești.

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt următoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localității).

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 Cerințe minime:       

  • Volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 5,4 mln MDL;
  • Experienţa pe parcursul ultimilor 3 ani ca prim contractant în construcţia a cel puţin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitate echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator (pentru a satisface această cerinţă, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporţie de minim 70%);
  • Diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rețelelor de distribuție a apelor și sistemelor de evacuare a apelor uzate, cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;
  • Propuneri pentru disponibilitatea echipamentului esenţial (propriu, leasing, chiria, etc.) enumerat în Datele despre Licitație.

Documente obligatorii pentru a fi prezentate:

(a) Extras din Registrul Independent  (pentru Societăţile pe Acţiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor;

(b) diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rețelelor de distribuție a apelor și sistemelor de evacuare a apelor uzate, cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

(c) Bilanţul contabil anual pentru ultimii 3 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică;

(d) Formularul standard al ofertei;

(e) Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea preţurilor -obligatoriu;

(f) Informaţia despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);

(g) Garanţia de participare la licitaţie;

(h) Aviz de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică;

(i) Graficul calendaristic de executare a lucrărilor;

(j) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere;

(k) Declarație privind situaţia personală a operatorului economic și alte documente adiționale.

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 23 octombrie 2019, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md