Granturi pentru finanțarea proiectelor de infrastructură publică (infrastructură de irigare)

Tara: Republica Moldova
Program: Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale
Acord de finanțare; Credit IFAD nr.2000003414, grant AF nr.20000003413
PP&AWPB ref. nr./ 1.1.1.1. Total alocat 5.1 milioane EUR

Apel modificat la 2 iulie 2024

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare: concursul este deschis pentru perioada 2024-2025.

Notă: Examinarea și evaluarea cererilor se va face trimestrial.
Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (TRTP) finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) și Fondul de Adaptare este destinat pentru a acorda suport investițiilor în infrastructura de irigare care se va axa pe sisteme micro și mici de irigare.
Rezultatele preconizate în urma intervențiilor proiectului: finanțate cca 80 sisteme de irigare la scară mică cu minimum 5 beneficiari fiecare, și obiectivul final de 400 de beneficiari.

Infrastructura de irigare publică cu caracter economic eligibilă pentru finanțare, include:
i. Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF).
Aceste sisteme vor include: stație de pompare, conductă de aducțiune la terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc, precum și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate), pe suprafețe agricole de până la 100 ha;
ii. Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existente în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac).
Aceste sisteme vor include: stație de pompare, conductă de aducțiune către terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușite cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei (la necesitate) pe suprafețe agricole de până la 100 ha;
iii. Construcția/reabilitarea lacurilor/iazurilor de acumulare a apei.
Aceste lacuri/iazuri vor servi pentru utilizarea apei pentru irigare, precum și ca sursă de apă pentru animalele domestice și sălbatice. Aceste lacuri/iazuri NU vor fi date în arendă pentru piscicultură.

Zona de implementare: zonele rurale ale Republicii Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia.

Beneficiarii/Grupul client: micii fermieri, întreprinderile agricole înregistrate și care desfășoară activitatea în mediul urban.

Solicitantii: Autoritatea Publică Locală (APL) în asociere cu grupuri de interes ale micilor fermieri, sau Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) în asociere cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), întreprinderile agricole locale.

I. Criterii de eligibilitate pentru solicitanți:
(a) Numărul de membri ai grupului client va fi de minimum 5 mici fermieri.
(b) Fiecare membru al grupului client cultivă în total până la 50 ha teren (în proprietate și închiriat);
(c) Toți membrii grupului client, vor desfășura activitate agricolă de producție și/sau prelucrare; Activitatea va fi confirmată (prin rapoarte financiare pentru ultimul an fiscal) de cel puțin 4 membri ai grupului client, cu excepția entităților înregistrate cu mai puțin de 1 an.
Restul membrilor grupului client vor prezinta o confirmare din partea APL că aceștia practică activitate agricolă și au câmpurile în apropierea sectorului în care va fi construită infrastructura.
(d) Toți membrii grupului client (inclusiv APL, AUAI-după caz) vor confirma acordul de a participa cu cofinanțare din surse proprii, cu suma minimă necesară din costul total al investiției.
(e) Confirmarea de membru al AUAI va fi considerată ca o opțiune suplimentară (pe lângă înregistrare și prezentarea rapoartelor financiare) drept dovadă a numărului minim de beneficiari din fiecare grup de solicitanți.
(f) Terenul pe care va fi construit proiectul de infrastructură trebuie să fie la balanța Autorității Publice Locale;
De menționat: Fondatorii entităților Grupului client vor fi diferiți. În cazurile în care fondatorul unei entități al grupului client este și administrator în oricare dintre alte entități a grupului client, acesta va fi considerat ca 1 membru al grupului client.

II. Solicitări neeligibile:
(a) Infrastructură de irigare va avea capacitatea de irigare mai mare de 100 ha teren;
(b) Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului;
(c) Informațiile prezentate în cerere cu privire la membrii grupului client sau proiectului de infrastructură sunt incorecte, iar documentele nu sunt valabile;
(d) Proiectul de infrastructură propus are caracter preponderent social;
(e) Minim 4 membri din Grupul client nu pot dovedi activitatea agricolă;
(f) Contribuția minima din partea Grupului Client nu este asigurata prin procesul-verbal al adunării comune a grupului client si APL;
(g) Proiectele de infrastructură care nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare;
(h) Proiectele de infrastructură care vor avea ca sursă de apă fântână arteziană.

III. Mărimea, sursele de finanțare:
Grantul acordat din cadrul Proiectului TRTP pentru infrastructura de irigare va fi limitat la 500.000 dolari SUA per solicitare eligibilă, plus contribuția Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 246/2010), dar nu mai mult de 15.000 dolari SUA per membru al grupului client.

Prin urmare, valoarea estimată a grantului va fi calculată conform formulei:
Gₐ=Gmaxₐ×Bₚ
Unde: G_a = valoarea grantului pe propunere de proiect de infrastructură de irigare eligibilă (maximum 500.000 dolari SUA);
〖Gmax〗_a= valoarea maximă a grantului per membru al grupului client egală cu 15.000 dolari SUA;
B_p = numărul de fermieri/întreprinderi agricole (membri ai grupului client) conform cererii solicitantului.

De menționat: In cazul în care costul proiectului de infrastructura de irigare este mai mare decât suma maximă a grantului stabilită conform formulei, diferența de va fi acoperită de membrii grupului client și APL.
Cu cât numărul membrilor grupului client este mai mare, cu atât suma grantului este mai mare.

IV. Contribuția beneficiarilor:
Beneficiarii vor contribui din surse proprii, doar în numerar, cu minim 10 % din costul total al lucrărilor obiectului de infrastructură, fără TVA. Din această sumă, cel puțin 25% va fi obligatoriu contribuția din sursele micilor fermieri, iar diferența poate fi asigurată din bugetul APL.

De menționat: Beneficiarii vor fi responsabili de achiziționarea serviciilor de proiectare și a autorului de supraveghere de la companiile de proiectare licențiate, care ulterior vor fi verificate de către ÎS Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor. Aceasta este o contribuție suplimentară a beneficiarilor la contribuția menționată mai sus, estimată la cca 6 % din costul total al investiției.

V. Documentele solicitate (modele tip sunt anexate la finalul apelului):
(a) Formularul de aplicare se completează pe calculator și toate punctele sunt completate corespunzător. Formularul de aplicare se semnează și se ștampilează de către reprezentantul grupului client și al Autorității Publice Locale;
(b) Procesul-verbal al adunării tuturor membrilor grupului client și APL, în cadrul căreia va fi discutată decizia privind construcția proiectului de infrastructura de irigare, precum și valoarea cofinanțării, dar și numirea membrului reprezentant autorizat al grupului-client;
(c) Lista participanților la adunare cu semnături;
(d) Lista membrilor grupului de clienți și valoarea cofinanțării;
(e) Procura autorității publice locale cu privire la delegarea reprezentantului grupului client;
(f) Confirmarea Autorității Publice Locale cu privire la statutul obiectului de infrastructura;
(g) Acordul de colaborare dintre APL și grupul client privind utilizarea și menținerea în bună funcțiune a proiectului de infrastructura de irigare după construcție și trecerea infrastructurii la balanța APL;
(h) Acordul de colaborare dintre grupul client cu ANIF (pentru propunerea de proiect unde proprietarul sistemului de irigare existent este ANIF) prin care ANIF confirmă permisiunea sa de a face investiții în reabilitarea infrastructurii de irigare după construcție, trecerea lucrărilor la balanța ANIF cu transferul ulterior la AUAI;
(i) Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/gospodăriilor țărănești, pentru fiecare membru al grupului client ;
(j) Extras din registrul Autorității Publice Locale privind terenurile aflate in proprietate si/sau arendate de fiecare membru al grupului client;
(k) Scrisoare de confirmare din partea altor instituții care vor cofinanța proiectul (în cazul în care se preconizează că proiectul va fi finanțat din mai multe surse);
(l) Schema de amplasare a proiectului de infrastructură (terenului aflat în proprietatea și/sau închiriat de fiecare membru al grupului client și a numerelor cadastrale ale terenurilor);
(m) Argumentarea tehnico-economică cu deviz de cheltuieli;
(n) Situațiile financiare pentru ultimul an fiscal (în conformitate cu Legislația în vigoare) al fiecărei entități a grupului client (după caz);
(o) Analiza calității apei (se prezintă numai în cazul în care grupul client are un astfel de raport).

VI. Procedura de aplicare, evaluare și aprobare:
Pasul I.
Analizați și identificați nevoile de dezvoltare a infrastructurii de irigare din comunitate ca fiind o nevoie primară de îmbunătățire și dezvoltare economică a micilor fermieri.
Pasul II.
Studiați condițiile de participare la concurs și a cerințelor de aplicare.
Pasul III.
Stabiliți o ședință de lucru a grupului de interes al micilor fermieri/întreprinderilor agricole locale/ AUAI/ APL/ ANIF în scopul participării la concursul de grant.
Pasul IV.
Completați Formularul de aplicare și pregătiți documente solicitate la pct. V pentru a fi prezentate la UCIP IFAD.

De menționat: Documentele vor fi prezentate în original (prin intermediul companiei de consultanță ACSA (contractată de UCIP IFAD), care va acorda gratuit asistența necesară la pregătirea pachetului de documente pentru aplicare.
Important: Grupul client / Autoritatea Publică Locală pot depune o singură cerere pe an.

VII. Etapa de evaluare a cererii de finanțare
Etapa I: Pre-calificare
Cererile recepționate (formularul de aplicare și documentele solicitate la pct. V) vor fi supuse unei examinări documentare din oficiu de către Comisia de evaluare a cererilor (CEC), care va verifica prezența și conformitatea documentelor solicitate, corespunderea criteriilor de eligibilitate, integritatea informației prezentate în formularul de aplicare și va elabora o primă listă lungă de cereri pre-calificate.
Cererile pre-calificate incluse în listă lungă vor fi vizitate de către membrii CEC, cu suportul consultanților tehnici (la necesitate), pentru a evalua situația reală din teren. Se va verifica starea infrastructurii, conexiunile prioritare de reziliență economică și climatică, fezabilitatea lucrărilor propuse, numărul potențial de beneficiari, terenurile, statutul lor juridic, alte elemente relevante; se vor evalua condițiile tehnice (și anume, starea oricărei structuri existente legate de proiectul propus) și corectitudinea abordării acestora în formularul de aplicare; la fel și estimările costurilor pentru lucrările propuse.
În urma verificării și constatărilor în teren, va fi elaborată o listă scurtă de pre-calificare. Pentru solicitanții pre-calificați în lista scurtă, compania de consultanță contractată de UCIP IFAD, va elabora studiul de fezabilitate, care va certifica fezabilitatea tehnică a investiției propuse, va face o estimare a bugetului/costului investiției, va determina rata internă de rentabilitate a investiției (RIR), altele.
Important: Propunerile de investiții care vor avea valoarea calculată a indicelui RIR mai mică de 10% vor fi respinse.
De menționat: Propunerile de investiții care NU vor trece etapa de pre-calificare vor fi notificați oficial de către UCIP IFAD cu justificări și motive clare de respingere.
Solicitanții care s-au calificat pentru finanțare vor fi de asemenea notificați și informația va fi publicata pe pagina web a UCIP IFAD: https://www.ucipifad.md/

Etapa a II-a: Calificare și clasament
Propunerile de investiții pre-calificate vor fi clasate, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, utilizând sistemul de notare descris mai jos. Propunerile vor fi clasificate în ordine descrescătoare până la alocarea tuturor fondurilor disponibile pentru un anumit an.

Punctajul pentru propunerile de investiții în irigații

Valoare                                                                                                         Puncte


Costul estimat al investiției per membru (fără TVA), sursele TRTP


egal cu 15.000 USD                                                                               10
Între 15.000 și 10,000 USD                                                              15
Mai puțin de 10.000 USD                                                                   20


Rata internă de rentabilitate (RIR)


Mai puțin de 15%                                                                                   5
15-20%                                                                                                       7
Peste 20%                                                                                                10


Numărul gospodăriilor beneficiare (mici fermieri cu până la 50 hectare de teren)


5                                                                                                                   15
Între 5 și 20                                                                                             20
Peste 20[A1]                                                                                           30


Vulnerabilitatea la schimbările climatice (pe baza hărții vulnerabilității)


Din zona geografică vulnerabilă scăzută                                   5
Din zona geografică vulnerabilă moderată                              10
Din zone geografice extrem de vulnerabile                             15


Deprivarea (indicator SADI pentru irigare)


Scăzut (564-843)                                                                               5
Mijloc (282-563)                                                                                 10
Ridicat (1-281)                                                                                      15


O&M este descris și aranjat în mod corespunzător


Instituția de conducere care urmează să fie înființată    5
Vor fi transferate către instituția deja înființată (AUAI)   8
Deja este operat de instituția de management (AUAI)    10


TOTAL (max. 100)

Etapa a III-a: Selectarea finală
UCIP IFAD va prezenta rezultatele clasificării Comitetului de selectare și aprobare a granturilor (Comitet) pentru selectarea finală și includerea investițiilor în planul anual de lucru.

După aprobarea de către Comitet, prior decizii finale de aprobare a finanțării, Decizia Comitetului va fi trimisă către IFAD pentru examinare și avizare ”fără obiecții”.

După primirea avizului IFAD ”fără obiecții”, solicitanții cererile cărora au fost aprobate pentru finanțare vor fi invitați să semneze un contract de investiții, după modelul elaborat de UCIP IFAD.

Achiziția lucrărilor de construcție a proiectelor de irigare se va face de către UCIP IFAD, iar beneficiarul va fi obligat să depună contribuția în numerar în contul UCIP IFAD la etapele prestabilite și înainte de semnarea contractului de construcție a sistemelor de irigare.

*Formularul de aplicare, inclusiv documentele solicitate vor fi prezentate UCIP IFAD în original de către prestatorul de servicii ACSA, contractat de UCIP IFAD, care va acorda GRATUIT asistența necesară la pregătirea pachetului de documente pentru aplicare.

Pentru întrebări sau clarificări, puteți contacta UCIP IFAD:
Victor Cervatiuc, Specialist in Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructura
tel: (022) 22 30 75/ GSM: (0) 68 199 924
e-mail: office@ucipifad.md
sau la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1310.

Reprezentant ACSA: Dr. Anatolie Fala, Director de program
tel: (022) 83 53 21 / GSM. (0) 690 112 55 / 675 90 901
e-mail: afala@acsa.md