Request for expressions of interest: Driver/Administrative clerk (Individual Consultants)

CERERE PENTRU EXPRIMAREA INTERESULUI (CONSULTANȚI INDIVIDUALI)

REPUBLICA MOLDOVA

Proiectul de reziliență rurală (RRP)

Titlul misiunii: Șofer / angajat administrativ

Nr. de referința: 57/21 PRR

Unitatea Consolidată pentru Implementare Programelor IFAD (UCIP IFAD) a fost creată în anul 2000 de către Guvernul Republicii Moldova pentru a implementa programele de dezvoltare rurală și agricolă finanțate din contul Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), cu sediul în Roma, Italia. Actualmente, UCIP IFAD implementează în Republica Moldova două proiecte – PRR (IFAD VII) și TRTP (IFAD VIII).

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la IFAD pentru implementarea Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) și intenționează să aplice o parte din aceste resurse pentru recrutarea serviciilor oferite de un consultant individual care va activa în calitate de șofer/ funcționar administrativ.

În acest sens, UCIP IFAD intenționează să angajeze un șofer local/angajat administrativ care, sub îndrumarea și supravegherea managerului financiar UCIP IFAD, va asigura conducerea sigură și transportarea în siguranță a membrilor echipei și/sau a altor funcționari și vizitatori de rang înalt.

Șoferul/angajatul administrativ va demonstra o abordare orientată spre client, un înalt simț al responsabilității, curtoazie, tact și capacitatea de a lucra cu oameni de diferite medii naționale și culturale. Aceasta va fi o poziție cu normă întreagă, cu beneficii sociale. Șoferul va avea sediul în birourile UCIP IFAD. Numai candidații locali vor fi luați în considerare. Șoferul va asigura întreținerea zilnică corectă a vehiculului/lor atribuit prin reparații minore în timp util (verificarea uleiului, apei, bateriei, frânelor, anvelopelor, spălării autoturismelor etc.) și va aranja alte reparații pentru a se asigura că vehiculul este păstrat curat cu scopul de a gestiona la timp activitățile curente.

 Serviciile solicitate în anunț au drept scop contractarea unui șofer/angajat administrativ cu următoarele atribuții și responsabilități:

1. Furnizarea de servicii de șofat sigure.

2. Utilizarea corectă a vehiculului/lor.

3. Întreținerea zilnică a vehiculului atribuit.

4. Furnizarea de asistență administrativă și logistică.

Atragem atenția consultanților interesați asupra politicii IFAD privind combaterea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului și a politicilor revizuite IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește dispozițiile IFAD privind practicile interzise. În plus, IFAD încearcă să asigure un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală, și fără exploatare și abuz sexual în activitățile și operațiunile sale, așa cum este detaliat în politica sa de prevenire și răspuns la hărțuire sexuală, exploatare și abuz sexual.

Consultanții interesați de această poziție nu vor avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil cu UCIP IFAD. Consultanții cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil vor fi descalificați, cu excepția cazului în care se aprobă selectarea acestora în mod explicit și în așa circumstanțe de către IFAD, Roma.

Consultanții potențiali sunt considerați a avea un conflict de interese dacă a) au o relație care le oferă informații necuvenite sau nedivulgate despre sau influență asupra procesului de selecție și a executării contractului sau b) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru a consiliului de administrație al clientului sau a personalului său, a Fondului sau a personalului său sau a oricărei alte persoane care a fost, a putut sau ar putea fi implicată în mod rezonabil direct sau indirect în orice parte a (i) pregătirii anunțului, (ii) procesul de selecție pentru această achiziție sau (iii) executarea contractului. Consultanții au obligația permanentă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii dosarului de participare, a procesului de selecție sau a executării contractului. Nedivulgarea corectă a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice altul, după caz, în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în proiectele și operațiunile sale.

UCIP IFAD invită acum consultanții individuali eligibili să-și manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor de șofer/angajat administrativ. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate sub forma unui Curriculum Vitae (CV), a unei copii scanate a permisului de conducere și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii anteriori incluse în CV (nume, prenume, date de contact). Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de achiziții IFAD care poate fi accesat la https://www.ifad.org/documents . Interviurile (format fizic și/sau online), inclusiv testul de conducere, vor fi realizate ca parte a procesului de selecție.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI NECESARE:

 • Permis de conducere valabil;
 • Educație medie sau superioară de specialitate. Diploma universitară în științe tehnice este un avantaj.
 • Experiență în activități administrative, de preferință într-o organizație internațională;
 • Cunoașterea limbii română și rusă. Cunoașterea limbii engleze este un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare, inclusiv inter-personale;
 • Experiență în muncă administrativă / logistică;
 • Cunoștințe bune Word și/sau Excel.

CRITERIILE DE SELECTARE SUNT:

Criterii Punctaj
1. Calificarea generală:
·           Minim studii medii de specialitate. Diploma universitară în științe tehnice este un avantaj 15
·           Permis de conducere valabil (categoria B) 10
2. Experiență anterioară specifică în domeniu poziției vacante:
·           Cel puțin 3 ani de experiență profesională în domeniu în calitate de șofer 10
·           O altă experiență în proiectele cu finanțare internațională este un avantaj 5
3. Cunoștințe lingvistice: fluență în limba română și cunoașterea bună limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj 10
4. Bune abilități de cunoaștere a calculatorului, în special în utilizarea instrumentelor de productivitate de birou (MS Office, email, internet etc) 5
5. Competențe (demonstrate la Interviu pentru candidații care obțin cel puțin 30 de puncte pe criteriile de la 1 la 4 de mai sus):
·            Cunoștințe teoretice și tehnice privind Regulamentul de circulație rutieră din Republica Moldova, demonstrate în timpul testului de conducere 25
·            Cele mai înalte standarde de profesionalism și integritate, confidențialitate și responsabilitate 10
·            Abilități excelente de comunicare și coordonare, abilități analitice, abilități de planificare și organizare, atenție la detalii și abilitatea de a lucra și de a efectua sarcini sub presiune 10
TOTAL 100

 

Orice cerere de clarificare privind acest anunț trebuie transmisă prin e-mail la adresa de mai jos procurement@ucipifad.md până cel târziu la 27 septembrie 2021. Clientul va oferi răspunsuri la toate cererile de clarificare până la 29 septembrie 2021.

Expresiile de interes sub formă de CV (cu includerea a 2-3 referințe profesionale cum este solicitat mai sus) și copia permisului de  conducere valid trebuie să fie livrate în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax sau prin e-mail) până la 30 septembrie 2021.

Attn: Nadejda Russu

Republica Moldova, Chişinău,

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162

1307, MD-2004

Tel: (+373 22) 22 50 46

E-mail: procurement@ucipifad.md

 

**************************************************************************************************************************************************

The Consolidated IFAD Programme Implementation Unit (CPIU IFAD) was created in the 2000 year by the Government of Moldova to implement the rural and agricultural development programmes funded by the International Fund for Agricultural Development, based in Rome, Italy. The CPIU IFAD is implementing two ongoing projects RRP (IFAD VII) and TRTP (IFAD VIII).

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) towards the cost of The Rural Resilience Project (RRP) and intends to apply part of the proceeds for the recruitment of consulting services provided by an individual consultant as part of the position of Driver/Administrative clerk.

In this regard, the CPIU IFAD intends to recruit a  local driver/administrative clerk who under the guidance and supervision of the Financial Manager will provide reliable and safe driving of the staff members/other high-ranking officials and visitors. The Driver/Administrative clerk will demonstrate a client-oriented approach, a high sense of responsibility, courtesy, tact, and the ability to work with people of different national and cultural backgrounds. This will be a full-time position with social-package benefits. The Driver will be based in the CPIU IFAD offices. Only local applicants will be considered. The driver will ensure proper day-to-day maintenance of the assigned vehicle through timely minor repairs (checking of oil, water, battery, brakes, tyres, car washing, etc) and arranges for other repairs to ensure that the vehicle is kept clean with the purpose to manage on time the working activities.

The consulting services (“the services”) include assignment is to contract a driver/administrative clerk with the following duties and responsibilities:

1. Provision of reliable and secure driving services.

2. Proper use of the vehicle.

3. Day-to-day maintenance of the assigned vehicle.

4. Provision of administrative and logistical support.

The attention of interested Consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy[1] and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations[2]. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further strives to ensure a safe working environment free of harassment, including sexual harassment, and free of sexual exploitation and abuse (SEA) in its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation, and Abuse.[3]

Interested consultants shall not have any actual, potential, or reasonably perceived conflict of interest. Consultants with an actual, potential, or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified unless otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of interest if they a) have a relationship that provides them with undue or undisclosed information about or influence over the selection process and the execution of the contract, or b) have a business or family relationship with a member of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or its personnel, or any other individual that was, has been or might reasonably be directly or indirectly involved in any part of (i) the preparation of the REOI, (ii) the selection process for this procurement, or (iii) execution of the contract. Consultants have an ongoing obligation to disclose any situation of actual, potential, or reasonably perceived conflict of interest during the preparation of the EOI, the selection process, or the contract execution. Failure to properly disclose any of said situations may lead to appropriate actions, including the disqualification of the consultant, the termination of the contract, and any other as appropriate under the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Projects and Operations.

The Consolidated IFAD Programme Implementation Unit (CPIU IFAD) now invites eligible Individual Consultants (“consultants”) to indicate their interest in providing the services. Interested consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services in the form of a curriculum vitae (CV), the scanned copy of driver’s license, and 2-3 professional references from the previous employers. A consultant will be selected in accordance with the individual consultant selection (ICS) method set out in IFAD’s Project Procurement Handbook that can be accessed via the IFAD website at https://www.ifad.org/documents. Interviews (regular face-to-face or remotely) will be conducted as part of the selection process.

Required qualifications and skills:

 • Valid Driver license;
 • Secondary education. A University degree in technical sciences is an advantage.
 • Experience in administrative work, preferably in an international organization;
 • Knowledge of Romanian and Russian. Knowledge of English is desired;
 • Excellent communication skills, including inter-personal;
 • Experience in administrative/clerical work;
 • Good knowledge of Word and Excel is necessary.

The shortlisting criteria are:

Criterion Weight
1. General qualifications:
·           A minimum secondary education. University degree in technical sciences is an advantage 15
·           Valid Driver license for B category 10
2. Specific previous experience in the field for vacant position:
·           At least 3 years of professional experience in the field for vacant position 10
·           Other experience in international funded project is an advantage 5
3. Language skills: Fluency in Romanian and good in Russian. Knowledge of English will be an advantage 10
4. Good computer management skills especially in the use of office productivity tools 5
5. Competencies (through Interview for candidates that score at least 30 points on the above criteria 1 to 4):
·            Technical and knowledge of Road Rules and Moldovan Traffic Regulations demonstrated during driving test 25
·            Highest standards of professionalism and integrity, confidentiality and responsibility 10
·            Excellent communication and coordination skills, analytical skills, planning and organizational abilities, attention to detail, and ability to work and perform under pressure 10
TOTAL 100

 

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to the address below procurement@ucipifad.md no later than 27 September 2021. The client will provide responses to all clarification requests by 29 September 2021.

Expressions of interest in the form of curriculum vitae (CV) must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by 30 September 2021.

Attn: Nadejda Russu

Republic of Moldova, Chişinău,

Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162

1303, MD-2004

Tel: (+373 22) 22 50 46

E-mail: procurement@ucipifad.md

[1] The policy is accessible at https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/41942012.

[2] The policy is accessible at www.ifad.org/anticorruption_policy.

[3] The policy is accessible at https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506.