„EXTINS 09.03.2022” Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție a obiectelor de infrastructură construite din sursele financiare ale proiectelor IFAD VI și IFAD VII

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție deosebită în cadrul Proiectului este atribuită restabilirii învelișului vegetal natural și a productivității solului, care contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

Perdelele forestiere au un rol polifuncţional, având efecte favorabile şi asupra temperaturii, umidității, solului şi culturilor agricole. De asemenea, sunt surse de material lemnos, produse industriale şi alimentare (fructe, ciuperci, plante medicinale şi apicole etc.), ameliorează condiţiile de viaţă (prin purificarea aerul și îmblânzirea climei) şi ameliorează regimul apelor.

Beneficiarii de granturi:

 În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate de UCIP IFAD, vor fi Autoritățile Publice Locale (Primăriile), care au beneficiat anterior de granturi pentru construcția obiecte de infrastructură pentru grupurile de producători agricoli din localitate din cadrul Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) și Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII).

Categoriile generale de investiții:

Destinația

 • Perdele forestiere de protecție a drumurilor reabilitate – acestea sunt formate din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști plantați cu scopul de a proteja culturile agricole, solul, animalele etc.
 • Perdele forestiere de protecție a bazinului de acumulare/lacului de acumulare a apei – acestea sunt formate din unul sau mai multe rânduri de arbori și arbuști, plantați pe malul bazinului de acumulare/lacului de acumulare a apei cu scopul de a preveni eroziunea solului.
 • Fâșii riverane de protecție a apelor în jurul prizei de apă (stației de pompare)acestea sunt formate prin plantarea arborilor, arbuștilor, în jurul prizei de apă (stației de pompare) cu scopul de a preveni eroziunea solului.

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar:

 • La înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de înființare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 3000 dolari SUA per ha.
 • La reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de reabilitare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 1300 dolari SUA per ha.
 • Suprafața maximă înființată/reabilitată de perdele/plantații forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură per un beneficiar nu va depăși 10,0 ha.
 • APL vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură, vor fi mai mari de 3000 dolari SUA per ha, iar pentru reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură, vor fi mai mari de 1300 dolari SUA per ha.

Criterii de eligibilitate:

 Pentru a beneficia de aceste granturi Primăriile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie beneficiari de granturi pentru obiecte de infrastructură din cadrul Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) și Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII);
 • Să dețină în proprietate terenuri care necesită măsuri de reabilitare și/sau înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate de UCIP IFAD;
 • Să asigure paza și întreținerea calificată a perdelelor/plantațiilor forestiere reabilitatea/înființate în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate de UCIP IFAD, în următorii 3 ani după plantare;
 • Beneficiarii care anterior au obținut grant din partea UCIP IFAD, pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi s-au pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție, nu sunt eligibili pentru finanțare.

Lista documentelor de aplicare la concurs:

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente:

1. Cererea de solicitare a grantului completată, semnată și ștampilată (Anexa 1)

2. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

3. Certificat ce confirmă suprafața totală de plantațiilor/perdele forestiere aflată la balanța primăriei pe ultimul an de gestiune (în conformitate cu informația inclusă în Raportul anual prezentat la Oficiul Cadastral Teritorial);

4. Decizia Consiliului local prin care să se confirme alocarea terenului (din cadrul proiectului de infrastructură finanțat de UCIP IFAD), pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție, alocarea resurselor financiare din bugetul local pentru îngrijirea și paza perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție pe o perioadă de cel puțin 3 ani după plantare și împuternicirea primarului de a reprezenta APL-ul în cadrul proiectului.;

5. Copia Acordului de grant semnat între UCIP IFAD și Primărie de transmitere a obiectului de infrastructura construit din sursele proiectului IFAD VI sau IFAD VII;

6. Copia extrasului din registrul bunurilor imobile (cu planul geometric) pentru terenuri/parcele/loturi de pământ cu perdele forestiere de protecție sau pe care se planifică înființarea perdelelor forestiere (valabil doar pe terenurile unde sunt formate bunuri imobile) sau schema suprafeței terenului pe care se planifică înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție și va include coordonatele GPS, nr. cadastral scurt și numărul conturului (valabil doar pe terenurile unde nu sunt formate bunuri imobile);

7. Declarația pe propria răspundere privind alocarea resurselor financiare pentru îngrijirea și protecția perdelelor forestiere pe o perioadă de cel puțin 3 ani și privind veridicitatea datelor prezentate (Anexa 2);

8. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);

9. UCIP IFAD își rezervă dreptul de a solicita și alte documente și informații suplimentare pentru clarificări.

IMPORTANT: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise la etapa de pre-calificare!

Solicitanții de grant trebuie să respecte următoarele politici IFAD:

Modul de participare la concurs:

Granturile competitive sunt acordate în baza rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate către UCIP IFAD. Pentru obținerea asistenței financiare Autoritățile Publice Locale (APL) vor întreprinde următoarele:

Pasul I

Vor analiza și identifica terenurile din cadrul proiectelor de infrastructură, finanțate de UCIP IFAD, cu risc sporit de eroziune sau terenuri degradate care necesită a fi protejate prin înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție, sau terenuri pe care deja există perdele/plantații forestiere de protecție și necesită măsuri de reabilitare, aflate la balanța primăriei.

Pasul II

Vor studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea asistenței financiare sub formă de grant publicate de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul 2022.

Pasul III

Vor convoca ședința Consiliului local în vederea alocării terenului identificat în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate de UCIP IFAD (max. 10,0 ha) pentru executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție, alocarea resurselor financiare din bugetul local pentru îngrijirea și paza perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție pe o perioadă de cel puțin 3 ani după plantare și împuternicirea primarului de a reprezenta APL-ul în cadrul proiectului.

Pasul IV

Vor completa Cererea de solicitare a grantului pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție (Anexa 1) și va perfecta setul de documente solicitat conform condițiilor de aplicare la concurs (vezi Lista documentelor de aplicare la concurs), care vor fi depuse în plic sigilat la sediul UCIP IFAD sau expediate prin poștă la adresa UCIP IFAD până la data limită de recepționare a cererilor.

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

 Etapa I: Pre-calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a cererilor de solicitare a grantului, care va verifica dacă lista documentelor de aplicare la concurs este completă și criteriile de eligibilitate sunt întrunite de către solicitantul de grant. APL care au prezentat cererile de solicitare a grantului completate corect și care corespund criteriilor de eligibilitate, vor fi evaluate în baza criteriilor de evaluare (tabelul 1) și întocmită o listă a solicitanților de grant în ordine descendentă după punctajul acumulat. În scopul verificării veridicității informației prezentate în setul de documente și a corespunderii criteriilor de eligibilitate, membrii Comisiei de evaluare a cererilor de solicitare a grantului vor întreprinde vizite în teren.

Elaborarea proiectului de execuție

După efectuarea vizitelor în teren, UCIP IFAD va semna cu solicitanții de grant selectați un Acord de înțelegere care prevede modalitatea de elaborare a proiectului de execuție și colaborarea la înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție. Proiectul de execuție pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție, va fi elaborat de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) și finanțat integral din sursele UCIP IFAD.

Etapa II. Calificare

La etapa de calificare, cererile de solicitare a grantului selectate în set cu proiectele de execuție vor fi examinate în cadrul ședinței Comitetului pentru aprobarea granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție în vederea aprobării şi finanțării ulterioare. Granturile vor fi acordate solicitanților care întrunesc criteriile de eligibilitate, în limita resurselor financiare incluse în bugetul UCIP IFAD pentru anul 2022.

Modul de finanțare, executare și supraveghere a lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere de protecție:

 Pasul I

După etapa de aprobare a granturilor de către Comitetul pentru aprobarea granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR), beneficiarii selectați și aprobați vor fi anunți oficial.

Pasul II

După aprobarea beneficiarilor de către Comitetul pentru aprobarea granturilor, UCIP IFAD va purcede la organizarea achizițiilor (conform procedurilor IFAD) și contractarea unui prestator de servicii, care va fi responsabil de executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție, conform devizului de cheltuieli din proiectul de execuție elaborat de către ICAS. În procesul de achiziție Primarul va face parte în mod obligatoriu din componența Comisiei de evaluare și selectare a prestatorului de servicii.

Pasul III

După desemnarea prestatorului de servicii câștigător pentru executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție, UCIP IFAD împreună cu APL și prestatorul de servicii vor semna un contract tripartit, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiunile fiecărei părți contractante. Sursele financiare sub formă de grant vor fi achitate de către UCIP IFAD la contul prestatorului de servicii.

Pasul IV

Pe tot parcursul lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție și până la etapa de recepție finală, UCIP IFAD va delega un prestator de servicii selectat în baza unui concurs național, care va fi responsabil de supravegherea și raportarea către UCIP IFAD privind etapele de executare a lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție, calitatea lucrărilor și va fi parte a comisiei de recepție a lucrărilor.

Condițiile de prezentare a cererilor:

Dosarul de aplicare, cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, vor fi prezentate în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea concursului de grant „Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor la înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție a obiectelor de infrastructură construite din sursele financiare ale proiectelor IFAD VI și IFAD II”, numele și datele de contact ale solicitantului de grant, până la data limită de recepționare a cererilor și anume 21 ianuarie 2022, ora 15:00  18 februarie 2022, 9 martie, 2022, ora 17:00 la adresa: UCIP IFAD, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303, mun. Chișinău.

Pentru întrebări sau clarificări, contactați următoarea adresă: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 73.

 Toate întrebările primite vor fi documentate împreună cu răspunsurile lor și postate pe pagina web UCIP IFAD. Solicitanții sunt invitați să viziteze periodic pagina web UCIP IFAD pentru a fi la curent cu aceste detalii.