Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi la finanțarea investițiilor destinate diversificării afacerilor în cadrul grupurilor de femei în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)

Data lansării: _25.10.2021

Termenul limită de aplicare: până la epuizarea fondurilor disponibile

 În total, proiectul va finanța 8 grupuri de femei, iar în 2022 este planificat a fi finanțate 5 grupuri, în limita fondurilor disponibile.

Pentru a stimula crearea grupurilor de producători formate de femei, UCIP IFAD lansează prezentul concurs de granturi destinate diversificării afacerilor în cadrul grupurilor de femei.

Zona de implementare: zonele rurale ale Republicii Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

Beneficiarii de Grant: Grupurile de Femei (WG) înregistrate ca persoane juridice sub orice formă și care își desfășoară activitatea de antreprenorial în zona de implementare a proiectului. Grupul de femei este un grup compus din cel puțin 5 femei, persoane fizice și/sau juridice conduse și compuse de femei, care desfășoară activități legate de agricultură.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de grant:

Pentru a beneficia de grant pentru investiții, grupul de femei solicitant va îndeplini următoarele criterii:

a. Se va înregistra ca subiect ai activității de antreprenoriat, sub orice formă organizatorico-juridică și va obține toate licențele și aprobările necesare pentru activitățile sale;

b. Va fi format din cel puțin 5 membri (persoane fizice sau juridice [1]), dintre care cel puțin 80 % sunt femei mici fermieri;

c. Activitatea întreprinderii se va desfășura în mediul rural, în baza certificatului de înregistrare a entității.

d. Activitatea se bazează pe proprietate privată, fiind deținută și gestionată de cetățenii RM;

e. Cel puțin 80% din capitalul întreprinderii este deținut de femei cu mai puțin de 10 hectare per membru (deținute + închiriate)

 

Nu sunt eligibili pentru finanțare entitățile care:

a. sunt înregistrate în orașele Chișinău și Bălți;

b. sunt în proces de insolvență, faliment, reorganizare sau orice alte procese juridice similare;

c. au datorii la impozite și taxe la bugetul public de stat;

d. sunt entități, fondatorii cărora au beneficiat deja de sprijin nerambursabil în cadrul, Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) sau alte proiecte IFAD în derulare, inclusiv membrii de familie;

e. se află (fiecare membru al grupului) în oricare dintre situațiile care îi împiedică să participe la proiecte finanțate de IFAD, conform formularului de auto-certificare.

 

Investiții eligibile

Eligibile pentru grant sunt echipamentele legate de orice activitate agricolă privind:

a. post-recoltare, prelucrare, ambalare și comercializare a produselor agricole (inclusiv produse apicole, instalații comunitare de colectare la scară mică și de prelucrare a laptelui, brutării etc.);

b. servicii agricole, agroturism etc., ca parte a unor forme bine stabilite de mecanisme de adaptare la schimbările climatice;

NOTĂ: Toate bunurile care urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi și furnizate cu garanție.

Pentru agroturism – eligibile pentru finanțare ar putea fi construcția/reconstrucția și renovarea pensiunilor agricole rurale, echipamente și utilaje noi specifice turismului rural.

Pentru construcția sau reparația spațiilor de producție, depozitelor și halelor agricole etc. – eligibile pentru finanțare vor fi doar materiale de construcții (documentate pe baza estimării cheltuielilor (deviz de cheltuieli) emisă și aprobată de un specialist autorizat).

Finanțarea serelor/a construcțiilor metalice galvanizate va fi eligibilă dacă sunt achiziționate de la întreprinderi specializate.

Pentru fermele de animale, cheltuielile eligibile sunt investiții menite să îmbunătățească condițiile în cadrul fermelor și de gestiune adecvată a gunoiului de grajd, nu pentru achiziționarea de animale. Un plan de atenuare privind gestionarea gunoiului de grajd va fi inclus în planul de afaceri.

Bunurile și investițiile neeligibile:

(a)          bunuri și echipamente care au fost deja aprobate sau au fost finanțate/subvenționate de alte programe/proiecte;

(b)         bunuri de mâna a doua;

(c)          plata oricăror impozite sau taxe, asigurări, servicii;

(d)         investiții legate de producția/prelucrarea/comercializarea strugurilor de soiuri tehnice, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin etc.) și a tutunului;

(e)          activități comerciale (cu excepția achiziționării de bunuri necesare comercializării produselor proprii);

(f)          construcția de case de locuit, clădiri administrative și comerciale;

(g)          procurarea pesticidelor și alte bunuri și servicii, activități dăunătoare mediului;

(h)         terenuri și hale de producție /depozite existente (achiziția/închirierea lor);

(i)           active necorporale (costuri legate de achiziționarea de licențe, acțiuni, drepturi de producție și alte drepturi emise de instituțiile publice);

(j)           bunuri procurate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrați ca subiecți ai activității antreprenoriale.

Valoarea grantului și condițiile de finanțare:

Valoarea maximă a grantului va fi egală cu echivalentul în lei a 8.000 USD și nu va constitui mai mult de 85% din valoarea bunurilor eligibile pentru grant.

  • Costul total al investiției, sursele de finanțare, precum și alte detalii privind investiția vor fi descrise în planul de afaceri, care va fi elaborat de către prestatorul de servicii contractat de UCIP IFAD.

Grupul va contribui cu cel puțin 15% din valoarea bunurilor eligibile, exprimată în mijloace financiare (surse proprii sau împrumuturi).

Procurarea de materiale circulante, plata serviciilor legate de investiție, plata TVA, cheltuielile de transport, instalarea, asigurarea etc. se vor face de către beneficiar ca contribuția proprie.

  • În cazul în care valoarea investiției depășește valoarea grantului și a contribuției proprii, investițiile pot fi sprijinite suplimentar cu contribuții proprii și/sau prin finanțarea din linii de credit pentru IMM-uri. În acest caz, Beneficiarul va fi responsabil pentru asigurarea fondurilor suplimentare care depășesc suma grantului.

NOTĂ: Valoarea eligibilă a bunurilor, în baza căreia se va calcula valoarea grantului, se va baza pe documente justificative, fiind diminuată cu valoarea cheltuielilor neeligibile, dacă este cazul.

Solicitanții care vor fi aprobați ca beneficiari vor fi obligați să mențină respectarea criteriilor de eligibilitate timp de cel puțin 3 ani de la data semnării contractului de grant.

Grantul este nerambursabil, dacă sunt îndeplinite toate condițiile stabilite și stipulate în contractul de grant semnat între UCIP IFAD și Beneficiar și va fi în vigoare timp de 3 ani de la data semnării

Procedura de aplicare și calificare:

Grupul de femei va analiza și identifica în comun investiția pentru care se va solicita finanțare, cu suportul prestatorului contractat și achitat integral de UCIP IFAD. Cererile vor fi depuse pre-investiție. Granturile vor fi acordate conform următoarelor criterii:

a) Cererile de finanțare vor fi examinate (etapa de screening) pentru a fi conforme cu Apelul de grant și criteriile de eligibilitate.

b) Cererile de finanțare care trec etapa de screening vor fi evaluate în baza următoarei grile de evaluare:

i. Calitatea ideii de afaceri propuse în îndeplinirea obiectivelor Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), așa cum este stabilit în Apelul de Propuneri [35 puncte]

ii. Valoarea pentru bani a finanțării solicitate [20 puncte]

iii. Capacitatea solicitantului de a asigura sustenabilitatea investiției [15 puncte]

iv. Starea reală a facilitaților de producție, aplicarea prioritară a aspectelor de reziliență economică și climatică, legătura dintre investiția propusă, beneficiile preconizate și respectarea cerințelor [30 puncte]

NOTĂ:

Cererile de finanțare care asigură scorul de 70 puncte vor fi clasate de sus în jos, de la cel mai înalt clasament la cel mai mic clasament.

Granturile vor fi alocate începând cu cererea de top clasată, în jos, până când toate fondurile vor fi epuizate.

Orice grant va fi revocat în orice moment dacă oricare dintre cererile de finanțare include orice tip de informații inexacte, incorecte sau denaturate.

UCIP poate solicita documente suplimentare în timpul examinării și evaluării cererii de finanțare.

Documentele necesare ce urmează a fi depuse de solicitant pentru a beneficia de grant:

1. Formularul cererii de finanțare; (Anexa 1)

2. Planul de afaceri simplificat al investiției pentru care se solicită finanțare;

3. Copia Extrasului din registru de stat a persoanelor juridice privind solicitantul, emis cu cel mult 2 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru fiecare membru al solicitantului (dacă este cazul);

4. Copia a trei oferte comerciale pentru fiecare unitate de mașini/echipamente, ce fac obiectul investiției eligibile, furnizate de trei (3) furnizori diferiți, care să reflecte specificații tehnice si caracteristici tehnice comparabile;

5. Decizia și justificarea pentru oferta selectată (solicitantul ar trebui să selecteze oferta cea mai mică, care corespunde din punct de vedere tehnic. Dacă se decide a fi selectată o ofertă mai mare, care corespunde din punct de vedere tehnic, suma grantului va fi limitată la valoarea ofertei mai mici și solicitantul va finanța diferența);

6. Confirmarea faptului că cel puțin 80 % din acțiunile entității sunt deținute de fermieri femei cu mai puțin de 10 hectare (certificat de proprietate, contracte de arendă/locațiune pentru fiecare membru) (excepție fiind afacerile ce nu implică utilizarea terenurilor);

7. Declarație pe propria răspundere privind legitimitatea datelor și documentelor prezentate; (Anexa 2)

8. Certificat care confirmă lipsa datoriilor la bugetul de stat emise de Serviciile Fiscale de Stat.

9. Formularul de Auto-certificare pentru fiecare membru al grupului, conform formularului atașat. (Anexa 3)

 

Procedura de selecție

Toate cererile vor trece printr-un proces de selecție/evaluare în trei etape:

(1)         Etapa de screening și evaluarea primară;

(2)         Evaluarea detaliată și clasament;

(3)         Acordarea grantului:

 

1. Etapa de screening și evaluarea primară:

UCIP este responsabil pentru examinarea pachetului de documente depuse inițial. Acestea vor fi revizuite pentru a identifica documentele/informațiile lipsă și corespunderea acestora cu criteriile de eligibilitate.

NOTĂ: În cazul în care lipsesc documente sau dacă se consideră necesar să se prezinte documente suplimentare (fie în etapa de evaluare primară, fie în etapa de evaluare detaliată), UCIP IFAD va notifica solicitantul care, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, va elimina deficiențele.

Odată cu primirea pachetului complet de documente, cererea va trece la etapa următoare.

2. Evaluarea detaliată și clasament:

Toate cererile vor fi examinate de către Comitetul de Evaluare a Cererilor (CEC), care urmează să verifice eligibilitatea generală a solicitantului, să verifice integritatea dosarelor, să claseze cererile în baza grilei de evaluare și să elaboreze o primă listă de cereri calificate.

După examinarea de către CEC, împreună cu consultanții tehnici, vor fi efectuate vizite către aplicanți, pentru a examina situația reală în teren.

Scopul vizitelor în teren este verificarea și constatarea/confirmarea stării reale a utilităților de producere, stabilirea legăturilor privind reziliență economică și climatică, fezabilitatea bunurilor propuse. Vizitele la fața locului vor ajuta membrii CEC să evalueze mai bine legătura dintre investiția propusă, beneficiile preconizate și respectarea cerințelor.

Etapa de evaluare se consideră a fi trecută dacă toate criteriile vor fi îndeplinite și dovedite prin probe., iar cererea asigură cel puțin 70 puncte.

3. Acordarea grantului:

Lista de cereri calificate de Comitetului de Evaluare a Cererilor, precum și rapoartele privind vizitele în teren vor fi prezentate spre evaluare și decizie finală Comitetului de Aprobare a Granturilor.

Această decizie va fi supusă revizuirii prealabile de către IFAD.

Aprobarea și plata granturilor

În baza deciziei Comitetului de Aprobare a Granturilor, UCIP IFAD va invita solicitanții calificați să semneze contractul de grant, stabilind termenii și condițiile de acordare, drepturile și obligațiile părților, condițiile de transmitere a grantului în proprietatea beneficiarului, condițiile de rambursare a grantului, precum sancțiunile și penalitățile pentru nerespectarea termenilor contractului de grant, etc.

Beneficiarul de grant va face investiția, fie din surse proprii, fie folosind contul fiduciar (Escrow).

În cazul în care Beneficiarul va face investiția din surse proprii, după achiziționarea echipamentelor eligibile și aprobate, care fac obiectul investiției, beneficiarul va prezenta către UCIP IFAD următoarele documente, care vor servi drept bază pentru rambursarea costurilor:

 (a) copia autentificată a documentelor de plată (ordine de plată), care demonstrează plata integrală a echipamentului/bunurilor;

(b) copia autentificată a facturilor care confirmă livrarea echipamentului/bunurilor;

(c) dovezi de punere a utilajelor în funcțiune (de exemplu, imagini).

În cazul în care se va utiliza contul fiduciar (Escrow), Beneficiarul va deschide contul, își va transfera propria contribuție și va prezenta UCIP IFAD dovada transferului, în baza căreia UCIP va transfera suma grantului, după care Beneficiarul va transfera fondurile furnizorului pentru achiziționarea echipamentului/bunurilor, apoi va prezenta dovada achitării către UCIP IFAD:

(a) contract de vânzare-cumpărare pentru achiziționarea bunurilor;

(b) copia autentificată a documentelor de plată (ordine de plată), care demonstrează plata integrală a echipamentului/bunurilor;

(c) copia autentificată a facturilor care confirmă livrarea echipamentului/bunurilor;

(d) dovezi de punere a utilajelor în funcțiune (de exemplu, imagini).

NOTĂ: Echipamentele care fac obiectul investiției eligibile pentru finanțare vor fi deținute de beneficiar, în baza contractului de grant, dar vor avea un statut temporar de utilizare și exploatare conform scopurilor prevăzute în contractul de grant.

Beneficiarul va deveni proprietarul deplin al grantului/echipamentului la expirarea a 3 ani de la data semnării acordului de grant și respectarea de către Beneficiar a tuturor condițiilor stabilite în contractul de grant, în baza Actului de transmitere a grantului.

Grantul este nerambursabil, dacă sunt îndeplinite toate condițiile stabilite și stipulate în Acordul de grant, semnat între UCIP IFAD și Beneficiarul grantului.

Formularul cererii de finanțare, completată conform Anexei nr.1, se va depune la biroul UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303 sau trimisă electronic pe adresa de email: office@ucipifad.md, până la termenul limită de aplicare.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: ghenadie.sandu@ucipifad.md sau la telefonul 069269261.

[1] Dacă grupul de femei beneficiare include o entitate juridică, atunci această entitate juridică ar trebui să fie formată exclusiv din femei membre și administrată de femei.