Tineri antreprenori IFAD VII

111

Activități eligibile

activități agricole și non-agricole generatoare de venituri

Suma maximă a creditului

100 000 dolari SUA

(maxim 90% din valoarea totală a proiectului investiţional)  

 Beneficiari eligibili:

Întreprinderile Mici și Mijlocii care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • activitatea este bazată pe proprietate privată și administrată de cetățeni ai R. Moldova;
 • cota de participare în capitalul întreprinderii este deținută în proporție de cel puțin 50% de către tineri, cetățeni ai R. Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani inclusiv (în momentul depunerii cererii de finanțare la Bancă);
 • activitatea de afacere este desfășurată în aria de implementare a Proiectului*;
 • întreprinderea ține evidență contabilă și prezintă rapoartele financiare în termenele stabilite;
 • activitatea este desfășurată în conformitate cu criteriile stabilite în Legea nr.179 din 21.07.2016 privind întreprinderile mici și mijlocii;
 • sunt respectate actele și standardele legale privind protecția mediului și a principiilor de evaluare a impactului asupra mediului.
 • beneficiarii proiectelor IFAD I-IFAD VI pot primi finanțare repetată în cadrul Proiectului IFAD VII doar dacă au rambursat integral(însă nu mai devreme de 1 an) creditele accesate anterior;
 •  în cadrul aceluiași Proiect (IFAD VII), beneficiarul poate primi credit doar o singură dată

Termenul creditului

până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani.

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional (mijloace bănești și/sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării proiectului investițional)

Valuta creditului

MDL, EUR, USD

Rata dobânzii

Rata de recreditare este flotantă și se calculează conform formulei stabilite și anunțate de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE).
Pentru resursele recreditate în lei moldovenești (MDL), Rata dobânzii finale pentru Beneficiar este compusă din:
a) Rata de referință (rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei) – 21,5 %
b) Marjă percepută de Ministerul Finanțelor/OGPAE pentru acoperirea riscului de schimb valutar (0,3%) și a cheltuielilor operaționale (0,3%)
c) Marja instituției financiare pentru intermedierea resurselor și acoperirea riscului de credit – aprox. 3,5 %.

Condiții de utilizare a creditului

 • mijloacele eliberate din resursele IFAD vor fi utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe (până la 20% din suma sub-împrumutului poate fi utilizată pentru finanțarea capitalului circulant/ servicii/ lucrări aferente investiției finanțate sau pentru capital circulant independent);
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri la valoarea netă (fără TVA);
 • costurile de transport și instalare legate de investiții, în cazul în care acestea fac parte din contractul de achiziție, pot fi finanțate din resursele Proiectului;
 • capitalul circulant poate fi finanțat din resursele solicitantului, din resursele băncii cofinanțatoare (după caz) și parțial din resursele IFAD (max. 20%).

Particularități:

 • achiziționarea de module/construcții de seră vor fi eligibile numai în cazul în care acestea sunt livrate de o firmă specializată în construcția serelor sau de către distribuitori / dealeri autorizați;
 • pentru construcția/reparația imobilului de producere, depozitare, păstrare, etc., eligibile pentru finanțare sunt doar materialele de construcție, valoarea cărora este aprobată în baza devizelor de cheltuieli elaborate și aprobate de către persoanele licențiate. Durata contractului de arenda a terenului pe care va fi construită clădirea, va fi nu mai mică decât perioada de recuperare a investițiilor;
 • achiziționarea de echipamente, utilaje sau alte active de mâna a doua, va fi eligibilă în cazul în care furnizorul va asigura funcționarea corespunzătoare a bunului printr-o clauza contractuală.
 • în cadrul inițierii si dezvoltării afacerii în domeniul agroturistic, eligibile pentru finanțare vor fi achiziția de animale (de prăsilă), echipamente și mașini agricole și utilaje necesare pentru activitatea de business in cadrul complexului agroturistic

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD:

 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul ţării şi facilităţile fiscale şi vamale pentru bunurile importante procurate din resursele Proiectului.
 • Credite investiţionale pe termen mediu şi lung.
 • Dobînda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.

Activități neeligibile pentru finanțare

 •  bunuri procurate de la persoane fizice (care nu sunt subiecți ai activității de antreprenoriat);
 •  refinanțarea datoriilor existente;
 • achitarea taxelor, impozitelor și plăților de asigurare;
 • construcția imobilelor locative, comerciale și administrative;
 • arenda /Procurarea terenurilor sau a imobilelor cu destinație de producere-depozitare;
 • producerea / comercializarea strugurilor tehnici, a produselor alcoolice și de tutun, culturi silvice și plante de amenajare a teritoriului;
 • activități de agrement, jocuri de noroc, baruri, restaurante, baruri și alte activități similare;
 • activități comerciale (cu excepția procurării bunurilor necesare pentru comercializarea producției proprii);
 • producerea și reparația articolelor de bijuterii din metal prețios și alte activități similare;
 • transportul de pasageri/lucrători, servicii de taxi;
 • asistență socială și educație;
 • activele nemateriale.

* Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți. Întreprinderile care sunt înregistrate în or. Chișinău sau Bălți pot deveni beneficiari ai proiectului dacă prezintă certificatul de înregistrare a subdiviziunii în localitățile rurale în care se desfășoară afacerea.

** Lista Instituțiilor financiare partenere