Credite pentru Întreprinderi Micro și Mici IFAD VIII

111

Activități eligibile

Toate tipurile de activități agricole și conexe activităților agricole generatoare de venituri, inclusiv:

 • Producerea, recoltarea și depozitarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, semințelor și răsadurilor, culturilor de câmp și strugurilor de masă (cu excepția strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Producerea, recoltarea legumelor în sere și / sau în câmp deschis
 • Creșterea animalelor, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor ;
 • Sortarea, procesarea, calibrarea, ambalarea, etichetarea produselor agricole (cu excepția strugurilor tehnici, tutun, culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
 • Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;
 • Agroturism (construcția /reconstrucția și renovarea pensiunilor agroturistice, achiziționarea de animale, echipamente și utilaje necesare dezvoltării fermei în complexul turistic);
 • Producerea de energie regenerabilă legată de activitățile post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalații eoliene, mașini și echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; mașini și instalații pentru încălzire termică etc)
 • Altele conexe activităților agricole.

Suma maximă a creditului

Echivalentul sumei de 100.000 EUR

(maxim 90 % din valoarea totală a proiectului investițional)

Până la echivalentul sumei de 150.000 EUR (împrumut) – DOAR pentru activități de prelucrare/ sortare/ calibrare/ ambalare/ etichetare

Solicitanți eligibili

Întreprinderile Mici și Micro cu profil agricol care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ca subiecți ai activității de antreprenoriat, sub orice formă juridică, și dispun de toate permisele, licențele și aprobările necesare pentru desfășurarea activităților de afaceri;
 • mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoarte financiare standarde în termenele stabilite;
 • se conformează criteriilor stabilite în Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 pentru întreprinderile micro și mici;
 • se conformează actelor legislative și standardelor de protecție a mediului și principiilor de evaluare a impactului asupra mediului;
 • pentru activitățile de producere, suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor, nu va depăși 10 hectare .

 

Solicitanți neeligibili

 • sunt insolvabili, în faliment sau implicați în astfel de acțiuni și alte procese juridice similare;
 • solicită finanțare pentru investiții într-o întreprindere terță, inclusiv afacerile operate în aceleiași gospodării.
 • sunt asociați în afacere cu investitori străini.
 • au datorii la impozite si taxe la bugetul public de stat
 • entitățile sunt înregistrate în orașele Chișinău și Bălți*
 • entitățile care au beneficiat anterior de GRANT sau în care soțul / soția acționează ca fondator / membru și care este implicat în aceeași afacere de familie și a beneficiat indirect de grant datorită proprietății comune cu fondatorul / membrul entității care anterior a primit grant din cadrul PRRECI sau proiectele în curs de derulare ale IFAD.**

* Entitățile înregistrate în Chișinău și Bălți pot fi eligibile dacă afacerea se desfășoară în mediul rural, confirmată pe baza certificatului de înregistrare subdiviziunii/obiectelor  impozabile, eliberat de autoritatea publică autorizat.

**  Beneficiarii care anterior au primit împrumut pot obține un împrumut sau grant/împrumut, iar beneficiarii care anterior au primit grant din cadrul PRRECI, PRR sau alte componente ale TRTP pot obține un împrumut.

Termenul creditului

Creditele se acordă pe termen mediu și lung:   ≤ 8 ani (≤ 4ani, perioada de grație)

 

Contribuția beneficiarului

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional (mijloace bănești și/sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării proiectului investițional)

Min. de 25% din costul total al proiectului de investiții, în numerar sau bunuri materiale – DOAR pentru activități de prelucrare/ sortare/ calibrare/ ambalare/ etichetare.

Valuta creditului

MDL, EURO (în conformitate cu regulamentul BNM)

 

Rata dobânzii

Rata de recreditare este flotantă și se calculează conform formulei stabilite și anunțate de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE).

Pentru resursele recreditate în lei moldovenești (MDL), Rata dobânzii finale pentru Beneficiar este compusă din:

a) Rata de referință (rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei) – 20 %

b) Marjă percepută de Ministerul Finanțelor/OGPAE pentru acoperirea riscului de schimb valutar (0,3%) și a cheltuielilor operaționale (0,3%)

c) Marja instituției financiare pentru intermedierea resurselor și acoperirea riscului de credit – aprox. 3,5 %.

 

Condiții de utilizare a creditului

 • mijloacele eliberate din resursele IFAD vor fi utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe (până la 30% din suma sub-împrumutului poate fi utilizată pentru finanțarea capitalului circulant/ servicii/ lucrări aferente investiției finanțate sau pentru capital circulant independent);
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri la valoarea netă (fără TVA);
 • costurile de transport și instalare legate de investiții, în cazul în care acestea fac parte din contractul de achiziție, pot fi finanțate din resursele Proiectului;
 • până la 30% din suma totală a împrumutului poate fi utilizată pentru capital circulant legat de investiție sau capital circulant independent.

 

Particularități:

achiziționarea de module/construcții de seră vor fi eligibile numai în cazul în care acestea sunt livrate de o firmă specializată în construcția serelor sau de către distribuitori / dealeri autorizați;

Pentru construcția sau reparația spațiilor de producție, depozitelor  și halelor agricole etc. – eligibile pentru finanțare vor fi numai materialele de construcție (documentate pe baza estimărilor de cheltuieli (deviz de cheltuieli) emise și aprobate de către specialistul autorizat. Durata contractului de arenda a terenului pe care va fi construită clădirea, va fi nu mai mică decât perioada de recuperare a investițiilor;

Pentru agroturism – construcția/ reconstrucția și renovarea agro-pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentelor și utilajelor noi

achiziționarea de echipamente, utilaje sau alte active de mâna a doua, va fi eligibilă în cazul în care furnizorul va asigura funcționarea corespunzătoare a bunului printr-o clauza contractuală.

 

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD:

 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate pe teritoriul ţării şi facilităţile fiscale şi vamale pentru bunurile importante procurate din resursele Proiectului.
 • Credite investiţionale pe termen mediu şi lung.
 • Dobânda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.

 

Activități neeligibile pentru finanțare

 • Producerea, procesarea și comercializarea strugurilor din soiuri tehnice, băuturi alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și tutun
 • Comerțul (cu excepția achiziționării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii)
 • Construcția de case de locuit, clădiri administrative și comerciale
 • Comerțul, reparația și amanetarea articolelor de bijuterie din metale prețioase, alte activități similare
 • Activități de transport pasageri / lucrători, servicii de taxi, mașini personale

* Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți. Întreprinderile care sunt înregistrate în or. Chișinău sau Bălți pot deveni beneficiari ai proiectului dacă prezintă certificatul de înregistrare a subdiviziunii în localitățile rurale în care se desfășoară afacerea.

** Lista Instituțiilor financiare partenere