Invitație la concurs „Lucrări civile privind construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 3,681 km din s. Bogzești, r-nul Telenești”

Number 35/20 PRRECI
Category Civil works
Release date 26 jun 2020 14:00
Closing Date 10 jul 2020 10:00

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru: ,,Construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 3,681 km din s. Bogzești, r-nul Telenești”.

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Cont IBAN: MD45TRPIAA145150D15465AC;
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinaţia plăţii: pentru setul de documente (cu indicarea localităţii).

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

Modelul cererii îl găsiţi în josul paginii.

 Cerințe minime:       

  • Volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 8.4 mln MDL;
  • Experienţa pe parcursul ultimilor 3 ani ca prim contractant în construcţia a cel puţin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitate echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator (pentru a satisface această cerinţă, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporţie de minim 70%);
  • Diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rutiere (a. drumuri şi piste de aviaţie și b. poduri) cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;
  • Propuneri pentru disponibilitatea echipamentului esenţial (propriu, leasing, chiria, etc.) enumerat în Datele despre Licitație.

Documente obligatorii pentru a fi prezentate:

(a) Extras din Registrul Independent (pentru Societăţile pe Acţiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor;

(b) diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rutiere (a. drumuri şi piste de aviaţie și b. poduri) cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

(c) Bilanţul contabil anual pentru ultimii 3 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică;

(d) Formularul standard al ofertei;

(e) Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea preţurilor -obligatoriu;

(f) Informaţia despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);

(g) Garanţia de participare la licitaţie;

(h) Aviz de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică;

(i) Graficul calendaristic de executare a lucrărilor;

(j) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere;

(k)  Declarație privind situaţia personală a operatorului economic și alte documente adiționale.

Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (1 original şi 1 copie) cu specificarea pe acestea a numărului Licitației 35/20 PRRECI, ambele plicuri/colete introduse într-un plic extern comun (2+1);

Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding) specificată în cadrul Manualului de Procurări IFAD (septembrie 2010);

Depunerea se va efectua pînă la data limită în bir. 1303, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare, sau în Tender Box-ul amplasat în incinta UCIP IFAD, vizavi de biroul 1303, cu transmiterea și confirmarea prin email a copiei scanate a suprafeței exterioare a ofertei pînă la data-limită de depunere;

Partea din faţă a plicurilor va conţine următoarea inscripţie: Compania „___________” depune prezenta ofertă pentru a participa la Licitaţia 35/20 PRRECI ,,Construcția drumului în variantă albă cu lungimea de 3,681 km din s. Bogzești, r-nul Telenești”. Adresa juridică a întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil şi email-ul persoanei responsabile;

Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere a acestora şi în ordinea cronologică a recepționării;

Nu vor fi admise la concurs companiile care: nu și-au indeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD,  au exercitat sau au fost implicate în practici coercitive de complot, coruptie, frauda în raport cu UCIP IFAD,  sunt în conflict de interese cu Grupul-client – Primăria satului Bogzești, r-nul Telenești, agenţi economici, locuitori ai satului.

UCIP IFAD îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 10 iulie 2020, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1307, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md