„Extins – LOTUL 4 – 01.10.2020” Invitație la licitație „Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea a 4 Pepiniere Pilot (PP) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI)”

Număr 50/20 PRRECI
Categorie GEF
Data lansării Iteratia 1: 01 sep 2020 16:00Iteratia 2: 22 sep 2020 12:00
Data de încheiere Iteratia 1: 22 sep 2020 10:00Iteratia 2: 01 oct 2020 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) în calitate de finanțator, anunţă licitația în 5 loturi privind Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea a 4 Pepiniere Pilot (PP) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), după cum urmează:

Lotul nr. 1: Dotarea Şcoalii de Cîmp pentru Fermieri GȚ „Pașcurov Iuri Anatoli” – Lot deschis în cadrul şedinţei Comisiei de recepţionare şi deschidere a ofertelor UCIP IFAD din 22.09.2020, ora 11:00

1.1 Semănătoare pentru semănatul culturilor cerealiere în condițiile No-till

Lotul nr. 2: Dotarea Î.S. Întreprinderii pentru silvicultură „Silva-Sud” CahulLot deschis în cadrul şedinţei Comisiei de recepţionare şi deschidere a ofertelor UCIP IFAD din 22.09.2020, ora 11:00

2.1 Grapă cu discuri

2.2 Încărcător frontal

2.3 Semănătoare p/u culturi cerealiere și leguminoase (tehnologia clasică)

2.4 Plug cizel

Lotul nr. 3: Dotarea Î.S. Întreprinderii pentru silvicultură Telenești –Lot deschis în cadrul şedinţei Comisiei de recepţionare şi deschidere a ofertelor UCIP IFAD din 22.09.2020, ora 11:00

3.1 Tractor

Lotul nr. 4: Dotarea Î.S. Întreprinderii pentru silvicultură Iargara- EXTINS până la 1 octombrie, 2020, ora 10:00       

4.1 Dislocator de rând cu brăzdar de 50 cm

Lotul nr. 5: Dotarea I.P Grădina Botanică (Institut) „Alexandru Ciubotaru”- Lot deschis în cadrul şedinţei Comisiei de recepţionare şi deschidere a ofertelor UCIP IFAD din 22.09.2020, ora 11:00

5.1 Încărcător frontal

5.2 Mașină de udat – cisternă

5.3 Remorcă pentru tractor

Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Persoană juridică – rezident al Republicii Moldova.
 2. Experienţă în comercializarea tehnicii şi echipamentului agricol de min. trei ani (min. un contract de livrare a tehnicii pentru fiecare din ultimii 3 ani);
 3. Deține calitatea de reprezentant certificat(dealer şi/sau distribuitor oficialpentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică şi utilaj agricol.
 4. Asigură serviciul de garanţie a tehnicii propuse.
 5. Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru tehnica livrată.
 6. Oferă serviciu de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a tehnicii procurate și mentenanță.
 7. Parametrii tehnici ai tehnicii/echipamentului agricol propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință.
 8. Și-a onorat obligațiile contractuale față de alți cumpărători în totalitate.

II. Nu vor fi admise la concurs companiile care:

 1. depun ofertele din numele unui grup, asociații sau consorțium de companii;
 2. nu și-au indeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD;
 3. au exercitat sau au fost implicate în practici coercitive de complot, coruptie, frauda în raport cu UCIP IFAD;
 4. sunt în conflict de interese cu Beneficiarii de grant a UCIP IFAD pentru care se procură echipamentul;

 

III. Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:

 1. Formularul-cerere de participare la concurs (format UCIP IFAD);
 2. Formularul Specificațiilor tehnice a utilajului (format UCIP IFAD);
 3. Oferta de preț (format UCIP IFAD);
 4. Declarația privind veridicitatea datelor prezentate (format UCIP IFAD);
 5. Certificatul/decizia de înregistrare a întreprinderii;
 6. Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 7. Documente confirmative de descriere a parametrilor tehnici de la producător (copia parametrilor tehnici din Manualul de exploatare a tehnicii/echipamentelor agricole oferite);
 8. Copia certificatului/lor sau altor documente ce confirmă calitatea de reprezentanţi certificaţi (dealeri şi/sau distribuitori oficiali pentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică/echipament şi utilaj agricolă ce a fost înaintată la concurs;
 9. Copia contractelor de livrare a tehnicii/echipamentului agricol (minim 1 contract pentru unul din ultimii 3 ani);
 10. Descrierea serviciului de asistenţa tehnică şi reparaţie a tehnicii comercializate în cadrul întreprinderii;
 11. Copia contractelor cu sub-contractorul pentru prestarea serviciilor de garanție și deservirea tehnicii/ echipamentului în perioada post-garanție (in caz dacă nu presteaza servicii proprii);
 12. Altele (după caz).

IV. Comisia de licitaţie nu va accepta oferta dacă:

 1. Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
 2. Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;
 3. Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;
 4. Ofertantul nu a specificat integral bunurile solicitate sau termenele de livrare;

V. Preţul indicat în ofertă va include într-o sumă unică:

1. Preţul tehnicii agricole;

2. Cheltuielilor de transport pînă la depozitul Beneficiarului;

3.Instruirea personalului beneficiarului pentru exploatarea tehnici agricole.

Notă: Toate componentele supraenumerate urmează a fi incluse în sumă unică, fără specificarea separată a acestora.

4. Opțiunile adiționale ale tehnicii agricole vor fi specificate într-o linie de cheltuieli separată;

Cererea de eliberarea (modelul îl găsiţi în josul paginii) a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresa: procurement@ucipifad.md.

VI. Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) specificată încadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010). Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot separat.

VII. Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

VIII. Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 22 septembrie 2020,  LOTUL 4 extins până la 1 octombrie, ora 10.00.

Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate separat (1 original şi 1 copie) incluse într-un plic comun la fel sigilat cu specificarea pe acestea a numărului Lotului/lor (1-5) și Licitației (50/20 PRRECI) cu descrierea: „Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea a 4 Pepinierii Pilot (PP) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI)”;

IX. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md.

X.  UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.