Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi

Număr PRRECI/14/35
Categorie GEF
Data lansării 01 ian 2015 8:00
Data de încheiere 10 ian 2015 8:00

Introducere
Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate și integrate. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării și implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol. În această ordine de idei, restabilirea învelișului vegetal și îmbunătățirea fertilității solurilor degradate pot contribui la sporirea rezilienței la schimbările climaterice a zonelor rurale, terenurilor și ecosistemelor agricole din Moldova. Reabilitarea habitatului ce a ieșit din circuitul agricol în urma degradării solului va spori productivitatea terenurilor și întreprinderilor agricole.

Justificare
Una dintre cele mai importante limitări în fața activității agricole din Moldova este clima semi-aridă, care se caracterizează prin cantități foarte variabile de precipitații atmosferice și temperaturi înalte în timpul verii. În agricultura din Moldova se folosește în cea mai mare parte tehnologia convențională de lucrare a solului și gestionare a culturilor agricole. Acestea nu mai sunt optime în ceea ce privește impactul asupra solului, inclusiv fertilitatea în condiții semi-aride și fenomenul de combatere a eroziunii solului. Învelișurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului și pierderii umidității din sol, atingîndu-se o producere agricolă durabilă. Totodată, se îmbunătățește microclima în zonă protejată prin micșorarea evaporării apei din sol și plante. Reieșind din cele menționate mai sus, precum şi din faptul că prin recunoașterea problemei ca fiind una semnificativă, UCIP-IFAD are ca obiective promovarea şi implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor prin ameliorarea/înființarea învelișurilor de ierburi din plantațiile din vii și livezi, terenuri de pășunat, inclusiv prin cultivarea culturilor intercalate, crearea fâșiilor de filtrare în jurul bazinelor de apă, benzilor de protecție pe versanți etc.
Pentru atingerea acestor obiective cu suportul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) pe parcursul următorilor cinci ani din rândul întreprinderilor agricole private și autorităților publice locale (primării) UCIP-IFAD va selecta beneficiari, care prin conlucrarea directă cu UCIP-IFAD și a specialiștilor din domeniu vor contribui la ameliorarea/înființarea învelișurilor de ierburi, ca măsuri de prevenire și stopare a proceselor de eroziune a solurilor din terenurile agricole.

Beneficiarii
În calitate de beneficiar a granturilor de finanțare pentru ameliorarea/înființarea învelișurilor de ierburi (preponderent pe terenuri erodate/expuse eroziunii) pot fi:

 • Autoritățile publice pocale (primării) (cu excepția orașelor Chișinău si Bălti[1]). În cadrul unei Primării fiecare sat este considerat beneficiar individual.
 • Întreprinderile agricole și grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică înregistrate în zonele rurale preponderent din regiunile de centru și sud a Republicii Moldova (cu excepția orașelor Chișinău și Bălti). Instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico- și didactico-experimentale înregistrate in mun. Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul când dețin terenuri agricole și desfășoară activitatea în zona rurală.

[1] Nu se referă la instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico- și didactico-experimentale

Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare:

 • Înierbarea plantațiilor multianuale – plantarea ierburilor perene în intervalul dintre rânduri din plantațiile de vii și livezi care contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului.
 • Culturi intercalate – cultivarea unei sau două culturi suplimentare în spațiile existente între rândurile de culturi principale pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului.

§ Culturi intercalate în benzi – cultivarea a două sau mai multe culturi simultan, în benzi suficient de late pentru a permite cultivarea independentă a speciilor, dar suficient de înguste încât să permită interacțiunea dintre ele;
§ Culturi intercalate în rânduri – cultivarea a două sau mai multe culturi simultan, când cel puțin una din culturi este semănată în rânduri.

 • Fâșie de filtrare – fâșie formată din ierburi perene sau arbuști forestieri, plantată de-a lungul malului bazinului de apă (lac, iaz sau rîu) în scopul prevenirii eroziunii solului și poluării bazinelor de apă.
 • Bandă circulară de protecție a versanților – bandă formată din ierburi perene ce încercuiește versanții cultivați, protejând culturile contra apei și reținând substanțele poluante existente.
 • Reabilitarea terenurilor degradate – plantarea ierburilor perene pe terenurile degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi cauzată de eroziunea pluvială și cea eoliană, care au drept consecință pierderea stratului fertil de suprafață, pierderea nutrienților, salinizarea, degradarea fizică prin inundare, degradarea chimică etc.
 • Decontaminarea terenurilor poluate – ameliorarea terenurilor unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice. Aceste terenuri sunt reabilitate prin curățirea de deșeuri, renivelare și înierbare cu ierburi sau arbori forestieri, astfel prevenindu-se poluarea bazinelor de apă în urma eroziunii solului.
 • Ameliorarea terenurilor de pășunat – APL vor putea ameliora pășunile comunale.
 • Terase înierbate – presupune executarea lucrărilor de înierbare a teraselor, creându-se astfel o treaptă de sol plantată cu ierburi perene care reține și absoarbe apa ce se scurge de pe pante.

