Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,5 km din or.Ceadîr Lunga, r-nul Ceadîr-Lunga

Număr 36/21 PRR
Categorie Lucrări civile
Data lansării 17 mai 2021 16:00
Data de încheiere 17 iun 2021 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,5 km din or.Ceadîr Lunga , r-nul Ceadîr-Lunga.

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Beneficiar: MF-TR Chisinau – bugetul de stat, Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD
  • Cod fiscal:1008601001038
  • Banca beneficiara: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat
  • BIC: TREZMD2X
  • Cod IBAN MDL: MD45TRPIAA145150D15465AC
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

Modelul cererii poate fi descărcat aici: Cerere.

 Cerințe minime:       

1) Volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 12 mln MDL (douăsprezece milioane lei);

2) Experienţa pe parcursul ultimilor 2 ani ca prim contractant în construcţia a cel puţin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitate echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator (pentru a satisface această cerinţă, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporţie de minim 80%);

3) Diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rutiere (a. drumuri şi piste de aviaţie și b. poduri): cu prezentarea obligatorie a certificatelor care atestă acest fapt;

4) Propuneri pentru disponibilitatea echipamentului esenţial (propriu, leasing, chiria, etc.) enumerat în Datele despre Licitație.

Documente obligatorii pentru a fi prezentate:

(a) Extras din Registrul Independent  (pentru Societăţile pe Acţiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor

(b) prezentarea obligatorie a certificatelor care atestă că contractantul are angajat diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rutiere   (a. drumuri şi piste de aviaţie și b. poduri);

(c) Bilanţul contabil anual pentru ultimii 2 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică

(d) Formularul standard al ofertei;

(e) Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea preţurilor ;

(f) Informaţia despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);

(g) Garanţia de participare la licitaţie;

(h) Aviz de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică;

(i) Graficul calendaristic de executare a lucrărilor

(j) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

(k)  Declarație privind situaţia personală a operatorului economic

Ofertanții trebuie să prezinte,împreună cu oferta:

(a) Copia autentificată a certificatului de înregistrare a întreprinderii ofertantului;

(b) Copia autentificată a Certificatului privind Lipsa datoriilor față de bugetul public national

(c) Document care va confirma că dispuneţi  de un laborator pentru testarea materialelor de construcţie şi a lucrărilor sau un contract încheiat cu un laborator autorizat pentru a efectua aceste testări.

Odată cu oferta trebuie să se depună și o garanție pentru participarea la licitație.

Notă:

În termen de 15 zile de la primirea de către contractant a scrisorii de acceptare din partea angajatorului, Contractantul trebuie să furnizeze, în numele său și al angajatorului, o asigurare care va fi valabilă începând cu data de inițierea lucrărilor și până la sfârșitul perioadei de răspundere pentru defecte, în sumele indicate în SCC, pentru următoarele evenimente care sunt riscuri datorate contractantului:

a) Pierderea sau deteriorarea lucrărilor, echipamentelor și materialelor;

b) Pierderea sau deteriorarea proprietății (cu excepția lucrărilor, materialelor și echipamentelor) în legătură cu contractul; și

c) Vătămări corporale, deces și răspundere civilă.

Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație competitivă la nivel național” (National Competitive Bidding) specificată în Manualului de Procurări IFAD (decembrie 2020);

Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi, grupul de lucru al  Autorităţii contractante se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia (procura) anexată la ofertă.

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătura şi ştampila.

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

Nu vor fi admise la concurs companiile care: nu și-au indeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD,  au exercitat sau au fost implicate în practici coercitive de complot, coruptie, frauda în raport cu UCIP IFAD,  sunt în conflict de interese cu Grupul-client – Primăria or.Ceadîr Lunga, r-nul Ceadîr-Lunga, agenţi economici, locuitori ai satului.

UCIP IFAD îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.

Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere a acestora şi în ordinea cronologică a recepționării.

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 17 iunie 2021, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Attn: Nicolae Babără, Consultant în procurări, of.  1303, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md