Apel închis. Propuneri de granturi 1/2023 TRTP pentru finanțarea activităților de cercetare în Agricultura Conservativă

Țara: Republica Moldova Proiect: Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (TRTP)

Acord de finanțare: Grantul Fondului de Adaptare nr. 2000003413

PP&AWPB ref. # C10/ 1.1.2.6.

Data lansării: 08.09.2023

Termenul limită de aplicare extins: 31 octombrie 2023

Numărul beneficiarilor – un beneficiar.

1. Despre proiect:

Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (TRTP) finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Fondul de Adaptare are ca scop reducerea sărăciei și a imigrației din zonele rurale prin creșterea rezistenței micilor agricultori la schimbările climatice și riscul economic și asigurarea accesului la piețe.

TRTP are o acoperire națională și este implementat în zonele rurale controlate de Guvernul Moldovei (GoM), cu excepția entităților înregistrate la Chișinău și Bălți. Grupul țintă al Proiectului sunt fermierii cu orientare comercială și tinerii antreprenori care cultivă până la 10 hectare, înregistrați ca subiecți ai activității antreprenoriale, sub orice formă juridică, în special femeile fermiere, din zonele rurale vulnerabile climatice.

2. Obiectivele proiectului legate de Agricultura Conservativă

Pentru a contribui la dezvoltarea Agriculturii Conservative (AC) în Moldova, UCIP IFAD va selecta o instituție de cercetare agricolă care va acționa ca prestator de servicii și va contribui cu personalul și facilitățile sale la implementarea, sub îndrumarea și supravegherea generală a UCIP, la activitățile legate de cercetarea AC.

Asistența UCIP va fi sub formă de grant pentru finanțarea unor activități precum cercetarea AC, achiziția de utilaje AC, echipamente sau servicii de laborator de sol și înființarea loturilor demonstrative de AC.

 

3. Solicitanții eligibili pentru finanțare:

a. Solicitantul trebuie să fie o instituție de cercetare științifică agricolă înregistrată și/sau o universitate de stat strâns legată de agricultură[1].

b. Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să aibă în administrare cel puțin 20 ha de teren care urmează să fie dedicat cercetărilor în Agricultura Conservativă sau pe baza cărora a practicat deja cercetare în AC, din care cel puțin 10 ha dispus să dedice lotului demonstrativ în AC și o un teren de dimensiune similară pentru lot martor.
 • Va cofinanța investiția cu contribuții la costurile de operare ale utilajelor AC, laboratoarelor de sol și loturilor demonstrative.
 • A implementat (sau în curs de implementare) cel puțin un proiect de cercetare științifică în ultimii cinci ani legat de AC.
 • Să fie dispus să implementeze cercetări științifice legate de AC, să producă lucrări de cercetare, care includ, de asemenea, subiecte care ar putea fi utile micilor fermieri [în special pentru femei și tineri] și să creeze legături cu studenții de la facultățile de agricultură, unde aceștia pot câștiga experiență practică prin sprijinirea unui cercetător.

4. Solicitanți neeligibili pentru finanțare:

a. Solicitanții care nu corespund criteriilor enumerate mai sus.

b. Solicitanții care se află în proces de insolvență sau lichidare;

c. Care solicită finanțare pentru investiții într-o întreprindere terță (alta decât pentru care se solicită grantul);

d. Solicitanții care solicită grant pentru bunurile care sunt deja în proces de examinare/au fost deja finanțate din alte surse de finanțare (AIPA; alte instituții de stat, de exemplu ODA; alți donatori, precum Banca Mondială, MAC-P etc.)

e. Solicitanții care au exercitat anterior practici coercitive și/sau frauduloase în relații contractuale și/sau de altă natură cu UCIP IFAD, fapt confirmat de UCIP IFAD printr-o scrisoare de decizie sau alt document similar.

5. Activități eligibile, cheltuieli și valoarea maximă a grantului:

Durata contractului de grant este 2023-2026. Valoarea maximă totală a sprijinului prin grant este de 300.000 USD, care este împărțită în patru compartimente, după cum urmează:

(1) Activitate de cercetare în Agricultura Conservativă cu valoarea maximă a grantului de 120.000 USD. Perioada de implementare a activității de cercetare subvenționate este până la sfârșitul anului 2026[2]. Cheltuielile eligibile includ:

a) Costurile directe ale inputurilor necesare implementării cercetării AC.

b) Abonare și/sau achiziție de lucrări științifice, reviste, cărți legate de AC.

c) Editarea, corectarea, traducerea și tipărirea lucrărilor de cercetare AC produse.

d) Traducerea lucrărilor științifice internaționale relevante disponibile referitoare la AC.

e) Schimbul de cunoștințe și diseminarea rezultatelor, în special pentru micii fermieri, femei și tineri.

f) Alte costuri legate de cercetarea AC, dacă sunt justificate corespunzător în cererea prezentată și aprobate de UCIP IFAD.

