Extins prin relansare: Consultant în domeniul Rezilienței Climatice

Număr 03/23 PRR
Categorie Admin
Data lansării Iteratia 1: 24 ian 2023 10:00Iteratia 2: 14 feb 2023 16:00
Data de încheiere Iteratia 1: 14 feb 2023 16:00Iteratia 2: 27 feb 2023 16:00

Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare din partea Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (“IFAD”) pentru costul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) și intenționează să aplice o parte din mijloacele obținute pentru contractarea serviciilor de consultanță prestate de un consultant individual în cadrul postului de consultant în domeniul rezilienței la schimbările climatice.

Utilizarea oricărei finanțări din partea IFAD este supusă aprobării IFAD, în conformitate cu termenii și condițiile Acordului de finanțare, precum și cu normele, politicile și procedurile IFAD. IFAD, precum și oficialii, agenții și angajații săi sunt scutiți de orice răspundere în legătură cu toate procesele, procedurile, cererile, revendicările, cererile, pierderile și răspunderea de orice fel sau natură intentate de orice parte în legătură cu PRR.

Sarcina serviciilor de consultanță (“serviciile”) este de a contracta un specialist individual pentru a implementa activitățile de reabilitare ecologică finanțate de ASAP în cadrul Proiectului PRR, cu un accent special pe reabilitarea / înființarea perdelelor de protecție și a învelișurilor de iarbă, precum și a suprafețelor de vegetație în zonele de captare a sistemelor de apă și rezervoare.

Se preconizează că această sarcină va începe la 1 aprilie 2023. Încheierea contractului este 31 martie 2024 (corespunzând datei de finalizare a proiectului).

Termenii de referință (TdR) detaliați ai sarcinii sunt prezentați în Anexa la acest REOI.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra politicii IFAD de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și asupra politicii revizuite a IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în activitățile și operațiunile sale. Aceasta din urmă stabilește dispozițiile IFAD privind practicile interzise. În plus, IFAD se străduiește să asigure un mediu de lucru sigur, lipsit de hărțuire, inclusiv de hărțuire sexuală, și lipsit de exploatare și abuzuri sexuale (SEA) în cadrul activităților și operațiunilor sale, așa cum este detaliat în Politica IFAD de prevenire și combatere a hărțuirii, exploatării și abuzurilor sexuale.[1]

Consultanții interesați nu trebuie să aibă niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil. Consultanții care se află într-un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil sunt descalificați, cu excepția cazului în care fondul aprobă în mod explicit contrariul. Se consideră că consultanții au un conflict de interese dacă: a) au o relație care le oferă informații nejustificate sau nedeclarate despre procesul de selecție și executarea contractului sau o influență asupra acestuia; sau b) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al clientului sau cu personalul acestuia, cu Fondul sau cu personalul acestuia sau cu orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi în mod rezonabil implicată direct sau indirect în orice parte (i) a pregătirii REOI, (ii) a procesului de selectare pentru această achiziție sau (iii) a executării contractului. Consultanții au obligația permanentă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii REOI, al procesului de selecție sau al executării contractului. Necomunicarea în mod corespunzător a oricăreia dintre aceste situații poate conduce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice alte acțiuni adecvate în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în cadrul proiectelor și operațiunilor sale

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) invită acum consultanții individuali eligibili (“consultanți”) să își manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor.

Consultanții interesați trebuie să prezinte informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile, sub forma unui curriculum vitae (CV), a unei scrisori de intenție și a 2-3 referințe profesionale de la angajatori/ supervizori anteriori. Un consultant va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție individuală a consultanților (ICS) stabilită în Manualul de procurări de proiecte al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului IFAD la adresawww.ifad.org/project-procurement. În cadrul procesului de selectare se vor desfășura interviuri

Criteriile de preselecție sunt:

Criteriul Punctajul
1. Calificări generale: 15
·           Diplomă universitară (licență) în agricultură, mediu, silvicultură, managementul resurselor naturale sau în alte domenii relevante. O diplomă de master într-un domeniu relevant va fi considerată un avantaj. 10
·           Participarea la cursuri internaționale de specializare în domeniul Mediului, Silviculturii, Managementului Resurselor Naturale. 5
2. Experiență anterioară specifică în domeniul pentru postul vacant: 30
·           Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul mediului, al silviculturii, al managementului resurselor naturale sau în alte domenii relevante. 15
·           Experiență de cel puțin 1 an în implementarea proiectelor de dezvoltare legate de agro-foresterie, înmulțirea pepinierelor de plante forestiere, dezvoltarea ecosistemelor, reabilitarea terenurilor, ameliorare a terenurilor, protecția mediului înconjurător. 10
·           Cel puțin o experiență de proiect în proiectarea și organizarea de cursuri de formare în domeniul mediului, silviculturii, gestionării resurselor naturale sau în alte domenii relevante. 5
3Competențe (prin Interviu pentru candidații care obțin cel puțin 35 de puncte la criteriile de mai sus 1 – 2): 55
·            Abilități excelente de soluționare a problemelor și abilități analitice, folosind creativitatea și inovația 10
·            Abilități excelente de soluționare a problemelor și abilități analitice, folosind creativitatea și inovația 10
·            Test tehnic de competență (cunoașterea sectorului și aptitudini în domeniul planificării și monitorizării bugetare) 15
·            Competențe de utilizare a calculatorului, în special instrumentele de productivitate Office 10
·            Competențe lingvistice: Cunoașterea fluentă a limbii române și o bună cunoaștere a limbii engleze scrise și vorbite. 10
TOTAL 100

Candidații clasați pe primele locuri vor fi invitați în timp util să prezinte o ofertă tehnică și financiară care va fi evaluată și negociată. Punctajul de trecere pentru preselecție este de 70 de puncte.

Orice solicitare de clarificări cu privire la acest REOI trebuie trimisă prin e-mail la adresa de mai jos procurement@ucipifad.md cel târziu până la 03 februarie 2023. Clientul va oferi răspunsuri la toate solicitările de clarificări până la data de 07 februarie 2023.

Expresiile de interes sub formă de Curriculum Vitae (CV), inclusiv cu menționarea/prezentarea a 2-3 referințe de la ultimii angajatori, Scrisoarea de intenție (Cover Letter), trebuie să fie transmise în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la data de 27 februarie 2023 (termen extins prin relansare) 14 februarie 2023, ora 16:00 (ora Chișinăului)

 [1] Politica este accesibilă la https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506.

În atenția: Igor Tomita, Asistent în procurari

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 – 18 – 80