Concurs de selectare a 2 beneficiari de granturi competitive pentru dezvoltarea pepinierelor și producerea materialului săditor pentru plantațiile agrosilvice

INTRODUCERE

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul  Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii adecvate şi integrate financiare. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol, cum ar fi acordarea granturilor pentru înființarea/reabilitarea perdelelor de protecție și a plantațiilor forestiere. Întru asigurarea cu material săditor a beneficiarilor care intenționează să creeze și restabilească perdele de protecție, UCIP IFAD va dota două pepiniere cu echipament și utilaj pentru producerea speciilor native valoroase din punct de vedere economic de arbori, arbuști, inclusiv fructiferi, și plante medicinale, aromatice etc. Întreprinderile selectate vor produce material săditor local de arbori, arbuști, plante etc. și vor asigura beneficiarii programului cu material săditor pentru reabilitarea și plantarea perdelelor forestiere și învelișurilor de iarbă în livezi, vii și pășuni.

JUSTIFICARE

Una dintre cele mai importante limitări în fața activității agricole din Moldova este clima semi-aridă, care se caracterizează prin cantități foarte variabile de precipitații atmosferice, vânturi puternice şi temperaturii înalte în decursul anului. Accentuarea deteriorării condițiilor de mediu produce efecte ireversibile asupra vieții și activității umane. În cazul redresării condițiilor de mediu, perdelele forestiere de protecție contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului și pierderii umidității din sol ceea ce duce la o producere durabilă.

Pepinieriile vor contribui la introducerea pe piață a unui număr mai mare de specii native de pomi, arbuști  fructiferi și plante erbacee, care vor oferi material săditor agricultorilor cum ar fi nuci, tei, coacăză neagră, agriș, zmeură, aronie (scoruș negru), cătină albă, măceș, mură, plante medicinale și etero-oleaginoase etc.

Nu se vor admite multiplicarea soiurilor altoite.

BENEFICIARI ȘI CRITERII DE ELIGIBILITATE

Beneficiari ai granturilor pentru pepiniere vor fi 2 întreprinderi agricole de orice formă organizatorico – juridică care sunt înregistrate în zona rurală şi își desfășoară activitatea agricolă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți. Instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico – didactico-experimentale, universitățile și colegiile cu profil agricol înregistrate în orașele Chișinău și Bălti sunt considerate eligibile doar în cazul când aparțin 100 % statului, dețin terenuri agricole și au ca gen de activitate multiplicarea plantelor.

Criteriile de eligibilitate pentru întreprinderi sunt următoarele:

 • întreprinderile înregistrate în zonă rurală a Republicii Moldova, instituțiile și stațiunile de cercetare, universitățile și colegiile agricole, inclusiv cele din  orașele Chișinău și Bălți doar în cazul când aparțin 100 % statului, care dețin terenuri agricole în proprietate sau arendă pe un termen de cel puțin 10 ani și au ca gen de activitate multiplicarea plantelor;
 • cel puțin 3 ani de experiență practică în producerea materialului săditor;
 • deține rapoarte financiare înregistrate la organele de statistică pentru ultimii trei ani (sau declarații de venit după caz);
 • declarație de asigurare a cofinanțării a cel puțin 30 % în valoare bănească sau echivalentul în bunuri (teren, echipament, material săditor, etc );
 • dispune de specialist cu studii universitare în silvicultură, agronomie, horticultură sau alte domenii de specializare relevante, care va fi responsabil de supravegherea activității pepinierii;
 • produce material săditor a cel puțin 10 specii de arbori și arbuști, plante medicinale și aromatice,  etc.

SUMA ȘI SCOPUL GRANTULUI

Sumagrantului pentru o întreprindere nu poate depăși 25.000,00 dolari SUA, contribuția beneficiarului fiind de cel puțin 30 % în valoare bănească sau echivalentul în bunuri (teren, echipament, material săditor, etc ) la suma grantului acordat.

Grantul de finanțare va fi acordat pentru procurarea următoarelor categorii de tehnică:

 •    utilaj pentru lucrarea solului;
 •    mașini de ridicat și transportat arbori;
 •    mașini sau utilaj pentru irigație prin aspersiune;
 •    tractoare;
 •    echipament de curățire a arborilor (platforme  și foarfece);
 •    stropitori/aparate de irigat;
 •    alte  tipuri de echipament relevant.

Procedura de evaluare a cererilor

Cererile de solicitare a  grantului pot fi depuse doar de întreprinderile înregistrate în zonă rurală a Republicii Moldova și instituțiile și stațiunile de cercetare, universitățile și colegiile agricole, inclusiv cele din orașele Chișinău și Bălți doar în cazul când aparțin 100 % statului, dețin terenuri agricole și au ca gen de activate multiplicarea plantelor. Beneficiarul va fi selectat în conformitate cu prevederile Manualului de implementare PRRECI (IFAD VI). Cererea de finanțare și setul de documente vor fi evaluate de Comitetul pentru aprobarea granturilor.

Criteriile de evaluare a Cererilor de acordare a granturilor:

Poziția Criterii de evaluare Punctaj maxim (%)
A Experiența de lucru în domeniul de producere și cultivare a materialului săditor. 20
B Experiența de colaborare cu instituțiile de cercetare științifică și învățământ, întreprinderi de profil din țară și peste hotare 10
C Spectrul speciilor de material săditor cultivat în anul precedent depunerii formularului de participare la concurs. 25
D Valoarea cofinanțării oferită de întreprindere. 30
E Numărul de contracte de furnizare a materialului săditor în anul precedent depunerii formularului de participare la concurs. 15
TOTAL 100

CONȚINUTUL PACHETULUI DE DOCUMENTE:

Pentru participare la concurs potențialii beneficiari sunt solicitați să prezinte următoarele documente:

1. Formularul de participare la concurs (Anexa 1);

2. Declarația pe propria răspundere (Anexa 2);

3. Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extrasului din Registrul de stat;

4. Documentul ce atestă deținerea pepinierii (titlu de deținere a pepinierii, pașaportul pepinierii și/sau altele);

5. Copia actelor ce atestă spectrul și numărul speciilor de material săditor cultivat în anul precedent depunerii formularului de participare la concurs (actul de inventariere și/sau alte acte);

6. Copia ordinului(sau contract de prestare a serviciilor de consultanță) de angajare și a diplomei de studii a unui specialist cu studii universitare în silvicultură, agronomie, horticultură sau alte domenii de specializare relevante, care va fi responsabil de supravegherea activității pepinierii;

7. Copia documentelor (contracte vânzare – cumpărare, facturi fiscale, ordine de plata, etc.) ce confirmă investițiile efectuate în tehnologii, echipament, infrastructură, material săditor, terenuri agricole în ultimii trei ani cu completarea tabelului din Anexa 3 ;

8. Copia documentelor care atestă că întreprinderea are în posesie teren agricol în proprietate sau arendat pe un termen de cel puțin 10 ani destinat pentru producerea și cultivarea materialului săditor (copia titlurilor de proprietate sau contractelor de arendă pe o perioada de cel puțin 10 ani înregistrate la oficiul cadastral);

9.  Copia contractelor de vânzare sau furnizare a materialului săditor pe ultimii 3 ani de gestiune;

10. Copia contractelor sau acordurilor de colaborare cu instituțiile de cercetare științifică și învățământ, întreprinderi de profil din țară si peste hotare (pentru ultimii 3 ani de gestiune), după caz;

11. Copia rapoartelor financiare pentru ultimii 3 ani de gestiune înregistrat la biroul statistică sau la serviciul fiscal de stat;

12. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de inspectoratul fiscal de stat.

* Cererile care nu vor satisface toate cerințele indicate mai sus vor fi eliminați din concurs.

 CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:

·     Solicitantul de grant va imprima 2 exemplare de documente conform listei indicate în prezentul Termeni de referință pentru participare la concurs.

·     Fiecare exemplar de documente va fi sigilat în plicuri separate. Pe unul din plicuri se indică “Original”, iar pe al doilea plic se indică “Copie”. Ambele plicuri se prezintă la concurs într-un plic comun. În obligativitate pe toate plicurile trebuie să fie indicate: denumirea concursului, întreprinderea, telefonul de contact și localitatea.

·     Toate plicurile urmează să fie sigilate și ștampilate.

·     Pachetul de documente va fi depus la adresa UCIP-IFAD: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, nu mai târziu de 29.03.2019, ora 10:00.

·      Pachetele de documente prezentate după expirarea termenului limită stabilit NU vor fi admise la concurs.

·      Beneficiarii care vor încălca condițiile menționate mai sus NU vor fi admiși la concurs.

·      Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ucipifad.md

Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare Vă rugăm să accesați: