APEL I: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

a) Infrastructura de irigare,

Proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare, cu concentrarea pe scheme de irigare, micro și mici în conformitate cu activitățile planificate în proiect cu finanțare din Fondului de adaptare privind rezistența la schimbările climatice și eficiența apei în fermele de micro irigare. Sistemele finanțate în cadrul componentei de  Infrastructură rezistentă la climă (CRI) vor fi de obicei sisteme de irigare, conectate fie la mici sisteme independente cu surse existente (stații de pompare pe râuri și rezervoare naturale), fie la conducte funcționale mai mari și sisteme de alimentare cu apă pentru irigare centralizate, cum ar fi Sistemele de irigare reabilitate în cadrul Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) operate de agenția de stat „Apele Moldovei”. Construcția rețelelor de alimentare cu apă pentru irigare vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp; bazin de acumulare/ stocare a apei cu geomembrană din polipropilenă cu o capacitate de acumulare a apei de până la 15.000 de metri cubi (la necesitate); stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole.  Capacitatea fiecărui sistem de irigare va fi de până la 200 ha. Proiectul nu va finanța dezvoltarea sistemelor de irigare pentru culturile de câmp și se va concentra în principal în locații geografice predispuse la riscurile asociate cu schimbările climatice.

b) Infrastructura de drumuri

Proiectul va acorda invertiții în îmbunătățirea (Construcția/reparația) drumurilor rurale care asigurarea accesului adecvat a producătorilor agricoli la zonele de producție și facilitează comercializarea produselor micilor fermieri. Investițiile eligibile vor include segmente de drumuri și construcții auxiliare, cum ar fi poduri mici, instalații de drenaj și lucrări de protecție împotriva eroziunii pentru a asigura rezistența la climă a drumurilor reabilitate. În mod obișnuit, acestea vor fi tronsoane de drum lățime de 4 -6 m, cu o lungime medie de 2,5 km, cu îmbrăcăminte rutiere din pietriș dur sau stabilizat.

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate.

Cererea de finanțare poate fi înaintată din numele APL (Primaria) în asociere cu grupurile de fermieri mici interesați Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole persoane juridice sau fizice care practică activitate economică. Cererea va include o scrisoare de confirmare din partea autorităților relevante și anume APL (Primaria) sau Agenția Apele Moldovei prin care confirmă reevaluarea infrastructurii propusă (ca mijloc fix) după finalizarea construcției și va lua la evidență în bilanțul său contabil, precum și va introduce prevederile necesare în bugetul său și își asumă responsabilitatea pentru exploatarea și întreținere rațională ulterioară a proiectului de infrastructură, toate cererile de finanțare trebuie să fie aprobate de către Autoritățile publice locale (Primaria). Investițiile vor fi implementate în zonele rurale ale Moldovei, fără o focalizare/limitare geografică specifică. Cu toate acestea, prioritare vor fi considerate propunerile de proiect din zonele geografice mai predispuse la riscurile asociate schimbărilor climatice și pentru zonele vizate care prezintă o concentrație relativ mai mare a sărăciei, pe baza indicatorilor Indicelui de deprivare a zonelor mici (IDAM).

Grantul competitiv oferit de proiect va fi limitat la 200 000 dolari SUA per propunere de proiect eligibilă, excluzând contribuția beneficiarului și TVA.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

a) Propunerile de proiect de tip sisteme de irigare vor fi înaintate de la grupuri-clienți care includ cel puțin 20 de fermieri/producători mici (cu suprafața terenurilor prelucrate de fiecare de până la 10 ha în propietate și/sau închiriate), numărul mai mare de membri ai grupului client va constitui un avantaj;

b) Propunerile de proiect pentru construcția/reparația drumurilor rurale vor fi înaintate de la grupuri-client, care include minim 50 de fermieri/producători mici (cu suprafața terenurilor prelucrate de fiecare de până la 10 ha în propietate si/sau închiriate).

c) Toți agenții economici membrii grupului client, trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în mediul rural și să-ți desfășoare activitatea în apropierea proiectului de infrastructură;

d) Eligibili se consideră agenții economici care au activitate economică în agricultură sau în prelucrarea producției agricole de cel puțin 1 an. Toți membrii Grupului de client urmează să fi disponibili și să exprime acordul de participare cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minim stabilit de program;

e) Companiile membre a Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie;

f) Terenul și/sau obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanțare trebuie să fie la balanța Primăriei sau la balanța Agenției Apelor din Moldova (Apele Moldovei in cazul sistemelor de irigare), către care obiectul de infrastructură va fi transmis după construcție;

g) Grup – client trebuie să fie format dintr-un număr minim stabilit de mici fermieri producători sau entități agrobusiness, așa cum este specificat per tip de infrastructură, care au activat economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 1 an;

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

a) Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de tip scheme de irigare de care vor beneficia mai puțin de 20 agenți economici (micii fermieri) (<10ha), vor fi descalificate;

b) Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de tip (Construcția / reparația) drumurilor de care vor beneficia mai puțin de 50 agenți economici (micii fermieri) vor fi descalificate;

c) Obiectul de infrastructură pentru care se solicită suport financiar este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;

d) Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;

e) Membrii grupului-client nu au putut dovedi activitatea agricolă timp de cel puțin 1 an;

f) Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;

g) Proiectul de infrastructură propus este cu caracter preponderent social;

h) Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii Grupului-client format din agenți economici conform procesului verbal al adunării comune a grupului-client cu primăria;

i) Obiectul de infrastructură de tipul: Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, care nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare şi pretabilităţii pentru irigarea solurilor;

j) Obiectul de infrastructură de tipul: Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, la care sursa de apă (lacul de acumulare a apei/bazin de acumulare) vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creșterea peștelui);

k) Obiectul de infrastructură de tipul: Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, care vor avea ca sursă de apă fântână arteziană.

Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de APL în colaborare cu grupul-client către UCIP IFAD. Pentru obținerea suportului financiar grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

Pasul I.

Va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II.

Va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea suportului financiar de construcție a obiectelor de infrastructură publică rurală publicate de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III.

Va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai Grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură publică rurală și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV.

Va completa Formularul de aplicare  pentru IFAD VIII și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs (vedeți Modelele de documente) şi le va depune la UCIP IFAD în perioada indicată. Grupul-client/Primăria poate depune doar o singură cerere pe an.

Condițiile de finanțare şi evaluare

Contribuția minimă solicitată de la beneficiari trebuie să fie doar în valoare bănească în mărimea determinată în funcție de tipul de infrastructură:

1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare

cel putin 10% din costul total al lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea TVA, din care cel puțin 25% vor trebui în mod obligatoriu să fie din resurse private, adică de la micii agricultori sau întreprinderile agricole beneficiare, în timp ce restul(75%) poate, dar nu este obligatoriu a fi asigurat prin finanțare publică, adică din bugetul autorităților publice locale (primaria). In cazul când APL nu contribuie la finanțarea obiectului de infrastructură, toată valoarea contribuției urmează a fi achitată de membrii privați ai Grupului-client.

2. Segmente de drum și pod

cel putin 25% din costul total al lucrărilor civile, inclusiv valoarea  TVA (Dintre aceștia, cel puțin 25% vor trebui în mod obligatoriu să fie din resurse private, adică de la micii agricultori sau întreprinderile agricole beneficiare, în timp ce restul(75%)  poate, dar nu este obligatoriu a fi asigurat prin finanțare publică, adică din bugetul autorităților publice locale (primaria). In cazul când APL nu contribuie la finanțarea obiectului de infrastructură, toată valoarea contribuției urmează a fi achitată de membrii privați ai Grupului-client.

Mai mult decât atât, beneficiarii vor fi responsabili pentru acoperirea cheltuielilor de elaborare a Proiectului de execuție și a serviciilor de supraveghere a autorului de la companii de proiectare/proiectanți licențiați, care vor fi supuse verificării și expertizării de către serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcțiilor. Aceasta este o contribuție suplimentară a beneficiarilor estimată la aproximativ 6% din costul total al investiției.

Contribuția Guvernului va fi sub formă de scutire de TVA pentru lucrările care vor fi realizate în cadrul componentei infrastructură la suma finanțată din proiect.

Se va stabili o reglementare specifică de implementare pentru a asigura cea mai bună sinergie între partea legată de infrastructura de irigare și activitățile subcomponentei 1.1.2 „Gestionarea eficientă a apei în gospodăriile agricole”, planificate pentru a oferi grupurilor selectate de fermieri granturi individuale de 2500 USD de adoptare a  celor mai bune tehnici de gestionare a apei în gospodăriile agricole și implementare tehnologiilor eficiente de irigare. Cererile micilor fermieri pentru granturi individuale de 2500 USD pentru adoptarea celor mai bune tehnici de gestionare eficientă a apei în gospodăriile agricole vor fi depuse pe baza unei cereri separate.

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

Etapa I: Pre-calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica care eligibilitatea generală, va verifica integritatea cererii și va elabora o primă listă lungă de cereri spre aprobare la etapa de precalificate. Proiectele care au prezentat cererile de finanțare completate corect și care corespund cerințelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisiei de evaluare a Cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură publică rurală. Pentru precalificare, cererile trebuie să corespundă următoarelor criterii obligatorii:

a) Propunerea de proiect este înaintată de grup format din mici producători agricoli, care vor beneficia in mod direct de infrastructură;

b) Aplicanții (inclusiv municipalitățile interesate, agrobusiness și fermieri) se angajează să investească suma minimă necesară (în funcție de tipul de infrastructură) din costul total al investiției din resurse proprii;

c) Propunerea de proiect conține o prevedere fezabilă pentru funcționarea și întreținerea durabilă a proiectului de infrastructură;

d) Tipul de infrastructura propusă este eligibilă pentru investiții în cadrul componentei Infrastructură rezistentă la climă (CRI).

Orice propunere care nu îndeplinește aceste criterii va fi respinsă.

După etapa de pre-calificare, UCIP IFAD  cu asistența de consultanți tehnici dacă va fi necesar, va analiza situația reală în teren. Va verifica starea actuală a infrastructurii, prioritizarea aspectelor de reziliență climatică și economică, fezabilitatea lucrărilor propuse, numărul potențial de beneficiari, terenurile, statutul lor juridic și alte elemente relevante. Cu alte cuvinte, în această etapă se va cerceta conexiunea dintre investiția propusă, beneficiile așteptate și justificarea comercială. Evaluarea în teren va evalua, de asemenea, dacă condițiile tehnice preliminare (adică starea oricărei structuri existente conectate la obiectul de infrastructură propus spre finanțare) au fost abordate corect în cererea de finanțare și va consolida estimarea inițială a costurilor pentru lucrările propuse. Doar propunerile de investiții care necesită o finanțare din partea proiectului în cadrul componentei Infrastructură rezistentă la climă (CRI) mai mică de 200.000 USD (inclusiv TVA) vor fi luate în considerare pentru procesare ulterioară.

În urma verificării în teren, pentru cererile de finanțare aprobate la etapa de pre-calificare va fi necesar de elaborarea studiilor de fezabilitate, care vor fi efectuate de o companie specializată, contractată de UCIP IFAD din lista scurtă de profesioniști calificați. Acest exercițiu va avea ca rezultat un document, care va certifica fezabilitatea tehnică a investiției propuse, va prezenta un proiect preliminar și un buget pentru investiția preconizată și va include toate elementele necesare pentru clasificarea propunerii în conformitate cu criteriile relevante, inclusiv, dar nu limitându-se la calculul Ratei Interne a Rentabilității(RIR) de investiție. La această etapă a procesului de selecție se va aplica un nivel minim de limită pentru RIR. Propunerile care vor avea un RIR mai mic de 10% vor fi respinse. Toți aplicanții care nu vor fi aprobați la etapa de pre-calificare vor fi notificați oficial de către UCIP IFAD cu justificări clare și motive pentru care cererea a fost respinsă.

