Date cu caracter personal

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (în continuare UCIP IFAD), aduce la cunoștință persoanelor fizice despre faptul că datele cu caracter personal se prelucrează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, precum și Politicii de securitate a datelor cu caracter personal a UCIP IFAD. În acest sens, UCIP IFAD implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor în conformitate cu legislația în vigoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile articolelor 12-18 ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către UCIP IFAD”, mun. Chișinău, bvd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, oficiul 1303 sau la adresa office@ucipifad.md.

Conferinţa internaţională Agricultura Conservativă, 29-30 martie 2021

Publicații

Legislaţie, Anticorupţie, Antifraudă

Anticorupție Ajută-ne să identificăm rapid orice faptă de corupție Zero toleranță față de corupție!!! Nu fi pasiv cînd ești expus la o situație sau o persoană încalcă valorile, regulile sau principiile IFAD. Informează-ne! V-a fost pus la dispoziție prin intermediul Politica IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, următoarele canale de raportare a oricărei suspiciuni sau îngrijorări pe care o aveți în legătură cu un posibil caz de corupție: adresa de email: whistleblower@ucipifad.md

Pliante, broșuri

Linkuri utile

  1. Fonduril disponibile pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor: ACCESEAZĂ
  2. Platforma AgroBourse 360° SI vine să revoluționeze comerțul în agricultură, un  model de afaceri inovative va exclude intermediarii în momentul relaționării dintre producător și cumpărător
  3.  Agenția de Investiții lansează proiectul „ECO Moldova” un proiect care va promova produsele organice autohtone peste hotarele țării
  4. AgraVista este un protal informaţional în Moldova care livrează informaţie analitică specializată pe produse de valoare înaltă ce dirijează producătorii agricoli spre pieţe atractive şi competitive

Ghiduri

În cadrul Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) au fost elaborate și publicate ghiduri practice care vin în ajutorul potențialilor antreprenori care doresc să inițieze sau să dezvolte o afacere, să acceseze un credit, să mențină corect evidența veniturilor și cheltuielilor, etc. Ghidurile includ informație, materiale, exemple și referințe relevante tematecii abordate, modificări/ajustări ale legislației, care vor servi drept suport utilizatorului de ghid.