Extins 11.12.23: Cerere de exprimare a interesului pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de realizare a Studiului privind utilizarea de către AEÎ a unui sistem informațional de management unic

Număr 49/23 PRR
Categorie ABDS
Data lansării Iteratia 1: 17 oct 2023 17:00Iteratia 2: 08 noi 2023 15:00Iteratia 3: 24 noi 2023 9:00
Data de încheiere Iteratia 1: 08 noi 2023 15:00Iteratia 2: 22 noi 2023 15:00Iteratia 3: 11 dec 2023 15:00

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru finanțarea Proiectului de Reziliență Rurală (în continuare PRR) și intenționează să aplice o parte din mijloace pentru contractarea serviciilor de consultanță/asistență.

Utilizarea oricărei finanțări IFAD va fi supusă aprobării IFAD, în conformitate cu termenii și condițiile acordului de finanțare, precum și cu regulile, politicile și procedurile IFAD. IFAD și oficialii, agenții și angajații săi vor avea răspundere față de și împotriva tuturor proceselor, procedurilor, pretențiilor, cererilor, pierderilor și răspunderii de orice fel sau natură introduse de orice parte în legătură cu Proiectul de Reziliență Rurală.

Obiectivele Generale

Așa cum populația țării, în special în localitățile rurale, este în scădere și în curs de îmbătrânire , statul, prin diverse programe de susținere, își intensifică eforturile de a menține tinerii în acest sector. În cadrul Proiectului de Reziliență Rurală, populației rurale li se oferă suport pentru a-și deschide și dezvolta o afacere, ca o oportunitate pentru a se angaja în câmpul muncii și a-și asigura un venit acasă. La fel, o atenție sporită se acordă și instituțiilor direct implicate în facilitarea accesului la finanțare pentru grupurile vulnerabile – micro antreprenorii prin intermediul  Asociațiilor de Economii și Împrumut. Antreprenorialul presupune procese continue de luare a deciziilor. La etapa de inițiere a afacerii, cele mai importante decizii țin de identificarea corectă a ideii de afacere și alegerea optimă a sursei de finanțare pentru materializarea acestei idei, ambele decizii având un rol cheie în reușita unei afaceri.

Identificarea unei idei bune de business nu este o sarcina simplă. Dacă potențialul antreprenor ajunge să aleagă o idee de afacere, aceasta trebuie să fie cel puțin evaluată din punct de vedere a viabilității, sustenabilității și compatibilității cu profilul antreprenorului.

În același timp, varietatea produselor de creditare pentru finanțarea afacerilor este destul de mare și presupun o serie de costuri (reflectate prin dobânzi, comisioane și taxe) care nu întotdeauna sunt prezentate transparent și clar solicitanților de finanțare. Configurația diversă a acestor costuri în cadrul produselor de credit fac dificilă alegerea corectă a produsului optim, costul real fiind de cele mai multe ori greu de comparat. Instrumentul (indicatorul) principal în astfel de situații (compararea mai multor produse de creditare) este Dobânda Anuală Efectivă (DAE), care poate fi determinată prin utilizarea calculatoarelor de credit specializate.

La fel una dintre sub-componentele PRR prevede suport pentru dezvoltarea sectorului AEÎ, inclusiv asistență Asociației Naționale Centrale a AEÎ (ANCAEÎ), care are drept scop acordarea suportului la dezvoltarea durabilă a AEÎ și îmbunătățirea calității serviciilor acordate de către acestea membrilor lor, care de regulă sunt mici fermieri din zona rurală, cu acces limitat la finanțare pentru dezvoltarea unei afaceri.

Obiectivele activității

Prin intervențiile sale în Moldova, IFAD își propune să îmbunătățească, să lărgească și să asigure accesul populației rurale la serviciile financiare, consultanță și asistență tehnică în afaceri, atât pentru grupurile țintă, cât și pentru instituțiile financiare partenere, ajutând-le să profite de oportunitățile care rezultă din procesul de transformare rurală (dezvoltarea infrastructurii economice, de afaceri, digitalizare, etc).

Cu suportul acordat de către IFAD a fost elaborată Strategia de dezvoltare a sectorului, care definește foaia de parcurs pentru dezvoltarea Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ) din Moldova în următorii cinci ani 2023-2028.

Pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului, au fost identificate mai multe priorități strategice, iar Asociația Națională Centrală va prelua conducerea generală în coordonarea implementării acestor activități. Unul din piloni de bază ale priorităților strategice este digitalizarea proceselor și sistemul de plăți, care presupune utilizarea de către AEÎ a unui Sistem Informațional de Management (SIM) computerizat – de preferință unul comun.

Obiectivul acestei activități este evaluarea sistemelor informaționale de management utilizate de AEÎ (1C, Evida, Smart), în vederea luării deciziei privind actualizarea/ utilizarea/ crearea unui sistem informațional de management unic pentru sectorul AEÎ, care să asigure conexiunea cu sistemele de e-raportare financiară, cât și integrarea cu alte sisteme  informaționale (e-banking, biroul istoriilor de credit, CRM etc.)

Necesitatea vine ca urmare a dificultăților întimpinate la conectarea AEÎ la sistemele de raportare electronică și dezvoltarea de servicii financiare electronice pentru membrii AEÎ, care necesită actualizări, integrări și legături cu sistemele informaționale de management existente.

În același timp, creșterea cerințelor informaționale la nivel central, cât şi la nivel regional, necesită elaborarea unui plan de măsuri pentru digitalizarea proceselor din sistemul AEÎ. Decizia privind actualizarea și/sau crearea unui sistem informațional de management unic pentru sectorul AEÎ va fi luată după efectuarea unei analize complexe a SIM – urilor actuale utilizate, evaluarea posibilităților sale de a satisface toate cerințele actuale şi de viitor, prin efectuarea unei analize a SIM-urilor similare utilizate în sectorul de microfinanţare/bancar.

La moment AEÎ care activează în RM utilizează Sisteme Informaționale de Management  care se bazează pe 3 SOFT-uri:

“Evida” – gestionează evidența contabilă și statistică a împrumuturilor, depunerilor de economii şi a altor active și datorii purtătoare de dobânzi și permite generarea rapoartelor de management.

“1C Contabilitate”  – gestionează evidență contabilă şi procedurile de raportare financiară, care a fost integrată cu procedura de evidență contabilă și statistică a împrumuturilor, depunerilor de economii şi a altor active și datorii purtătoare de dobânzi și permite generarea rapoartelor financiare.

“SMART”  – gestionează evidență contabilă şi procedurile de raportare financiară, evidență contabilă și statistică a împrumuturilor, depunerilor de economii şi a altor active și datorii purtătoare de dobânzi și permite generarea rapoartelor financiare și de management.

Cu scopul de a exclude subiectivitatea opiniilor şi de a consolida principiile relevante ale strategiei pe segmentul SIM, obținerea unei opinii independente în rezultatul efectuării studiului este foarte importantă. Rezultatele finale ale activității, conform prezentelor ToR, vor ajuta sistemul AEÎ să finalizeze planul strategic de dezvoltare al SIM.

Astfel, UCIP IFAD va selecta o companie de IT sau consorțiu de companii, cu experiență în auditul sistemelor informaționale, software și în elaborarea caietelor de sarcini, specificațiilor tehnice și altor documente relevante ce țin de sistemele informaționale automatizate de management pentru efectuarea următoarelor activități:

Sarcina 1.  Auditul SIM utilizate în prezent de sectorul AEÎ, care include analiza comparativă a SIM utilizate în activitatea lor de către AEÎ, ANCAEÎ și Corporația de Finanțare Rurală S.A. în corelație cu procesele operaționale care sunt funcționale în SIM – urile utilizate;

Sarcina 2.  Elaborarea recomandărilor specifice pentru SIM a sectorului AEÎ, care include:

Elaborarea propunerilor comparative de ajustare a soft-urilor utilizate de către AEÎ sau pentru elaborarea unei soluții informatice noi (New SIM), care ar asigura gestionarea proceselor în cadrul AEÎ, ţinerea contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare şi rapoartelor specifice, de generalizare (consolidare) a informaţiei financiare şi de analiză a acesteia conform cerințelor utilizatorilor;

Elaborarea și analiza comparativă a caietului de sarcini pentru modernizarea soft-urilor utilizate de către AEÎ sau pentru elaborarea unei soluții informatice noi, conform noilor cerințe;

Estimarea și analiza comparativă a necesităților bugetelor necesare pentru modernizarea soft-urilor utilizate de către AEÎ sau pentru elaborarea unei soluții informatice noi (New SIM).

Ca urmare a evaluărilor și recomandărilor studiului se va decide:

Utilizarea în continuarea a celor  3 sisteme informaționale de management utilizate de AEÎ în activitatea sa și actualizările necesare pentru integrarea cu diferite modulele informatice și sisteme de raportare solicitate de utilizatorii de informație (membrii și administratorii AEÎ, BNM);

Necesitatea elaborării unui nou sistem informațional de management reieșind din specificul activității AEÎ.

Îmbinarea componentelor utile din doua sisteme într-un singur soft .

Aceasta va contribui la aplicarea SIM pentru gestiunea activității de bază a AEÎ, ţinerea contabilităţii, adaptat necesităţilor asociaţiilor, cu posibilităţi de întocmire a situaţiilor financiare şi rapoartelor specifice, de generalizare (consolidare) a informaţiei financiare şi de analiză a acesteia, care va permite atingerea unei serii de obiective specifice:

Stabilirea unor proceduri operaționale unice pentru desfășurarea activității asociațiilor;

Automatizarea proceselor de activitate a AEÎ;

Micșorarea timpului de deservire a membrilor AEÎ;

Deschiderea accesului către oferirea produselor noi, competitive pentru AEÎ, inclusiv tehnologiilor FinTech (produse financiare digitale) în activitatea AEÎ (e-payment, mobile payment app, online credit, etc.).

 • Mai multe detalii cât și specificațiile tehnice pot fi găsite în Termenul de Referință atasat mai jos. (descarcati)

UCIP IFAD („clientul”) invită acum companiile de consultanță eligibile („consultanții”) să își manifeste interesul în furnizarea serviciilor. Companiile interesate ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate. Companiile interesate trebuie să completeze Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului publicat la adresa ucipifad.md/… și să îl transmită la adresa de email indicată mai jos.

Se atrage atenția Companiilor interesate asupra Politicii IFAD de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a Politicii revizuite a IFAD privind prevenirea fraudei și corupției, activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește prevederile IFAD privind practicile interzise. IFAD se străduiește, în continuare, să asigure un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală și fără exploatare și abuz sexual (SEA), în activitățile și operațiunile sale, așa cum este detaliat în Politica sa IFAD de prevenire și răspuns la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual.

Consultantul nu va avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil. Un consultant cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil va fi descalificat, cu excepția cazului în care Fondul a aprobat altfel în mod explicit. Consultantul, inclusiv personalul respectiv și afiliații, sunt considerați a avea un conflict de interese dacă a) au o relație care îi oferă informații necuvenite sau nedezvăluite despre sau influențează asupra procesului de selecție și executării contractului, b) participă la mai multe mai mult de un EOI în cadrul acestei achiziții, c) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al Consultantului sau cu personalul acestuia, cu Fondul sau cu personalul acestuia, sau cu orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi în mod rezonabil direct sau implicat indirect în orice parte a (i) pregătirii acestui REOI, (ii) a procesului de selecție sau lista scurtă pentru această achiziție sau (iii) de executare a contractului. Consultantul are obligația continuă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii EOI, a procesului de selecție sau a executării contractului. Nedezvăluirea în mod corespunzător a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice alte, după caz, conform Politicii IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în proiectele și operațiunile sale.

Consultantul (compania) va fi selectat în conformitate cu metoda de achiziție CQS stabilită în Manualul de Procurări al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului web al IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

Locația și perioada de executare

Activitatea este planificată de a fi realizată în termen de 60 zile calendaristice din data semnării contractului în corespundere cu activitățile descrise mai jos și detaliate în ToR, capitolul 6, Activități cheie.

Locul de execuție a serviciilor – activitatea experților urmează a fi realizată în spațiile alocate de către Prestator.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul Termenului de Referință, Prestatorul urmează să îndeplinească următoarele activități cheie:

Activitățile cheie

Obiectivul principal al serviciilor de consultanță este efectuarea auditului SIM şi software utilizat în sistemul managerial al AEÎ şi evaluarea opțiunilor şi elaborarea unui caiet de sarcini pentru modernizarea soft-urilor utilizate de către AEÎ, sau pentru elaborarea unei soluții informatice noi, conform noilor cerințeale legislației din domeniu:

 • Acordarea asistenței profesionale la determinarea opțiunilor strategice valabile pentru SIM al AEÎ;
 • Fortificarea capacităților departamentului tehnologii informaționale al ANCAEÎ, prin instruirea şi familiarizarea cu diferite practici internaționale ale instituțiilor similare.

Compania selectată va fi responsabilă de realizarea Studiului privind utilizarea unui sistem informațional de management unic de către AEÎ, care va include cel puțin următoarele sarcini cheie:

Sarcina 1.  Auditul SIM utilizate în prezent de sectorul AEÎ, include analiza şi evaluarea pachetelor de evidență contabile şi de management utilizate în prezent de sistemul AEÎ, din punct de vedere a corespunderii lor actuale şi viitoare necesară pentru dezvoltarea strategică planificată, care include:

 1. Modul evidență (EVIDA),
 2. Modul de evidență (1C);
 3. Modul de evidență (SMART).

Analiza va include studiul metodelor, tehnologiei, procedurilor şi fluxurilor informaționale utilizate în sistemele de evidență, gradul de acoperire a necesităților actuale şi viitoare a AEÎ prin corespunderea la criteriile de:

– funcționalitate,

– corespundere la standarde,

– raportare,

– flexibilitate şi posibilitatea de extindere şi creștere instituțională pentru următorii 5 ani şi mai departe,

– utilizare şi administrare.

Sarcina 2.  Elaborarea recomandărilor specifice pentru SIM a sectorului AEÎ

Recomandările vor lua în considerare planurile de dezvoltare strategică a instituțiilor şi se vor baza pe analiza costului şi a randamentului. Recomandările trebuie să ofere următoarele detalii despre SIM, precum:

 1. Elaborarea recomandărilor specifice pentru strategia de elaborare și funcționare a SIM pentru sistemul AEÎ, inclusiv:
 • Arhitectura modelelor informaționale bancare recomandate,
 • Tehnicile de conecțiune Back-Office/Middle-Office/Front-Office
 • Replicarea informației şi legăturile dintre sisteme
 1. Elaborarea recomandărilor specifice pentru utilizarea SIM existente, inclusiv:
 • Elaborarea caietului de sarcini care va conține recomandări pentru ajustarea și modernizarea soft-urilor utilizate de către AEÎ
 • Efectuarea analizei cost-beneficiu și estimarea bugetelor necesare pentru actualizarea, dezvoltarea și menținerea sistemelor informaționale existente;
 1. Elaborarea recomandărilor specifice pentru dezvoltarea unui SIM nou, inclusiv
 • Elaborarea specificațiilor tehnice pentru contractarea serviciilor necesare pentru elaborarea unei soluții informatice noi (New SIM),
 • Estimarea bugetelor necesare pentru elaborarea unei soluții informatice noi (New SIM)
 1. Analiza comparativă SWOT[1], clasament şi recomandare finală privind utilizarea unui sistem informaționale de management unic de către AEÎ
 2. Premise de implementare, oportunități de finanțare şi linii directoare pas cu pas pentru implementarea și utilizarea unui sistemul informațional unic pentru AEÎ, inclusiv recomandări pentru strategia pe teren lung a departamentului tehnologii informaționale al ANCAEÎ.

Recomandările vor conține elaborarea pachetului de sarcini tehnice a unui produs informațional, care va cuprinde descrierea cerințelor majore faţă de SOFT cu scopul sistematizării necesităților beneficiarului/utilizatorului sistemului informațional, cât și a rezultatelor scontate de la implementarea sistemului. Documentul de asemenea va include structura şi principiile arhitecturale, recomandările şi standardele, satisfacerea cărora vor garanta funcționarea sistemului informațional.  

 Criterii de calificare pentru lista scurtă

Criterii de calificare Punctaj maxim
1.      Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova cu experiență de min 5 ani în dezvoltarea și furnizarea de software și servicii de proiectare a aplicațiilor web și alte servicii similare.

<3 ani experiența – 0 puncte; 3 ani experiența – 20 puncte; pentru fiecare an adițional – 2 puncte (până la maxim 30 puncte)

20
2.      Portofoliu de lucrări care ar dovedi excelență profesională, cel puțin 3 proiecte implementate cu succes în ultimii 5 ani (2019-2023)

<3 proiecte – 0 proiecte; 3 proiecte –15 puncte; pentru fiecare contract adițional 2 puncte (până la maxim 25 puncte) 

30
3.      Echipă de Personal cu experiență relevantă în dezvoltarea și proiectarea aplicațiilor web:

i.         Manager de proiect (responsabil de planificarea, organizarea și monitorizarea activităților), cel puțin 5 ani experiență în administrare

ii.      Echipa de 2 experți: Business Development Analist; Expert în Dezvoltarea Produselor Financiare bancare și/sau non-bancare, cu experiență de lucru specifică domeniului de minimum 3 ani.

50

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calitate (CQS) prevăzută în Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care potrivit criteriilor de selectare din lista scurtă vor acumula min 70 puncte vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Orice solicitare de clarificare cu privire la aceasta REOI trebuie transmisă prin e-mail la adresa procurement@ucipifad.md  până la data de 07 Decembrie 2023, ora 17:00 (ora Moldovei). Clientul va oferi răspunsuri la toate solicitările de clarificări până la data de 08 Decembrie 2023, ora 17:00 (ora Moldovei).

 • Cererile de exprimare a interesului precum și certificatul de înregistrare a persoanei juridice trebuie să fie transmise în formă scrisă folosind formularele prevăzute în acest scop. EOI vor fi transmise prin email la adresa de mai jos până la data de 11 Decembrie 2023,  ora 15:00 22 Noiembrie 2023, ora 15:0008 Noiembrie 2023, ora 15:00 (ora Moldovei) cu mențiunea „Pentru Licitația 49/23 PRR.

Attn: Alexandru Scurtu, Specialist Procurari

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, bir. 1307,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 50 46

 [1] inclusiv analiza structurii şi a componentelor sistemului existent cu accentul pe sistemul care va fi utilizat şi sistemul care va trebui să fie înlocuit.