(2) Utilaj/echipament AC cu sumă maximă de grant de 100.000 USD. Aceasta poate include următoarele utilaje și echipamente:

a) Semănătoare no-till sau strip-till

b) Cizel/ scarificator

c) Tocător de resturi vegetale

d) Stropitoare

e) Stație meteo

f) echipamente GSP pentru utilaje agricole

g) Echipamente pentru măsurarea densității solului

Solicitantul trebuie să propună și să justifice o listă de utilaje/echipamente necesare pentru AC.

(3) Înființarea sau modernizarea laboratorului propriu de analiză a solului cu valoarea maximă a grantului de 30.000 USD. Proiectul va acoperi costurile echipamentelor și inputurilor necesare funcționării laboratorului de testare a solului. Alternativ, dacă înființarea unui laborator intern nu este fezabilă, proiectul poate acoperi costul testelor de sol produse de un laborator extern. Aceste două opțiuni pot fi implementate și în paralel.

(4) Funcționarea eficientă a unui lot demonstrativ dedicat Agriculturii Conservative cu valoarea maximă a grantului de 50.000 USD. Lotul demonstrativ va fi deschis pentru studenți și fermieri (cu accent pe fermierii mici, femei și tineri) în scopul schimbului de cunoștințe. Investițiile eligibile sunt:

a) Organizarea de vizite ale experților internaționali în AC pentru preluarea experienței și a celor mai bune practici internaționale legate de AC

b) Împărtășirea experienței internaționale prin vizite de studiu în străinătate și/sau participarea la evenimente internaționale specializate în AC

c) Achiziționarea de utilaje/echipamente legate de AC menționate în capitolul 5 (2) dacă este nevoie de echipamente AC suplimentare

d) Stabilirea parteneriatelor cu companiile moldovenești care practică AC în scopul împărtășirii experienței și al diversificării culturilor.

A fi considerat:

 • Mijloacele prevăzute în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea cheltuielilor eligibile la valoarea netă (fără TVA);
 • Toate utilajele/echipamentele achiziționate din mijloacele Proiectului vor fi noi și vor fi furnizate cu garanție;

6. Activități și cheltuieli neeligibile:

6a. Activități neeligibile

a. Producerea tutunului;

6b. Cheltuieli neeligibile:

(1) Plata oricăror taxe (inclusiv TVA), datorii, asigurări și salarii;

(2) Construirea de case de locuit, clădiri administrative si comerciale;

(3) Achiziționarea de animale, pesticide, combustibil și alte bunuri, servicii și activități dăunătoare mediului;

(4) Teren și clădiri de producție/depozit existente (achiziție/închiriere);

(5) Active necorporale (finanțarea costurilor aferente achiziției de licențe, acțiuni, drepturi de producție și alte drepturi emise de instituții publice) cu excepția dreptului de autor pentru tipărirea rapoartelor științifice internaționale aferente AC;

(6) Bunuri care sunt aprobate sau au fost deja finanțate/subvenționate prin alte mijloace de grant: AIPA, alte instituții de sprijin de stat (ex. ODA), alți donatori (ex. proiectul Mac-P al Băncii Mondiale) etc.;

(7) Bunuri second hand;

(8) Bunuri achiziționate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrate ca subiecte ale activității de întreprinzător.

7. Contribuția beneficiarului:

Se așteaptă ca beneficiarul va contribui la acoperirea costurilor de funcționare și întreținere a echipamentelor AC, a laboratorului de sol și a loturilor demonstrative; a combustibilului; a cheltuielilor neeligibile menționate la capitolul 6b. necesare pentru a asigura implementarea corectă a activităților de cercetare AC. Contribuția minimă a beneficiarului este egală cu 10% din valoarea grantului primit.

8. Documente necesare

Pentru a fi luat în considerare pentru grant, solicitantul trebuie să depună la UCIP IFAD un dosar care conține următoarele informații/documente:

 • Informații generale, inclusiv:

o Denumirea instituției

o Legea, hotărârea guvernamentală sau alt act oficial în baza căruia funcționează organizația

o Anul înființării

o Numele administratorului

o Date de contact: e-mail, telefon, adresa

o Specializarea principală

o Numărul total de angajați, inclusiv numărul de oameni de știință și gradele științifice ale acestora

o Numărul total de oameni de știință implicați în cercetarea AC în ultimii cinci ani.

o Numărul total de cercetări științifice legate de AC implementate în ultimii cinci ani și descrierea pe scurt a acestora.

o Dimensiunea totală a terenurilor aflate în administrare cu amplasamentul acestora

o Dimensiunea totală a terenurilor care sunt utilizate în prezent conform practicilor legate de AC.

o Dimensiunea totală a terenului care este planificat să fie utilizat pentru implementarea practicilor legate de AC

o Utilaje AC disponibile, indicând forța de tracțiune relevantă pentru echipamentul solicitat

 • Descrierea și CV-urile echipei de implementare a solicitantului cu următoarea componență și cerințe minime față de experți:

o Agronom – experiența generală minimă este de 5 ani și experiența minimă în domeniul specific AC este de 3 ani.

o Specialist în sol – experiența generală minimă este de 5 ani și experiența minimă aferentă AC specifică este de 3 ani.

o Specialist în protecția plantelor – experiența generală minimă este de 5 ani și experiența minimă în domeniul protecției plantelor este de 3 ani.

o Economist agricol – experiența generală minimă este de 5 ani și experiența minimă ca economist agricol este de 3 ani

o Lider de echipă[3] – experiența generală minimă este de 10 ani și experiența minimă ca manager de proiect în domeniul agriculturii este de 5 ani

o Un doctorand cu tema de cercetare de doctorat care implică AC. Nu există cerințe minime, cu excepția relevanței temei de cercetare. Prezența acestui specialist in echipa este un avantaj (nu este obligatorie).

 • Scrisoare de la bancă de confirmare a detaliilor contului bancar.
 • Declarație semnată privind veridicitatea documentelor și asumarea angajamentelor, care este prezentată în Anexa A a prezentului document.
 • Formularul de auto-certificare semnat (Anexa B a prezentului document)
 • Studiu simplificat de fezabilitate pentru utilajul care urmează să fie achiziționat, care include:

o Justificarea necesității procurării utilajului/echipamentelor selectate

o Prețul utilajului/echipamentului

o fișa tehnologica simplificata a utilajului (pentru perioada de 4 ani) cu descrierea operațiunilor si costul acestora

 • (dacă există) scrisori de la clienți/parteneri care confirmă implementarea de către Beneficiar a activităților practice legate de AC.
 • Planul de cercetare AC pentru perioada 2023-2026 care include:

o Subiecte de cercetare (cel puțin trei).

o Rezultatele așteptate și lucrările de cercetare științifică în AC așteptate să fie produse.

o Descrierea loturilor experimentale aferente AC aflate în uz în prezent și planificate a fi înființate, dimensiunea lor și culturile, precum și abordarea pentru asigurarea accesului la experimente și cercetări științifice pentru studenții de profil agricol.

o Numărul preconizat de oameni de știință și studenți care vor fi implicați în cercetare

o Descrierea modului în care această cercetare poate fi adresată nevoilor micilor fermieri, în special femeilor și tinerilor antreprenori.

o Descrierea modului în care beneficiarul va implica studenții în cercetarea legată de AC.

o Costuri directe estimate asociate acestor cercetări: echipamente; inputuri; diseminarea rezultatelor, abonamente, achiziționarea și tipărirea lucrărilor științifice AC; alte costuri direct legate de cercetarea AC.

 • Bugetele anuale detaliate pentru perioada 2023-2026 care includ toate activitățile, investițiile și cheltuielile propuse, inclusiv indicarea sursei de finanțare preconizate (grant IFAD, contribuția proprie a beneficiarului, alte surse). Bugetul va include planul de procurări detaliat cu indicarea bunurilor care vor fi procurate, costurilor lor estimative, perioada de procurare și referința clară la procedura de procurare care va fi utilizată pentru fiecare activitate de procurare.

A fi considerat:

 • UCIP IFAD, la discreția sa, ar putea angaja un prestator de servicii care va ajuta solicitanții în pregătirea pachetului de documente pentru aplicare la grant.
 • Solicitantul în cererea sa va descrie în mod specific în detalii și va justifica:

o lista de echipamente/mașini selectate pentru a fi achiziționate

o alegerea între construirea unui laborator propriu de analiză a solului sau externalizarea serviciilor de testare a solului sau aplicarea ambelor abordări simultan. Solicitantul trebuie să precizeze ce tipuri de analize vor fi efectuate în laboratorul propriu și/sau extern, incluzând atât analize generale ale solului, cât și analize specifice AC (de exemplu, vietățile din sol, materia organică, compactitatea solului, capacitatea de legare a apei, conductivitate electrică, disponibilitatea mineralelor pentru culturi etc.) cu precizarea pentru fiecare tip de analiză dacă se va face în laboratorul intern sau se va externaliza.