Etapa II: Calificare și clasificare

Toate cererile de finanțare care vor trece cu succes etapa de pre-calificare vor fi admise la etapa de calificare și clasificare.

La etapa de Calificare și clasificare toate cererile de finanțare de finanțare precalificate vor fi clasate, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, folosind Sistemul de Clasificare a Obiectivelor descris mai jos. Cererile de finanțare vor fi clasificate în ordine descrescătoare până când toate fondurile disponibile pentru un anumit an sunt alocate.

Punctajul pentru cereri de finanțare de tip sistem de irigare:

 

Valoare

Puncte  de Referinţă

 

 

Scor

Estimarea costului investiției per hectar irigat (inclusiv TVA)
Mai mult de  USD 2,500 10
Între USD 2,000 și 2,500 15
Mai puțin de USD 2,000 20
Rata Internă a Rentabilității (RIR)
Mai puțin de 15% 0
15-20% 5
Mai mult de  20% 10
Numărul de gospodării beneficiare (mici fermieri cu până la 10 ha teren)
20 0
Între 20 și 25 15
Mai mult de  25 30
Vulnerabilitatea la schimbările climatice (bazat pe harta vulnerabilităților)
 Din zona geografică vulnerabilă scăzută 0
 Din zonă geografică vulnerabilă moderată 10
 Din zonă geografică extrem de vulnerabilă 15
Deprivare (indicator IDAM pentru irigare)
 Scăzut (564-843) 0
 Mediu (282-563) 10
 Înalt (1-281) 15
Operarea și întreținerea sunt descrise și aranjate corespunzător
Instituție de management care urmează să fie înființată 0
Va fi transferat la o instituție deja înființată (AUA) 5
Este deja operat de instituția de management (AUA) 10
TOTAL (max. 100)

 

Punctajul pentru cereri de finanțare de tip construcția/reparația drumurilor:

 

Valoare

Puncte  de Referinţă  

Scor

Estimarea costului investiției per km (inclusiv TVA)
Între > USD 80,000 și 90,000 10
Între USD 60,000 și 80,000 15
Mai puțin de USD 60,000 20
Rata Internă a Rentabișității (RIR)
10-15% 0
16-20% 5
Mai mult de 20% 10
Numărul de gospodării beneficiare (mici fermieri cu până la 10 ha teren)
50 0
Între 50 și 100 15
Mai mult de 100 30
Vulnerabilitatea la schimbările climatice (bazat pe harta vulnerabilităților)
 Din zona geografică vulnerabilă scăzută 0
 Din zonă geografică vulnerabilă moderată 10
 Din zonă geografică extrem de vulnerabilă 15
Deprivare (indicator IDAM pentru drumuri)
 Scăzut (564-843) 0
 Mediu (282-563) 10
 Înalt (1-281) 15
Operarea și întreținerea descris și planificat în mod corespunzător (evaluat de inginerii UCIP IFAD pe baza alocației bugetare anuale a primăriei pentru întreținerea și amenajarea drumurilor)
Nesatisfăcător dacă nu se fac alocări sau nu s-au efectuat lucrări de întreținere în ultimii 3 ani) 0
Moderat satisfăcător (dacă alocările sunt făcute, dar întreținerea nu este efectuată suficient) 5
Satisfacător 10
TOTAL (max. 100)

Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură. Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare pentru aprobarea granturilor competitive în cadrul componentei infrastructură.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, sau in Boxa pentru corespondența, până la data de  31 ianuarie 2022, ora 1700.

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 223075, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură), 079640704 (Ecaterina, Inginer în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură).

Rezultatele etapelor de pre-calificare și calificare vor fi comunicate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile care vor fi aprobate spre finanțare vor fi publicate.