Extins (prin relansare) Cerere de exprimare a interesului selectarea unei companii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă

Număr 75/21 PRR
Categorie ABDS
Data lansării Iteratia 1: 14 dec 2021 10:00Iteratia 2: 05 ian 2022 11:00Iteratia 3: 26 ian 2022 11:00
Data de încheiere Iteratia 1: 05 ian 2022 10:00Iteratia 2: 26 ian 2022 10:00Iteratia 3: 09 feb 2022 10:00

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, a fost conceput pentru a acorda suport fermierilor mici, femeilor și tinerilor antreprenori, în special celor de semi-subzistență și orientați comercial, ce dețin afaceri în agricultură, sunt vulnerabili, sensibili la sărăcie și la schimbările climatice.

În contextul dezvoltării lanțurilor valorice  au fost stabilite parteneriate de colaborare cu asociațiile de profil ale producătorilor agricoli, inclusiv UPJ ”Asociația Cultivatorilor și Procesatorilor de Lavanda din Moldova” (ACPLM), obiectivul acestora fiind dezvoltarea capacităților antreprenoriale și de marketing a membrilor asociației și îmbunătățirea productivității, competitivității și calității produselor și a potențialului de acces la piețele de desfacere.

În vederea fortificării lanțului valoric de plante aromatice și medicinale (PAM), proiectul prevede asistență în elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul de plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă.

În cadrul prezentului concurs, UCIP IFAD va selecta (în bază de concurs național conform Manualului de procurări IFAD) un prestator de servicii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă.

Pentru realizarea contractului, Prestatorul de servicii va realiza următoarele activități:

I Elaborarea și tipărirea a 2 ghiduri tematice pentru sectorul PAM:

1. Ghidul ”Producerea și procesarea plantelor aromatice și medicinale- tehnologii moderne și inovații. Bunele practici de adaptare a sectorului PAM în contextul schimbărilor climaticeva include cel puțin următoarele subiecte:

1. Asortimentul Plantelor Aromatice și Medicinale și domeniile de utilizare;

2. Componența chimică și descrierea biologică a PAM;

3. Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului PAM, măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice;

4. Tehnologiile de cultivare și multiplicare;

 • aspecte specifice pentru înființarea plantațiilor de PAM (plantare, semănare, pregătirea terenului, etc)
 • aspecte specifice privind întreținerea plantațiilor de PAM
 • aspecte specifice privind înmulțirea și multiplicarea PAM
 • recoltarea, post recoltarea, ambalarea si păstrarea PAM
 • metodele de procesare a PAM

5. Evoluția piețelor de consum a PAM.

2. Ghidul practic „Exportul uleiurilor etero-oleaginoase”, va include cel puțin următoarele subiecte:

1. Piețele de export a uleiurilor etero-oleaginoase -condiții și cerințe.

2. Principalii actori în procesul de export și rolul acestora (exportator, importator, organele de certificare, organele vamale, broker vamal, băncile comerciale, transportator, expeditor, companii comerciale, companii de asigurare, agenți comerciali etc.)

3. Procedurile de export (pre-vamale, vamale, post-vamale).

4. Încheierea și executarea contractului de export (clauzele principale a unui contract de import-export, modalitatea de plată, modalitățile de livrare–recepție a mărfii etc.)

La elaborarea ghidurilor, Prestatorul va utiliza un limbaj științific corect, cu utilizarea referințelor bibliografice și respectarea următoarelor cerințe:

 • fiecare ghid va fi elaborat în baza subiectelor propuse, descrise, dar fără a se limita la acesta. Autorii pot propune subiecte suplimentare relevante pentru a fi abordate în ghiduri;
 • ghidurile vor fi structurate după introducere, capitole, subcapitole, rezumat, anexe etc.;
 • textul va avea un caracter explicativ, instructiv-informativ, de ghidare și consultare asupra domeniului ce ține de specificul tematicii abordate și în condițiile schimbărilor climaterice asupra sectorului, iar termeni utilizați vor fi într-un limbaj accesibil producătorilor agricoli;
 • ghidurile vor include poze, scheme, tabele, diagrame, forme de documente, anexe și alte materiale ilustrative color cu caracter practico-aplicativ, care completează textul pentru o înțelegere și o însușire mai profundă a materialului informativ prezentat;
 • Imaginile selectate pentru ghiduri trebuie să fie relevante tematicii, dimensiunea pentru print – min. 300 dpi. Prestatorul nu va prejudicia drepturile de autor ale persoanelor terțe folosind imaginile selectate;
 • Prestatorul va asigura realizarea de către un redactor profesionist a corecturii de text pentru fiecare publicație cu verificarea stilului de scriere si eliminarea greșelilor de exprimare, ortografice, gramatica si de punctuație, verificarea referințelor și a trimiterilor la tabele, figuri, imagini și la sursele bibliografice indicate de autori, verificarea corectitudinii noțiunilor și a termenilor utilizați;
 • Obținerea pentru fiecare ghid a cel puțin una referință externă obligatorie (recenzii) de la experți în domeniu;
 • În partea interioară a publicației, pe copertă va fi tipărit următorul text: “Acest ghid a fost elaborat cu suportul financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). Conținutul publicației și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat viziunile oficiale ale IFAD. Publicația este distribuită gratuit.”
 • În procesul de elaborare a ghidului Prestatorul va colabora și va coordona conținutul acestora cu reprezentantul desemnat în cadrul UCIP IFAD și al ACPLM.

Ghidurile vor fi livrate CPIU IFAD, conform următoarelor:

Cerințe de editare și publicare/tipar:

 • Ghidurile vor fi elaborate în limba română, informația va fi structurată per capitole, subiecte, paragrafe;
 • Fiecare ghid va avea un volum de cel mult 80 pagini (Times new Roman, 12, un singur interval)
 • Ghidul va fi editat în format A4 (broșurat, capsat, hârtie cretată mat, grosimea hârtiei 115gr/m2, grosimea copertei 250-300gr/m2).
 •  tiraj:

1. Ghidul „Producerea Plantelor Aromatice și Medicinale – tehnologii moderne și inovații. Bunele practici de adaptare a sectorului PAM în contextul schimbărilor climaticetiraj 50 buc.

2. Ghid practic „Exportul uleiurilor etero-oleaginoase”tiraj 50 buc.

Ghidurile vor fi servi material didactic în cadrul activității de instruire și vor fi transmise asociației pentru ulterioara distribuție participanților la instruire/membrii asociației și altor  persoane interesate, fără plată și fără dreptul comercializării ulterioare sau plasare pe alte pagini.

Ghidurile vor fi prezentate UCIP IFAD și în versiunea PDF pentru plasarea pe pagina web a UCIP IFAD.

 II Organizarea a 2 sesiuni de instruire:

Sesiunile de instruire vor fi organizate pentru membrii asociației cultivatorilor și procesatorilor de lavandă, cu predarea în sala de instruire, iar ghidurile vor servi drept material de instruire.

Sesiunea nr.1 – ”Producerea și procesarea plantelor aromatice și medicinale- tehnologii moderne și inovații. Bunele practici de adaptare a sectorului PAM în contextul schimbărilor climatice” va include cel puțin următoarele subiecte de instruire, care reiese din subiectele ghidului 1:

1. Asortimentul Plantelor Aromatice și Medicinale și domeniile de utilizare;

2. Componența chimică și descrierea biologică a PAM;

3. Impactul schimbărilor climatice asupra PAM, măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice;

4. Tehnologiile de cultivare și multiplicare;

 • aspecte specifice pentru înființarea plantațiilor de PAM (plantare, semănare, pregătirea terenului etc)
 • aspecte specifice privind întreținerea plantațiilor de PAM
 • aspecte specifice privind înmulțirea și multiplicarea PAM
 • recoltarea, post recoltarea, ambalarea si păstrarea PAM
 • metodele de procesare a PAM

5. Evoluția piețelor de consum a PAM.

Sesiunea nr.2 – „Exportul uleiurilor etero-oleaginoase” va include cel puțin următoarele subiecte de instruire, care reiese din subiectele ghidului 2:

1. Piețele de export a uleiurilor etero-oleaginoase -condiții și cerințe.

2. Principalii actori în procesul de export și rolul acestora (exportator, importator, organele de certificare, organele vamale, broker vamal, băncile comerciale, transportator, expeditor, companii comerciale, companii de asigurare, agenți comerciali etc.)

3. Procedurile de export (pre-vamale, vamale, post-vamale).

4. Încheierea și executarea contractului de export (clauzele principale a unui contract de import-export, modalitatea de plată, modalitățile de livrare–recepție a mărfii etc.)

 Aranjamente privind activitatea de instruire, cu predarea în sala de instruire:

Numărul de grupuri – 1grup (15 pers.),  2 zile de instruire (câte-o zi pentru fiecare sesiune/temă)

Numărul de participanți –15 participanți (membri ai ACPLM)

Durata unei sesiuni de instruire – 6 ore astrale, și va include partea teoretică și partea practică, cu exemple și studii de caz.

Locul – sesiunile vor fi organizate în or. Chișinău

În rezultatul implementării activităților vor fi prezentate UCIP IFAD, următoarele livrabile:

Activitate Livrabile Calendarul livrabilelor

 (zile calendaristice)

Plata
Elaborarea, coordonarea și aprobarea de UCIP IFAD a conținutului ghidurilor. –           Cuprins cu introducere, capitole,  subcapitole/subiecte, rezumat, anexe etc

–        Act de primire predare

–           maxim 7 zile calendaristice de la semnarea contractului. –           10%
Elaborarea, prezentarea ghidurilor în prima versiune, pentru consultare și coordonare. –         Versiunea preliminară a ghidurilor –         maxim 27 zile calendaristice de la aprobarea cuprinsului.
Ajustarea ghidurilor urmare a recomandărilor și propunerilor. Redactarea, machetarea și prezentarea în versiune finală. –         Versiunea finală  a ghidurilor aprobate de UCIP IFAD

–     Act de primire -predare

–         maxim 21 zile calendaristice de la aprobarea versiunii preliminare a ghidurilor. –         20%
Obținerea recenziilor si prezentarea ghidurilor în versiune pre-tipar –         Versiunea  ghidurilor pre-tipar –         maxim 7 zile calendaristice de la prezentarea în versiune finală a ghidului.
Prezentarea Ghidurilor tipărite, în cantitatea solicitată, și formatului descris în capitolul 7. –         100 ghiduri.

–         Act de primire predare

–         maxim 14 zile calendaristice de la aprobarea versiunii pre-tipar a Ghidurilor. –         30%
Elaborarea programului detaliat de instruire coordonat și aprobat de UCIP IFAD și a materialelor de instruire (prezentarea PowerPoint) –         Programul de instruire aprobat de UCIP IFAD și materialele de instruire –         maxim 7 zile calendaristice de la aprobarea versiunii pre-tipar a Ghidurilor.
Organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire. –         2 sesiuni de instruire

–         Act de primire predare

–         maxim 10 zile calendaristice de la aprobarea programului de instruire. –         20%
Prezentarea raportului pe activitate final, coordonat și aprobat de UCIP IFAD și a actului de îndeplinire a serviciilor. –         Raportul final pe activitate.

–         Actul de îndeplinire a serviciilor.

–         maxim 7 zile calendaristice de la finalizarea sesiunilor de instruire. –         20%
  100 zile 100%

Criterii minime de calificare pentru Prestator:

Criterii de calificare

 

Experiența generală a companiei in activități similare concursului Cel puțin 3 ani
Experiența in elaborarea și publicarea ghidurilor tehnologice, publicații în domeniul agricol; Cel puțin o publicație în ultimii 3 ani
Echipă de experți cu experiență în domeniile solicitate:

1.       Lider de echipă (responsabil de planificare, coordonarea, implementarea, monitorizarea și raportarea activităților)

2.       Expert în horticultură, biologia și cultivarea PAM (sectorul PAM) (responsabil de elaborarea ghidului 1 și trainer la sesiunea 1).

3.       Expert în comerț internațional a produselor de PMA (responsabil de elaborarea ghidului 2 și trainer la sesiunea 2).

1 pers.

1 pers.

1 pers.

Criterii de evaluare pentru companie:

Points
  I.          Experiența de activitate a companiei în activități similare concursului (numărul contractelor semnate în ultimii 3 ani):): 10
   II.      Calitatea și corespunderea metodologiei propuse și a planului de lucru cu cerințele Termenilor de Referință (ToR),): 30
III.      Pregătirea profesională şi competențele echipei de experți[1] :
Expert-1: Lider de echipă

Experiență de lider de echipă în activități privind acordarea serviciilor similare ToR (minim 3 ani de experiență);

10
Expert-2: Expert în horticultură și biologia plantelor (sectorul PAM), responsabil de elaborarea ghidului 1 „Producerea și procesarea Plantelor Aromatice și Medicinale – tehnologii moderne și inovații” și acordarea serviciilor de instruire la sesiunea 1;

o      Experiența generală: Experiență de cel puțin 5 ani conform domeniului de competență.

o      Experiența specifică:

(i)    Experiență demonstrată în elaborarea studiilor, ghidurilor tehnologice în domeniul PAM (minim 1 contract în ultimii 5 ani);

(ii)  Experiență în activități de instruire-formator în domeniul PAM (minim 1 contract în ultimii 5 ani) sau certificat de caaching;

20
Expert-3: Expert în comerț internațional (responsabil de elaborarea ghidului 2 „Exportul uleiurilor etero-oleaginoase” și  acordarea serviciilor de instruire la sesiunea 2);

Experiența generală: Experiență de cel puțin 5 ani conform domeniului de competență.

Experiența specifică:

(i)                  Experiență demonstrată în elaborarea studiilor, ghidurilor tehnologice în domeniul comerț internațional (minim 1 contract în ultimii 5 ani);

(ii)                Experiență în activități de instruire-formator în domeniul comerț internațional (minim 1 contract în ultimii 5 ani) sau certificat de caachin

20
 IV.      Capacități tehnice de organizare și petrecere a activității: 5
  V.      Experiență similară sarcinii, în cadrul proiectelor de cu finanțare internaționale (nr. contracte in ultimii 3 ani). 5
Total 100

[1] Numărul de puncte pentru fiecare expert va fi stabilit pentru fiecare criteriu reieșind din următoarele sub-criterii și din ponderea procentuală relevantă: calificarea generală  – 20%, calificarea specifică – 80% (divizată la (i) și (ii) în 50/50).

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda Metoda (CQS) expusă în Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului (MODEL OBLIGATORIU)

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 05/01/2022,  26/01/2022 ,extins (prin relansare) până la 09.02.2022 ora 10:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 75/21 PRR”.

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău, of.  1307,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md

[1] Numărul de puncte pentru fiecare expert va fi stabilit pentru fiecare criteriu reieșind din următoarele sub-criterii și din ponderea procentuală relevantă: calificarea generală  – 20%, calificarea specifică – 80% (divizată la (i) și (ii) în 50/50).