APEL de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi destinate tinerilor și femeilor beneficiari finanțați în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

Țara: Republic of Moldova

Programul: Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) (IFAD VII)

Nr. Acordului: 2000001701

PP&AWPB ref. no.: 1.2.2.2

Data lansării: 18.10.2022.

Termenul limită de aplicare: până la epuizarea fondurilor disponibile (30.000,00 dolari SUA)

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), acordă o atenție deosebită dezvoltării și implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului.

Proiectul are ca obiectiv promovarea măsurilor de prevenire și stopare a proceselor de eroziune a solurilor, dar și de sporire a rezilienței ecosistemelor la schimbările climatice prin înființarea învelișurilor de ierburi în plantațiile multianuale (livezi și vii pentru struguri de masă).

Beneficiarii de granturi pot fi:

Întreprinderile agricole, sub orice formă organizatorică-juridică, conduse de tineri (până la 40 de ani) sau femei, care desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală  și care au beneficiat anterior de finanțare (credite/granturi) în cadrul PRR.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor de grant:

  • Să dețină în proprietate și/sau arendă, pe un termen de cel puțin 5 ani (înregistrate la oficiul teritorial cadastral), plantații multianuale (livezi și vii pentru struguri de masă), care necesită înființarea învelișurilor de ierburi printre rânduri;
  • Să desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova (prioritate se va acorda beneficiarilor din zonele de sud și centru a Republicii Moldova);

 Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare:

Înierbare în plantațiile multianuale – semănatul ierburilor perene în intervalul dintre rânduri, în plantațiile multianuale de livezi și/sau vii pentru struguri de masă, care contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului.

Valoarea grantului și condițiile de finanțare:

  • Suma grantului – maximum 300 dolari SUA per ha;
  • Suprafața eligibilă pentru finanțare (efectiv înierbată) nu va depăși 10,0 ha;
  • Cheltuielile ce vor depăși suma de 300 dolari SUA per ha, vor fi suportate de beneficiari;
  • Suma grantului va fi achitată după semnarea Actului de recepție finală (atunci când ierburile au răsărit pe cel puțin 70% din suprafața înierbată și plantele ating înălțimea de 5-7cm).

NOTĂ:  Apelul de granturi va fi deschis în perioada 18 octombrie 2022 – 28 februarie 2023. Cererile de finanțare vor fi evaluate în ordinea ascendentă a înregistrării lor, după principiul ”primul venit, primul servit”, până la epuizarea resurselor prevăzute pentru această activitate în bugetul UCIP IFAD pentru anul 2023.

Documentele necesare ce urmează a fi depuse de solicitant pentru a beneficia de grant:

1. Cererea de finanțare semnată și ștampilată (conform Anexei 1);

2. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice /copia certificatului de înregistrare a Gospodăriei Țărănești (de fermier);

3. Planul de cheltuieli a învelișurilor de ierburi întocmit și completat de către solicitant, utilizând modelele prezentate în Ghidul practic pentru întocmirea Planului de cheltuieli la înființarea și ameliorarea învelișurilor de ierburi pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului, accesând linkul;

4. Documente confirmative (titlul de proprietate, contracte, certificate) care atestă că întreprinderea deține plantații multianuale  în proprietate sau arendă pe un termen de cel puțin 5 ani, (înregistrate la oficiul teritorial cadastral), cu indicarea numărului cadastral;

5. Confirmarea lipsei datoriilor la bugetul de stat eliberată de Serviciile Fiscale de Stat, în cazurile în care UCIP află din surse de informații disponibile publicului că solicitantul de grant are astfel de datorii;

6. Declarație pe propria răspundere privind legitimitatea datelor și documentelor prezentate precum și disponibilitatea de implementare a Planului de cheltuieli (Anexa 2);

7. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);

8. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organul fiscal de resort sau copia acordului/contractului de reeșalonare a datoriilor (doar în cazul întreprinderile agricole);

9. Certificat eliberat de o bancă comercială în care va fi indicat numărul contului bancar în lei moldovenești;

10. UCIP IFAD își rezervă dreptul de a solicita și alte documente și informații suplimentare pentru clarificări.

IMPORTANT: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise la etapa de calificare!

Solicitanții de grant trebuie să respecte următoarele politici IFAD:

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate de către Comisia de Evaluarea (CE) instituită de UCIP IFAD, care va verifica corespunderea cererilor și a setului de documente cu criteriile de eligibilitate (comisia va avea ședințe de cel puțin o data pe lună). Cererile selectate de Comisie vor fi propuse spre aprobare Comitetului de selectare a beneficiarilor și aprobare a granturilor cu finanțare din programele și proiectele IFAD. Solicitanții vor fi anunțați oficial despre decizia Comitetului.

Procedura de depunere a cererilor spre finanțare:

Cererile de finanțare împreună cu setul complet de documente, necesare pentru obținerea grantului, vor fi depuse în plicuri sigilate, pe care se va scrie denumirea apelului de granturi: Apel de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi destinate tinerilor și femeilor finanțați în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR)  la adresa: UCIP IFAD, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303 sau pot fi depuse online expediind Cererile împreună cu setul de documente scanate (color) și expediate la adresa de email office@ucipifad.md, însoțite de mesaj cu indicarea celor menționate necesar a fi înscrise pe plicuri.

Cererile vor fi recepționate în perioada octombrie 2022 – februarie 2023 în limita fondurilor disponibile.

Pentru întrebări sau clarificări, contactați următoarea adresă: victor.sfecla@ucipifad.md sau la numărul de telefon: 022 22 30 73.

Toate întrebările primite vor fi documentate împreună cu răspunsurile lor și postate pe pagina web UCIP IFAD. Solicitanții sunt invitați să viziteze periodic pagina web UCIP IFAD pentru a fi la curent cu aceste detalii.