Concursul pentru recepționarea cererilor de finanțare a obiectelor de infrastructură pentru anul 2019 (deschis pentru perioada 1 noiembrie 2017 – 01 februarie 2018, până la orele 17:00)

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurala:

  • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor;
  • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agroalimentar;
  • Construcţia infrastructurei de piaţă agricolă.

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate: Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

a) Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;

b) Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate economică in spațiul rural;

c) Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.

d) Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul minimului stabilit de program din sursele proprii;

e) Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;

f) Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

· Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;

· Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă;

· Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;

· Proiectul de infrastructură propus este cu caracter prioritar social;

· Cererea este depusă pentru construcția unui obiect de infrastructură similar celui finanțat anterior de programele IFAD în cadrul Primăriei;

· Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii grupului-client formată din agenți economici;

· Cererea este depusă de Grup-client din localitatea care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură din sursele programelor IFAD.


Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de grupul-client către UCIP-IFAD. Pentru obținerea asistenței financiare grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

Pasul I.

Va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II.

Va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea asistenței financiare de construcție a obiectelor de infrastructură publicate de UCIP-IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III.

Va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP-IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV.

Va completa Formularul de apelare pentru IFAD VI și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs (vezi Modelele de documente) şi le va depune la UCIP-IFAD în perioada indicată. Grupul-client poate depune doar o singură cerere pe an.

Pasul V.

Grupul-client, Cererea de finanțare a căruia a fost admisă la etapa II de Calificare, va prezenta la UCIP-IFAD suplimentar:

  1. Studiul de pre-fezabilitate a proiectului investițional (UCIP-IFAD va acorda asistența necesară);
  2. Proiectul de construcție, investigații geologice, hidrologice, actele, certificatele și alte documente referitoare la obiectul de infrastructură (dacă Grupul-client le deține la momentul depunerii actelor);
  3. Alte documente suplimentare solicitate de UCIP-IFAD, specifice proiectului investițional (certificat de calitate a apei; permisiune de utilizare a apei de organele abilitate, aviz ecologic etc.).

Condițiile de finanțare şi evaluare

Condiţiile de finanţare

  • Obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la bilanțul Primăriei
  • Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici
  • Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor:

IFAD VI

1. Grupul-client care n-a beneficiat anterior de grant pentru infrastructură cu finanțare din proiectele IFAD

minim 15% (inclusiv până la 7 % contribuţia APL Primaria) din costul total al investiției

2. Grupul-client care a beneficiat anterior de grant pentru un obiect de infrastructură cu finanțare din proiectele IFAD

minim 30% (inclusiv până la 15 % contribuţia APL Primaria) din costul total al investiției

3. Grupul-client care a beneficiat anterior de grant pentru două obiecte de infrastructură cu finanțare din proiectele IFAD

minim 50% (inclusiv până la 25 % contribuţia APL Primaria) din costul total al investiției


Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

etapa I: Pre-calificare

etapa II: Calificare

La etapa de pre-calificare va fi format un Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica dacă acestea sunt complete şi corespund cerinţelor de calificare. Proiectele care au prezentat cererile de finanţare completate corect şi care corespund cerinţelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisia de evaluare a cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură.

La etapa de Calificare, cererile de finanțare vor fi clasificate conform Sistemului de Clasificare a Obiectivelor în ordinea descreșterii scorului acumulat. Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, prevăzut pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.