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar

 • Pentru acoperirea costului lucrărilor de restabilire (înființare) a învelișurilor de ierburi vor fi acordate granturi în sumă de până la 700 USD per 1 ha (concomitent nu mai mult de 50% din costul total), în baza Planului de cheltuieli pentru restabilirea învelișului de iarbă, întocmit de către beneficiar, iar beneficiarul va contribui cu cel puțin 50 % din costul total.
 • Suprafața maximă ameliorata și/sau înființată per 1 beneficiar nu va depăși 10 ha pentru înierbarea plantațiilor multianuale și 5 ha pentru restul tipurilor de învelișuri de ierburi.

 • În plantațiile multianuale de livezi și vii pentru struguri de masa suprafața 1 ha de înierbare se calculează ca suprafața plantației când toate intervalele între rânduri sunt înierbate. În cazul când înierbarea este efectuată peste fiecare 1 sau 2 rânduri, suprafața 1 ha de înierbare se calculează ca suprafața plantației unde intervalele între rânduri au fost supuse înierbării.
Perioada derulării Programului și data de depunere a cererilor de finanțare

Programul va fi implementat în perioada anilor 2015-2019.- Cererile de finanțare vor fi primite pe parcursul întregului an, începând cu data 01 ianuarie 2016.

Criterii de eligibilitate
Pentru a beneficia de aceste granturi primăriile, întreprinderile agricole, grupurile sau cooperativele de întreprinzători trebuie să întrunească următoarele criterii:

Pentru primării:
· Să fie amplasate preponderent în zonele de sud sau centru ale Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;

 • Să posede documente care atestă că Primăria deține terenuri publice în proprietate necesare pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi;
 • Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total sau echivalentul în bunuri și servicii de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi.

Pentru întreprinderile sau cooperativele agricole:

 • Să posede certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și să dețină o activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți[2];
 • Să posede cel puțin un an experiență în domeniul producerii agricole;
 • Să posede documente care atestă că întreprinderea/cooperativa deține plantații multianuale sau terenuri agricole în proprietate sau arendă pe un termen de lungă durată (cel puțin 5 ani, înregistrate la oficiul teritorial cadastral) necesare pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi;
 • Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total sau echivalentul în bunuri și servicii de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi.

[2] nu se referă la instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico- și didactico-experimentale

N.B. Terenurile agricole ce sunt înființate doar cu o singură cultură furajeră cum ar fi lucerna, trifoi, etc. NU SUNT eligibile pentru obținerea grantului de finanțare.
Documentele de aplicare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezinta la UCIP-IFAD:

 1. Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul APL-ului, întreprinderii agricole și/sau CÎ (anexa 1). În cazul cînd cererea de finanțare prezentată corespunde cerințelor de eligibilitate pentru obținerea grantului de finanțare solicitantul va prezenta suplimentar următoarele documente:
 2. Planul de cheltuieli a învelișurilor de ierburi întocmit și completat de către solicitant în baza Ghidului practic elaborat de către prestatorul de servicii selectat de UCIP-IFAD (http://plan-inverzire.azurewebsites.net/). Pentru elaborarea Planului de cheltuieli la ameliorarea/înfiinţarea învelişurilor de ierburi, producătorii agricoli sau reprezentanții APL-urilor trebuie consulte Ghidul Practic pentru întocmirea planului de cheltuieli la înființarea și ameliorarea învelișurilor de ierburi pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului.

Cheltuielile privind operațiunele tehnologice mecanizate se vor întocmi în baza ghidului de tarife și
costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate elaborate de Institutul Național de Cercetări Economice https://ince.md/uploads/files/1491812946_costuri_privind_operaiile_tehnologice_mecanizate..pdf

 1. Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii/APL și extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 2. Copia declarației de constituire și Fișa de înregistrare a Gospodăriei Țărănești;
 3. Declarația pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării de cel puțin 50% din costul total în mijloace bănești sau bunuri și servicii exprimate în valoare bănească indicate în proiectul de execuție (anexa 2);
 4. Declarație pe propria răspundere privind legitimitatea datelor și documentelor prezentate precum și disponibilitatea de implementare a Planului de cheltuieli (anexa 2);
 5. Copia titlului de proprietate a terenului, contractului de vânzare-cumpărare sau contractul de arendă pe un termen de 5 ani, înregistrat la OCT;
 6. Copia raportului financiar sau declarația de venit (în cazul evidenței contabile simplificate) pe anul precedent celui de gestiune;
 7. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organul fiscal de resort sau copia acordului/contractului de reeșalonare a datoriilor;
 8. Certificat eliberat de o bancă comercială în care va fi indicat numărul contului bancar în lei moldovenești.
 9. UCIP-IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente după necesitate.


Pentru detalii vedeți:

Termeni de referință

Anexe

CONDIŢIILE DE PREZENTARE A OFERTELOR

 • Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303. La etapa de recepționare dosarele de aplicare vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare notând data de prezentare, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat.
 • Perioada de prezentare a pachetului de documente: pe parcursul anului
 • Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ifad.md