APEL III: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

  • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole;
  • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate.

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA  poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

a) Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;

b) Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în spațiul rural;

c) Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.

d) Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minimului stabilit de program;

e) Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;

f) Fiecare membru a Grupului-client trebuie să prelucreze teren propriu sau arendat cu o suprafața nu mai mare de 100 ha, după datele anului de raportare 2020, (se referă la Rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare).

g) Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

a) Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de care vor beneficia mai puțin de 4 agenți economice;

b) Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;

c) Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;

d) Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă de minim 2 ani;

e) Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;

f) Proiectul de infrastructură propus este cu caracter preponderent social;

g) Cererea depusă de APL și Grup-client care include cel puțin un agent economic  care a beneficiat anterior de grant UCIP IFAD pentru același tip de infrastructura (se referă la tipurile de infrastructură: 1. Segmente de drum și pod; ) va fi considerat neeligibilă;

h) Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii Grupului-client format din agenți economici conform procesului verbal al adunării comune a grupului-client cu primăria;

i) Cererea este depusă de Grup-client și APL care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură publică rurală din sursele programelor IFAD;

j) Obiectul de infrastructură de tipul: Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, care:

– nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor;

– sursa de apă (lacul de acumulare a apei/bazin de acumulare) vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creșterea peștelui);

– vor avea ca sursă de apă fântână arteziană.

Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de APL în colaborare cu grupul-client către UCIP IFAD. Pentru obținerea suportului financiar grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

Pasul I.

Va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II.

Va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea suportului financiar de construcție a obiectelor de infrastructură publică rurală publicate de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III.

Va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai Grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură publică rurală și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV.

Va completa Formularul de aplicare  pentru IFAD VII și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs (vedeți Modelele de documente) şi le va depune la UCIP IFAD în perioada indicată. Grupul-client poate depune doar o singură cerere pe an.

Pasul V.

Grupul-client Cererea de finanțare a căruia a fost admisă la etapa II de Calificare, va prezenta la UCIP IFAD suplimentar:

– Studiul de pre-fezabilitate a proiectului investițional (UCIP IFAD va acorda asistența financiară necesară);

– Proiectul de construcție, investigații geologice, hidrologice, actele, certificatele și alte documente referitoare la obiectul de infrastructură (doar dacă Grupul-client le deține la momentul depunerii actelor);

– Alte documente suplimentare solicitate de UCIP IFAD, specifice proiectului investițional (certificat de calitate a apei; permisiune de utilizare a apei de organele abilitate, aviz ecologic etc.).

Condițiile de finanțare şi evaluare

Condiţiile de finanţare

a) Terenul și/sau obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la balanța Primăriei sau la balanța Agenției Apele Moldovei, cărora va fi transmis obiectul de infrastructură după construcție;

b) Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani;

c) Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în valoare bănească în mărime stabilită în funcție de tipul infrastructurii:

1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare

  • cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
  • cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU IFAD;
  • cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL)din valoarea totală estimată a investiției.

Notă: Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată (cu contribuția de 15%), chiar dacă APL au mai beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de UCIP IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare. Dacă unul dintre membrii Grupului de clienți a beneficiat anterior de finanțare UCIP IFAD, atunci cererea va fi tratată ca fiind beneficiară anterior.

2. Segmente de drum și pod

  • cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

etapa I: Pre-calificare

etapa II: Calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica dacă acestea sunt complete şi corespund cerinţelor de calificare. Proiectele care au prezentat cererile de finanţare completate corect şi care corespund cerinţelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisiei de evaluare a Cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură publică rurală. Cererile care trec etapa de pre-calificare vor fi admise în etapa de calificare.

La etapa de Calificare, cererile de finanțare care vor trece cu succes etapa de pre-calificare vor fi clasificate conform Sistemului de Clasificare a Obiectivelor în baza studiilor de fezabilitate și documentelor necesare de a fi prezentate odată cu cerere de finanțare. Clasificarea va fi stabilită în ordinea scorului acumulat per fiecare cerere de finanțare depusă:

  Pentru Reţele de alimentare cu apă pentru irigare: Initial Weightings
(A) Rata Internă a Rentabilităţii 30%
(B) Numărul locuri de muncă noi create* 10%
(C) Numărul de întreprinderi din grupul de client 20%
(D) Riscurile asociate Schimbărilor Climatice** 20%
(E) Contribuţia proprie din partea Grupului client 20%
TOTAL 100%
* Pentru suprafețele care vor fi ocupate cu culturi de valoare înaltă sau pomușoare și forță de muncă standard implicată pentru culturile selectate, după ce proiectul de infrastructură va fi construit(pentru primul an de recoltă). Separat se vor indica numărul de locuri de muncă noi create: a)permanente și b) sezonieri(calculat la echivalent de permanenți).

** Bazat pe criteriul de vulnerabilitate a vieții, cu cele mai recente actualizări de date.

  Pentru Segmente de drum și/sau pod Initial Weightings
(A) Rata Internă a Rentabilităţii 10%
(B) Numărul total de locuri de muncă în întreprinderile deservite*  10%
(C) Numărul de întreprinderi din grupul de client 20%
(D) Clasamentul deprivării comunitare (IDAM) ** 10%
(E) Numărul de gospodării casnice, care beneficiază la fiecare 10.000 USD investiți in proiectul de infrastructură *** 10%
(F) Riscurile asociate Schimbărilor Climatice  20%
(G) Contribuţia proprie din partea Grupului client 20%
  TOTAL 100%
* Numărul total actual de locuri de muncă în: a) întreprinderile membre a Grupului-client și b) în întreprinderile nemembre a Grupului-client, care au activitatea economică plasată nemijlocit la drumul care urmează a fi construit,(nu se calcula numărul de noi locuri de muncă care vor fi create după implementare obiectului de infrastructură).

** Bazat pe date de dezvoltare a localităților rurale, Indice de Deprivare a Zonelor Mici cu cele mai recente actualizări.

*** Include: i) numărul scriptic anual de angajați pe ultimul an fiscal raportat la întreprinderile membre a Grupului-client; ii) numărul scriptic anual de angajați pe ultimul an fiscal raportat la întreprinderile non membre a Grupului-client, care au activitatea economică amplasată în nemijlocită apropiere a sectorului  de drum; iii) Numărul de Gospodării casnice plasate în nemijlocită apropiere a sectorului  de drum(mărginesc cu drumul); iv) Numărul de Gospodării casnice, care folosesc drumul pentru acces la obiectul de proprietate sa sau la locul de muncă.

 

Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanțare ulterioară. În cadrul prezentului concurs vor putea fi finanțate maxim 18 proiecte de infrastructură.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, sau in Boxa pentru corespondența, până la data de  31 Ianuarie 2022, ora 1700.

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 75, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură), 079640704 (Ecaterina Mihalcean, Inginer în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură).

Rezultatele etapelor de pre-calificare și calificare vor fi comunicate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile care vor fi aprobate spre finanțare vor fi, de asemenea, publicate online.