Concurs pentru recepționarea cererilor de grant pentru finanțarea proiectelor de infrastructură (investițiile în îmbunătățirea drumurilor rurale)

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare: deschis pentru întregul an, până la debursarea fondurilor planificate

Notă: Examinarea și evaluarea cererilor se vor face trimestrial

Valoarea grantului alocat este de 149 000 EUR pentru 3 km de drum și 50 de mici fermieri (prevăzuți pentru lungimea drumului de 3 km)

Lungimea drumului ar putea fi împărțită în mici subproiecte, în consecință valoarea grantului pentru fiecare propunere de proiect și numărul de beneficiari/mici fermieri (SHF) vor fi calculate proporțional cu lungimea drumului.

TRTP finanțat de Fondul de Adaptare al Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă  are ca obiectiv reducerea sărăciei și a emigrației din mediul rural prin sporirea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice, inclusiv finanțarea investițiilor în îmbunătățirea drumurilor rurale care vor fi direcționate către drumurile rurale de conexiune și structurile auxiliare care completează și consolidează investițiile în proiect prin asigurarea unui acces adecvat la zonele de producție și facilitarea comercializării produselor micilor fermieri.

Zona de implementare: – zonele rurale ale Republicii Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, cu excepția entităților care sunt înregistrate și desfășoară activitatea în mediul urban.

Grup țintă – APL (Primaria) în asociere cu grupurile interesate de mici fermieri, Asociațiile Utilizatorilor de Apă (WUA), întreprinderile agricole formale la nivel de localitate.

 1. Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:

(i) Numărul minim de beneficiari per propunere de proiect se calculează conform următoarei formule:

(ii) Toți micii fermieri membri ai grupului client, trebuie sa fie înregistrați și să desfășoare activitate agricolă de producție și/sau prelucrare, desfășurată în apropierea proiectului de infrastructura, timp de cel puțin 1 an;

(iii) Fiecare membru al grupului client trebuie să prelucreze în total până la 10 ha (în proprietate și închiriat);

(iv) Activitatea trebuie confirmată de cel puțin 4 membri ai grupului client prin prezentarea raportului financiar pentru ultimul an fiscal, conform legislației. Restul membrilor grupului client trebuie să prezinte o confirmare din partea Autorității Publice Locale cu privire la activitatea acestora.

(v) Toți membrii grupului client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din surse proprii, în numerar, în valoarea stabilită de Proiect;

(vi) Terenul pe care va fi construit proiectul de infrastructură trebuie să fie la balanța Autorității Publice Locale;

(vii) Fondatorii entităților Grupului client trebuie să fie diferiți (nu aceeași persoană). În cazurile în care fondatorul unei entități a grupului client este și administrator în oricare dintre alte entități a grupului client, acest lucru va fi considerat ca 1 membru al grupului client.

(viii) Autoritatea Publica Locala trebuie să fie pregătită să mențină în funcțiune și să întrețină proiectul de infrastructură după construcția acestuia și să fie înregistrate la balanța acesteia

 1. Beneficiari neeligibili:

(i) Numărul membrilor din grupul client este mai mic decât conform formulei indicate la punctul 1 litera (i);

(ii) În cazul în care cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia la UCIP IFAD a fost depusă și la alte organizații finanțatoare/donatoare;

(iii) Cereri pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului;

(iv) Minim 4 membri din Grupul client nu pot dovedi activitatea agricolă;

(v) Informațiile prezentate în cerere sunt incorecte, iar documentele nu sunt valabile;

(vi) Proiectul de infrastructură propus are caracter preponderent social;

(vii) Contribuția minima din partea Grupului Client nu este asigurata prin procesul-verbal de la adunarea comună a grupului client si a Autorității Publice Locale;

 1. Mărimea, sursele de finanțare:

Grantul acordat de Program pentru infrastructura de drumuri rurale este limitat la 149.000 de euro, plus contribuția Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 246).

In cazul în care solicitanții intenționează sa implementeze proiecte mai mari de infrastructura, suma care va depăși fondurile disponibile va fi acoperită de beneficiari (grup client cu Autoritatea Publica Locala).

 1. Contribuția beneficiarilor:

Contribuția este stabilită de minim 25 % din costul total al lucrărilor, fără TVA, contribuția trebuie să fie doar în numerar.

Din contribuția minimă a beneficiarilor stabilită de Proiect, cel puțin 25% ar trebui să fie obligatorie din surse micilor fermieri, iar diferența poate fi asigurată din bugetul Autorității Publice Locale.

De menționat: Beneficiarii vor fi responsabili de achiziționarea serviciilor de proiectare și a autorului de supraveghere de la companiile de proiectare licențiate, care ulterior vor fi verificate de către ÎS Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor. Aceasta este o contribuție suplimentară din partea beneficiarilor estimată la aproximativ 6 % din costul total al investiției, adițional față de contribuția menționată mai sus.

 1. Documentele solicitate, toate documentele enumerate mai jos trebuie să fie prezentate în original:

 (i) Formularul de aplicare se completează pe calculator și toate punctele sunt completate corespunzător.  Formularul de aplicare se semnează și se ștampilează de către reprezentantul grupului client și al Autoritatea Publice Locală;

(ii) Procesul-verbal de la adunarea tuturor membrilor grupului client cu Autoritatea Publica Locală. In cadrul acestei adunări trebuie discutată decizia privind construcția proiectului de infrastructura, precum si cofinanțarea si alegerea membrului reprezentant autorizat din grupul-client;

(iii) Lista participanților la adunare cu semnături (anexa 1);

(iv) Lista membrilor grupului de clienți și valoarea cofinanțării (anexa 2);

(v) Procura autorității publice locale;

(vi) Confirmarea Autorității Publice Locale;

(vii) Acordul Autorității Publice Locale privind întreținerea ulterioară a proiectului de infrastructură;

(viii) Acordul de colaborare a grupului client cu Autoritatea Publică Locală;

(ix) Copia autentificată a certificatului de înregistrare a fiecărei entități care este membru al grupului client (Entitatea cu forma juridică „SRL” trebuie să prezinte Decizia privind înregistrarea entității emisă de către Agenția Serviciilor Publice);

(x) Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, cu indicarea administratorului si asociații acesteia, cu o perioada maximă de eliberare de trei luni (trebuie prezentat pentru toți membrii; pentru membrii cu forma juridică Gospodărie Țărănească, se va prezenta declarația de constituire si fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești);

(xi) Extras din registrul Autorității Publice Locale privind terenurile aflate in proprietatea si/sau arendate de fiecare membru grupului client;

(xii) Scrisoare de confirmare din partea altor instituții care vor cofinanța proiectul (în cazul în care se preconizează că proiectul va fi finanțat din mai multe surse);

(xiii) Schema de amplasare a proiectului de infrastructură (cu precizarea terenului aflat în proprietatea și/sau închiriat de fiecare membru și a numerelor cadastrale ale acestora);

(xiv) Argumentarea tehnico-economică;

(xv) Raportul financiar pentru ultimul an (sau darea de seamă fiscală unificată a  gospodăriilor țărănești) al fiecărei entități din grupul de clienți.

 1. Procedura de aplicare:

Granturile se acordă pe baza rezultatelor evaluării cererilor de finanțare depuse de Autoritatea Publică Locală în colaborare cu grupul de clienți la UCIP  IFAD. În vederea obținerii sprijinului financiar se recomandă parcurgerea următoarelor etape:

Pasul I.

Să analizeze și să identifice nevoile de dezvoltare a infrastructurii din comunitate ca o nevoie primară de îmbunătățire și care ar duce la dezvoltarea economică a micilor fermieri.

Pasul II.

Să studieze condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea sprijinului financiar pentru construcția proiectelor de infrastructură publică rurală publicate de UCIP  IFAD și cerințele de depunere a documentelor menționate în cererea de propuneri.

Pasul III.

Stabilirea unei întâlniri a agenților economici si a micilor fermieri (potențiali membri ai Grupului de Clienți) si a Autorității Publice Locale (Primaria), discutarea necesității participării la concurs, a procentului de cofinanțare pentru construcția proiectelor de infrastructura publica rurala si alegerea conducerii si a persoanei reprezentative a grupului de clienți.

Pasul IV.

Să completeze Formularul de înscriere și să întocmească setul de documente solicitate în condițiile de concurs (a se vedea Documentul) și să le depună la UCIP IFAD. Grupul client și Autoritatea Publică Locală (Primăria) pot depune o singură cerere pe an. Pasul V.

Cererea de finanțare care a fost admisă în etapa a II-a de calificare (etapa de evaluare este descrisă mai jos la punctul 7) va depune la UCIP  IFAD:

–          Studiul de fezabilitate al proiectului de investiții (UCIP  IFAD va asigura asistența financiară necesară);

–          Certificatele de construcție și alte documente referitoare la materia proiectului de infrastructură (numai în cazul în care solicitanții le dețin la momentul depunerii documentelor);

–          Alte documente adiționale solicitate de UCIP  IFAD, specifice proiectului de investiții

 1. Etapa de depunere a cererii de evaluare

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

Etapa I: Screening și precalificare

În această etapă, cererile vor fi supuse unei examinări documentare de către Comitetul de evaluare a cererilor (AEC), care va trebui să verifice criteriile generale de eligibilitate, să verifice integritatea cererii și să elaboreze o primă listă lungă de cereri precalificate. Proiectele care au depus cereri de finanțare completate corespunzător și care îndeplinesc cerințele de calificare vor fi vizitate de membrii Comitetului de evaluare a cererilor pentru a verifica corectitudinea informațiilor prezentate și pentru a îndeplini condițiile de implementare a proiectului de infrastructură publică rurală.

Pentru precalificare, cererile vor trebui să respecte următoarele criterii obligatorii:

 1. a)propunerea este prezentata de Autoritatea Publica Locala și susține direct micii fermieri si micii fermieri;
 2. b)solicitanții (Autoritatea Publica Locala si grupul de clienți) se angajează sa investească suma minima necesara din costul total al investiției din surse proprii;
 3. c) propunerea conține o dispoziție fezabilă pentru exploatarea și întreținerea durabilă a instalației; și
 4. d)infrastructura propusă este eligibilă pentru investiții în cadrul programului. Orice propunere care nu îndeplinește aceste criterii va fi respinsă.

După etapa de screening, UCIP , susținut de consultanți tehnici (dacă este necesar), va analiza situația reală din domeniu. Vor fi verificate starea infrastructurii, legăturile de reziliență economică și climatică prioritizate, fezabilitatea lucrărilor propuse, numărul potențial de beneficiari, terenurile, statutul juridic al acestora și alte elemente relevante. Cu alte cuvinte, în această etapă, va fi cercetată legătura dintre investiția propusă, beneficiile preconizate și justificarea comercială. Analiza pe teren va evalua, de asemenea, dacă precondițiile tehnice (și anume, starea oricărei structuri existente legate de investiția propusă) au fost abordate corect în propunere și va consolida estimarea inițială a costurilor pentru lucrările propuse. Numai propunerile de investiții care necesită o finanțare mai mică de 149 000 EUR (plus TVA) pentru îmbunătățirea drumurilor rurale vor fi luate în considerare pentru prelucrare ulterioară.

În urma verificării în teren, solicitanții precalificați vor trebui să efectueze verificarea de prefezabilitate, executată de o firmă specializată contractată de UCIP . Acest exercițiu va avea ca rezultat un document, care certifică fezabilitatea tehnică a investiției propuse, prezintă o proiectare preliminară și un buget pentru investiția preconizată și include toate elementele necesare pentru clasificarea propunerii în conformitate cu criteriile relevante, inclusiv, dar fără a se limita la calcularea ratei interne de rentabilitate a investiției (RIR). Un indicator minim pentru RIRE va fi aplicat în această etapă a procesului de selecție. Propunerile care indică o RIRE mai mică de 10 % vor fi respinse. Toți solicitanții care nu sunt precalificați vor fi notificați în mod oficial de către UCIP  cu justificări clare și motive de respingere.

Etapa a II-a: Calificarea și ierarhizarea.

Candidaturile care trec de etapa I de screening și de precalificare vor fi admise în etapa de calificare și de clasare.

În această etapă, toate propunerile de proiecte precalificate vor fi clasate, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, utilizând sistemul de notare descris mai jos. Propunerile vor fi clasificate în ordine descrescătoare până la alocarea tuturor fondurilor disponibile pentru un anumit an.

 

Punctajul pentru propunerile de investiții în drumurile alimentatoare

 

Valoare

Referință

Puncte

 

Scor

Cost de investiții estimat pe km (fără TVA)
Între > 80.000 și 90.000 USD 10
Între 60.000 și 80.000 USD 15
Mai puțin de 60.000 USD 20
Rata internă de rentabilitate (RIR)
10-15% 5
16-20% 7
Peste 20% 10
Numărul gospodăriilor beneficiare (mici fermieri cu până la 10 hectare de teren)
Număr calculat 15
Între numărul calculat și 50 20
Peste 50 30
Vulnerabilitatea la schimbările climatice (pe baza hărții vulnerabilității)
Din zona geografică vulnerabilă scăzută 5
Din zona geografică vulnerabilă moderată 10
Din zone geografice extrem de vulnerabile 15
Deprivarea (indicator SADI pentru drumuri)
Scăzut (564-843) 5
Mijloc (282-563) 10
Ridicat (1-281) 15
O&M este descris și aranjat în mod corespunzător (evaluat de inginerii UCIP  pe baza alocării bugetare anuale Primaria pentru întreținerea și amenajarea managementului drumurilor)
Nesatisfăcătoare dacă nu se fac alocări sau se fac lucrări de mentenanță în ultimii 3 ani) 5
Moderat satisfăcătoare (în cazul în care alocările sunt făcute, dar nu suficient de întreținere efectuate) 8
Satisfăcător 10
TOTAL scor (max. 100)

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comitetului de selecție a SC pentru aprobare și finanțare suplimentară.

Solicitanții aprobați vor fi invitați să semneze un contract de grant care elaborează rolurile și responsabilitățile părților. Achiziția lucrărilor de drum se va face de către UCIP -IFAD, iar beneficiarul va fi obligat sa depună contribuția in numerar in contul bancar UCIP IFAD la etapele prestabilite si înainte de semnarea contractului de construcție a drumurilor.

Pachetele de documente vor fi prezentate într-un plic sigilat cu indicarea obligatorie a numelui concursului, a numelui beneficiarului și a datelor de contact la: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir.1303.

Pentru întrebări sau clarificării ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 75, 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructura.

Rezultatele examinării și evaluării vor fi notificate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Premiile finale de grant vor fi, de asemenea, publicate online.