Concurs pentru selectarea a 3 beneficiari pentru acordarea granturilor competitive la finanțarea investiților pentru producerea, prelucrarea și comercializarea produselor forestiere nelemnoase

1.  Introducere

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului  contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole. Deși obiectivul principal al înființării/restabilirii perdelelor forestiere este de a sprijini agricultura, aceste activități pot contribui la diversificarea veniturilor locale ale micilor antreprenori din domeniul agriculturii.

Scopul lansării concursului în cauză este selectarea a 3 beneficiari pentru acordarea granturilor competitive la finanțarea investiților pentru producerea, prelucrarea și comercializarea produselor forestiere nelemnoase.

2.  Justificare

Valoarea produselor forestiere nelemnoase ale pădurii (PFN) este în creștere continuă. Conform Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) încă în anul 2010 aproximativ 80% din populația țărilor în curs de dezvoltare folosea produsele forestiere nelemnoase în scopuri alimentare si medicinale, acestea fiind culese în scop comercial (peste 150 de produse), de subzistență sau recreațional. Volumele de recoltare/colectare, prelucrare și comercializare a produselor nelemnoase variază în funcție de factorii de mediu și cerințele pieței de desfacere. Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție, pădurilor și terenurilor agricole  degradate oferă o oportunitate interesantă de a dezvolta lanțuri valorice bazate pe o serie de produse medicinale și aromatice, fructe de pădure, miere etc. (cu excepția produselor animaliere și lemnoase). În cadrul lanțului valoric al produselor forestiere nelemnoase se vor admite proporțional și produse nelemnoase din surse cultivate (plantații). Reieșind din cele menționate, prin PRRECI vor fi disponibile  investiții pentru consolidarea capacităților micilor producători, și procurarea materialelor și echipamentelor necesare pentru prelucrarea produselor (de exemplu, utilaj de curățare, uscare, sortare,  ambalare, unități mici de distilare, linii de ambalare, camere de răcire etc.).

Implementarea activităților ce țin de lanțul valoric al produselor forestiere nelemnoase va fi axat pe trei factori declanșatori:

 • majorarea cantității și îmbunătățirea calității PFN;
 • sporirea eficienții, capitalizarea oportunităților în scopul reducerii cheltuielilor de producere, procesare și marketing prin colaborarea agenților economici;
 • generarea produselor diferențiate care ar întruni cerințele consumatorilor și actelor normative în vigoare privind calitatea produselor.

UCIP-IFAD va asigura beneficiarilor selectați asistența tehnică pentru elaborarea planurilor de marketing a produselor forestiere nelemnoase (PFN).

3. Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de grantul de finanțare pentru dezvoltarea lanțurilor valorice în producerea și comercializarea produselor forestiere nelemnoase,  beneficiarii trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să fie înregistrați ca agenți economici și să desfășoare activități agricole (producere primară), iar activitățile agricole trebuie să fie legate de un lanț valoric de producere a produselor forestiere nelemnoase sau să desfășoare activitatea în calitate de lider al lanțului valoric pentru produselor forestiere nelemnoase (procesator, distribuitor, exportator etc.) în mediul rural, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți.
 • Să aibă cel puțin doi ani de experiență de activitate agricolă (pentru întreprinderile cu producere primară) sau trei ani în prelucrarea, distribuția și comercializarea produselor forestiere nelemnoase.
 • Să dețină sau să arendeze pe termen lung perdele și plantații forestiere, din care se recoltează produse forestiere nelemnoase (nu se referă la liderii din lanțul valoric: procesator, distribuitor, exportator, etc).
 • Să asigure cofinanțare cu cel puțin 30 % din suma grantului acordat de UCIP-IFAD în valoare bănească sau echivalent în bunuri (teren, echipament, plante, etc.).
 • Să fie cointeresat pentru a activa în calitate de lider a lanțului valoric, care ar colecta produse de alți producători mici, ar procesa și comercializa produsele forestiere nelemnoase.

 4. Valoarea grantului

Pentru a ajuta părțile interesate, programul va oferi un sprijin financiar din partea Fondului Global de Mediu (FGM) pentru cel puțin trei beneficiari de proiecte-pilot. Din sursele grantului vor fi achitate 70% din costul investiției, dar nu mai mult de 20 000 dolari SUA per beneficiar.

5. Investiții eligibile

Investițiile vor fi disponibile pentru următoarele activități, dar nelimitându-se doar la acestea:

 • Producerea, recoltarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice din perdelele forestiere de protecție, fânețe sau pășuni restabilite, planității forestiere sau plantații agricole;
 • Producerea, recoltarea și comercializarea de fructe de pădure, pomușoare, nuci etc., derivate din  perdelele forestiere, pășunile restabilite și alte plantații forestiere;
 • Producerea, recoltarea și comercializarea mierii de albini și a altor produse apicole (polen, propolis, lăptișor de matcă);
 • Producerea, recoltarea și comercializarea produselor ecologice;
 • Producerea, recoltarea și comercializarea ciupercilor din perdelele forestiere de protecție, plantații forestiere și plantații private;
 • Alte produse specifice lanțurilor valorice ce țin de PFN.

În cadrul lanțului valoric al produselor forestiere nelemnoase se vor admite proporțional și produse nelemnoase din surse cultivate (plantații pomicole, plantații industriale de plante medicinale, etc).

6. Setul de documente care urmează a fi depus pentru participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezinta la UCIP-IFAD:

 1. Cererea – formular de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii agricole sau a consorțiului (anexa 1).
 2. Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 3. Copia declarației de constituire și Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești (după caz).
 4. Declarația pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării de cel puțin 30% din costul total al investiției indicate în planul de afaceri în valoare bănească sau echivalent în bunuri (teren, echipament, plante, etc.). (anexa 2).
 5. Copia titlului de proprietate a terenului pe care se află perdelele forestiere de protecție, plantații forestiere, fânețele sau pășunile, sau contractul de arendă pe un termen de minim 5 ani, înregistrat la OCT.
 6. Copia raportului financiar sau declarația de venit (în cazul evidenței contabile simplificate) pe anul precedent celui de gestiune.
 7. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organul fiscal de resort.
 8. Certificat eliberat de o bancă comercială în care va fi indicat numărul contului bancar în lei moldovenești.
 9. Certificat de producere ecologică sau de conversie, eliberat de organele naționale sau internaționale acreditate pentru certificarea organică (ecologică, biodinamică, biologică), care confirmă că gospodăria este în proces de conversie la agricultura ecologică sau produce produse ecologice (se prezintă doar de întreprinderile ce dețin afaceri în domeniul agriculturii ecologice).
 10. Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (anexa 3).
 11. UCIP-IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente după necesitate.

 Mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare le găsiți în Anexa atașată în josul paginii

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise la concurs.

7. Procedura de depune a documentelor la concurs și metoda de evaluare a cererilor de finanțare 

 • Pentru evaluarea primară a cererilor depuse la UCIP-IFAD va institui o Comisie de Evaluare a Cererilor (CEC), care va verifica dacă pachetul de aplicare conține setul necesar de documente și dacă cererea corespunde criteriilor de eligibilitate.
 • Cererile eligibile vor fi admise la etapa următoare de evaluare. Pentru cererile eligibile vor fi elaborate planurile de afaceri de o companie selectată de UCIP-IFAD.
 • După elaborarea planului de afaceri cererile vor fi evaluate de Comitetul pentru Aprobare a Granturilor (CAG) în baza următoarelor criterii:
Categoria Criterii de evaluare Punctaj
A Experiența profesională în domeniul PFN 20%
B Numărul de furnizori de materie primă (producători) de PFN, contractați în anul precedent de solicitantul de grant 20%
C Gama și diversitatea de mărfuri (produse) PFN 15%
D Valoarea contribuției proprii oferită de solicitant 30%
E Volumul de produse PFN exportate (în valoare bănească) 15%
TOTAL 100%
 • Participanții la concurs care au acumulat cel mai mare punctaj vor fi numiți câștigători.
 • Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se va depune până la data de 22 aprilie 2019, ora 16:00 la UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1304 în plic sigilat, pe care se indică: denumirea întreprinderii participante la concurs, denumirea concursului, adresa juridică a solicitantului de grant, numele persoanei de contact, tel de contact. La etapa de recepționare dosarul de aplicare vor fi înregistrate în registrul documentelor de intrare, alocându-i  un număr de referință.
 • Dosarele depuse după expirarea termenului limită de depunere a dosarelor nu vor fi admise la concurs.
 • Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md