Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice

IMPORTANT: Procedura de recepționare a cererilor de solicitare  a grantului de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbăile climatice este reluată.

NOTĂ: În conformitate cu prevederile Procesului verbal al Comitetului pentru aprobarea granturilor din 22 iulie 2019, a fost instituită cota maximă de 30% pe tip de echipament și cota maximă de       25 % per furnizor de tehnică din numărul total de cereri recepționate cumulativ pentru toate tipurile de echipament.

ATENȚIE

Este sistata receptionarea cererilor de solicitare a grantului pentru:

  • tocatoare, datorita atingerii cotei maxime de 30% per echipament;
  • tehnica furnizată de Ozonteh Impex SRL datorita atingerii cotei maxime de 25% per furnizor.

Vedeți mai multe detalii în tabelă (aici).

Introducere

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) și Fondul fiduciar al Programului de adaptare pentru micii producători, implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP IFAD) este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenţei la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole.

Valoarea granturilor

În cadrul proiectului vor fi acordate două tipuri de granturi întreprinderile private sau de stat de orice formă juridică și anume:

a) Granturi pentru întreprinderi –suma maximă a grantului până la 5.000 dol. SUA pe beneficiar, acordat intreprinderilor agricole și de procesare a producției agricole, gospodăriilor de fermieri, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, întreprinderilor individuale, care activează în calitate de agent economic individual;

b) Granturi pentru cooperative –suma maximă a grantului până la 15.000 dol. SUA pe beneficiar, care activează ca un grup de agenți economici sau grup de persoane fizice, cu condiția că suma medie a grantului pe mebru al cooperativei nu depășește suma pe beneficiar stabilită în pct. 2, litera a).

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

1) sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoană fizică (fermieri sau întreprinderi individuale) înregistrate, care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;

2) mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul persoanelor fizice care practică activităţi de întreprinzător în conformitate cu legislaţia naţională, este necesar să existe un angajament de asigurare a evidentei minime a veniturilor și a cheltuielilor;

3) au cel puțin un an de activitate în domeniu;

4) suprafața terenului deținut în proprietate sau arendat nu depășește:

a) 25 ha pentru obținerea grantului la procurarea echipamentele menționate în art.5, pct.1); și pct-le 3)-15);

b) 500 ha pentru obținerea grantului la procurarea echipamentelor menționate în art. 5, pct.2;

5) cooperativele, care au suprafața totală a terenului prelucrat in gospodărie până la 500 ha (teren propriu sau arendat), pot beneficia de grant in mărime de 50% din costul investiției, cu condiția că cel puțin 70% din membrii cooperativei dețin teren, în proprietate au arendat, cu o suprafață ce nu depășește 25 ha per fiecare membru;

6) posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;

7) nu au datorii la bugetul de stat;

8) dispun de surse suficiente pentru contribuția proprie (când solicită plata în avans).

Investițiile eligibile

UCIP-IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care ar asigura o mai bună adaptare a sitemelor de producere agricolă primară și post-recoltare, la schimbările climaterice și vor include următoarele tipuri de investiții eligibile:

1) Echipamente la implementarea tehnologii eficiente de irigare micro-presurizată:

a) sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de sistem (pompe, filtre de nisip sau cu discuri, dozatoare pentru îngrășăminte, injectoare pentru soluțiile lichide, conductă principală, linii de picurare, accesorii, etc);

b) rețea de irigare prin asperisune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe cîmp;

c) injectoare pentru soluții lichide de fertilizanți;

d) aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii din aer şi sol;

e) folie de plastic, materiale agro-textile (geo-membrană, geo-textil) pentru mulcirea spațiilor în rînd la culturile de fructe și struguri de masă.

2) Echipament pentru agricultura conservativă;

a) Semănătoare No-till, Mini-till, Strip-till;

b) Cultivator cizel (scarificator);

c) Decompactor/subsolier pentru afânarea spațiului dintre rânduri pentru culturile perene (fructe și struguri de masă);

d) Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantaţiile de livezi, vii și fâneţe;

e) Tocătoare pentru fărâmițarea deșeurilor agricole;

Notă:

a) Tehnica agricolă indicată în Art.5, pct. 2., litera a) și b) destinată agriculturii conservative este eligibilă spre rambursare numai dacă corespunde cerințelor și parametrilor tehnici ale mașinilor și utilajelor agricole necesare pentru cultivarea plantelor de câmp în cadrul sistemul de agricultură conservativă indicate în anexa ordinului Nr. 79 din 05.04.2016 pentru aprobarea Cerințelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă și modificările ulterioare:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364272.

b) Corespunderea tehnicii va fi confirmată prin avizul expertului tehnic.

3) Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;

4) Folii reflectorizante pentru îmbunătăţirea calităţii fructelor în livezi;

5) Echipament anti-îngheţ;

6) Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construciile din zona de producție;

7) Sistem de ventilație activă pentru zonele de producere agricolă;

8) Investiții în infrastructură post-recoltare și de valoare adăugată a produselor:

a) Echipamente staționare montate în câmp sau unități mobile de pre-răcire a producției agricole perisabile (care se alterează rapid) înainte de livrare din câmp: fructe, legume, pomușoare şi struguri de masă (cu excepția autorefrigeratoarelor pentru transportarea producției);

b) Echipament de uscare şi deshidratare pe bază de energie solară sau altă energie regenerabilă.

9) Echipament de producere a energiei regenerabile(energia solară, bio, hidro şi a vântului) în zona de producere și pentru utilizarea în procesul de producere agricolă sau procesare;

10) Staţii agrometeorologice;

11) Construcţii și amenajări pentru protejarea animalelor în câmp de temperaturi extreme (șoproane acoperite cu plase, pînză de cort pentru umbrire pe pășunile deschise; plantații de arbori in grup pentru umbră pe pășunile deschise, etc);

12) Alt echipamentcare nu este specificat, dar care are legătură directă cu rezilienţa la schimbările climatice în faza de producere primară şi de procesare a produselor agricole la nivelul întreprinderii.

13) Mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice

a) maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice;

b) echipament de producere a compostului;

c) cultivatoare cu arzătoare pentru combaterea buruienilor

14) Alte mașini și echipament specifice pentru aplicare in sistemul de agricultură ecologică.

15) Sere.

Investiții neeligibile:

1) Piese de schimb, piese sau accesorii ale sistemului de irigare prin picurare;

2) Echipament pentru cultivarea tutunului, culturilor și utilajelor folosite la producerea băuturilor alcoolice, activități de comerț;

3) Echipament de mâna a doua;

4) Materiale şi dispozitive anti-îngheț de unică folosință.

Mărimea granturilor și limita per beneficiar

UCIP-IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:

1) Pentru întreprinderi: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar;

2) Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant;

Notă:

a) Valoarea eligibilă a bunurilor procurate se calculează în baza documentelor justificative prezentate şi nu va include valoarea TVA.

b) Solicitantul poate beneficia de suma grantului doar o singură dată pe durata proiectului.

Procedura de aplicare la concurs

Proiectul va fi implementat în perioada anilor 2018-2023. Cererile de finanțare vor fi primite pe parcursul anului după principiul „primul venit –primul servit”, în limita bugetului disponibil.

Cererile de finanțare pot fi depuse până sau după ce tehnica agricolă a fost procurată.

Cererile sunt considerate a fi acceptate spre finanțare în baza deciziei Comitetul pentru aprobarea granturilor și după  semnarea Acordul de Grant.

Pentru rambursare este eligibilă tehnica procurată după data de 11 ianuarie 2018.

Condițiile de prezentare a pachetului de documente

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1308.

La etapa de recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresade e-mail: marcela.vatamaniuc@ucipifad.md

Vedeți lista partenerilor selectați de UCIP IFAD pentru acordarea suportului GRATUIT la accesarea granturilor de către micii producători agricoli prin oferirea consultanței la completarea cererilor și a ghidării privind pachetul de documente necesar a fi prezentate pentru  efectuarea investițiilor în scop de îmbunătățire a capacităților de adaptare la schimbările climatice în agricultură în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală.  Lista partenerilor urmează a fi extinsă în curând.

Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare Vă rugăm să accesați: