APEL ÎNCHIS: Depunerea solicitărilor de grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

Abrevieri și acronime

 Termenul limită de depunere a dosarelor – 14 februarie 2024.

 1. Introducere

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul PRR va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole.

2.  Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

1. sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale controlate de autoritățile din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;

2. mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;

3. au cel puțin un an de experiență în domeniu;

4. suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 50 ha;

5. cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate și/sau arendă cumulativ max. 50 ha.;

6. posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;

7. nu au datorii la bugetul de stat. În cazul existenței datoriilor la bugetul de stat, solicitanți de grant vor prezenta o confirmare de la organele de resort privind eșalonarea acestora;

8. dispun de mijloace financiare suficiente pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea grantului indicată în Art.4 mai jos.

3. Beneficiarii neeligibili

1. Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Articolul 2;

2. Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;

3. Solicitanții (întreprinderile și fondatorii ), care au beneficiat deja de grant din Programul Rural de Reziliență Economico- Climatică Incluzivă (IFAD VI) sau din alte proiecte/programe în derulare în cadrul UCIP IFAD;

4. Solicitanții, care solicită grant pentru bunuri, care sunt în proces de aprobare spre finanţare sau care au fost deja finanţate/au primit subsidii și sau granturi din alte surse de finanțare (AIPA, alte instituții de stat, de ex. ODIMM, alţi donatori, cum ar fi Banca Mondială, MAC-P), etc.);

5. Solicitanții de grant pentru procurarea bunurilor de mâna a doua;

6. Solicitanții de grant pentru bunurile, care au fost procurate fără documente confirmative;

7. Solicitanții care reprezintă Întreprinderi mixte cu capital străin;

8. Solicitanții care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați.

4. Mărimea granturilor și limita per beneficiar

UCIP IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:

1. Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 7 500 dolari SUA per beneficiar ;

2. Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.

Notă:

 • Valoarea eligibilă a bunurilor procurate se calculează în baza documentelor justificative prezentate şi nu va include valoarea TVA.
 • Pentru cooperative: în cazul în care costul total al investiției este până la 8 000 dolari SUA, achiziția va fi efectuată de către cooperativă. În cazul în care valoarea totală a investiției depășește suma de 8 000 dolari, achiziția de bunuri va fi efectuată de UCIP IFAD în conformitate cu cerințele Manualulului de achiziții al IFAD. În acest caz, cooperativele vor transfera contribuția financiară către UCIP IFAD pentru efectuarea achizițiilor.
 • Pentru fiecare bun procurat după lansarea apelului care face obiectul investiției și pentru care beneficiarul solicită suport financiar sub formă de grant se va prezenta obligatoriu 3 oferte de preț comparabile de la trei furnizori diferiți, datate înainte de data încheierii contractului cu furnizorul ofertei selectate. Solicitanții de grant vor selecta oferta cu cel mai mic preț. În cazul în care solicitantul acordă preferința unei oferte mai costisitoare, finanțarea se va efectua în baza ofertei cu cel mai mic preț, iar diferența de preț va fi acoperită de către solicitantul de grant. ATENTIE: Nu vor fi acceptate ofertele eliberate de furnizori după data încheierii contractului cu furnizorul de la care urmează să fie procurat sau de la care a fost procurat echipamentul.
 • Se vor considera eligibile doar ofertele de preț de la furnizorii de tehnică/echipament emise după data de 14 august 2020 și care vor conține informația privind criteriile obligatorii și specificațiile tehnice minime, solicitate conform Anexei 4 la Cererea de solicitare a finanțării.
 • Solicitantul poate beneficia de grant doar o singura dată pe durata derulării proiectului.

5. Investițiile eligibile

UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care ar asigura o mai bună adaptare a sistemelor de producere agricolă primară la schimbările climaterice și vor include următoarele tipuri de investiții eligibile:

1) Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată:

a) sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de sistem.

b) rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp;

c) aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru culturile horticole;

2) Echipament** pentru agricultura conservativă:

a) Semănătoare No-till pentru culturi cerealiere;

b) Semănătoare No-till pentru culturi prășitoare;

c) Semănătoare Mini-till pentru culturi cerealiere;

d) Semănătoare Mini-till pentru culturi prășitoare

e) Cultivator cizel (scarificator);

f) Decompactor/subsolier pentru afânarea spațiului dintre rânduri pentru culturile perene (fructe și struguri de masă);

g) Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantaţiile de livezi, vii și fâneţe;

h) Tocătoare pentru fărâmițarea resturilor vegetale pentru gestionarea deșeurilor agricole;

 Notă:

 • Tehnica agricolă indicată în art.5, pct. 2 (echipament pentru agricultura conservativă), este eligibilă doar în cazul când puterea de tractare a echipamentului nu va depăși 110 cai putere, luând la baza metoda de calcul a cailor putere raportați la suprafața terenului agricole, de unde reiese că coeficientul pentru determinarea puterii maxime de exploatație agricolă este de 4,3 c.p./ha. (coeficient 4,3 c.p x 25 ha = 107,5 c.p.): http://aipa.gov.md/sites/default/files/REgulament/HG%20455_Dezvol%20Agricul%20si%20Mediu%20Rural.pdf.
 • În cazul în care solicitantul de grant va solicita suport financiar sub formă de grant pentru un echipament care necesită o putere de tractare mai mare de 110 cai putere, va prezenta obligatoriu copia autentificată a documentului care atestă deținerea în posesie a tractorului cu puterea necesara și va prezenta dovada activității sale pe ultimul an de gestiune în calitate de prestator de servicii.
 • Tehnica agricolă indicată în art.5, pct. 2., literele a) – c) destinată agriculturii conservative este eligibilă spre rambursare numai dacă corespunde cerințelor și parametrilor tehnici ale mașinilor și utilajelor agricole necesare pentru cultivarea plantelor de câmp în cadrul sistemul de agricultură conservativă indicate în anexa Ordinului MAIA  Nr. 79 din 05.04.2016 pentru aprobarea Cerințelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă și modificările ulterioare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92067&lang=ro
 • Corespunderea tehnicii va fi confirmată prin avizul expertului tehnic.

** Lista furnizorilor de echipamente/utilaje agricole în Republica Moldova

3) Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;

4) Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție; 

5) Echipament de producere a energiei solare în zona de producere:   

a) Instalații fotovoltaice.

b) Instalații solare termale (colectoare solare);

6) Mașini și utilaje folosite în sistemul  de producere a culturilor organice:

a) maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice;

*Cererile care nu vor corespunde cu cerințele obligatorii pentru constatarea eligibilității echipamentului și specificațiile tehnice minime, nu vor fi admise la evaluare la etapa de calificare.

6. Investiții neeligibile:

 1. Piese de schimb, piese sau accesorii ale sistemului de irigare prin picurare;
 2. Echipament pentru cultivarea tutunului, culturilor și utilajelor folosite la producerea băuturilor alcoolice, activități de comerț;
 3. Echipament de mâna a doua;
 4. Taxa pe valoare adăugată;
 5. Comisioanele bancare, costurile garanțiilor bancare și cheltuielile similare;
 6. Costurile de schimb valutar, taxele și pierderile ocazionate de schimburile valutare;
 7. Serviciile de proiectare, instalare, montaj, instruire, lucrări mecanizate, serviciile de transport, cheltuielile vamale;
 8. Achitările efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barter), al operațiunilor de compensare și al contractelor de cesiune, precum și prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore.

7. Structura și condițiile contractului de achiziție a bunului cu finanțare din grant

Cu titlu de recomandare, contractul/contractele de procurare a tehnicii/echipamentelor încheiate cu furnizorul vor conține următoarea informație:

a) Locul semnării, data semnării și numărul contractului.

b) Părțile contractante cu indicarea vânzătorului, cumpărătorului, datele fiscale, denumirea reprezentantului, în ce bază reprezintă (statut, procură, hotărâre a autorității competente ș.a.), adresa sediului, adresa poștală în cazul în care aceasta diferă de adresa sediului)

c) Obiectul contractului, cu indicarea bunului/bunurilor care sunt achiziționate sau care urmează a fi achiziționate, cu indicarea obligatorie a tuturor parametrilor bunului cu respectarea caracteristicilor tehnice minime incluse în Anexa 1 la condițiile Anunțului.

d) Lista și cantitatea bunurilor, cu indicarea exacta al acestora (după caz).

e) Prețul bunului în valută străină sau MDL.

f) Termenul/Perioada achitării în rate al bunului.

g) Termenul predării bunului și condițiile de transmitere al dreptului de proprietate de la Vânzător la Cumpărător.

h) Termenii de garanție/valabilitate stabilite atât de prevederile legislative cât și de Producător, Vânzător cu atașarea documentelor aferente. Garanția comercială. Condițiile de reparare al bunului în cadrul termenului de garanție.

i) Drepturile și obligațiile părților.

j) Rezoluțiunea contractului, circumstanțe de forță majoră, soluționarea litigiilor, alte condiții (modificarea unor clauze contractuale, anexele la contract), data intrării în vigoare a contractului dacă diferă de data semnării contractului.

8. Procedura de aplicare

Programul de granturi este implementat în perioada 2020-2023 până la epuizarea resurselor  financiare disponibile. Cererile de finanțare vor fi recepționate începând cu data de 09 august 2021.

Cererile de finanțare pot fi depuse până sau după ce bunurile au fost procurate. Pentru rambursare sunt eligibile bunurile procurate după data de 14 august 2020.

ATENȚIE: În cazul depunerii unei cereri de finanțare până la procurarea bunului/bunurilor (cerere pre-investiție), după aprobarea grantului, termenul de achiziționare a bunului/bunurilor și prezentarea actelor confirmative, nu va depăși data de 31.01.2024.

În vederea facilitării procesului de achiziție, UCIP IFAD poate conveni cu beneficiarul asupra plăților în avans pentru procurarea bunului/bunurilor prin deschiderea unui cont ESCROW/fiduciar de sechestru.

9. Modul de participare

Solicitanții vor completa Cererea de finanțare, conform modelelor de cereri corespunzătoare investițiile eligibile enumerate în Secțiunea 5, care pot fi descărcate de pe pagina web a UCIP IFAD, care va fi semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii agricole însoțite de setul de documente autentificate.

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate, și care nu vor fi autentificate, nu vor fi admise la etapa de calificare.

10. Procedura de evaluare a cererilor de finanțare

Beneficiarul este selectat în concordanță cu prevederile Manualului de implementare PRR (IFAD VII). Cererea de finanțare și setul de documente se evaluează de Comisia de Evaluare a Cererilor (etapa de pre-calificare) pentru obținerea granturilor de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice, experți individuali angajați de UCIP IFAD și de Comitetul pentru aprobarea granturilor de finanțare (etapa de calificare) care va avea ședințe de cel puțin odată per trimestru pentru aprobarea cererilor de finanțare.

La evaluarea cererilor la etapa de pre-calificare, solicitanții de grant vor fi supuși unui sistem de clasament în baza următoarelor criterii:

Cererile vor fi evaluate, clasificate în baza criteriilor de evaluare și aprobate în ordinea descrescătoare a scorurilor în limita bugetului disponibil într-o ședință a Comisiei de Evaluare la etapa de pre-calificare.

După aprobarea cererii de finanțare de către Comitetul pentru aprobarea granturilor și obținerea aprobării de la IFAD, UCIP IFAD va semna cu beneficiarul un contract de acordare a grantului în care vor fi stipulate condițiile de procurare a tehnicii și de acordare a grantului.

Procedura de evaluare și aprobare a beneficiarilor și a valorii grantului durează în jur de 6 luni calendaristice.

11. Condițiile de prezentare a pachetului de documente

Solicitanții de grant în cadrul Apelului nr.3 vor depune Cererea de finanțare împreună cu setul complet de documentele începând cu data de 09 august 2021 în plic sigilat la sediul UCIP IFAD sau vor expedia prin poștă la următoarea adresă: UCIP IFAD, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162, of. 1303, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova.  Pe plicul poștal vor fi indicate următoarele: denumirea apelului de granturi pentru care se depune dosarul, denumirea și adresa de contact a aplicantului, inclusiv numărul de telefon și adresa electronică.

La etapa de recepționare, cererea de finanțare și dosarul de aplicare va fi înregistrat în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii și denumirea solicitantului. Solicitantul de grant va fi informat despre numărul de înregistrare a cererii de dosarului printr-un mesaj expediat la adresa poștei electronice indicate în cererea de finanțare la compartimentul “Adresa de contact”.

Solicitantul de grant va solicita clarificări și concretizări prin expedierea mesajelor la adresa electronică a UCIP IFAD (office@ucipifad.md) sau va contacta angajații UCIP IFAD la următorul număr de telefon: +(22) 22 30 73.

Apelul de granturi va fi deschis începând cu 09 august 2021 și pe parcursul anului 2023 până la epuizarea resurselor financiare. UCIP IFAD va anunța despre data închiderii apelului de granturi prin plasarea informației corespunzătoare pe pagina web a UCIP IFAD în compartimentul dedicat apelului de granturi la următoarea adresă: http://www.ucipifad.md/granturi/.

Antreprenorii pot beneficia de suport consultativ GRATUIT la accesarea granturilor pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice oferit de experții angajați de UCIP IFAD (lista experților)

Implementarea programului de granturi se supune următoarele politici ale IFAD, care urmează să fie respectate de către părțile implicate și anume: