RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

**Extins 03.02.2017** Selectarea beneficiarilor pentru crearea școlilor de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative sau agriculturii ecologice

Reg. no.: 49/16/PRRECI
Categorie: GEF
Launch date: 2016-11-25 10:00:00
Deadline: 2017-02-03 10:00:00
 

Sarcini şi responsabilităţi
În baza unui concurs naţional, din rîndul întreprinderilor private/de stat şi/sau instituțiilor de învățămînt și cercetare vor fi selectați 2 (doi) beneficiari, care pe parcursul următorilor trei ani, prin conlucrarea directă cu UCIP-IFAD şi a specialiştilor din domeniu vor contribui la implementarea şi promovarea unui şir de activități privind agricultura conservativă sau ecologică.  Școlile de cîmp pentru fermieri vor servi ca centre regionale de instruire a fermierilor din zonă, pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților practice la practicarea culturilor agricole în sistemul de lucrare minimă a solului sau agriculturii ecologice. 

Beneficiarii
Responsabilitatea viitorilor beneficiari de granturi la crearea școlilor de cîmp pentru fermieri va fi:

  • Participarea la crearea SCF prin semnarea contractului de parteneriat și participare pe un termen de minim 3 ani.
  • Alocarea unui teren agricol pentru crearea lotului demonstrativ cu suprafața de cel puțin 5ha, care va fi divizat in două sole(una tehnologia convențională, alta tehnologia nouă) unde culturile agricole vor fi cultivate doar în baza agriculturii conservative sau ecologie.
  • Participarea la licitația de selectare a furnizorului și procurarea tehnicii agricole pentru lotul demonstrativ.
  • Participarea cu o cofinanțare de minim 100% la suma grantului acordată de UCIP-IFAD.
  • Asigurarea unei săli de instruire pentru un număr minim de 25 persoane.
  • Asigurarea accesului necondiționat pentru producătorii agricoli și cercetătorii științifici ce vor avea ca scop activităţi didactice şi științifice ce au referință la studierea AO.
  • Menținerea lotului demonstrativ și a școlii de de cîmp pentru fermieri conform destinației şi condițiilor stabilite inițial pe parcursul a minim trei ani.
  • Instruirea a pînă la 450 fermieri în domeniul AC sau AO în decurs de trei ani. 

Criterii de eligibilitate:
În calitate de beneficiar la crearea Școlilor de cîmp pentru fermieri pot fi: Întreprinderi agricole private din zonele rurale, Instituții/stațiuni de învățământ și cercetare agricolă; Colegii agricole, școli de profil; alte instituții de cercetare ce activează în domeniul agriculturii (agricultura convențională, conservativă sau agricultura ecologică) amplasate in zonele rurale. Pentru orașele Chișinău și Bălți sunt eligibile doar instituțiile de cercetări științifice, stațiunile experimentale, instituțiile de învățământ cu profil agricol, care au terenuri amplasate în zonele rurale. 
Întreprinderile nominalizate mai sus vor fi eligibile pentru etapa de pre-calificare doar în cazul cînd vor întruni următoarele criterii:
·La concurs pot să participe doar întreprinderile care au terenuri agricole în proprietate sau arendate pe un termen de cel puţin 5 ani.
·Vor fi eligibile întreprinderile care au în proprietate sau arendate terenuri agricole cu o suprafață de minimum 10 ha, dar nu mai mult de 50 ha(după datele la 31 decembrie a anului precedent depunerii cererii de obținere a grantului care urmează a fi confirmată cu documente justificative raportului 7-AGR, certificat de la primărie).
·Să accepte crearea lotului demonstrativ pe un termen de cel puţin 3 ani.
·Să posede cel puțin 5 ani de experiență în domeniul producerii agricole.
·Să menţină evidenţă contabilă conform standardelor naționale.
·Să fie de acord pentru participarea la co-finanțarea sumei acordată de UCIP-IFAD în proporție de cel puţin 100% din investiția oferită de UCIP-IFAD la procurarea utilajului agricol din cadrul SCF.
·Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat.
·Să manifeste interes şi să accepte înfiinţarea SCF în cadrul întreprinderii/instituției şi primirea pe parcursul a următorilor 3 ani a grupurilor de producători agricoli la instruire sub formă de seminare, zile ale cîmpului etc.
·Să aibă angajat un specialist cu studii superioare în domeniul agronomiei sau alt domeniu relevant agriculturii (titular sau prin cumul).
·Pentru fiecare din ultimii 3 ani de zile de activitate să posede bilanțuri contabile pozitive.
·Să prezinte fișă tehnologică pentru anul 2017 cu un plan de cheltuieli de cultivare a cel puțin a unei specii crescute pe suprafața cîmpului propus pentru lotul demonstrativ.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să consultați:

 Termeni de referință

Anexe 
 

CONDIŢIILE DE PREZENTARE A OFERTELOR:
 Solicitantul de grant va imprima 2 exemplare de documente conform listei indicate în prezentul Termeni de referință pentru participare la concurs.
 Fiecare exemplar de documente va fi sigilat în plicuri separate. Pe unul din plicuri se indică “Original”, iar pe al doilea plic se indică “Copie”. Ambele plicuri se prezintă la concurs într-un plic comun. În obligativitate pe toate plicurile trebuie să fie indicate: denumirea concursului, întreprinderea, telefonul de contact și localitatea.
 Toate plicurile urmează să fie sigilate și ștampilate.
 Pachetul de documente va fi depus la adresa UCIP-IFAD: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, nu mai târziu de 26.12.2016, ora 10:00. 23.01.2017, ora10:00. 03.02.2017, ora 10:00.
 Ofertele prezentate după expirarea termenului limită stabilit NU vor fi admise la concurs.
 Beneficiarii care vor încălca condiţiile menționate mai sus NU vor fi admiși la concurs.
 Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md

<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)