Credite pentru Întreprinderi Micro și mijlocii IFAD VIII

111

Activități eligibile

Toate tipurile de activități agricole și conexe activităților agricole generatoare de venituri, inclusiv:

 • Producerea, recoltarea și depozitarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, semințelor și răsadurilor, culturilor de câmp și strugurilor de masă (cu excepția strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Producerea, recoltarea legumelor în sere și / sau în câmp deschis
 • Creșterea animalelor, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor ;
 • Sortarea, procesarea și ambalarea produselor agricole (cu excepția strugurilor tehnici, tutun, culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;
 • Agroturism (achiziționarea de animale, echipamente și utilaje necesare dezvoltării fermei în complexul turistic);
 • Altele conexe activităților agricole.

 

Suma maximă a creditului

Echivalentul sumei de 100.000 EUR

(maxim 90 % din valoarea totală a proiectului investițional)

 

Solicitanți eligibili

Întreprinderile Mici și Mijlocii cu profil agricol care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ca subiecți ai activității de antreprenorial, sub orice formă juridică, și dispun de toate permisele, licențele și aprobările necesare pentru desfășurarea activităților de afaceri;
 • mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoarte financiare standarde în termenele stabilite;
 • se conformează criteriilor stabilite în Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 pentru întreprinderile micro și mici;
 • se conformează actelor legislative și standardelor de protecție a mediului și principiilor de evaluare a impactului asupra mediului;
 • suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor, nu va depăși 10 hectare.
 • În cadrul aceluiași Proiect (IFAD VIII), beneficiarul poate primi credit doar o singură dată.

 

Solicitanți neeligibili

 • sunt insolvabili, în faliment sau implicați în astfel de acțiuni și alte procese juridice similare;
 • solicită finanțare pentru investiții într-o întreprindere terță, inclusiv afacerile operate în aceleiași gospodării.
 • sunt asociați în afacere cu investitori străini.
 • au primit împrumuturi/ granturi din cadrul PRRECI, PRR.

 

Termenul creditului

Creditele se acordă pe termen mediu și lung:   ≤ 8 ani (≤ 4ani, perioada de grație)

 

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional (mijloace bănești și/sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării proiectului investițional)

 

Valuta creditului

MDL, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

 

Rata dobânzii

Rata de recreditare este flotantă și se calculează conform formulei stabilite și anunțate de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE).

Pentru resursele recreditate în lei moldovenești (MDL), Rata dobânzii finale pentru Beneficiar este compusă din:

a) Rata de referință (rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei) – 21,5 %

b) Marjă percepută de Ministerul Finanțelor/OGPAE pentru acoperirea riscului de schimb valutar (0,3%) și a cheltuielilor operaționale (0,3%)

c) Marja instituției financiare pentru intermedierea resurselor și acoperirea riscului de credit – aprox. 3,5 %.

Conform Hotărârii Consiliului de supraveghere al OGPAE nr. 5 din 25 august 2022, în scopul susținerii întreprinderilor sectorului real și atenuării creșterii semnificative a costurilor resurselor pieței financiare locale, s-a aprobat diminuarea ratei de recreditare cu 8.5 puncte procentuale, pentru o perioadă de 6 luni pentru MDL,  rezultând astfel o rată finală anuală de aprox. 17,1% (21,5 %+0,3%+0,3%-8,5%+3,5%).

 

Condiții de utilizare a creditului

 • mijloacele eliberate din resursele IFAD vor fi utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe (doar max. 30% pot fi direcționate pentru procurarea materialului circulant);
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri la valoarea netă (fără TVA);
 • costurile de transport și instalare legate de investiții, în cazul în care acestea fac parte din contractul de achiziție, pot fi finanțate din resursele Proiectului;
 • capitalul circulant poate fi finanțat din resursele solicitantului, din resursele băncii cofinanțatoare (după caz) și parțial din resursele IFAD (max. 30%).

 

Particularități:

achiziționarea de module/construcții de seră vor fi eligibile numai în cazul în care acestea sunt livrate de o firmă specializată în construcția serelor sau de către distribuitori / dealeri autorizați;

Pentru construcția sau reparația spațiilor de producție, depozitelor  și halelor agricole etc. – eligibile pentru finanțare vor fi numai materialele de construcție (documentate pe baza estimărilor de cheltuieli (deviz de cheltuieli) emise și aprobate de către specialistul autorizat. Durata contractului de arenda a terenului pe care va fi construită clădirea, va fi nu mai mică decât perioada de recuperare a investițiilor;

Pentru agroturism – construcția/ reconstrucția și renovarea agro-pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentelor și utilajelor noi

achiziționarea de echipamente, utilaje sau alte active de mâna a doua, va fi eligibilă în cazul în care furnizorul va asigura funcționarea corespunzătoare a bunului printr-o clauza contractuală.

 

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD:

 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul ţării şi facilităţile fiscale şi vamale pentru bunurile importante procurate din resursele Proiectului.
 • Credite investiţionale pe termen mediu şi lung.
 • Dobânda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.

 

Activități neeligibile pentru finanțare

 • bunuri procurate de la persoane fizice (care nu sunt subiecți ai activității de antreprenoriat);
 • refinanțarea datoriilor existente;
 • achitarea taxelor, impozitelor și plăților de asigurare;
 • construcția imobilelor locative, comerciale și administrative;
 • arenda /procurarea terenurilor sau a imobilelor cu destinație de producere-depozitare;
 • producerea / comercializarea strugurilor tehnici, a produselor alcoolice și de tutun, culturi silvice și plante de amenajare a teritoriului;
 • activități comerciale (cu excepția investițiilor efectuate pentru comercializarea producției proprii);
 • activele nemateriale;
 • mijloace de transport pentru transportarea pasagerilor sau muncitorilor.

 

* Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți. Întreprinderile care sunt înregistrate în or. Chișinău sau Bălți pot deveni beneficiari ai proiectului dacă prezintă certificatul de înregistrare a subdiviziunii în localitățile rurale în care se desfășoară afacerea.

** Lista Instituțiilor financiare partenere

 

Caracteristici credit
 • Valuta creditului
  MDL/EUR
 • Suma maximă
  • EUR 100 000
  • sau echivalentul in MDL
 • Termenul creditului
  12-96 luni
  Perioada de grație
  0-48 luni
  Comision de acordare
  0.5%
 • Rata dobânzii (anual, flotantă)
  • MDL 17.10%
  • EUR 5.3%
Calculator de împrumut