Servicii de avocatură și prezentarea intereselor în procesul de judecată- servicii de consultanță (Cerere de exprimare a interesului)

Număr 17/19 RRP
Categorie Admin
Data lansării 22 feb 2019 13:00
Data de încheiere 15 mar 2019 17:00

Program: RRP/2000001703

Numărul licitației:17/19 RRP

PP&AWPB ref. no.:C 3.1/3.1.4.1/ AWPB 2019

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD), acționează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 980 din 25 septembrie 2000, creată pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru implementarea proiectelor și programelor finanțate de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).

Pe parcursul implementării programelor și proiectelor UCIP-IFAD contactează în bază de concurs prestatori de servicii locali și internaționali.

UCIP-IFAD intenționează să angajeze un avocat/cabinet de avocat sau birou asociat de avocați pentru a presta servicii de asistență juridică și a reprezenta interesele Unității în instanța de judecată  în litigiul născut în urma neexecutării obligațiilor de către un antreprenor înregistrat în Republica Moldova și contractat de UCIP-IFAD pentru prestarea lucrărilor de construcții. Valoarea contractului cu antreprenorul pentru executarea lucrărilor de construcție a Rețelei de alimentare cu apă pentru irigare constituie 2.942.447,43 lei. Obiectul de construcție este amplasat în r. Cimișlia. Antreprenorul a executat lucrările de construcție cu abateri și n-a lichidat observațiile Comisiei de recepție finală a lucrărilor, ca rezultat obiectul construit nu este funcțional. Comisia a respins recepția finală a obiectului de infrastructură, ca fiind unul ne finalizat. Antreprenorul refuză lichidarea obiecțiilor Comisiei de recepției finală, testare și transmiterea obiectului.

SARCINI ŞI RESPONSABILITĂȚI:

Prestatorul de servicii urmează să:

  1. Să examineze documentele și situația la zi în realizarea obligațiunilor  contractuale a părților și să prezinte conducerii UCIP-IFAD notă justificativă de înaintare a unei cereri de chemare în judecată privind rezilierea contractului și restituirea prejudiciului cauzat UCIP-IFAD prin neexecutarea obligațiunilor contractuale de către sub-contractant, cu aprecierea estimativă referitoare la reușita unei astfel de acțiuni.
  2. Să formuleze și să depună Cererea de chemare în judecată din numele UCIP-IFAD.
  3. Să participe la ședințele de judecată și să reprezinte interesele UCIP-IFAD.
  4. Să întocmească cererea de apel și recurs după necesitate.
  5. Să întocmească textul referințelor, după necesitate.

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită persoanele cointeresate să își exprime interesul în calitate de avocat/cabinet de avocat.

Potențialii prestatori trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a-și îndeplini obligațiile de prestare a serviciilor.

       Cerințe minime de calificare:

  1. Posesor de Licența cu drept de exercitare a profesiei de avocat valabilă pentru anul 2019, eliberată în condițiile Legii,
  2. Cel puțin 5 ani de experiență profesională dovedită în calitate de avocat;

Criteriile de evaluare pentru includerea în lista scurtă a ofertanților care își vor manifesta interesul sunt următoarele:

Poziţia

Criterii de apreciere

Punctaj Iniţial
1.Calificare generală

20

1.1

Gradul de studii: Licențiat, MSc, Doc. în știință, în domeniul in care se prestează serviciile

10

1.2

Absolvirea unor cursuri internaționale de formare specifice în ultimii 3 ani

10

2.Experiență anterioară specifică în domeniul relevant serviciilor

40

2.1

Experiență profesională în domeniu de avocatură(numărul de ani)

30

2.2

Experiență în procese de judecată cu implicarea  clienților sau companiilor  de lucrări de  construcții (in ultimii 3 ani)

10

3.Experiența similară în procese de judecată cu cîștig de cauză(2015-2017)

40

3.1

Numărul de procese de judecată de apărare a intereselor clientului în care a-ți participat in calitate de avocat în ultimii 3 ani

20

3.2.

Numărul de procese de judecată cu cîștig de cauză în care a-ți participat in calitate de avocat în ultimii 3 ani

20

Total

100


Scrisoare de exprimare a interesului (MODEL OBLIGATORIU)

Consultantul va fi selectat în conformitate cu Metoda de calificare a consultanților (CQS) expusă în Manualul de procurări IFAD. Doar ofertanții selectați în lista scurtă vor fi invitați să depună oferta financiară și tehnică.

Mai multe informații despre concurs pot fi solicitate la adresa sub menționată.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 15 martie 2019, ora 17:00.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md