Selectarea expertului la implementarea tehnologiei de cultivare a culturilor agricole în baza principiilor Sistemului Conservativ al Agriculturii în cadrul Școlilor de câmp pentru fermieri

Număr 21/19 PRRECI
Categorie GEF
Data lansării 22 mar 2019 16:00
Data de încheiere 08 apr 2019 10:00

Program: PRRECI/2000000452

PP&AWPB ref. no.: C 1.18/1.1.2.5/ AWPB 2019

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD.

UCIP-IFAD pe perioada anilor precedenți a creat 10 (zece) Școli de cîmp pentru fermieri (SCF) cu loturi demonstrative, în baza cărora, în condiții de cîmp, va fi implementată  și promovată tehnologia de cultivare a culturilor agricole în baza principiilor Sistemul conservativ de agricultură (SCA). Derularea cu succes ale activităților preconizate va depinde în mare măsură de nivelul de pregătire și instruire a producătorilor agricoli din cadrul SCF-lor. Pentru o implementare eficientă producătorii agricoli vor fi consultați de  un expert în domeniul implementării SCA.

Aranjamente

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selectați 2 experți în aplicarea SCA, care vor fi responsabili pentru acordarea asistenței consultative și de instruire în cadrul SCF cu un volum de aproximativ 50 zile lucrătoare pe an fiecare. SCF sunt amplasate in raioanele: Drochia, Orhei, Anenii Noi, Hîncești, Leova, Criuleni, Riscani, Rezina, Causeni, și Cahul.

Responsabilitățile prestatorului

În sarcina expertului va fi acordarea de consultanță și asistență tehnică, monitorizarea loturilor demonstrative, ghidarea și asistența producătorilor agricoli de a trece de la agricultura tradițională la SCA, cît și organizarea seminarelor de informare și instruire în domeniul SCA. Sarcinile expertului:

  • Monitorizarea respectării tehnologiei elaborate în baza studiilor de pre-fezabilitate a întreprinderilor agricole și în caz de necesitate ajustarea tehnologiilor de implementare pentru culturile agricole în baza principiilor SCA la fiecare lot demonstrativ din cadrul SCF-lor;
  • Ajustarea și optimizarea elementelor agrotehnice pentru fiecare lot demonstrativ în parte, reieșind din rezultatele analizelor agrofizice şi agrochimice a solului şi condițiilor climaterice din subzona agroecologică respectivă;
  • Menținerea evidenței lucrărilor efectuate în Registrul Lotului demonstrativ;
  • Elaborarea eventualelor corectări a normelor de fertilizare a solului, metodelor și schemelor de protecție (norma de consum, tipul preparatului de uz fitosanitar, etc.) a culturilor de cîmp împotriva buruienilor, bolilor şi dăunătorilor precum și după caz a altor elemente tehnologice incluse în fișa tehnologică la cultivarea culturilor de cîmp în cadrul Școlilor de cîmp pentru fermieri;
  • Participarea cu prezentări/rapoarte și diseminarea rezultatelor obținute și cunoștințelor prin intermediul seminarelor, meselor rotunde, mass-media, conferințelor, publicațiilor ştiinţifice, etc;
  • Participarea și prezentarea rapoartelor la seminarele care vor fi organizate în cadrul a Școlilor de câmp pentru fermieri.

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită persoanele cointeresate să își exprime interesul în calitate de expert individual pentru prestarea serviciilor sus menționate.

Potențialii prestatori trebuie să furnizeze informații, care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a-și îndeplini obligațiile de prestare a serviciilor.

Cerințe minime de calificare

  1. Persoană fizică disponibilă să presteze servicii în calitate de consultant individual.
  2. Studii superioare în domeniul agroingineriei sau agronomiei.
  3. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul implementării tehnologiilor performante în Agricultura conservativă.

 Criteriile cheie pentru includerea în lista scurtă a persoanelor care își vor manifesta interesul sunt următoarele:

 

Poziţia Criterii de apreciere Punctaj Iniţial
1. Calificare generală 20
1.1 Studii: Doctor in științe, MSc, BSc în domeniul in care se prestează serviciile 10
1.2 Absolvirea unor cursuri internaționale de formare profesională în domeniul Agriculturii Conservative (în ultimii 3 ani) 10
2.Experiență anterioară specifică în domeniul relevant serviciilor 55
2.1 Experiență profesională în domeniu în agricultură 10
2.2 Experiență specifică la implementarea tehnologiilor în Sistemul Conservativ în Agricultură 45
3.Experiența similară de lucru în proiecte cu finanțare externă 20

3.1

Experiență în prestarea serviciilor similare semnate în cadrul proiectelor cu finanțare externă în ultimii 3 ani 20
4.Competențe profesionale 5
Competențe lingvistice (fluență în engleză, română, rusă) 5
Total 100

Consultantul va fi selectat în conformitate cu Metoda de calitate-cost(QCBS) expusă în Manualul de procurări IFAD. Doar ofertanții selectați pentru lista scurtă, care au acumulat cele mai multe puncte vor fi invitați să prezinte Oferta tehnică și Oferta Financiară.

Dacă aveți experiență de a lucra într-o capacitate similară și doriți să faceți o contribuție activă și durabilă la implementarea programului IFAD, trimiteți Scrisoarea de exprimare a interesului după modelul stabilit și Curriculum Vitae detaliat (le găsiți în josul paginii).

Termenul limită pentru depunerea Scrisorii de exprimare a interesului până la 08.04. 2019, ora 10:00.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md