Selectarea beneficiarilor de granturi pentru dezvoltarea pepinierelor și producerea materialului săditor

Număr 39/16/PRRECI
Categorie GEF
Data lansării 09 aug 2016 10:00
Data de încheiere 04 sep 2017 10:00

BENEFICIARI ȘI CRITERII DE ELIGIBILITATE

Beneficiari ai granturilor pentru pepiniere vor fi două întreprinderi, una din zona centrală și una din zona de sud, selectate în bază de concurs.

Criteriile de eligibilitate pentru întreprinderi sunt următoarele:

– întreprindere înregistrată în zonă rurală a Republicii Moldova cu gen de activate multiplicarea plantelor;

– cel puțin 3 ani de experiență practică în producerea materialului săditor;

– deține rapoarte financiare înregistrate la organele de statistică pentru ultimii trei ani (sau declarații de venit după caz);

– declarație de asigurare a cofinanțării cel puțin 50 % în valoare bănească;

– dispune de specialist cu studii universitare în silvicultură, agronomie, horticultură sau alte domenii de specializare relevante, care va fi responsabil de supravegherea activității pepinierii;

– produce material săditor a cel puțin 10 specii de arbori și arbuști, plante medicinale și aromatice, etc.

SUMA ȘI SCOPUL GRANTULUI: sumagrantului pentru o întreprindere nu poate depăși 25.000, 00 dolari SUA, contribuția beneficiarului fiind de cel puțin 100 % în valoare bănească la suma grantului acordat..

Grantul de finanțare va fi acordat pentru procurarea următoarelor categorii de tehnică:

·utilaj pentru lucrarea solului;

·mașini de ridicat și transportat arbori;

· mașini sau utilaj pentru irigație prin aspersiune;

· tractoare;

·echipament de curățire a arborilor (platforme și foarfece);

·stropitori/aparate de irigat;

·alte tipuri de echipament relevant.

CONȚINUTUL OFERTEI:

Pentru participare la concurs ofertanții sunt solicitați să prezinte următoarele documente:

1. Formularul de participare la concurs (anexa 1);

2. Declarația pe propria răspundere (anexa 3);

3. Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extrasului din Registrul de stat;

4. Copia Certificatului de înregistrare pentru producerea materialului săditor (eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pentru cei funcționează conform Legii despre semințe)

5. Copia inventarierea pe ultimii 2 ani a speciilor și soiurilor crescute;

6. Copia Planului de afaceri sau de investiție pentru pepinieră, elaborat cu respectarea legislației în vigoare privind pepinieriile și cu indicarea contribuției Beneficiarului de cel puțin 50% din costul investiției în mijloace bănești;

7. Copia documentelor (contracte vînzare-cumparare, facturi fiscale, ordine de plata, etc.) ce confirmă investițiile efectuate în tehnologii, echipament, infrastructură, material săditor, terenuri agricole în ultimii trei ani cu completarea tabelului din anexa 2 ;

8. Copia documentelor care atestă că întreprinderea are în posesie teren agricol în proprietate sau arendat pe un termen de cel puţin 10 ani destinat pentru producerea și cultivarea materialului săditor (copia titlurilor de proprietate sau contractelor de arendă pe o perioada de cel puțin 10 ani înregistrate la oficiul cadastral);

9. Copia contractelor de vinzare sau furnizare a materialului săditor în anul 2015/registrul de intrări și ieșiri ale semințelor;

10. Copia contractelor sau acordurilor de colaborare cu instituțiile de cercetare științifică și învățămînt, întreprinderi de profil din țară si peste hotare (pentru ultimii 3 ani);

11. Copia raportului financiar sau declarației privind veniturile (după caz doar) pentru ultimii 3 ani înregistrate la biroul de statistică;

12. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de inspectoratul fiscal local.

* Ofertanții care nu vor satisface toate cerințele indicate mai sus vor fi eliminați din concurs.

Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare Vă rugăm să consultați

Termenii de Referință și Anexele

CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:

  • Pachetul de documente va include Oferta Tehnică (original și copie) şi Oferta financiară (original și copie), fiecare sigilate în plicuri separate (total 2 plicuri) şi toate împreună prezentate în plic comun, la fel sigilat. Pe toate plicurile (2+1) va fi indicată denumirea ofertantului, persoana și telefonul de contact, adresa de e-mail și denumirea concursului la care se aplică.
  • Oferta va fi prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, pînă la data de 10 martie 2017, ora 10:00. 07 aprilie 2017, ora 10:00 02 iunie 2017, 03 iulie , 31 iulie 2017, 04 septembrie 2017, ora 10:00.,
  • Ofertele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

· UCIP-IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertelor la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate

· Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md