Invitație la licitație Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare

Număr 62/20 PRR
Categorie ABDS
Data lansării 17 dec 2020 10:00
Data de încheiere 31 dec 2020 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) în calitate de finanțator, anunţă licitația pentru Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare (elaborare Brand Book, design materiale tipografice/promoţionale, videoului pentru Campania de Educaţie Financiară și planificarea și realizarea campaniei de informare);

I Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
1. Să fie persoană juridică înregistrată în Republica Moldova (companii, studiouri, agenții de publicitate, etc);
2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniile design, editare, printare materiale informaționale, elaborare materiale video de promovare, dezvoltare campanii de comunicare;

II Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:
1. Forma standard a ofertei conform Anexei I;
2. Declarația pe propria răspundere a ofertantului conform Anexei II;
3. Oferta Financiară conform Anexei III;
4. Copia certificatului de înregistrare a companiei;
5. Portofoliu de lucrări care ar dovedi excelență profesională cu cel puțin trei proiecte similare implementate cu succes în ultimii 5 ani;
6. CV-ul/le Personalului cheie specificat în ToR (forma liberă) cu includerea obligatorie a experienței similare;

III Criterii de evaluare
A. Experiență dovedită în implementarea de proiecte similare în ultimii 3 ani, în domeniul:
– realizării unui Brand Book (minim 3 proiecte/ 1 proiect pentru sectorul finanicar/indicarea denumirii Beneficiarului);
– conceperii și realizării materialelor video în domeniul social, economic și dezvoltare comunitară (minim 3 proiecte/ 1 proiect pentru sectorul finaniciar/indicarea denumirii Beneficiarului);
– elaborării, imprimării materialelor tipografice și de personalizare a produselor promoționale (minim 3 proiecte/ 1 proiect pentru sectorul finaniciar/indicarea denumirii Beneficiarului);
– planificării și realizării contentului pentru o campanie de comunicare (minim 3 proiecte/ 1 proiect pentru sectorul finaniciar/indicarea denumirii Beneficiarului).
B. Personal cu experiență în domeniile enumerate, numărul persoanelor care urmează a fi implicate în activitatea respectivă, cu specificarea specializării și CV:
– realizării unui Brand Book (minim 5 ani de experiență/prezentarea lucrărilor din portofoliu);
– producerii spoturilor video/grafice cu caracter social-educativ (minim 5 ani de experiență/prezentarea lucrărilor din portofoliu);
– elaborării design-ului produselor tipografice, (minim 5 ani de experiență/prezentarea lucrărilor din portofoliu);
– planificării și realizării contentului pentru o campanie de comunicare. (minim 5 ani de experiență/prezentarea lucrărilor din portofoliu)

IV Graficul și etapele proiectului
Activitatea este planificată de a fi realizată până la sfârșitul anului 2021 în corespundere cu activitățile descrise.
Apriori începerii realizării activităților solicitate, prestatorul de servicii va prezenta UCIP IFAD spre coordonare și aprobare metodologia și planul de acțiuni ce va include în detalii etapele per activități si termenul de executare al acestora. Activitățile vor fi realizate în corespundere cu activitățile descrise cap. V și coordonare cu actorii implicați la realizarea sarcinilor.
Pentru realizarea activităților solicitate, prestatorul de servicii va organiza o ședință de lucru cu responsabilii din cadrul UCIP IFAD pentru clarificări și detalierea sarcinilor.

V Comisia de licitație nu va accepta oferta dacă:
1. Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
2. Oferta nu conține informația solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;
3. Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;

VI Cererea de eliberare a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresa: procurement@ucipifad.md

VII Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Națională” specificată în cadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010).

VIII Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

IX Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 31 decembrie 2020, ora 10.00.
Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri sigilate, separate (1 original şi 1 copie) cu specificarea pe acestea a numărului Licitației 62/20 PRR Selectarea prestatorului de servicii pentru prestarea unui spectru larg de servicii publicitare, ambele plicuri introduse într-un plic extern comun.

X Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

XI UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.