Agricultura Conservativă – un manual util pentru producători agricoli şi formatori

Avem plăcerea să Vă anunţăm că recent a fost publicat un nou manual care a fost conceput cu scopul promovării şi prezentării publicului interesat cele mai actuale studii în domeniul agriculturii conservative, autorii au descris aspectele tehnologice, ecologice şi economice caracteristice sistemului agricol conservativ. Toţi cei preocupaţi de impactul negativ al tehnologiilor bazate pe lucrarea excesivă a solului asupra mediului ambiant vor găsi în acest manual răspunsuri şi sugestii pentru aplicarea în practică a principiilor Agriculturii Conservative. Conţinutul manualului corespunde programului de instruire a formatorilor și producătorilor agricoli care aplică sau intenționează să aplice în practică Agricultura Conservativă.

         Andrei Gumovschi, Doctor în ştiinţe agricole, conferențiar universitar, a realizat şi oferit cu generozitate recenzia manualului.

Manualul Agricultura conservativă a fost elaborat de către Boris BOINCEAN – doctor habilitat în ştiinţe agricole, Leonid VOLOŞCIUC – doctor habilitat în ştiinţe biologice, Mihail RURAC – doctor în ştiinţe agricole, Iurie HURMUZACHI – doctor în ştiinţe economice, Grigore BALTAG – doctor în ştiinţe economice cu suportul financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltate Agricolă (IFAD).

Manualul prezentat se adresează producătorilor agricoli, formatorilor, studenţilor şi specialiştilor în domeniul agricol, agroecologiei, biologiei,  etc., însă, consider, că el poate fi folosit şi consultat de toţi acei, care activiază la formarea specialiștilor, care se interesează şi au nevoie de cunoştinţe tehnologice, ecologice și economice.

Autorii au reușit să pună la dispoziția cititorului o vastă și prețioasă informație, ce reprezintă o călăuză în implementarea și aplicarea corectă tehnologiilor moderne  a sistemului de agricultură conservativă.

Manualul propus începe cu capitolu: „Impactul schimbărilor climatice asupra agriculturi„ care demonstrează că în ultimii ani frecvența secetelor, provocate de acest fenomen, a crescut aproape, fiecare an este însoțit de fenomenul de secetă îndelungată sau de scurtă durată. Aceasta confirmă necesitatea de extindere a sistemului de agricultură conservativ, care asigură recolte înalte, stabile și garantate  culturilor agricole. Datorită acestui sistem activitatea în agricultură devine profitabilă.

Autorii cu succes demonstrează, că agricultura conservativă este principala măsură de adaptare la schimbările climatice. 

La implementarea sistemului de agricultură conservativă apar un șir de întrebări: Ce este agricultura conservativă? Cum asigurăm acoperirea suprafeţei solului cu reziduuri vegetale în cadrul agriculturii conservative? Care sunt practicile utilizate în managementul reziduurilor vegetale? Care sunt speciile culturilor de acoperire pentru condiţiile Republicii Moldova? Care este schema de rotaţie a culturilor  întrun asolament rațional? Ce se întâmplă cu fertilitatea solului într-un câmp cu aplicarea sistemului de agricultură conservativă? Care sunt măsurile şi mijloace de combatere a bolilor şi dăunătorilor? Care sunt măsurile de prevenire și combatere a buruienilor? Cum se  aplică corect erbicidele? Cum se determină corect normele de îngrășăminte organice și minerale pentru fiecare cultură? Ce mașini, utilaje și echipamente trebuie să aplicăm ca să avem cele mai mici investiții? Care este  raţionamentul economic pentru promovarea agriculturii conservative? Care este analiza  comparativă a costurilor la producţia din agricultura convenţională și cea conservativă? Care sunt rezultatele analizei comparative a eficienţei unor indicatori de consum la lucrările de bază ale solului în agricultura convenţională și cea conservativă?

La aceste și alte întrebări veți găsi răspunsuri concrete în prezentul manual. Cel ce va reuși să-l studieze atent, va căpăta cunoștințe concrete și prețioase în domeniul agriculturii conservative, deoarece el reprezintă o sinteză a sutelor de lucrări științifice și practice din acest domeniu.

Actualitatea  şi gradul  de studiere a temei  manualului prezintă o importanţă deosebită, atât sub aspect ştiinţific cât şi din punct de vedere  practic al rolului pe care îl are studiul profund privind sistemul agriculturii conservative în Republica Moldova, care  nu au fost efectuat până acum.

Aprecierea asupra nivelului ştiinţific  al manualului o susţinem prin răspunsul  la întrebarea: „Au reuşit autorii  să acopere prin conţinutul ştiinţific subiectul abordat?” Răspunsul nostru este: Da. Pe baza unor cercetări  laborioase şi înţelepte efectuate în timp de mulţi ani au fost elaborate tehnologii inovative a agriculturii conservative la noi în republică. Nivelul ştiinţific poate fi remarcat în toate capitolele manualului şi este asigurat de calitatea problemelor investigate.

Autorii  îşi propun o abordare complexă a  problemei prin elaborarea tehnologiilor conservative de cultivare a culturiilor agricole. 

Valoarea aplicativă a  manualului o constituie elaborarea sistemului  de tehnologii conservative inovative de producere a culturilor agricole.

Prin modul în care autorii au înţeles demersul ştiinţific, manualul este, inevitabil, o lucrare valoroasă din punct de vedere ştiinţific şi practic.

Autorii manualului, prin cercetările întreprinse, dau dovadă  unor remarcabile puteri de muncă, unei bune cunoaşteri şi informări. Este posibl ca să apreciem manualului drept o lucrare de un nivel calitativ notabil prin parcurgerea unui impresionant material documentar, bine selectat, cercetat, sintetizat şi redat într-o manieră accesibilă.

Totodată, meritul incontestabil al autorilor este de a fi reuşit să finalizeze o cercetare deosebit de utilă pentru cei interesaţi.

 Planul manualului este alcătuit judicios. Problematica investigată este tratată pe cinsprezece capitole, urmate de concluzii  finale şi o bibliografie generală pe capitole, toate  au o detaliere corespunzătoare în concordanţă cu scopul final al manualului. Lucrarea este prezintată pe 203 pagini.

Manualul propus, aşa cum a fost conceput, prin colaborarea strictă dintre autori, aduce o notă de originalitate şi a fost publicat, (editat) recent de editura „Print Caro’’, în scopul propagării cunoştinţelor referitoare la sistemul agriculturei conservative  pentru cititori.

Sperăm ca acest manual să fie  de folos  tuturor interesați în activitatea Dumnealor.”

Găsiţi varianta electronică a manualului pe pagina UCIP IFAD, în rubrica Biblioteca, partea I şi partea II.