Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)

Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) lansat în 2017 are o durată de implementare de 6 ani. Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți.

Bugetul Proiectului constituie 23,7 mln. dol SUA inclusiv:

  • Împrumut IFAD: 18,2 mln. USD (credit de termen lung; urmează a fi acordat Republicii Moldova pe un termen de 25 de ani, cu o perioadă de grație de 5 ani)
  • Grant IFAD: 0,5 mln. USD (grant nerambursabil finanțat de IFAD)
  • Grant ASAP: 5,0 mln. USD (grant nerambursabil din fondul special ASAP al IFAD-lui)

Scopul Proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din Republica Moldova și reducerea sărăciei.

Obiectivul: Intervențiile proiectului vor viza aspecte de asistență la măsurile structurale aplicate în agricultură, reducerea sărăciei și fluxului de migrație din zona rurală, siguranța și securitatea alimentară, vulnerabilitatea la schimbările climatice și sporirea competitivității.

Proiectul va contribui la creșterea veniturilor populației sărace din zona rurală și va asigura o creștere a veniturilor fermierilor și întreprinderilor asistate de proiect.

Sunt estimate următoarele beneficii:

  • majorarea productivității și producției globale la nivel de fermă agricolă, datorită asistenței și aplicării măsurilor de diminuare a impactului negativ al schimbărilor climaterice;
  • reducerea costurilor de producere și resturilor vegetale prin extinderea proceselor mecanizate în agricultură și îmbunătățirea accesului la finanțare pentru micii antreprenori și tinerii antreprenori,
  • sporirea accesului la infrastructura îmbunătățită (drumuri și rețele de aprovizionare cu apa) pentru întreprinderile agricole și populația rurală;
  • creșterea defalcărilor în bugetul local a APL, ca rezultat al majorării volumului taxelor aferente veniturilor mai mari obținute de agenții economici rurali.

Componentele Proiectului

Component 1: Îmbunătățirea capacităților de adaptare a fermierilor mici și a întreprinderilor agricole: În cadrul acestei componente sunt acordate granturi pentru sporirea rezilienței la schimbările climatice, prin investiții productive în infrastructura rurală și sistemele agricole.

Sub-componenta 1.1: Managementul apelor în contextul schimbărilor climatice și dezvoltarea infrastructurii: Sprijină investițiile în agricultura rurală pentru a elimina blocajele ce apar în procesul de consolidare și extindere a fermelor competitive și a afacerilor agricole rurale, cât și pentru a favoriza adoptarea tehnologiilor climatice inteligente.

Granturi disponibile:

Granturi pentru finanțarea proiectelor de infrastructură

Sub-componenta 1.2: Adaptarea fermierilor la schimbările climatice prin intermediul investițiilor reziliente: acordarea granturilor investiționale și dezvoltarea capacităților fermierilor mici la adoptarea unor sisteme și tehnologii de producție a culturilor rezistente la schimbările climatice; suport în securitatea alimentară/nutrițională și diversificarea afacerilor grupurilor de femei din zonele cu vulnerabilitate mai înaltă la climă și sărăcie; investiții publice și private oferite pentru adoptarea măsurilor de restaurare ecologică, ce au drept scop reducerea riscurilor legate de schimbările climatice și îmbunătățirea serviciilor ecosistemice pentru agricultură.

Granturi disponibile: 

Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice

Credite cu porțiune de grant destinate pentru finanțarea femeilor micro-antreprenoare în localitățile rurale, vulnerabile la schimbările climatice

Granturi pentru reabilitare/înființare a perdelelor de protecție, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecție a apelor

Granturi pentru înfiinţarea şi reabilitarea învelişurilor de ieburi

Componenta 2: Suport pentru dezvoltare businessului agricol 

Pentru îmbunătățirea accesului la servicii și piețe financiare precum și pentru dezvoltarea zonelor rurale sunt oferite următoarele produse:

Sub-componenta 2.1: Servicii financiare sub formă de credite investiționale pe termen mediu și lung acordate întreprinderilor mici și mijlocii, tinerilor antreprenori precum și împrumuturi pentru micro antreprenori.

Sub-componenta 2.2: Garanții de credit pentru Întreprinderile micro, mici și mijlocii (ÎMMM), în cadrul căreia Guvernul RM va fi asistat de către UCIP IFAD în crearea Fondului de Garantare a creditelor. Acesta va emite garanții pentru creditele acordate ÎMMM de către instituțiile financiare licențiate.

Sub-componenta 2.3: Suport și asistență tehnică pentru ÎMMM, include o serie de măsuri mici, dar importante, pentru a lărgi și aprofunda impactul altor componente ale Proiectului. Aceasta va include suport și asistență tehnică pentru businessul agricol, tinerii antreprenori și sectorul AEÎ.

 

Anticorupție! Ajută-ne să identificăm rapid orice faptă de corupție Zero toleranță față de corupție!!! Nu fi pasiv cînd ești expus la o situație sau o persoană încalcă valorile, regulile sau principiile IFAD. Informează-ne! V-a fost pus la dispoziție prin intermediul Politica IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, următoarele canale de raportare a oricărei suspiciuni sau îngrijorări pe care o aveți în legătură cu un posibil caz de corupție:  adresa de email: whistleblower@ucipifad.md