Granturi pentru înfiinţarea şi reabilitarea învelişurilor de ierburi

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) și Fondul fiduciar al Programului de adaptare pentru micii producători, implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP-IFAD) este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenţei la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

În cadrul Proiectului de Rezilienţă Rurală va fi oferit suport investiţional pentru susţinerea activităţilor de restaurare sau înfiinţare a învelişurilor de ierburi. Învelişurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului, pierderii umidităţii din sol, asigurând astfel o productivitate agricolă mai bună. La fel, prin reabilitarea învelişului de ierburi se favorizează îmbunătăţirea microclimei în zona reabilitată şi se asigură prevenirea pierderilor de apă în sol şi în plante. UCIP-IFAD va oferi suport financiar sub formă de grant pentru activităţile ce au scop reabilitarea învelişului de ierburi pe păşunile comunale, în vii şi livezi.

Valoarea granturilor

Pentru lucrări de reabilitare şi înființare a învelișurilor de ierburi, suma grantului va fi de până la 700 dolari SUA/ha, iar suprafața propusă nu va depăși 10 ha.

Beneficiarii eligibili

 1. Autorităţile Publice Locale (APL);
 2. Întreprinderile agricole şi grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică care sunt înregistrate şi activează în zona rurală a ţării. Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, staţiile de cercetări tehnice şi didactice, care aparțin totalmente statului, cât şi întreprinderile înregistrate în Chişinău sau Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari

Pentru primării (APL):

 • Să fie amplasate şi să desfăşoare activitatea în zona rurală, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți. Terenurile agricole ce sunt înierbate doar cu o singură cultură furajeră, cum ar fi lucerna, trifoi, etc., nu sunt eligibile pentru obţinerea grantului de finanţare;
 • În cazul când solicitantul face parte din o Primărie mare (comună), fiecare localitate din comună, are dreptul să aplice cu cerere separată de solicitare a grantului;
 • Să dețină în proprietate pășuni comunale care necesită măsuri de reabilitare;
 • Să intenționeze înființarea învelișurilor de ierburi noi pe terenuri degradate care sunt în proprietatea APL;
 • Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a învelișurilor de ierburi.

Pentru întreprinderile/instituţiile agricole:

 • Să fie unităţi economice, să posede certificat de înregistrare a entității economice sau a persoanelor fizice (gospodării ţărăneşti sau întreprinderi individuale) și să dețină o activitate agricolă în zona rurală a Republicii Moldova. Sunt eligibile pentru finanţare şi entităţile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți, dar care au teren agricol şi desfăşoară activitatea în zonele rurale;
 • Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agricole, instituţiile tehnico-didactice de cercetare care aparţin totalmente statului, sunt entităţi legale, deţin certificate de înregistrare a instituţiei, inclusiv cele înregistrate în orașele Chișinău și Bălți, dar care au teren agricol şi desfăşoară activitatea în zonele rurale;
 • Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al serviciilor de reabilitare/ înființare a învelişurilor de ierburi;
 • Să posede documente, care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendează teren agricol destinat folosirii în calitate de păşuni (contracte de arendă înregistrate la primărie pe un termen de minim 5 ani, conform modificărilor la Legea privind administraţia publică locală (HG nr. 436 din 2006), prin Legea nr. 06 din 8.02.2018) care necesită măsuri de reabilitare sau terenuri pe care intenționează să înființeze învelişuri de ierburi noi;
 • Să posede documente, care atestă că întreprinderea deține în proprietate plantaţii de vii şi livezi pe care se planifică înfiinţarea învelişurilor de ierburi între rânduri, inclusiv pe teren plat.

Tipul de investiții eligibile

 • Înierbarea plantațiilor multianuale;
 • Înierbarea pășunilor comunale;
 • Reabilitarea terenurilor degradate;
 • Îmbunătățirea/decontaminarea terenurilor poluate.

Metodele de plată/rambursarea cheltuielilor

UCIP-IFAD va oferi o contribuție financiară de până la 50 % din costul investiției, dar nu mai mult de 700 dolari SUA/ha per solicitant.

Rambursarea cheltuielilor pentru lucrările de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi, va fi efectuată prin metoda de rambursare a cheltuielilor post-investiție.

Solicitantul va cofinanța costul investiții în mărime de 50%, în numerar.

Procedura de aplicare la concurs

Proiectul de Reziliență Rurală va fi implementat în perioada anilor 2018-2023.

Cererile de finanțare vor fi primite pe întreg parcursul anului în baza principiului „primul venit –primul servit” .

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concursul privind obţinerea granturilor pentru reabilitarea/înfiinţarea învelişurilor de ierburi, solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:Cererea de solicitare a finanțării semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii agricole sau APL (anexa 1);

   • Cererea de solicitare a finanțării semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii agricole sau APL (anexa 1);
   • Planul de cheltuieli (PC) pentru reabilitarea/înfiinţarea învelişurilor de ierburi, întocmit de solicitant în baza Ghidului practic, elaborat de către UCIP-IFAD  (model plan de cheltuieli)

   În procesul elaborării Planului de cheltuieli pentru reabilitarea/înfiinţarea învelişurilor de ierburi, producătorii agricoli sau reprezentanții APL-urilor trebuie să consulte Ghidul Practic pentru întocmirea planului de cheltuieli la înființarea și ameliorarea învelișurilor de ierburi pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului.

   Cheltuielile privind operațiunile tehnologice mecanizate se vor întocmi în baza ghidului de tarife și costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate elaborate de Institutul Național de Cercetări Economice https://ince.md/uploads/files/1491812946_costuri_privind_operaiile_tehnologice_mecanizate..pdf

  • Copia autentificată de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii/instituției agricole (după caz) și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu informația despre administratorul și asociații întreprinderii, eliberată cu cel mult 1 lună înainte de data depunerii cererii (doar pentru întreprinderile agricole);
  • Copia autentificată a declarației de constituire și copia fișei de înființare în cazul gospodăriilor țărănești;
  • Copia titlului de proprietate asupra terenului cu înveliş de ierburi ce necesită reabilitare sau a terenului pe care se intenţionează să fie înfiinţată o nouă suprafaţă înierbată, pe numele întreprinderii/instituţiei, contractul de vânzare-cumpărare pe numele întreprinderii/instituţiei sau contractul de arendă pe o perioadă de minim 5 de ani (pentru antreprenori), înregistrate la primărie sau la organul cadastral teritorial (OCT);
  • Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat, eliberat de organul fiscal de resort;
  • Declarația pe propria răspundere privind acurateţea datelor şi documentelor prezentate şi privind asigurarea cofinanțării de cel puţin 50% din costul total al investiţiei în numerar (Anexa 2);
  • Certificat eliberat de o bancă comercială, în care va fi indicat numărul contului bancar în lei moldovenești.

  UCIP-IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente /informații suplimentare pentru clarificări, care ar putea facilita procesul de aplicare la finanțare.

  Condițiile de prezentare a pachetului de documente

  Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1312.

  La etapa de recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

  Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md sau marcela.vatamaniuc@ucipifad.md

  Vedeți lista partenerilor selectați de UCIP IFAD pentru acordarea suportului GRATUIT la accesarea granturilor de către micii producători agricoli prin oferirea consultanței la completarea cererilor și a ghidării privind pachetul de documente necesar a fi prezentate pentru  efectuarea investițiilor în scop de îmbunătățire a capacităților de adaptare la schimbările climatice în agricultură în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală.  Lista partnerilor urmează a fi extinsă în curând.

  Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare Vă rugăm să accesați: