Întreprinderi mici și mijlocii IFAD VII

111

Activități eligibile

 • producerea, recoltarea: fructelor, pomușoarelor, legumelor produse în sere și / sau în câmp deschis, plantelor medicinale și plantelor aromatice, semințelor, răsadurilor și materialului săditor, culturi de câmp inclusiv tehnice, struguri de masă, arbori și arbuști meliferi (excepție- struguri tehnici, tutun, culturi silvice, plante pentru amenajarea spațiilor verzi);
 • creșterea animalelor, producerea produselor de origine animalieră, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, echipamentului și a utilajului agricol;
 • depozitarea, sortarea, prelucrarea, ambalarea etc. a produselor agricole (cu excepția soiurilor tehnice de struguri, tutunului, culturilor silvice, plante pentru amenajarea spațiilor verzi);
 • construcția depozitelor, halelor de depozitare și păstrare la rece a produselor agricole, semințe și răsaduri (cu excepția edificiilor cu destinație agricolă care urmează a fi date în locațiune);
 • servicii pentru agricultură;
 • agroturism rural (construcția/reconstrucția și renovarea agro-pensiunilor rurale, procurarea animalelor de prăsilă, echipamentului, utilajelor și mașinilor agricole noi.

Suma maximă a creditului

250 000 dolari SUA

(maxim 75% din valoarea totală a proiectului investiţional)  

Beneficiari eligibili

Întreprinderile Mici și Mijlocii cu profil agricol care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • activitatea este bazată pe proprietate privată si este fondată si administrată de cetățeni ai R. Moldova;
 • este înregistrată conform legislației R. Moldova ca subiect al activității de antreprenoriat sub orice formă organizatorico-juridică, și dispune de toate autorizațiile necesare pentru desfășurarea activității;
 • desfășoară activitatea în aria de implementare a Proiectului*;
 • menține evidența contabilă și prezintă la timp rapoarte financiare;
 • activează în deplină conformitate și corespunde criteriilor stabilite în Legea nr.179 din 21 iulie 2016 privind întreprinderile mici și mijlocii;
 • respectă actele și standardele legale privind protecția mediului și a principiilor de evaluare a impactului asupra mediului.
 • prioritate se va acorda întreprinderilor care anterior nu au primit finanțare în cadrul Proiectelor IFAD;
 • beneficiarii proiectelor IFAD I-IFAD VI pot primi finanțare repetată în cadrul Proiectului IFAD VII doar dacă au rambursat integral (însă nu mai devreme de 1an) creditele accesate anterior;
 • în cadrul aceluiași Proiect (IFAD VII), beneficiarul poate primi credit doar o singură dată.

Termenul creditului

Creditele se acordă pe termen mediu și lung:   ≤ 8 ani (≤ 4ani, perioada de grație)

Contribuția beneficiarului

Min. 25 % din valoarea totală a proiectului investițional (mijloace bănești și/sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării proiectului investițional)

Valuta creditului

MDL, USD, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

Rata dobânzii

Rata de recreditare este flotantă și se calculează conform formulei stabilite și anunțate de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE).
Pentru resursele recreditate în lei moldovenești (MDL), Rata dobânzii finale pentru Beneficiar este compusă din:
a) Rata de referință (rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei) – 21,5 %
b) Marjă percepută de Ministerul Finanțelor/OGPAE pentru acoperirea riscului de schimb valutar (0,3%) și a cheltuielilor operaționale (0,3%)
c) Marja instituției financiare pentru intermedierea resurselor și acoperirea riscului de credit – aprox. 3,5 %.

Condiții de utilizare a creditului

 • mijloacele eliberate din resursele IFAD vor fi utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe (până la 20% din suma sub-împrumutului poate fi utilizată pentru finanțarea capitalului circulant/ servicii/ lucrări aferente investiției finanțate sau pentru capital circulant independent);
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri la valoarea netă (fără TVA);
 • costurile de transport și instalare legate de investiții, în cazul în care acestea fac parte din contractul de achiziție, pot fi finanțate din resursele Proiectului;
 • capitalul circulant poate fi finanțat din resursele solicitantului, din resursele băncii cofinanțatoare (după caz) și parțial din resursele IFAD (max. 20%).

Particularități:

 • achiziționarea de module/construcții de seră vor fi eligibile numai în cazul în care acestea sunt livrate de o firmă specializată în construcția serelor sau de către distribuitori / dealeri autorizați;
 • pentru construcția/reparația imobilului de producere, depozitare, păstrare, etc., eligibile pentru finanțare sunt doar materialele de construcție, valoarea cărora este aprobată în baza devizelor de cheltuieli elaborate și aprobate de către persoanele licențiate. Durata contractului de arenda a terenului pe care va fi construită clădirea, va fi nu mai mică decât perioada de recuperare a investițiilor;
 • achiziționarea de echipamente, utilaje sau alte active de mâna a doua, va fi eligibilă în cazul în care furnizorul va asigura funcționarea corespunzătoare a bunului printr-o clauza contractuală.

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD:

 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul ţării şi facilităţile fiscale şi vamale pentru bunurile importante procurate din resursele Proiectului.
 • Credite investiţionale pe termen mediu şi lung.
 • Dobînda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.

Activități neeligibile pentru finanțare

 • bunuri procurate de la persoane fizice (care nu sunt subiecți ai activității de antreprenoriat);
 • refinanțarea datoriilor existente;
 • achitarea taxelor, impozitelor și plăților de asigurare;
 • construcția imobilelor locative, comerciale și administrative;
 • arenda /procurarea terenurilor sau a imobilelor cu destinație de producere-depozitare;
 • producerea / comercializarea strugurilor tehnici, a produselor alcoolice și de tutun, culturi silvice și plante de amenajare a teritoriului;
 • activități comerciale (cu excepția investițiilor efectuate pentru comercializarea producției proprii);
 • activele nemateriale;
 • mijloace de transport pentru transportarea pasagerilor sau muncitorilor.

* Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți. Întreprinderile care sunt înregistrate în or. Chișinău sau Bălți pot deveni beneficiari ai proiectului dacă prezintă certificatul de înregistrare a subdiviziunii în localitățile rurale în care se desfășoară afacerea.

** Lista Instituțiilor financiare partenere