Apel de propuneri: Credite cu porțiune de grant destinate pentru finanțarea femeilor micro-antreprenoare în localitățile rurale, vulnerabile la schimbările climatice

Termenul de depunere a cererilor de finanțare: apel deschis pînă la epuizarea fondurilor alocate.

Proiectul își propune finanțarea a aproximativ 170 de cereri.

Proiectul de Reziliență Rurală (RRP), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători (Fondul ASAP), vizează consolidarea rezilienței la schimbările climatice, precum și a securității alimentare și nutriționale a gospodăriilor rurale, prin promovarea diversificării afacerilor femeilor din zonele vulnerabile la sărăcie și la schimbări climatice.

Aria de implementare a Proiectului pilot: toate localitățile rurale (doar satele), care sunt sub controlul Republicii Moldova, inclusiv satele din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

Grupul țintă: femeile micro antreprenoare, vulnerabile la schimbările climatice  – persoane fizice sau juridice (afaceri fondate și administrate de femei), înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat sub orice formă organizatorico-juridică, care practică activități agricole sau activități conexe agriculturii la scară micro, sunt vulnerabile la schimbările climatice și îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul Proiectului.

 I Cerințele de eligibilitate pentru Beneficiarii de grant:

(1) Femei micro antreprenoare, cetățene ale Republicii Moldova, care au înregistrată și își desfășoară activitatea antreprenorială (sub orice formă organizatorică-juridică) în Aria de implementare a Proiectului pilot;

(2) Veniturile din vânzări pentru ultimul an fiscal nu a depășit 1 milion de lei;

(3) Suprafața totală a terenurilor (în proprietate și în arendă) a tuturor membrilor/fondatorilor solicitantului și a entităților fondatorilor/membrilor, nu va depăși 10 hectare, inclusiv membrii Gospodăriei [1] ;

(4) Activitatea economică se bazează pe proprietate privată, este fondată și administrată de femei;

(5) Dispun de toate licențele și autorizațiile necesare și obligatorii pentru desfășurarea activității economice.

Notă: Întreprinderile nou fondate sunt eligibile doar dacă acestea dispun de toate documentele de înregistrare, licențele și autorizațiile necesare pentru desfășurarea afacerii, înainte ca mijloacele din resursele Proiectului să fie transferate Beneficiarei.

 Important!

 • Prioritate pentru finanțare se va acorda femeilor tinere economic activeBanca va acorda prioritate femeilor tinere care vor dezvolta o nouă afacere și va menține ponderea noilor afaceri finanțate de cel puțin 30 la sută din totalul portofoliului de împrumuturi pentru femeile vulnerabile la schimbările climatice.
 • Se va ține cont de faptul că solicitantele de finanțare sunt orientate economic și comercial, iar comercializarea producției (cel puțin 30% din volumul producției proprii) nu va afecta securitatea alimentară și nutrițională a Gospodăriei.
 • Afacerile care au beneficiat de credite în cadrul Programelor IFAD anterioare sunt eligibile pentru finanțare.

 II Cereri de finanțare ne-eligibile. Vor fi considerate ne-eligibile cererile care:

(1) Reprezintă afacerile aflate în proces de insolvență, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;

(2) Solicită finanțare pentru implementarea unui proiect investițional în comun cu un alt agent economic;

(3) Sunt depuse de entități fizice și juridice, fondatori a acestor entități, membri ai Gospodăriei au beneficiat anterior de granturi în cadrul Programelor IFAD VI, IFAD VII și alte programe IFAD în derulare.

Notă: În circumstanțe excepționale, care urmează să fie examinate de UCIP IFAD caz după caz, femeile solicitante aparținând unei gospodării casnice care a beneficiat anterior de granturi prin alt membru al gospodăriei casnice (de ex. soț, fiu, frate, etc.) li se poate permite să solicite un grant pentru femei pentru a-și înființa propria afacere, atâta timp cât această afacere este diferită de afacerea care a primit anterior un grant.

III Activități și cheltuieli eligibile:

3a. Activități eligibile

(1) Orice activitate agricolă desfășurată în aria de implementare a proiectului, de către femeile micro antreprenoare, în activități de producere primară (horticultură, culturi de câmp, etc), activități post-recoltare, procesare, ambalare și comercializare a produselor agricole.

(2) Adițional, sunt eligibile activitățile conexe agriculturii (ex. panificație, servicii pentru agricultură, agroturism, artizanat etc.) ca formă de adaptare și reducere a vulnerabilității femeilor la șocurile climatice prin reducerea dependenței acestora de activitățile agricole și care au ca urmare creșterea veniturilor (reducerea sărăciei).

3b. Cheltuieli eligibile:

(1) Pentru porțiunea de grant: Active (mijloace fixe) productive (doar);

(2) Pentru porțiunea de credit: Active productive (mijloace fixe). Însă, dacă în costul total al investiției sunt incluse și alte tipuri de cheltuieli (capital circulant, servicii, lucrări, transport, legate de investiție), acestea pot fi acoperite din credit (până la 30 % din porțiunea de credit) și din contribuția beneficiarului, luând-se în calcul limitele impuse la punctul 5 de mai jos.

Important!

 • Resursele PRR (credit + grant) pot fi utilizate pentru cheltuieli eligibile la valoarea netă (fără TVA);
 • Toate bunurile procurate din resursele PRR trebuie să fie noi și însoțite de garanția de bună funcționare;
 • Pentru finanțarea agroturismului – eligibil pentru finanțare poate fi construcția/ reconstrucția și renovarea caselor de vacanțe rurale, echipamentului sau mașinilor agricole specifice activității agro-turistice;
 • Pentru construcția și reparația încăperilor de producere, depozitelor pentru păstrarea produselor agricole, etc – eligibile pentru finanțare vor fi doar materialele de construcție (confirmate prin Devizul de cheltuieli elaborat și avizat de un specialist licențiat);
 • Finanțarea procurării serelor/ construcțiilor metalice vor fi eligibile dacă sunt procurate de la companii specializate.
 • În cadrul fermelor zootehnice, vor fi eligibile doar cheltuielile/investițiile menite să îmbunătățească condițiile de funcționare a fermelor și managementul corect al deșeurilor, nu și procurarea animalelor;

IV Activități și cheltuieli ne-eligibile:

4a. Activități ne-eligibile

(1) Producerea și comercializarea soiurilor tehnice de struguri, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc) și a tutunului;

(2) Activități de comerț (cu excepția procurării de active necesare comercializării producției proprii);

(3) Activități de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi.

 4b. Cheltuieli ne-eligibile:

(1) Plata oricăror taxe (inclusiv TVA), datorii, asigurări;

(2) Construirea caselor de locuit, edificiilor administrative și comerciale;

(3) Procurarea animalelor, pesticidelor, serviciilor și alte activități nocive pentru mediu;

(4) Procurarea /arenda pământului și a edificiilor existente de producere/ depozitelor de păstrare, etc;

(5) Activele nemateriale (finanțarea costurilor legate de achiziția licențelor, cote de participare, drepturi de producere și alte drepturi oferite de instituțiile publice)

(6) Bunurile care au fost aprobate sau au fost finanțate/subvenționate din alte resurse de grant/subvenții acordate de Agenții publice (AIPA, ODIMM) și alte instituții donatoare (ex. Banca Mondială, BEI, UNDP), etc.,

(7) Bunurile procurate de mâna a doua;

(8) Bunurile procurate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat.

 V Valoarea și limitele pachetului financiar (credit +grant)

Valoarea maximă a pachetului financiar constituie 600.000 MDL care include:

 • Porțiune de grant 80%, dar nu mai  mult de 140 000 MDL
 • Porțiunea de credit 20%

În cazul în care solicitanții de finanțare intenționează să implementeze proiecte investiționale mai mari, porțiunea de credit poate fi majorată până la 460.000 MDL.

VI Contribuția beneficiarei:

Cel puțin 5 % din costul total al investiției, exprimat în numerar.

 VII Termenul creditului

Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație până la 2 ani.

Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiției.

 VIII Documente solicitate

Pentru accesarea resurselor cu porțiune de grant, solicitanta de finanțare va depune la Bancă următorul set de documente:

(1) Documentele de înregistrarea a întreprinderii cu specificarea numelui administratorului și a fondatorilor/membrilor GȚ;

(2) Certificatul emis de primărie care confirmă suprafața totală a terenurilor aflate în gestiune, cu anexarea Extrasului din Registrul contractelor de arendă a terenurilor, pentru terenurile arendate pe un termen de până la 5 ani inclusiv (cu o vechime nu mai mare de o lună);

(3) Titlul (titlurile) de autentificare a dreptului deținătorului de teren (dreptul de proprietate asupra terenului) emis de organele competente (cu o vechime nu mai mare de o lună);

(4)  Contractele de achiziții semnate, specificațiile tehnice si anexele;

(5)  Trei (3) oferte de preț pentru bunurile ce urmează a fi procurate din resursele de credit și grant (dacă: (i) costul unitar al bunurilor/ echipamentului este mai mare de 3.000 USD; sau ii) costul unitar este mai mic de 3.000 USD, dar valoarea totală a aceeași unități este mai mare de 3.000 USD (exemplu: achiziționarea de puieți, stupi etc.)), utilizând specificații tehnice și cereri a ofertei de preț  standard. În celelate cazuri (cînd costul unitar al bunului/ echipamentului ce urmează a fi procurat, este mai mic decît echivalentul în MDL a sumei de 3.000 USD), solicitantul va prezenta la Bancă o singură ofertă de preț.Ofertele de preț vor fi colectate in baza unei cerere de ofertă în care vor fi descrise specificațiile tehnice solicitate de beneficiară. Argumentarea pentru oferta de preț preferată se va documenta în Raportul de evaluarea și selectare a ofertelor de preț;

(6)  Planul de Afaceri pentru argumentarea investiției pentru care se solicită finanțare (poate fi elaborat gratuit de compania de consultanță selectată de UCIP IFAD.Cele 3 oferte de preț vor constitui o referință pentru solicitante și compania de consultanță pentru a stabili costul investiției în planul de afaceri);

(7) Copia autentificată a raportului financiar pentru ultimul an fiscal pentru persoane juridice sau Declarația unificată – pentru gospodăriile țărănești, ambele aprobate de autoritățile competente (excepție – pentru întreprinderile înregistrate în anul depunerii cererii de finanțare);

(8)  Copia autentificată a buletinelor de identitate ale administratorului/conducătorului, precum și ale fondatorilor/membrilor;

(9)  Certificatul care confirmă absența datoriilor la Bugetul Public de stat, emis de Serviciul Fiscal de Stat (cu o vechime nu mai mare de o lună);

(10)  Declarația privind veridicitatea documentelor și asumarea a angajamentelor;

(11)  Licențe şi autorizații de activitate (după caz);

(12) Documentele ecologice relevante. Permisiuni, certificate, plan de masuri, la caz;

(13) Pentru investițiile aferente lucrărilor de construcție – copia autentificată a devizului de cheltuieli, pentru investițiile ce urmează a fi realizate în înființarea plantațiilor multianuale – copia autentificată a proiectului înființării plantației multianuale;

(14)  Alte documente care pot fi solicitate de către Bancă.

IX Procedura de aplicare și transferare a resurselor financiare

Procedura implică următoarele etape:

(1) Femeile micro antreprenoare, vulnerabile la schimbările climatice, vor depune la banca cererea, inclusiv toate documentele necesare, pentru finanțarea pre-investiție;

(2)  Banca va analiza dosarul pentru o evaluare preliminară privind corespunderea criteriilor de eligibilitate și condițiilor descrise în prezentul Apel de granturi  în baza informației referitor la sub-proiect, care va demonstra fezabilitatea proiectului înaintat spre finanțare.

Important! Dacă cerința de prezentare a celor 3 oferte este aplicabilă prezentarea a 3 oferte de preț, pentru finanțare va fi selectată cea mai mică ofertă de preț, conformă din punct de vedere a specificațiilor tehnice descrise în cererea de ofertă. În cazul în care solicitanta de finanțare decide să selecteze o ofertă de preț mai mare pentru specificațiile tehnice căutate, suma aprobată va fi limitată la valoarea celei mai mici oferte de preț, iar solicitanta va finanța adițional diferența de preț (compania de consultanță acordă suport solicitantei de finanțare la pregătirea Raportului de evaluare și selectare a ofertei de preț).  Băncile vor examina și aproba ofertele de preț în concordanță cu Procedura și principiile adoptate de către UCIP (selectarea este transparentă și competitivă).

(3)  După aprobare, Banca va prezenta la UCIP cererea de finanțare a sub-proiectelor eligibile inclusiv informația detaliată referitor la investiție și potențiala beneficiară, precum și documentele specificate mai sus.

(4) UCIP va examina cererea de finanțare verificând conformitatea acesteia cu cerințele de eligibilitate stabilite și le va evalua cererea pe baza următoarei grile de evaluare:

i. Calitatea ideii de afaceri propuse în scopul realizării obiectivelor Proiectului, după cum este specificat în Apelul de granturi [35 puncte]

ii. Valoarea pentru bani (raportul calitate-preț) a finanțării solicitate [20 puncte]

iii.  Existența planurilor solicitantei de finanțare de a asigura sustenabilitatea proiectului [15 puncte]

iv. Starea actuală a facilităților de producție, aplicarea prioritară a aspectelor de rezistență economică și climatică, legătura dintre investiția propusă, beneficiile preconizate și respectarea cerințelor [30 puncte]

Important! UCIP poate solicita documente suplimentare în timpul examinării și evaluării cererii de finanțare. Cererile de finanțare vor fi evaluate în ordinea primirii (primul intrat, primul ieșit); fiecare aplicație care asigură scorul de cel puțin 70% va fi prompt recomandată pentru finanțare (în scopul obținerii aprobărilor și avizului Fără Obiecții), până la epuizarea tuturor resurselor alocate.

Grantul va fi revocat în orice moment dacă oricare dintre cererile de subvenție va include orice tip de informații inexacte, incorecte sau denaturate sau dacă termenii și condițiile convenite nu sunt respectate. Banca va fi informată corespunzător.

(5) UCIP va elabora Raportul (rapoarte) de evaluare. Pentru cererile care vor înregistra un scor minim de 70%, UCIP va redacta Acordul individual de sub-împrumut și va prezenta la IFAD pentru obținerea avizului Fără Obiecții.

(6)  După furnizarea de către IFAD a avizului Fără Obiecții, Acordul individual de sub-împrumut este trimis la Bancă și ulterior OGPAE[2] pentru semnare;

(7)  Pe baza semnării de către toate cele trei părți ale Acordului individual de sub-împrumut, UCIP va transfera resursele în conturile Băncii, în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Acordul individual de sub-împrumut.

(8) După primirea fondurilor de la UCIP, Banca va asigura efectuarea plăților către contul beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare. Fondurile nu se alocă beneficiarelor în numerar.

(9)  Beneficiara este obligată să transfere integral resursele pachetului financiar direct în contul furnizorului, conform contractelor prezentate și aprobate pentru finanțare.

(10) După efectuarea investiției, beneficiarul va prezenta documentele care confirmă utilizarea mijloacelor întregului pachet de împrumut la Bancă (facturi, invoice-uri, alte documente care confirmă primirea bunurilor, furnizarea de servicii etc.).

(11)  Părțile vor respecta politicile IFAD, după cum urmează:

– Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, disponibilă la www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506;

– Politica IFAD privind prevenirea și răspunsul la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual, disponibilă pe www.ifad.org/anticorruption_policy; și

– Politica IFAD privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului disponibilă la adresa www.ifad.org/en/document-detail/asset/41942012.

Important: Solicitantele de grant vor beneficia de suport gratuit pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de compania de consultantă selectată de UCIP IFAD, care va asista solicitanta după cum urmează:

a) Asistență consultativă personalizată de ghidare, inclusiv: 

 • suport și pregătirea solicitantelor la etapa de aplicare la Bancă pentru obținerea finanțării;
 • acordarea consultanței privind inițierea afacerii și/sau ghidare în procesul de înregistrare a afacerii și/sau de luare a deciziei privind dezvoltarea/ diversificarea afacerii în vederea sporirii rezilienței economice și adaptării la schimbările climatice (în baza necesităților manifestate de către solicitantele de finanțare);

b) Asistență tehnică de elaborare a planului de afacere simplificat:

 • evaluarea eligibilității solicitantelor de finanțare și fezabilității proiectului investițional prin elaborarea unui plan de afaceri simplificat (max. 15 pagini), în baza modelului anexat

X Rambursarea creditului

(1)  Beneficiarele vor rambursa către Bancă suma principală (porțiunea de credit) și vor plăti dobânzile în conformitate cu graficele de rambursare stabilite în Acordul individual de sub-împrumut și în Contractul de credit încheiat între Bancă și Beneficiară, ținând cont de mărimea și frecvența fluxului de numerar generat de afacere.

(2)  Granturile acordate Femeilor micro-antreprenoare, vulnerabile la schimbările climatice, vor deveni rambursabile (se transformă în credite fără dobândă) în următoarele cazuri:

a. Utilizarea mijloacelor Proiectului în alte scopuri decât cele aprobate de bancă și UCIP. Beneficiarul va rambursa mijloacele Proiectului în mărimea sumei utilizate contrar destinației;

b. Beneficiarul a schimbat fondatorul/ administratorul fără acordul UCIP IFAD;

c. Bunurile procurate din resursele proiectului au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării), până la rambursarea completă a porțiunii de credit,

d. S-a stabilit beneficiarul a prezentat documente false și neveridice în vederea accesării finanțării,

e. În cazul în care, la momentul primirii finanțării din resursele Proiectului, Beneficiarul a fost aprobat sau a depus o cerere de grant/subvenție ( de la alți donatori, agenții de stat, etc), pentru aceleași bunuri.

 Pentru clarificări și detalii, puteți solicita informații la următoarele adrese UCIP IFAD: elena.burlacu@ucipifad.md, sau la numărul de telefon: 022-21-00-56

[1] Se consideră Gospodărie o unitate socială compusă dintr-un grup de oameni care locuiesc împreună, iau masa împreună și împart / efectuează treburile casnice ca membri ai gospodăriei (adesea o familie).

[2] OGPAE – Oficiul de Gestionare a Proiectelor de Asistență Externă