„Extins 26.04.2021″Cerere de exprimare a interesului: Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea strategiei de marketing și comunicare pentru promovarea sectorului AEÎ

Număr 28/21 PRR
Categorie ABDS
Data lansării Iteratia 1: 23 mar 2021 10:00Iteratia 2: 12 apr 2021 17:00
Data de încheiere Iteratia 1: 12 apr 2021 10:00Iteratia 2: 26 apr 2021 10:00

I Contextul activității

Pentru a stimula creșterea activităților agricole strategice şi de afaceri în sectorul rural din Moldova, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) un Acord cu privire la finanțarea Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII).

Una dintre sub-componentele PRR prevede suport pentru dezvoltarea sectorului AEÎ, inclusiv asistență Asociației Naționale Centrale a Asociațiilor de Economii și Împrumut (ANCAEÎ), care în conformitate cu prevederilor Legii nr. 139/2007, în calitate de asociație centrală, organism unic, are drept scop contribuirea la dezvoltarea durabilă a AEÎ și îmbunătățirea calității serviciilor acordate de către acestea membrilor lor.

ANCAEÎ este instituția specializată în acordarea suportului și dezvoltarea sectorului AEÎ. ANCAEÎ își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 din 21.06.2007, regulamente aferente, precum şi actele normative din domeniu și promovează interesele și drepturile membrilor săi pentru dezvoltarea potențialului uman și profesional. AEÎ sunt reglementate de Comisia Națională a Pieței Finnaciare (CNPF) și activează în conformitate cu Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007  din 21.06.2007.

Toate activitățile de dezvoltare a sectorului AEÎ sunt coordonate și aprobate de către Consiliului ANCAEÎ, dintre care doi membri sunt reprezentanți ai CNPF.

În acest context, la solicitarea ANCAEÎ, UCIP IFAD va oferi suport și va selecta o companie cu experiență în prestarea serviciilor publicitate și de promovare a imaginii corporative, care va fi responsabilă de:

  1. Elaborarea strategiei de marketing și comunicare pentru promovarea sectorului AEÎ
  2. Elaborarea materialelor video de promovare a sectorului AEÎ

 

II Obiectivele activității

Luând în considerație creșterea activelor și lărgirii ariei de activitate a AEÎ, deschiderea filialelor noi, precum și oferta puternică de servicii financiare din partea concurenților, elaborarea unei strategii de marketing și utilizarea diferitor instrumente de promovare a sectorului AEÎ este imperativă. Iar evaluarea competitivității AEÎ realizată în cadrul Proiectului privind creșterea competitivității AEÎ (Proiectul este finanțat de UCIP IFAD în cadrul PRR (IFAD VII) și implementat de SRL ProConsulting. ) au scos în evidență următoarele punctele slabe ale AEÎ, care limitează dezvoltarea și promovarea sectorului AEÎ:

1) Accesibilitatea redusă a informației pentru clienți;

2) Promovarea și prezența online limitată;

3) Nu este elaborat plan anual de marketing, nici buget pentru activități de promovare;

4) Lipsa identității corporative, standard de brand, logo, material de vizibilitate;

5) Promovarea limitată a produselor și serviciilor financiare oferite.

Toate activitățile care vor fi realizate în baza prezentului TdR trebuie să contribuie la creșterea gradului de recunoaștere a sectorului AEÎ și promovarea produselor și serviciilor financiare oferite de AEÎ atât membrilor, cât și non-membrilor săi, va permite generarea mai multor idei și instrumente de promovare, care vor fi adaptabile pentru fiecare beneficiar și potențial beneficiar de servicii financiare rurale.

Un alt scop al activităților de promovare a sectorului AEÎ este posibilitatea de a promova și de a ajunge cu un mesaj la populația din mediul rural, indiferent de origine, profilul acestuia, bugetul sau vârsta lui.

În procesul de dezvoltare și implementare a activităților descrise în prezentul TdR, prestatorul de servicii selectat va organiza întrevederi cu ANCAEÎ și UCIP IFAD pentru definirea scopului, obiectivelor, publicului țintă, produselor financiare,  cheie, identificarea conceptului și prestabilirea planului de acțiuni.

 

III Activitățile cheie

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul acestui contract, prestatorul va fi responsabil de realizarea următoarele activități:

1 Elaborarea strategiei de marketing și comunicare pentru promovarea sectorului AEÎ, pentru 3 ani, care va include obligatoriu:

–  Analiza SWOT a mediului de marketing a sectorului AEÎ:

i. evaluarea situației prezente;

ii. identificarea publicului țintă/diferențierea produsului;

iii. stabilirea avantajelor competitive și metode de valorificare a acestora;

– Identificarea viziunii AEÎ și stabilirea obiectivelor de marketing pentru promovarea AEÎ pe termen scurt şi mediu;

– Elaborarea strategiei de marketing și comunicare pe un termen de 3 ani cu acțiuni pentru ANCAEÎ și AEÎ;

– Elaborarea planului detaliat de marketing și comunicare pentru 1 an, cu un plan de acțiuni pe fiecare lună sau etapă în parte pe durata a unui an pentru promovarea sectorului AEÎ la nivel național și local, utilizând toate sursele disponibile on-line și off-line (inclusiv periodicitate, frecvență).

– Descrierea și elaborarea conceptului și contentului instrumentelelor de promovare în conformitate cu un plan de acțiuni pe fiecare lună sau etapă în parte pe durata unui an.

– Elaborarea bugetului estimativ pentru implementarea planului de marketing și comunicare aprobat pe durata unui an.

– Prognoza impactului campaniei de promovare pentru fiecare lună sau etapă în parte pe durata unui an;

2 Elaborarea spotului video și teaser-ului de promovare a sectorului AEÎ, care va cuprinde obligatoriu:

– Elaborarea 1 (un) spotului video cu durata de 3 minute și 1 (un) teaser-ului cu durate de 30 secunde;

– Elaborarea conceptului creativ și de design vizual (cromatică, identitate grafică și vizuală etc.) al spotului;

– Elaborarea scenariului detaliat al spotului;

– Coordonarea și aprobarea scenariului și conceptului creativ al spotului cu beneficiarul/ANCAEÎl;

– Producția spotului video filmat și a teaser-ului aferent;

– Elaborarea scriptului spotului video (textul în limba română și traducerea acestuia în limba rusă) realizat pe baza specificațiilor și informațiilor oferite de beneficiar, vocea și ilustrația muzicală fiind asigurate de prestator, cu licență drepturi autor;

– Formatul executării: video cu elemente grafice, format MP4, codec H.264, bitrate 12Mb/s, rezoluție 1080, frecvența 25 fps;

– Editarea digitală/post-producția materialului cu masterizarea digitală a sunetului, în limba română, subtitrare în limba rusă;

– Includerea de elemente grafice (logouri, sigle, grafice etc.) oferite de beneficiar care vor respecta cerințele minime de calitate tehnică necesare;

– Inserarea elementelor necesare de grafică video (titraje, generice, efecte video etc.)

– Predarea spotului video –ului și a teaser-ului în versiune finală în formatele compatibile pentru distribuirea la posturile TV, pagini web, canale media, radio etc.

Cerințele tehnice minimale

– materialul video va respecta următoarele cerințe minimale: material Full HD (min. 1080i50/25p, 4:2:2), MPEG2/H264

– materialul audio: PCM/AAC, 48KHz/16bit, EBU R128 3

Obiectivele videou-lui:  prezentarea sectorului AEÎ, promovarea serviciilor și produselor financiare oferite de AEÎ.

Scenariu spotului video de promovarea a sectorului AEI va fi o completare a strategiei de marketing  și vor avea același laitmotiv și  același mesaj general de comunicare. Spotul urmează a fi realizat de aceiași companiei care va executa și strategia de marketing pentru promovarea sectorului AEÎ.

 

IV Dezvoltarea capacităților și transferul de cunoștințe

Toate activitățile și livrabilele solicitate conform TdR vor fi utilizate de către ANC AEÎ ca instrument de dezvoltarea și promovarea sectorului AEÎ și serviciilor financiare oferite de către AEÎ.

Beneficiarul serviciilor și livrabilelor este ANCAEÎ, care reprezintă și promovează interesele AEÎ.

 

V Rapoarte și calendarul livrabilelor

Activitățile vor fi realizate în corespundere cu sarcinile descrise cap. III și vor fi coordonare cu actorii implicați la realizarea sarcinilor din cadrul UCIP IFAD și ANCAEÎ.

Pentru realizarea activităților solicitate, prestatorul de servicii va organiza o ședință de lucru cu responsabilii din cadrul UCIP IFAD și ANCAEÎ pentru clarificări și detalierea sarcinilor.

Activitate Livrabile Termenul de livrare
1.      Elaborare strategiei de marketing pentru promovarea AEÎ

 

–          Strategia de marketing și comunicare pentru promovarea sectorului AEÎ pentru 3 ani

–          Planul detaliat de marketing și comunicare pentru promovarea sectorului AEÎ pe durata a unui an, inclusiv conceptul instrumentelor de promovare, buget, impact.

În termen de 45 zile calendaristice de la semnarea contractului

 

2.      Elaborarea spotului video și teaser-ului de promovare a sectorului AEÎ –          Conceptul creativ  și scenariul materialelor video

–          Spotul video cu o durată de 3 min

–          Teaser-ul video cu o durată de 30 sec

În termen de 45 zile calendaristice de la aprobarea strategiei de marketing
Total 90 zile calendaristice

Toate materialele vor fi prezentate în limba de română, pe suport de hârtie și în format digital.

Toate documentele și materialele solicitate  vor fi prezentate pentru examinare și aprobare, în termenii agreați, responsabilului de contract UCIP IFAD, avizate de către ANCAEÎ.

 

VI Cerințe de calificare și experiența consultanților:

Cerințe de calificare pentru Companie:

1 Experiență de cel puțin 5 ani în prestarea serviciilor de publicitate și promovare a imaginii corporative

2 Experiență dovedită în implementarea de proiecte similare, în domeniul:

– elaborarea strategiilor de marketing și/sau comunicare (minim 3 proiecte);

– conceperii și realizării materialelor video de promovare în domeniul economic și/sau financiar sau alte domenii relevante sarcinii (minim 3 proiecte);

– planificării contentului pentru o campanie de promovare și/sau comunicare (minim 3 proiecte).

3 Experiență companiei în implementarea de proiecte similare contractate de proiectele de finanțare internaționale (UCIP IFAD, UNDP, UN etc.)

4 Personal calificat cu experiență relevantă pentru realizarea sarcinilor

Cerințe de calificare pentru personalul cheie:

Prestatorul de servicii va propune experții cheie pentru realizarea sarcinilor ToR, care vor corespunde următoarelor criterii de calificare:

  • Expert 1 – Team leader – cu experiență în coordonarea, monitorizarea şi implementarea de proiecte de promovare similare, minim 5 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR
  • Expert 2 – Expert dezvoltare spoturi video – cu experienţă în producerea spoturilor video/grafice/ animaţii web/ infografice cu caracter publicitar, minim 5 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR;
  • Expert 3 – Expert în comunicare și PR- cu experienţă în dezvoltarea, planificarea și realizarea contentului strategiilor de marketing/promovare / comunicare, minim 5 ani experienţă și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR;

Suplimentar personalului cheie pentru implementarea sarcinii compania poate propune o echipă de personal auxiliară pentru a asigura implementarea cu succes a misiunii.

VII Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare Punctaj maxim
1.      Experiența generală a companiei;

 (numărul anilor de activitate în activități similare concursului)

10
2.      Experiență dovedită  în implementarea de proiecte similare, în domeniul:

2.1   elaborarea strategiilor de marketing și/sau comunicare

(numărul de proiecte, minim 3 proiecte);

2.2    conceperii și realizării materialelor video de promovare în domeniul economic și/sau financiar sau alte domenii relevante sarcinii (numărul de proiecte, minim 3 proiecte);

2.3   planificării contentului pentru o campanie de promovare și/sau comunicare (numărul de proiecte, minim 3 proiecte).

30
3.      Experiență companiei în implementarea de proiecte similare contractate de proiectele de finanțare internaționale (UCIP IFAD, UNDP, UN etc.) (numărul de contracte încheiate în ultimii 3 ani) 20
4.      Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate* 40
·     Expert 1 – Team leader – cu experiență în coordonarea, monitorizarea şi implementarea de proiecte de promovare similare

(minim 5 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR)

·     Expert 2 – Expert dezvoltare spoturi video – cu experiență în producerea spoturilor video/grafice/ animații web/ infografice cu caracter publicitar, (minim 5 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR)

·    Expert 3 – Expert în comunicare și PR- cu experiență în dezvoltarea, planificarea și realizarea contentului strategiilor de marketing/promovare / comunicare

(minim 5 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate și domeniu de aplicare descrise în ToR)

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calificarea Consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 12.04.2021, extins 26 aprilie,  ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307,

Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md

[1]Proiectul este finanțat de UCIP IFAD în cadrul PRR (IFAD VII) și implementat de SRL ProConsulting.