o Justificare pentru loturile demonstrative AC și modul în care acestea vor fi utilizate. Loturile demonstrative vor introduce încă de la început cele trei principii de bază ale AC: i) perturbarea minimă a solului (folosirea no-till sau strip-till), ii) culturi de acoperire utilizate; iii) varietatea și asolamentul culturilor. Va fi prezentat un plan clar pentru lotul demonstrativ pentru perioada minimă de 4 ani (sau mai mult), specificând planul de asolament, dimensiunea lotului demonstrativ și lotului martor, persoanele responsabile de gestionarea lotului demonstrativ și abordare față de colectarea datelor.

 • Solicitantul va prezenta bugetul pentru activitățile planificate care nu depășește valoarea maximă a grantului pentru fiecare activitate menționată în capitolul 5 din prezentul document finanțat din surse de grant IFAD, cu excepția contribuției propriei a Beneficiarului. În cazul în care bugetul depășește valoarea maximă a grantului IFAD pentru fiecare activitate, solicitantul va specifica sursele de finanțare pentru această diferență.
 • Aplicația care nu include toate informațiile și/sau documentele solicitate nu se va califica.
 • Părțile vor respecta politicile IFAD după cum urmează:

– Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, disponibilă la www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506;

– Politica IFAD privind prevenirea și răspunsul la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual, disponibilă la www.ifad.org/anticorruption_policy;

– Politica IFAD privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului disponibilă la www.ifad.org/en/document-detail/asset/41942012; și

– Standardele de performanță SECAP disponibile la http://www.ifad.org/en/secap.

 • UCIP poate solicita documente suplimentare în timpul examinării și evaluării cererii de grant.

 

9. Procedura de solicitare a grantului și debursare

Procesul va urma următorii pași:

(1) Părțile interesate întocmesc dosarul de cerere care conține documentele și informațiile enumerate la capitolul 8 din prezentul document. Cererea trebuie să fie semnată și ștampilată de administratorul solicitantului, va fi depusă în plicuri sigilate direct sau prin poștă obișnuită la biroul UCIP pentru înregistrare.

(2) UCIP va examina cererea prin verificarea conformității acesteia cu cerințele prezentei cereri de propuneri.

(3) După verificare de către UCIP IFAD, dosarele vor fi transmise Comitetului de Evaluare, care le va evalua pe baza următoarei grile de evaluare:

 

Comitetul de evaluare a aplicațiilor va clasifica cererile pe baza criteriilor prevăzute în tabelul de mai sus. Pentru a fi luat în considerare pentru acordarea grantului, solicitantul trebuie să obțină un punctaj minim de promovare de 50%, care este egal cu 50 de puncte. Doar un singur solicitant, clasat pe primul loc, va fi selectat ca câștigător. Dacă niciunul dintre solicitanți nu obține punctajul minim de trecere, nu va fi selectat niciun câștigător.

(4) Debursarea grantului se va face de către UCIP IFAD direct în contul bancar al beneficiarului, în baza bugetului anual planificat convenit între părți și semnat ca anexă la contractul de grant. Plățile se vor face în următoarele moduri la discreția Beneficiarului, cu posibilitatea de a utiliza simultan ambele opțiuni:

 • 100% din valoarea fiecărei achiziții plătite de CPIU IFAD Beneficiarului pe baza copiilor prezentate ale contractului de achiziție semnate și ale facturilor fiscale. În cazul utilajelor agricole care fac obiectul înregistrării la Inspectoratul de Stat INTEHAGRO, Beneficiarul va prezenta si certificatul de înmatriculare. La primirea de la CPIU IFAD a fondurilor pentru achiziție, Beneficiarul va plăti furnizorului sau consultantului și va prezenta suplimentar UCIP IFAD copiile actului de primire și predare a bunurilor sau serviciilor și a ordinului de plată.
 • 100% din valoarea fiecărei achiziții plătite de către CPIU IFAD Beneficiarului după ce achiziția (și plata pentru bunuri și servicii) a fost efectuată de către Beneficiar. În acest caz, Beneficiarul va prezenta UCIP IFAD documentele justificative: copiile contractului semnat, factura fiscală, actul de primire și predare a bunurilor sau serviciilor și ordine de plată. În acest caz al rambursării post-factum, CPIU IFAD va efectua plata către Beneficiari nu mai des de o dată pe lună calendaristică.

(5) Prețurile articolelor din contract sunt plafoane care nu pot fi depășite. Plățile se vor baza pe cheltuielile reale sub astfel de plafoane. Beneficiarul este obligat să acopere orice diferență de finanțare din cont propriu.

(6) Suma totală de grant transferată Beneficiarului pe parcursul uni an calendaristic nu va depăși bugetul anual convenit între părți.

(7) Achiziția bunurilor se va face direct de către Beneficiar in conformitate cu legislația locala pentru achiziții publice (pentru instituții publice sau entități cu capital de stat) și în conformitate cu Manualul de procurare TRTP bazat pe manualul de procurare FAD pentru entități private. Contractul de grant va include planul de procurare detaliat  și și referința clară la procedura de procurare care va fi utilizată pentru fiecare activitate de procurare.

(8) Beneficiarul va prezenta trimestrial UCIP IFAD (nu mai târziu de 20 de zile de la începutul fiecărui trimestru calendaristic) un raport de cheltuieli care să justifice necesitatea și alegerea articolelor și cheltuielilor achiziționate și toate lucrările științifice elaborate în cadrul acestui proiect. De asemenea, anual va fi prezentat un raport similar, care rezumă toate activitățile și cheltuielile pe parcursul anului.  În plus, pentru toate achizițiile/cheltuielile de peste 1000 USD (fără TVA) Beneficiarul va prezenta copiile documentelor de achiziție și de plată și copiile documentelor și cererilor de licitație (dacă acestea au avut loc în baza regulilor convenite). Adițional, UCIP IFAD are dreptul de a solicita și de a primi de la Beneficiar toate celelalte documente legate de toate celelalte cheltuieli aferente cu valoarea sub 1000 USD.

(9) În cazul în care suma grantului care a fost debursată Beneficiarului și nu a fost cheltuită în întregime până la sfârșitul anului, soldul sumei rămase va fi transferat de la Beneficiar în contul bancar UCIP IFAD. La discreția UCIP IFAD, această sumă ar putea rămâne în contul beneficiarului pentru cheltuielile anului următor, confirmată prin decizia scrisă a UCIP IFAD.

(10) UCIP IFAD are dreptul de a pretinde de la Beneficiar rambursarea cheltuielilor efectuate de Beneficiar în cazul în care acestea sunt efectuate cu încălcarea regulilor de procurare convenite, în cazul în care cheltuielile nu au fost eligibile sau în cazul în care acestea nu au fost aprobate în bugetul anual detaliat semnat. CPIU IFAD are dreptul de a desemna un auditor care să verifice cheltuielile beneficiarului. Beneficiarul va păstra toate documentele legate de execuție pe o perioadă de cel puțin 3 ani începând de la data finalizării.

(11) Orice grant va fi revocat în orice moment dacă oricare dintre cererile de grant include orice tip de informații inexacte, incorecte sau denaturate sau nu sunt respectate termenii și condițiile convenite. În acest caz, beneficiarul este obligat să ramburseze către UCIP IFAD suma grantului primită anterior.

10. Detalii de contact pentru depunerea cererii și clarificări

Cererea se depune la următoarea adresă: 162 bd. Stefan cel Mare si Sfint, of. 1303, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova. Plicul trebuie să conțină următoarele informații: denumirea cererii de propuneri; numele și adresa de contact ale solicitantului, inclusiv numărul de telefon și adresa de e-mail.

Pentru clarificări și detalii suplimentare, scrieți la UCIP IFAD la următoarea adresă de e-mail: office@ucipifad.md și alexandru.belschi@ucipifad.md sau sunați la (022) 223075.

Vă rugăm să ne informați în scris la adresele de e-mail menționate mai sus cu privire la intenția dumneavoastră de a aplica la această licitație până la 18 septembrie 2023.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de clarificări este 2 octombrie 2023. UCIP IFAD va răspunde solicitărilor de clarificări până la 16 octombrie 2023.

 • Termenul limita de depunere a cererilor: 31 octombrie 2023.

[1] În cazul Universității pentru a fi considerată trebuie să aibă programe de licență și/sau master în agronomie și/sau agricultura conservativă

[2] Aceasta nu înseamnă că activitatea de cercetare planificată legată de AC trebuie să se oprească la sfârșitul anului 2026. UCIP IFAD încurajează solicitanții să elaboreze planuri cu o durată mai mare, dacă este cazul, indicând posibilele surse de finanțare pentru activitățile de după 2026.

[3] Unul dintre specialiștii menționați mai sus poate combina funcția de lider de echipă