Instruiri regionale a fermierilor pentru obținerea granturilor la irigarea la scară mică oferite de UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) și prestatorul de servicii Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) în cadrul Proiectului “Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)” au dat start Programului de instruiri regionale pentru potențialii aplicanți – beneficiari a granturilor la irigarea la scară mică. Prima instruirile regională a fost organizată și implementată în perioada 04-06 august curent pentru 26 fermieri și membri a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă la Irigare (AUAI) din raioanele Orhei, Sîngerei, Șoldănești, Telenești și Rezina. Vom menționa că obiectivul Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), este stimularea creșterii economice rurale la scară largă și de reducere a sărăciei din zonele rurale prin consolidarea rezilienței micilor fermieri la riscurile economice, de mediu și climatice, iar implementarea şi gestionarea proiectului este asigurată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) prin Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD).

Prima instruire regională, precum sa menționat a fost organizată în incinta Primăriei com. Jora de Mijloc și AUAI Jorile, și a inclus un program de instruire teoretico – practică de 24 ore axat pe cinci module de instruire:

  1. Exploatarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare;
  2. Agricultura adaptivă la schimbările de climă și agricultura ecologică;
  3. Surse de finanțare pentru agricultură și modul de accesare a grantului IFAD la irigarea la scară mică;
  4. Contabilitate simplă și raportarea fiscală;
  5. Marketingul asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.

Instruirile teoretico-practice regionale au ca scop instruirea formală și promovarea de tipuri și metode de irigare la scară mică, tehnici eficiente în irigare (funcționarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare; tehnici de adaptare la umiditate insuficientă sau excesivă a solului), aspectele ce țin de menținerea fertilității solului cu asigurarea parametrilor de fertilizare prin irigare, implementarea și menținerea sistemului de contabilitate în partidă simplă și raportare fiscală la nivel de exploatație agricolă, acces la surse de finanțare și asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole. Instruirile formale au fost implementate de consultanții Mihai Curchi, Teodor Gore și Constantin Bîrsan, formatori regionali la domeniile menționate, care ulterior instruirilor vor ajuta beneficiarii la pregătirea pachetelor de aplicații la granturile oferite de UCIP IFAD.

La începutul instruirilor Primarul com. Jorile de Mijloc dl. Sergiu Labliuc, prezent la acest eveniment, a salutat fermierii care au sosit din diferite raioane și s-a expus pozitiv asupra acestor instruiri care se organizează în localitate și în aria celor două AUAI Jorile și Agrorufeni din primărie, D-lui a menționat: “Sectorul agricol al primăriei Jora de Mijloc, r. Orhei dezvoltă multiple afaceri în sectorul culturilor cu valoare adăugată înaltă (fructe, pepiniere horticole, legume, struguri de masă și culturi bacifere), pentru care aplicarea irigării este o necesitate vitală în scopul producerii de loturi cantitative și calitative de aceste produse. Oportunitățile oferite de Programele IFAD, în domeniul irigării, sunt binevenite pentru toți agricultorii raionului, pentru membrii celor 2 Asociații de Utilizatori de Apă pentru Irigare, dar și pentru tot sectorul agricol din Republica Moldova, iar investițiile ulterioare în sectorul irigării vor spori adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice. Instruirile organizate la au un suport practic aici la Jora de Mijloc, deoarece este dezvoltată o infrastructură modernă de irigare”.

Cel mai solicitat modul de instruire la domeniul irigării la scară mică a fost dezvoltat de dl. Mihail Curchi, care a explicat subiectele practice despre exploatarea și întreținerea echipamentelor de irigare prin aspersiune și picurare, calitatea apei și regimurile – normele de udare pentru culturile horticole și legumicole, în cadrul loturilor demonstrative a membrilor AUAI Jorile. Dl. Mihail Curchi a relatat, că: „Calitatea apei la aplicarea irigării este factorul crucial în păstrarea fertilității solului și asigurarea de recolte stabile de produse hortilegumicole. Utilizatorii de apă pentru irigare vor efectua obligator evaluarea calității apei în fiecare an (testarea fizico – chimică şi microbiologică a apei la irigare). Probele prelevate vor fi analizate în cadrul laboratoarelor autorizate şi certificate, cerința primordială privind calitatea apei utilizate la irigare, fiind ca: conținutul de săruri să nu depășească 1 g/l; concentrația nu mai mare a ionilor de: sodiu (Na) < 50%; magneziu (Mg) < 50%; raportul dintre cationii de Na şi Ca mai mic de 1; (HCO3 + CO3+2) – (Ca+2 + Mg+2) <1,25), apa să fie bine aerisită, nu prea rece şi să nu conțină rezidiuri de substanțe poluante, semințe de buruieni și să corespundă cerințelor de calitate microbiologice”.

 La solicitarea agricultorilor consultanții – formatori dl. Mihai Curchi, Teodor Gore și Constantin Bîrsan au formulat un șir de recomandări practice ce țin de cerințe generale şi speciale pentru selectarea, proiectare şi utilizarea instalațiilor de irigare la scară mica:

1. Înainte de a purcede la alegerea sistemei de irigare se va efectua trecerea în erată a tuturor surselor de aprovizionare cu apă din proximitatea câmpului ce va fi irigat. Pentru fiecare sursă de apă este necesar de determinat:

  • distanța până la câmp şi suprafață generală preconizată pentru irigare (în dependență de aceasta se va alege pompa de pompare a apei);
  • se va efectua analiza apei pentru a determina preț abilitatea ei pentru irigare.

2. Următorul pas va consta în analiza: compoziției chimice (NPK şi microelemente), concentrației soluției solului, reacției pH, texturii, structurii şi permeabilității solului, capacitatea maximă pentru apă a solului.

3. Se va determina expoziția, amplasarea şi suprafețele optime pentru înființarea unui câmp pretabil la irigarea culturilor. Câmpul va fi împărțit în parcele, tarlale, blocuri. Conform lungimii şi lățimii eficiente de irigare a sistemelor de irigare se vor determina lungimile şi lățimile parcelelor pentru amplasarea culturilor irigate.

4. Vor fi determinate pentru câmpul irigat condițiile climaterice caracteristice din această regiune: suma depunerilor atmosferice şi distribuția lor pe parcursul anului, variația temperaturilor diurne (zilele sau perioadele cele mai înalte temperaturi şi cu arșiță şi secetă atmosferică), suma temperaturilor active pe perioada de vegetație, etc.

5. În conformitate cu cerințele de udare a culturilor cultivate și caracteristicile de sol se va selecta tipul de sisteme de irigare aplicabile: fie prin aspersiune, microaspersiune sau picurare;

6. Pentru culturile alese la irigare se vor calcula necesitățile de apă pentru irigare în dependență de recolta scontată, tipul producției, schemele de plantare şi semănat, fazele critice cu necesități maxime de umiditate, perioadele optime de irigare.

Aceste cerințe și lucrări pot fi făcute de sine stătător de producătorul agricol, sau cu suportul Consultanților regionali ACSA sau pot fi obținute de la personalul companiilor de distribuție – instalare a sistemelor de irigare.

Prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), pe tot parcursul implementării proiectului se va acorda suport şi servicii de consultanță tehnică gratuită la: instruirea fermierilor, pregătirea pachetului de grup şi individuale pentru aplicare la granturile UCIP pentru infrastructura de irigare şi scheme de irigare la scară mică, inclusiv încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice.

Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) și prestatorul de servicii, Asociația Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), vor informa adițional persoanele cointeresate din toate ariile țării privitor la următoarele Seminare de instruiri regionale la domeniul irigării și accesării granturilor IFAD, perioada și locația implementării acestora, inclusiv Consultanții regionali ACSA vor invita personalizat producătorii agricoli care și-au manifestat interesul formal în cadrul Campanii de informare.

Producătorii agricoli, membrii AUAI şi a APL cointeresați de implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informații suplimentare pe pagina web a ființatorului UCIP – IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau a implementatorului ACSA, web: www.acsa.md sau la numărul de telefon 022 835323 / GSM: 069011255, e-mail: afala@acsa.md.

Asociația Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA)