Granturi pentru reabilitarea/înființarea perdelelor de protecție, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecție a apelor

Introducere

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) și Fondul fiduciar al Programului de adaptare pentru micii producători, implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP-IFAD) este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenţei la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

În cadrul proiectului de rezilienţă rurală va fi oferit suport investiţional pentru susţinerea activităţilor de restaurare sau înființare a perdelelor de protecție a terenurilor agricole, apelor curgătoare și stătătoare. Aceste măsuri vor contribui la îmbunătățirea producţiei agricole, dar şi a factorilor de mediu la nivelul fermei/întreprinderii, aducând avantaje economice, sociale şi de mediu

Valoarea granturilor

În cadrul proiectului, UCIP-IFAD va acorda următoarele granturi de finanțare:

a) Pentru lucrări de reabilitare a perdelelor existente de protecţie, suma grantului va fi de până la 1300 dolari SUA/ha, unde suprafaţa propusă spre reabilitare nu va depăşi 10 ha pentru un beneficiar.

b) Pentru înfiinţarea noilor perdele de protecție, suma grantului va fi de până la 3000 dolari SUA/ha. Suprafața maximă plantată pentru un beneficiar nu va depăşi 10 ha.

Notă: Granturile menționate la literele a) și b) vor fi acordate în baza proiectelor de execuție privind reabilitarea sau înfiinţarea fâşiilor forestiere de protecție, elaborate de o instituţie abilitată, selectată de UCIP-IFAD. Costul proiectelor de execuție a lucrărilor de reabilitarea sau înființarea fâșiilor forestiere de protecție va fi achitat de UCIP-IFAD.

Beneficiarii eligibili

Granturile sunt disponibile atât pentru reabilitarea, cât și pentru înființarea perdelelor de protecție.

Beneficiari ai granturilor mici pentru reabilitarea și înființarea perdelelor de protecție pot fi Autorităţile Publice Locale (APL) sau entităţile/întreprinderile private din zonele controlate de autorităţile din Republicii Moldova, care dețin în proprietate perdele de protecție ce necesită măsuri de reabilitare sau care intenționează înființarea noilor plantații de perdele de protecție.

În cazul în care localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare localitate în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte.

Întreprinderile agricole înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală, la fel sunt eligibile pentru finanţare la această categorie de grant.

Sunt eligibile pentru finanţare şi instituţiile publice sau de stat, inclusiv cele amplasate în Chișinău sau Bălţi, cum ar fi institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, stațiunile tehnice și didactice de cercetări, care aparţin totalmente statului, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari

a) Pentru primării (APL):

 1. Să fie amplasate şi să desfăşoare activitate în zona rurală, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
 2. Să dețină în proprietate perdele de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau să dețină terenuri pe care se intenționează să se înființeze altele noi. Reabilitarea perdelelor de protecție nu înseamnă lucrări de îngrijire curentă a plantațiilor abandonate.
 3. Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a perdelelor de protecție;
 4. Să prezinte o declaraţie privind luarea la balanţă a investițiilor efectuate și angajamentul de îngrijire a perdelelor de protecţie reabilitate sau înfiinţate, pentru o perioadă de cel puţin 3, cu şi alocarea resurselor financiare necesare în acest scop.
 5. În cazul, când localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare localitate în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte.
 6. Să dețină Proiect de execuție (PE), elaborat de o instituție abilitată în acest sens, selectată de UCIP-IFAD, cu includerea costurilor pentru lucrările de reabilitare/înființare a perdelelor de protecţie (PE se elaborează după depunerea cererii de finanțare la oficiul UCIP-IFAD).

b) Pentru întreprinderile agricole:

 1. Să fie unităţi economice, sau persoane fizice (gospodării ţărăneşti sau întreprinderi individuale), care posedă certificat de înregistrare, dețin o activitate agricolă în zona rurală a Republicii Moldova. Sunt eligibile pentru finanţare şi entităţile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți, dar care au teren agricol şi desfăşoară activitate în zonele rurale.
 2. Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agricole, instituţiile tehnico-didactice de cercetare care aparţin totalmente statului, sunt entităţi legale, deţin certificate de înregistrare a instituţiei, inclusiv cele amplasate în Chișinău și Bălți, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală.
 3. Să dețină în proprietate perdele de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau să intenționeze să înființeze altele noi;
 4. Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al serviciilor de reabilitare/ înființare a perdelelor de protecție;
 5. Să prezinte o declaraţie privind luarea la balanţă a investițiilor efectuate și angajamentul de îngrijire a perdelelor de protecţie reabilitate sau înfiinţate, pentru o perioadă de cel puţin 3, cu şi alocarea resurselor financiare necesare în acest scop
 6. Să posede documente, care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendează (contracte de arendă înregistrate la oficiul cadastral teritorial pe un termen de cel puțin 25 ani) perdelele de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau terenuri pe care intenționează să înființeze perdele de protecție noi;
 7. Să dețină Proiect de execuție (RE) avizat de o instituţie abilitată în acest sens, selectată de UCIP-IFAD cu includerea costurilor pentru lucrările de reabilitare/înființare (PE se elaborează după depunerea cererii de finanțare la oficiul UCIP-IFAD).

Notă: Crearea plantaţiilor forestiere pe terenuri agricole cu fertilitate naturală care depăşeşte 60 de puncte, este interzisă de prevederile Codului funciar (art. 83).

Tipul de investiţii eligibile

Perdelele de protecţie reprezintă o plantaţie, care de regulă este alcătuită din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști plantaţi în aşa fel încât să ofere adăpost împotriva vântului şi să protejeze solul de eroziune. Fâşiile de protecţie pot îmbunătăţi microclima în zona protejată prin diminuarea evaporării umidităţii din sol şi plante şi pot oferi un şir de alte produse utile cum ar fi lemne de foc, fructe, furaje, fibre și mulci vegetali.

UCIP-IFADva acorda asistenţă financiară sub formă de grant pentru următoarele tipuri de activităţi:

a. Perdele de protecție

b. Fâșii riverane de protecție a apelor

c. Plantații agrosilvice

Metodele de plată/rambursarea cheltuielilor

În cadrul activităţilor de reabilitare/înfiinţare a fâșiilor de protecţie, UCIP-IFAD oferă două tipuri de finanţare:

1) rambursarea cheltuielilor post-investiţie

2) pre-investiţii la efectuarea lucrărilor contractate de UCIP-IFAD

Procedura de aplicare la concurs

Proiectul de Reziliență Rurală va fi implementat în perioada anilor 2018-2023.

Cererile de finanțare vor fi primite pe întreg parcursul anului în baza principiului „primul venit –primul servit” .

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concursul privind obţinerea granturilor pentru reabilitarea/înfiinţarea perdelelor de protecţie în etapa iniţială cât şi în etapa finală a procedurii de participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

 • Setul de documente pentru etapa de pre-calificare
 • Setul de documente pentru etapa de calificare.

Notă:În cazul, când beneficiarul are deja un Proiect de reabilitare a perdelelor de protecţie sau a întreprins deja aceste lucrări, solicitantul va trebui să parcurgă etapa de pre-calificare şi calificare în scopul primirii acceptului pentru rambursarea cheltuielilor.

Condiţiile de prezentare a pachetului de documente

Dosarul de aplicare cu setul de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1308. La etapa de recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail:

marcela.vatamaniuc@ucipifad.md sau office@ucipifad.md

Vedeți lista partenerilor selectați de UCIP IFAD pentru acordarea suportului GRATUIT la accesarea granturilor de către micii producători agricoli prin oferirea consultanței la completarea cererilor și a ghidării privind pachetul de documente necesar a fi prezentate pentru  efectuarea investițiilor în scop de îmbunătățire a capacităților de adaptare la schimbările climatice în agricultură în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală.  Lista partnerilor urmează a fi extinsă în curând.

 Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare Vă rugăm să accesați: