Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea materialelor, organizarea și livrarea cursului de instruire practic ,,Particularitățile menținerii evidenței contabile în cadrul micilor Gospodării Țărănești”

Număr 32/21 PRR
Categorie ASAP
Data lansării 06 apr 2021 15:00
Data de încheiere 27 apr 2021 10:00

I Contextul activității

Obiectivul general al Proiectului de Reziliență Rurală este îmbunătățirea bunăstării populației rurale a Moldovei și reducerea sărăciei. Obiectivul de bază al dezvoltării Proiectului este de a consolida reziliența și de a îmbunătăți oportunitățile economice de securitate și siguranță alimentară pentru zonele rurale sărace, vulnerabilitatea la schimbările climatice, creșterea competitivității și reducerea fluxului de migrație din zonele rurale.

Pentru atingerea obiectivului general al Proiectului este necesară o abordare sistemică de transformare a agriculturii. Această abordare trebuie să fie construită pe măsuri specifice de incluziune economică și financiară, pentru a asigura că această transformare nu va lăsa în spate nici pe unul din grupurile țintă de beneficiari, inclusiv femeile antreprenoare – atât de vulnerabile la schimbările climatice.

Astfel, în cadrul PRR, prin sinergia celor două componente ale Proiectului: i) Îmbunătățirea capacităților de adaptare a fermierilor mici și a întreprinderilor agricole și ii) Suport pentru dezvoltarea businessului agricol, se acordă un pachet complex de suport financiar (credite, granturi) și educațional (asistență tehnică, seminare, vizite de studiu), menit să acopere nevoile incipiente ale femeilor pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor mici în domeniul agricol și conex agriculturii.

Afacerile menționate, în marea lor majoritate, au fost create cu asistența PRR, ca o oportunitate de a asigura securitatea alimentară a gospodăriei, beneficiind, la prima etapă, de instruiri privind conceptele de bază caracteristice inițierii și administrării unei afaceri. Ca măsuri subsecvente și continuitate, pentru a dezvolta și a consolida informațiile recepționate la etapa de pre-finanțare, este necesar de a explica în detaliu și în mod practic diferite aspecte legate de business-ul agricol. O condiție care se impune beneficiarelor Proiectului, aceasta fiind și o consecință a trecerii activității economice în mediul formal, este obligativitatea menținerii evidenței contabile, declararea veniturilor și plata impozitelor. Astfel, tematica activității a derivat din solicitările și discuțiile cu grupul țintă vizat, ele evocând o necesitate urgentă de însușire a aspectelor contabile, fiscale și de raportare specifice întreprinderilor micro din domeniul agricol.

La moment, nu există suport informațional consolidat și unificat privind aspectele de evidență financiară și raportare în scopuri fiscale aplicabile pentru întreprinderile micro, informațiile fiind dispersate sau integrate aleatoriu în diferite surse, sunt teoretice sau sunt greu perceptibile din cauza terminologiei nefamiliare grupului țintă.

Pornind de la aceste premise, UCIP IFAD va selecta o companie de consultanță (în continuare Prestator) care va elabora curriculum-ul, materialele de instruire, va organiza și livra un modul practic de dezvoltare a capacităților, axat pe subiecte contabile, fiscale și de raportare aplicabile pentru întreprinderile micro, ținând-se cont de profilul grupului țintă

II Domeniul de aplicare

Cursul de instruire va fi livrat gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), întreprinzătorilor individuali şi altor persoane fizice (femei) care desfăşoară activitate de întreprinzător în domeniul agricol sau conex agriculturii, aplică metoda de casă, țin contabilitatea în partidă simplă, nu sunt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată.

Activitatea va fi implementată prin respectarea de către Prestator a următoarelor etape:

1.    Etapa de inițiere
Sarcini:

1.1.    Analiza obiectivelor contractului, domeniului de aplicare, grupului țintă, analiza sarcinilor și cerințelor descrise în acești TdR, analiza Planului de acțiuni privind promovarea egalității de gen aplicat în cadrul Programelor IFAD în derulare

1.2.    Organizarea ședințelor de lucru cu reprezentanții Beneficiarului pentru clarificarea tuturor aspectelor contractului;

1.3.    Stabilirea resurselor umane și delegarea sarcinilor,

1.4.    Contractarea experților și a echipei de proiect

1.5.    Elaborarea Planului de activități detaliat (Raportul de inițiere)

2.    Etapa de planificare didactică
Sarcini:

2.1.           Elaborarea Curriculum-ului detaliat

Cerințe:

Curriculum-ul va include în structura sa următoarele elemente:

2.1.1.   Administrarea cursului (denumirea cursului, formatorul, numărul de ore teoretice și practice[1] planificate)

2.1.2.   Beneficiarii instruirii, cu descrierea grupului țintă, profilului acestora, nevoile si interesele de formare ale participantelor.

2.1.3.   Obiectivele și competențele de formare

2.1.4.   Planul de curs (scenariul didactic) – va trebui astfel formulat încât sa conducă la realizarea obiectivelor contractului. Planul de curs va prezenta rezumatul etapelor și proceselor care trebuie urmat de formatori în timpul sesiunii de instruire, inclusiv notele pentru formatori

2.1.5.   Metoda de evaluare – evaluarea rezultatelor și progreselor obținute, eficiența activității de instruire în corelație cu obiectivele urmărite.

2.1.6.     Bibliografie

3.     Etapa de dezvoltare a materialelor didactice
Sarcini:

3.1.            Elaborarea Materialelor didactice

Setul de materiale didactice va include:

3.1.1.               Materialul teoretic, inclusiv diagrame, tabele, formulare, scheme, infografice și alte elemente vizuale purtătoare de conținut didactic, pentru o asimilare mai facilă a conținutului. Setul de materiale teoretice va include de asemenea o listă de verificare a etapelor de parcurs pentru inițierea ținerii evidenței contabile și lista  documentelor de evidență contabilă și de raportare care urmează a fi completate în scopuri fiscale.

3.1.2.               Suportul de curs – fișe de lucru pentru activitățile practice (handout-uri, formulare standard, registre, quizz-uri, exerciții bazate pe studii de caz, etc ),

3.1.3.               Prezentarea în format .ppt sau alte formate de diapozitive (keynote, prezi, canva, etc).

3.1.4.               Testul de evaluare final

3.2.            Elaborarea Agendei evenimentului de instruire – va include denumirea instruirii, locația, unitățile tematice si de conținut, repere de timp, formatorul

4.     Organizarea propriu-zisă a activității de instruire
Sarcini:

4.1.            Identificarea și arenda spațiului pentru desfășurarea sesiunilor de instruire

Cerințe:

Locația și perioada de desfășurare a activităților de instruire va fi stabilită și adaptată în funcție de disponibilitatea femeilor și responsabilitățile lor casnice.

Prestatorul va selecta câte o locație în fiecare din cele 3 regiuni selectate (sud, centru, nord)

4.2.            Asigurarea cu echipamentul necesar procesului de instruire (ecran, proiector, flipchart, etc);

4.3.            Asigurarea cu instrumente necesare si adaptate metodologiilor ce urmează a fi aplicate, descrise in acești ToR (Hârtii de diferite formate, stick notes, markere, carnete, pixuri, etc), inclusiv certificatele de participare;

4.4.            Comunicarea și organizarea prezenței participanților,

4.5.            Asigurarea alimentației participanților (prânz, 2 pauze de cafea/ceai – per grup),

4.6.            Multiplicarea materialelor de instruire și distribuirea lor fiecărei participante, pe suport de hârtie (o copie) si electronic (la solicitare);

4.7.            Desfășurarea training-urilor

Cerințe față de formatori:

4.7.1.   Capacități de mobilizare și management al grupurilor;

4.7.2.   Aptitudini excelente de comunicare, ascultare și facilitare a proceselor educative;

4.7.3.   Oferirea unui mediu sigur, fără prejudecăți, pentru învățare,

4.7.4.   Personalitate carismatică, activă și profesionistă;

4.7.5.   Abilități constructive de mediere și facilitare a unui dialog maxim participativ;

4.7.6.   Abilități de ghidare spre discuții, provocarea curiozității participantelor și determinarea participantelor pentru identificarea soluțiilor;

Durata instruirii pentru un grup – 8 ore academice de studiu,

Numărul de grupe – 8 grupe a câte 15 participante, total 120 participante

5.     Etapa de raportare
Sarcini:

5.1.   Elaborarea Raportului final privind activitățile implementate în cadrul contractului

[1] Pentru sesiunile practice se va aloca cel puțin 40 % din timpul planificat pentru activitatea de training

III Locul și perioada de execuție

Activitățile vor fi prestate în afara oficiului UCIP IFAD.

Perioada de implementare a sarcinilor: mai 2021 – mai 2023.

IV Cerințe minime de eligibilitate:

a) Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova,

b) Experiența companiei de cel puțin 5 ani în prestarea serviciilor de consultanță pentru businessul agricol,

c) Echipă de experți[1]:

– Team leader

– Autorul Curriculum-ului

– Formator

– Personal suport (responsabil logistică, designer materiale sau altele, conform necesităților Prestatorului)

[1] Unele pozitii din echipa de experți pot fi acoperite de aceeași experți, cu condiția că întrunesc condițiile criteriilor de evaluare

V Criterii de evaluare pentru lista scurtă:

Pentru companie:

1. Experiența companiei de cel puțin 5 ani în prestarea serviciilor de consultanță în domeniul de antreprenoriat (număr ani de experiență) – 10 puncte

2.  Experiența demonstrată a Presatorului în domeniul editării conținutului, similar cerintelor, în diferite formate de diapozitive (ppt, canva, keynote, prezi, etc), (cel puțin 3 produse[1] de diapozitive, în ultimii 2 ani).– 10 puncte

Pentru echipa de experți:

1. Liderul de echipă -experiența în organizarea activităților de instruire specifice formării continue a adulților în domeniul antreprenorial și/sau agricol (cel puțin 3 contracte de aceeași complexitate)- 15 puncte

2. Autorul cursului (curriculum-ului) – experiență relevantă în elaborarea curriculum-urilor în domeniul financiar – contabil, administrarea afacerilor sau alte domenii relevante (cel puțin 3 curriculum-uri[2] elaborate în domenii echivalente sau similare tematicii de instruire descrise în acești TdR, în ultimii 5 ani) – 20 puncte

3. Formatorul – a) experiență relevantă în desfășurarea activităților de instruire specifice formării continue a adulților în domeniul contabil (cel puțin 3 contracte/activități de instruire în domeniul contabil, în ultimii 5 ani) – 15 puncte

b)abilitățile formatorului de comunicare, ascultare și facilitare a proceselor educative (interactiv și dinamic), conform cerințelor solicitate în prezentul TdR, atât în săli de clasă cit si pe platforme online de conferință[3] – 15 puncte

Important!

Nu se vor admite la concurs companiile care:

a) nu și-au îndeplinit obligațiunile și sarcinile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD;

b) sunt implicate deja în 3 raporturi contractuale în derulare cu UCIP IFAD.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS)  expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 27.04.2021, ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307,

Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md

Anexa 1 Recomandări privind unitățile tematice și de conținut:

1.       Necesitatea și organizarea evidenței contabile în cadrul GȚ

2.       Avantajele fiscale ale gospodăriilor țărănești.

3.       Ordine interne pentru stabilirea normelor și normativelor în cadrul gospodăriei (puncte de control în gestiunea operațională a activității). Obligațiile/drepturile conducătorului GT sub aspect de evidență contabilă și raportare. Răspunderea pentru încălcarea legislației fiscale. Externalizarea serviciilor: argumente pro și contra

4.       Documentele primare și Registrele contabile. Cerințe față de întocmirea lor.

5.       Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor (bugetarea pe unități de profit). Legiferarea costurilor și legalizarea tranzacțiilor în cadrul GȚ. Casarea mijloacelor de producere conform actelor de casare. Soluții pentru optimizarea cheltuielilor în scopuri fiscale. Capitalizarea investițiilor (inclusiv plantații multianuale) și calcularea amortizării anuale a mijloacelor fixe cu repartizarea pe unități de profit;

6.       Impozite și taxe obligatorii. Impozitarea veniturilor membrilor GȚ, defalcări obligatorii (Contribuțiile de asigurări sociale, Primele de asigurări medicale); Zilierii. Contabilizarea granturilor şi regimul de impozitare a granturilor în cadrul GȚ.

7.       Prezentarea și completarea rapoartelor / dărilor de seamă obligatorii în cadrul GȚ. Raportarea online.

[1] Se vor include produse ale prezentărilor elaborate, convertite în format pdf.

[2] Se va include referințe la cel puțin un curriculum elaborat

[3] Se vor oferi link-uri la surse de mediatizare a evenimentelor, înregistrări video (dacă sunt) sau alte referințe care să permită evaluarea abilităților de formare și facilitare a proceselor educative conform cerințelor solicitate în prezentul TdR.

In cazul formatorilor care au participat in livrarea activităților de instruire în cadrul unor contracte anterioare semnate cu UCIP IFAD, Finanțatorul își rezervă dreptul să evalueze abilitățile respective în baza feedback-ului participanților, reflectat în chestionarele de satisfacție.