Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole

Introducere

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenţie deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

Justificare

 Una dintre cele mai importante limitări în faţa activităţii agricole din Moldova este clima semi-aridă, care se caracterizează prin cantități foarte variabile de precipitații atmosferice şi temperaturii înalte în timpul verii. În agricultura din Moldova se foloseşte în cea mai mare parte tehnologia convențională de lucrare a solului şi gestionare a culturilor agricole. Acestea nu mai sunt optime în ceea ce privește impactul asupra  solului inclusiv fertilităţii în condiţii semi-aride și combaterea eroziunii solului. Crearea rețelei de perdele forestiere/silvo-pomicole de protecție a cîmpului  va avea ca prim beneficiu creșterea producției agricole. Perdelele de protecție reduc evaporația și transpirația plantelor, astfel că producția agricolă în câmp crește cu pînă la 20%, chiar dacă o porțiune din teren este ocupată de perdele. Cercetările au estimat că ponderea optimă a suprafeței ocupate de perdelele de protecție  este între 4 și 6% din suprafața cîmpului agricol. Concomitent, perdelele de protecție protejează culturile agricole de spulberarea florilor de către vînt, precum și reduce daunele provocate de particulele de sol ce lovesc cu viteză răsadul de plante, rezultînd în sporirea productivității culturilor agricole. Reieşind din cele menţionate mai sus, precum şi din faptul că prin recunoaşterea problemei ca fiind una semnificativă, UCIP-IFAD are ca obiectiv promovarea şi implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor prin reabilitarea perdelelor de protecție. Pentru atingerea acestor obiective cu suportul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) pe parcursul anilor 2016-2020 vor fi efectuate lucrări de reabilitare/înființare a perdelelor de  protecție  pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. În baza unui concurs național vor fi selectați beneficiari, care prin conlucrarea directă cu UCIP-IFAD, vor contribui la reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere.

UCIP-IFAD va acorda asistență financiară sub formă de grant pentru plantarea/reabilitarea perdelelor de protecție.

Beneficiarii eligibili pentru:

 • reabilitarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole – în calitate de beneficiar al granturilor de finanțare pentru reabilitarea perdelelor de protecție și altor tipuri de plantații forestiere pot fi: întreprinderile agricole și autoritățile publice locale (primării)* din toate regiunile Moldovei, fiind acordată o prioritate participanților care dețin plantații de perdele de protecție și necesită măsuri de reabilitare în partea de Sud și Centru a țării. Instituțiile de cercetări științifice, universitățile și colegiile agricole, stațiunile tehnico- și didactico- experimentale înregistrate în mun. Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul cînd dețin terenuri agricole și desfășoară activitate în zone
 • înființarea plantațiilor noi de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole – în calitate de beneficiar al granturilor de finanțare pentru înființarea plantațiilor noi de perdele de protecție pot fi: întreprinderile agricole și autoritățile publice locale (primării)* din toate regiunile Moldovei (cu excepția orașelor Chișinău și Bălti).

*în cazul în care localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare localitate în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte.

 Categoriile generale de investiții       

 Destinația:

Perdele de protecție – unul sau mai multe rînduri de specii de arbori și arbuști amplasate la o anumită distanță unele față de altele și plantate împotriva vîntului cu scopul de a proteja culturile agricole, solul, animalele și clădirile.

Fîșii riverane de protecție a apelor – rînduri de arbori, arbuști și vegetație verde plantate de-a lungul malului bazinelor de apă cu scopul de a preveni eroziunea solului.

Garduri vii sau paravînturi – un tip de protecție împotriva vînturilor puternice din timpul iernii reprezintă plantarea arborilor/arbuștilor într-un mod ca să rețină și păstreze zăpada pe suprafețele terenurilor agricole. În dependență de necesitate gardurile pot fi confecționate din lemn sau material plastic.

Reabilitarea habitatelor pe terenurile agricole – conservează flora și fauna din ecosistemele naturale ce înglobează zone umede sau de deal. Aceasta de obicei implică înierbarea/plantarea cu ierburi/arbuști/arbori pereni, corespunzători faunei respective. Pentru a menține habitatul în mod corespunzător și de a nu permite introducerea speciilor invazive este nevoie de un management al resurselor naturale pe termen lung.

Benzi din pomi și arbuști fructiferi – în scopuri de conservare se plantează plante lemnoase multianuale pentru reîmpădurire și reabilitarea habitatelor, cultivarea pomilor sau arborilor forestieri, paravînturi, restabilirea luncilor inundabile și zonelor umede, precum și pentru implementarea practicilor agrosilvice cum ar fi pășunile împădurite și intercalarea culturilor agricole cu rînduri de arbori. Cultivarea pomilor forestieri include creșterea pomilor de Crăciun și altor plantații de culturi forestiere. Un interes special îl prezintă arborii ce au o creștere rapidă cum ar fi plopul hibrid sau cel piramidal care poate fi recoltat o dată la 10-15 ani sau chiar mai des și comercializat pentru celuloză, biomasă și alte produse lemnoase. Creșterea produselor forestiere include managementul terenurilor forestiere în scopul obținerii lemnului de calitate înaltă, lemnului pentru foc și produselor forestiere specifice: nuci comestibile, pomușoare și ciuperci; plante medicinale; semințe sau butași de arbori, arbuști sau flori locale; specii de plante destinate pentru fabricarea articolelor decorative: coșuri, paniere, fructiere, mobilă etc.

Exemple de specii din care se poate compune o plantație de perdele de protecție:

Arbori: păr, prun, cireș, vișin, nuc, migdal, alun, corn, salcâm, tei, arțar ș.a.

Arbuști: Coacăz negru, coacăz roșu, coacăz alb, agriș, zmeur de grădină, mur de grădină, mur cu ghimpi sau fără, măceș, soc negru, cătină, trandafir pentru petale, scorușul negru (aronia) ș.a. ;

Specii ornamentale: tuia, castan porcesc, glicemia, berberis, brazi, molid etc.

Câteva criterii de clasificare a perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole

 După modul de amplasare:

 • perdele principale, amplasate perpendicular pe direcția vântului dominant;
 • perdele secundare amplasate perpendicular pe direcția perdelelor principale si care întregesc astfel rețeaua de perdele dintr-un perimetru dat.

După desime:

 • perdele compacte sau impenetrabile: nu lasă vântul să treacă prin ele;
 • perdele semi-penetrabile: vântul trece prin ele diminuându-și progresiv tăria (sunt cele mai recomandate pentru protecția terenurilor agricole din zonele de centru și sud);
 • perdele penetrabile, vântul pătrunde ușor, în special sub nivelul coronamentelor arborilor.

După structura arboretului:

 • perdele pure: când sunt formate dintr-o singură specie;
 • perdele de amestec: când sunt formate din mai multe specii de arbori si arbuști (sunt cele mai recomandate pentru protecția terenurilor agricole din zonele de centru și sud).

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar:

 • Pentru reabilitarea perdelelor de protecție vor fi acordate granturi, pentru acoperirea costurilor de reabilitare, în baza proiectelor de execuție elaborate de o instituție abilitată de UCIP-IFAD pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare, dar nu mai mult de 1200 dolari SUA per ha.
 • Pentru înființarea perdelelor de protecție vor fi acordate granturi, pentru acoperirea costurilor de înființare, în baza proiectelor de execuție elaborate de o instituția abilitată de UCIP-IFAD pentru proiectarea lucrărilor de înființare, dar nu mai mult de 3000 dolari SUA per ha.

Beneficiarul poate beneficia de finanțare din grant pentru înființarea sau reabilitarea a maximum 10 ha de plantație protecție.

Granturile aprobate se rambursează după efectuarea lucrărilor de înființare/reabilitare.

Beneficiarii de granturi vor contribui cu 10 % (în bunuri sau servicii) din costul total al lucrărilor la etapa de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere.

Perioada derulării Programului și data de depunere a cererilor de finanțare

 • Programul va fi implementat în perioada anilor 2016-2020.
 • Cererile de finanțare vor fi primite pe parcursul întregului

Criterii de eligibilitate

Pentru a beneficia de aceste granturi primăriile și întreprinderile agricole trebuie să  îndeplinească următoarele criterii:

Pentru primării:

 • Să fie amplasate în zonele rurale ale Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
 • Să dețină în proprietate perdele de protecție care necesită măsuri de reabilitare sau să intenționeze să înființeze altele noi;
 • Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total sau echivalentul în bunuri și servicii din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a perdelelor de protecție;
 • Să posede un acord/contract privind serviciile de reabilitare/ înființare și de întreținere a perdelelor de protecție pentru următorii doi ani (în dependență de specii), sau să confirme faptul că dispune de personal (în domeniul agronomiei) care va asigura o întreținere și îngrijire calificată.

 Pentru întreprinderile agricole:

 • Să posede certificat de înregistrare și să dețină o activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți*;
 • Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total sau echivalentul în bunuri și servicii de reabilitare/ înființare a perdelelor forestiere;
 • Să posede documente care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendă (contracte de arendă înregistrate la oficiul cadastral teritorial pe un termen de cel puțin 25 ani) perdele forestiere de protecție care necesită măsuri de reabilitare sau terenuri pe care intenționează să înființeze perdele forestiere noi;
 • Să posede cel puțin un an experiență în domeniul producerii.

*nu se referă la instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico – și didactico – experimental

Documentele de aplicare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 • Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul APL/întreprinderii agricole (anexa  1).
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii/APL (deciziei de înregistrare) și/sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 • Copia declarației de constituire și fișa de înregistrare a întreprinderii agricole.
 • Copia extrasului din Registrul bunurilor imobile (cu planul geometric) pentru terenuri/parcele/loturi de pămînt cu perdele de protecție sau pe care se planifică înființarea perdelelor de protecție și copia hărții de amplasare a acestora.
 • Copia actului ce confirma bonitatea terenului (la solicitare numai după necesitate).
 • Copia titlului de proprietate a terenului pe numele întreprinderii/instituției, contractului de vînzare- cumpărare pe numele întreprinderii/instituției sau contractul de arendă pe un termen de cel puțin 25 ani, înregistrat la OCT.
 • Copia bilanțurilor contabile (sau declarațiilor de venit în cazul evidenței contabile simplificate) pentru anul precedent (doar agenții economici).
 • Copia contractului/acordului între beneficiar și întreprinderea pentru silvicultură locală a Agenției
 • „Moldsilva”/alt agent economic privind înființarea/reabilitarea și menținerea pentru următorii 2 ani a perdelelor de protecție  (obligatoriu pentru APL).
 •  Copia ordinului de angajare și diplomei de studii a specialistului în domeniul agriculturii (silviculturii) care va fi responsabil de îngrijirea plantației de perdele de protecție sau acord/contract cu întreprinderea pentru silvicultură locală a Agenției „Moldsilva”/alt agent economic.
 • Declarația pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării de cel puțin 10% din costul total în mijloace bănești sau bunuri și servicii exprimate în valoare bănească reieșind din proiectul de execuție (Anexa 2).
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3).
 • Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organul fiscal de resort. Certificat eliberat de o bancă comercială în care va fi indicat numărul contului bancar în lei moldovenești.
 • UCIP-IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente și informații suplimentare  pentru clarificări.

 Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate (cu excepția proiectului de execuție) nu vor fi admise spre înregistrare.

Procedura de apelare la concurs și evaluare a cererilor de finanțare

Cererile de finanțare pentru obținerea granturilor vor fi depuse la oficiul UCIP-IFAD. UCIP-IFAD a angajat un prestator de servicii de consultanță  care va asista potențialii beneficiari la elaborarea proiectului de execuție pentru  reabilitarea/înființarea perdelelor de protecție și un responsabil pentru supravegherea procesului de reabilitare/plantare a perdelelor de protecție. Pentru evaluarea și selectarea cererilor depuse, UCIP-IFAD va institui o Comisie de Evaluarea a Cererilor (CEC) care va verifica dacă pachetul de aplicare conține setul necesar de documente și dacă cererea corespunde criteriilor de eligibilitate. Comisia va avea ședințe de cel puțin o data per lună. Cererile selectate de Comisie vor fi propuse Comitetului pentru aprobarea granturilor spre aprobare și finanțare. Comitetul pentru aprobarea granturilor va avea ședințe de cel puțin o dată per trimestru. Solicitanții vor fi anunțați despre decizia Comitetului pentru aprobarea granturilor in cel mult 10 zile din data ședinței și luării deciziei.

După aprobarea grantului, APL va contracta un prestator de servicii ( Agenţia „Moldsilva” sau un agent economic), care va efectua lucrările de reabilitare sau înființare a plantațiilor de protecție pentru APL

Lucrările de înființare a plantațiilor noi pot fi efectuate de sine stătător de solicitantul de grant (valabil doar pentru întreprinderi agricole), cu respectarea strictă a condițiilor prevăzute în documentația de proiectare și prezentarea documentelor confirmative de cheltuieli, în baza cărora va fi efectuată rambursarea costurilor.

Pentru mai multă informație privind cadrul legislativ al Republicii Moldova în domeniul pădurilor și perdelelor de protecție consultați Codul funciar (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313324), Legea nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecție a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311668), Hotărirea nr.1008 din 30.10.1997 cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe și categorii funcționale (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297074)

CONDIŢIILE DE PREZENTARE A OFERTELOR:

 Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1312.

La etapa de recepționare dosarele de aplicare vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Perioada de prezentare a pachetului de documente: pe tot parcursul anului

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md

Termenii de referință și modelul cererii: