Apel de propuneri de grant pentru finanțarea lansării și dezvoltării afacerilor din remitențe de către tinerii antreprenori

Țara: Republica Moldova

Programul: Proiectul de Reziliență Rurală

Acordul de Granturi Mici (nr. 2000002053) din data de 30.11.2018

 Data lansării: 14 iulie 2021

Data limită de aplicare: 10 noiembrie 2021

TERMEN EXTINS: 22 NOIEMBRIE 2021 

 Zona de implementare: aria de activitate a AEÎ partenere

Grup țintă: tineri antreprenori, membri AEÎ, care doresc lansarea și dezvoltarea afacerilor din remitențe

Scop: Suport în transformarea rurală prin valorificarea remitențelor primite de gospodăriile  din mediul rural ca sursă de finanțare pentru îmbunătățirea activităților productive

Obiectiv: Familiile de migranți din mediul rural pot utiliza serviciile financiare pentru a transforma fluxurile de remitențe în active și activități productive.

Numărul total de beneficiari de grant: 25 de tineri antreprenori, în limita fondurilor disponibile.

 Conform Acordului de Granturi Mici nr. 2000002053 din data de 30.11.2018, semnat între Comisia Națională a Pieței Financiare, Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, va oferi suport pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor de remitențe de către tinerii antreprenori, membrii AEÎ,  în cadrul Activității 2.2: Acordarea de granturi pentru dezvoltarea afacerilor din remitențe.

Granturile pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor din remitențe vor fi acordate tinerilor antreprenori, membri AEÎ, de către Unitatea de Consolidată pentru Implementarea Programelor  IFAD prin intermediul Asociațiilor de Economii și Împrumut aprobate.

1. Beneficiari eligibili

Micro antreprenori, membri ai AEÎ eligibile, înregistrați ca persoane juridice în conformitate  cu legislația în vigoare, care îndeplinesc următoarele criterii:

  • întreprinderile sunt fondate şi gestionate de antreprenori tineri, cetățeni ai Republicii Moldova, care în perioada aplicării, au vârstele cuprinse între 18 şi 35 de ani inclusiv, pentru bărbați şi între 18 şi 40 ani inclusiv, pentru femei;
  • fondatorii şi / sau administratorul întreprinderii sunt migranți repatriați și / sau rude de gradul I – beneficiari ai remitențelor;
  • au primit sau expediat cel puțin 1 (un) transfer de remitențe primit printr-o AEÎ confirmat în baza chitanței AEÎ;
  • activitatea afacerii se desfășoară în conformitate cu legislația Republicii Moldova, sub orice formă organizatorico-juridică, și deține toate licențele și autorizațiile necesare, ce permit desfășurarea activității de afaceri;
  • mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoartele financiare standard în modul stabilit;
  • activitatea companiei se desfășoară în conformitate cu actele normative și standardelor de protecție a mediului și principiilor evaluării impactului asupra mediului.

2. Activități eligibile:

Orice activități agricole sau neagricole generatoare de venit, cu excepția următoarelor activități:

a) cultivarea, procesarea, comercializarea strugurilor tehnici pentru producerea băuturilor alcoolice; producerea, procesarea, comercializarea tutunului;

b) jocuri de noroc, centre de agrement, restaurante, baruri, alte activități similare;

c) comerțul, repararea și amanetarea bijuteriilor confecționate din metale prețioase, alte activități similare;

Construcția de sere și solarii este eligibilă dacă sunt achiziționate ca module gata de instalare, din metal zincat, acoperite cu polimeri plastici, sticlă și poli carbonat;

Pentru investițiile în construcția / reparația imobilelor de producere și depozitare, etc., vor fi eligibile pentru finanțare doar costul materialelor de construcție, în baza devizului de cheltuieli  elaborat și aprobat de persoane autorizate.

Cheltuieli neeligibile:

a) Refinanțarea datoriilor existente;

b) Plata oricăror impozite sau taxe;

c) Procurarea sau arenda terenurilor și a clădirilor existente de producere/ depozitare;

d) Construcția caselor de locuit;

e) Bunuri procurate de la persoane fizice, ce nu sunt înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat;

f) Grantul nu va finanța mijloace circulante, servicii de transport, cheltuieli de instalare, asigurare, etc.

 

3. Mărimea, sursele de finanțare: Împrumut cu porțiune de grant

Porțiunea de Grant: 75.000 MDL

Grantul va fi acordat în conformitate cu regula „1 + 3” – la fiecare 1 MDL investit din remitențe și alte surse de venit furnizate de beneficiar ca contribuție a acestuia, vor fi acordați 3 MDL grant,  până la 75.000 MDL.

Suma grantului va fi utilizată numai pentru achiziționarea de active  la valoarea netă (fără TVA). Toate bunurile achiziționate din grant vor fi noi.

 Contribuția beneficiarului:

 Contribuția beneficiarului va fi formată din economiile acumulate din remitențele primite prin AEÎ și alte surse de venit depuse la un cont de depozit și care urmează a fi investite pentru dezvoltarea afacerii.

Beneficiarul va avea deschis la AEÎ un cont de depozit, unde vor fi plasate o parte din transferul (transferurile) de remitențe primit (e) și alte surse de venit.

Mijloacele aferente contribuției beneficiarului pot fi utilizate pentru mijloace circulante și alte cheltuieli operaționale.

Grantul și contribuția beneficiarului va reprezenta 60% din suma totală solicitată pentru finanțare.

Contribuția AEI:

40% din suma solicitată pentru finanțare se planifică să fie un împrumut acordat de AEÎ din surse proprii.

Împrumutul AEÎ, acordat în conformitate cu procedurile AEÎ, poate fi folosit pentru investiții sau pentru procurarea mijloacelor circulante.

Termenul de rambursare a împrumutului trebuie să corespundă cu durata de recuperare a investiției, dar nu mai mare decât  3 (trei) ani, inclusiv perioada de grație nu mai mare decât 12 luni.

Beneficiarii care vor solicita rambursarea împrumutului anticipat, adică cu abateri de la graficul de rambursare, va fi obligat să ramburseze suma grantului. Graficul de rambursare pentru rambursarea grantului va fi stabilit între AEÎ și beneficiar.

Beneficiarul poate primi un împrumut cu porțiune de grant în cadrul Acordului de Grant o singură dată.

4. Documentele solicitate:

Pentru finanțarea cu porțiune de grant, beneficiarul va prezenta AEÎ, atașat la formularul cererii de finanțare, următoarele documente:

i. Copia ordinelor de plată ale băncii/AEÎ și/sau o confirmare de la prestatorii de servicii de plată în sistemele de remitere de bani privind suma remitențelor primite și / sau trimise de beneficiar și / sau trimise de expeditori-rude ale beneficiarului;

ii. O copie a soldului contului de economii destinat investiției a cărui sumă ar trebui să corespundă grantului;

iii. Planul de afaceri a investiției pentru care se solicită finanțarea;

iii. Extras din Registrul de stat al unităților de drept sau, dacă este gospodărie țărănească – declarația de constituire (privind fondatorii gospodăriei), care nu trebuie să depășească o lună din data emiterii;

v. Copia buletinelor de identitate a administratorului/ managerului precum și a fondatorilor/ membrilor;

vi. Copia documentelor confirmative care dovedesc legătura de sânge dintre expeditorul remitențelor și solicitantul Proiectului de Grant: certificatul de căsătorie, certificatul de naștere și altele;

vii. Copie autentificată a contractului de vânzare-cumpărare sau arendă a bunurilor care sunt subiectul investiției eligibile pentru finanțare;

viii. Copie autentificată a raportului financiar pentru ultimul an fiscal – pentru persoane juridice sau Declarația unificată- pentru gospodăriile țărănești, ambele aprobate de autoritățile competente (cu excepția celor care au fost înregistrate în anul cererii de finanțare);

ix. Pentru investiții în construcții – copia Devizului de cheltuieli; pentru plantațiile multianuale – copia Proiectului înființării plantației multianuale;

x. Declarația beneficiarului [Declarația beneficiarului va fi semnată de potențialul debitor și va confirma că el/ea a luat cunoștință cu condițiile finanțării și le acceptă] și draftul contractului de împrumut;

xi. Altele, după necesitate.

5 Procedura de solicitare a grantului și debursarea

Informația privind procedura de acordare a grantul va fi publicat în mod deschis de către AEÎ aprobate. În oricare caz, procedura prevede următoarele etape:

a. AEÎ lansează Apelul de Propuneri.

b. Solicitantul de grant depune cererea de finanțarea și documentele solicitate la AEÎ

c. Cererile de grant vor fi examinate de AEÎ privind respectarea preliminară a condițiilor Apelurilor de Propuneri și de finanțare stabilite în Acordul Subsidiar de Finanțare semnat între UCIP IFAD și AEÎ.

d. Cererile de grant care au trecut prin examinarea anterioară vor fi transmise UCIP IFAD pentru verificarea evaluării cererilor, precum și a cererilor primite. Evaluarea se va baza pe următoarea grilă de evaluare:

i. Calitatea ideii de afaceri înaintate în realizarea obiectivelor Proiectului de Reziliență Rurală, după cum este specificat în Apelul de Propuneri [35 de puncte]

ii. Raportul calitate-preț a finanțării de grant solicitate [20 de puncte]

iii. Suficiența planurilor solicitantului de a asigura sustenabilitatea [15 puncte]

iv. Starea actuală a facilităților de producere, prioritizarea legăturilor economice și de reziliență climatică, legătura dintre investiția înaintată, beneficiile prognozate și respectarea cerințelor [30 de puncte]

e. Cererile de finanțare vor fi evaluate în ordinea primirii (primul venit, primul ieșit); fiecare cerere care va acumula scorul de 70% va fi recomandat imediat pentru aprobare (care implică aprobări și solicitare de ”Fără Obiecții”) până la debursarea tuturor resurselor de grant.

f. UCIP poate solicita documente suplimentare în timpul evaluării cererii de grant. UCIP are dreptul să respingă cererile care nu se încadrează în obiectivele, grupul țintă și criteriile Acordului de Grant

g. Orice grant ar putea fi revocat în orice moment dacă oricare dintre cererile de grant include orice tip de informații inexacte, incorecte sau denaturate.

h. UCIP va pregăti raportul (rapoartele) de evaluare (multiple în caz de mai multe Apeluri de propuneri). Pentru granturile care acumulează scorul de 70%, UCIP va pregăti draftul Acordului Individual de Finanțare (AIF).

i. Raportul (rapoartele) de evaluare și draftul Acordului (Acordurilor) Individual (e)  de Finanțare vor fi transmise pentru aprobare (”Fără Obiecții”).

j. Odată ce ”Fără Obiecții” este emis de IFAD, procesul de acordare a grantului poate continua prin semnarea Acordurilor Individuale de Finanțare (IAIF) între UCIP și AEÎ;

k. În baza Acordurilor Individuale de Finanțare semnate între UCIP și AEÎ, UCIP va transfera resursele de grant la contul AEÎ.

l. Împrumutul cu porțiunea de grant vor fi debursate beneficiarului numai prin transfer.

m. Beneficiarul trebuie să utilizeze și să transfere împrumutul cu porțiune de grant direct în contul furnizorului, conform contractelor prezentate și aprobate pentru finanțare, în cel mult douăzeci (20) de zile lucrătoare de la creditării contului său și să prezinte AEÎ confirmarea că plata a fost efectuată (ordin de plată) și bunurile livrate (factură). În cazul în care resursele împrumutului cu porțiune de grant nu vor fi utilizate în termen sau vor fi parțial utilizate, AEÎ va informa UCIP IFAD și va propune acțiunile de rigoare.

 

Beneficiarii de grant vor beneficia de suport gratuit pentru dezvoltarea planurilor de afaceri prin intermediul A.O. MEGA:

Date de contact ale A.O. MEGA:

Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 21 din. 305

Telefon: 079-507-432; 022-317-370

E-mail: zagorodniuc_v@mail.ru

 Cererea de finanțare va fi depusă la AEÎ parteneră, conform procedurilor interne ale AEÎ înainte de termenul specificat.

Date de contact ale AEI partenere le găsiți accesând linkul

 Pentru mai multe clarificări și detalii, Vă rugăm să vă adresați la la UCIP IFAD la următoarea adresă de e-mail: elena.burlacu@ucipifad.md  și inga_covalciuc@ucipifad.md .